Bài tập về biểu thức đại số quan hệ năm 2024

Uploaded by

Phạm Tấn Tài

0% found this document useful (0 votes)

352 views

2 pages

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

0% found this document useful (0 votes)

352 views2 pages

Bài Tập Đại Số Quan Hệ

Uploaded by

Phạm Tấn Tài

Jump to Page

You are on page 1of 2

Search inside document

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Bài tập về biểu thức đại số quan hệ năm 2024

Bài tập về biểu thức đại số quan hệ năm 2024

Bài tập CSDL : Các phép toán trên mô hình quan hệ

Hoàng Mạnh Quân – Msv: 21020786

1.Cho cơ sở dữ liệu CÔNGTY gồm các lược đồ:

NHÂNVIÊN(Mã sốNV, Họđệm, Tên, Ngàysinh, Giớitính, Địachỉ, Lương, MãsốNGS, Mã sốĐV)

ĐƠNVỊ(MãsốĐV, TênĐV, MãsốNQL, Ngàybắtđầu)

DỰÁN(MãsốDA, TênDA, ĐịađiểmDA, MãsốĐV)

PHỤTHUỘC(MãsốNV, TênPT, Ngày sinh, Giớitính, Quanhệ)

NHÂNVIÊN_DỰÁN(MãsốNV, MãsốDA, Sốgiờ)

ĐƠNVỊ_ĐỊAĐIỂM(MãsốĐV, Địađiểm)

Hãy viết các biểu thức quan hệ thực hiện các truy vấn sau:

  1. Đưa ra tên và địa chỉ của tất cả các nhân viên làm việc cho đơn vị nghiên cứu.

R MãsốĐV (TênĐV \= “nghiên cứu” (ĐƠNVỊ))

KQ Tên, Địa chỉ (NHÂNVIÊN * R)

  1. Với mỗi dự án có địa điểm tại Hà Nội, hãy liệt kê mã số dự án, mã số của đơn vị kiểm soát, Tên, địa

chỉ và ngày sinh của người quản lý đơn vị

R MãsốDA, MãsốĐV ( ĐịađiểmDA \= “Hà Nội” (DỰÁN))

S MãsốDA, MãsốĐV, MãsốNQL (R * ĐƠNVỊ)

T S NHÂNVIÊN

S.MãsốNQL \= NHÂNVIÊN.MãsốNV

KQ MãsốDA, MãsốĐV, Tên, Địachỉ, Ngàysinh (T)

  1. Tìm tên của các nhân viên làm việc trên tất cả các dự án do đơn vị có mã số 5 kiểm soát và làm việc

hơn 10h cho dự án “X”.

R MãsốNV, Tên (MãĐV \= 5 (NHÂNVIÊN))

S MãsốDA (TênDA \= “X” (DỰÁN))

P MãsốNV (Sốgiờ > 10 (S * NHÂNVIÊN_DỰÁN))

KQ Tên (R * P)

  1. Tạo ra một danh sách các mã số dự án đối với các dự án có một nhân viên hoặc một người quản lý

đơn vị kiểm soát dự án có tên là ‘Nam’.

R MãsốĐV (MãsốĐV F COUNT() (Tên = “Nam” (NHÂNVIÊN)))

KQ MãsốDA (R * DỰÁN)

Trang 1