Bài tập cơ học lý thuyết phần tĩnh học năm 2024

Bài tập cơ học lý thuyết phần tĩnh học năm 2024

  1. Xây dựng và giải : BÀI TOÁN CÂN BÄNG CĂA 1 VÀT RÂN CHàU TÁC DĀNG

CĂA HÞ LĀC PHÆNG CÂN BÄNG.

  1. Hiểu các khái niêm: - Vật rắn

- Trạng thái cân bằng căa vật rắn: là trạng thái đứng yên so mốc cđ

- Hệ lực phẳng cân bằng kí hiệu: ( �㕭�㕲

�㖂

, þ�㕲

) ~ 0

2. Xây dāng bài toán: Một vật rắn cháu tác dāng căa một số lực phẳng, vấn đề đặt ra :

- Làm thế nào để vÁt rÃn cân bÅng? Thực hiện liên k¿t:

VD: Thanh AC cân bằng Liên kết : tại A và B

M B ( yc:- sinh viên giải thích tại sao ?

- lấy những ví dā khác ? )

3. Giải bài toán: Xác đánh Phản lāc liên k¿t t¿i A và B?

BT: Thanh AC đồng chất có trọng lượng Q cháu tác dāng các lực F , hệ lực phân bố q, ngẫu lực

  1. Cân bằng nằm ngang như hình vẽ 2.3. Xác đánh phản lāc liên k¿t t¿i A và B?
  1. Phương pháp giải: ( 4 bước)

- Chọn vÁt khảo sát(VKS): là vật liên quan nhiều nhất đến ẩn cần tìm ( VD trên là thanh

AC)

- Lāc tác dụng lên VKS: + Lực hoạt động : �㕭�㕲

�㖂

(VD trên là: ý,

�㕭

, ý

,þ

)

+ Phản lực liên kết(pllk): þ�㕲

(VD trên là: ÿý

, Āý

, þþ

)

• Lực hoạt động:là tất cả các lực td lên VKS trừ pllk, nó thể hiện trên hình vẽ,

chß riêng trọng lực thì không cho trên hv mà phải xđ theo giả thiết căa bài.

Lực hoạt động tùy từng bài có thể bao gồm:

+ Trọng lực : không cho trên hình vẽ mà tā xđ trong giả thiết bài toán ( VD

trên thanh AC có trọng lượng Q, thanh đồng chất nên Q đặt tại điểm giữa thanh

chiều thẳng đứng xuống dưới)

+ Lực tập trung: cho trên hình vẽ ( VD trên là F)

+ Hệ lực phân bố : cho trên hình vẽ. Phân bố đều ( hình chÿ nhÁt như VD trên

sẽ đưÿc thay th¿ bởi lāc R). Phân bố tuyến tính ( tam giác).

+ Ngẫu lực M cho trên hình vẽ ( ngẫu không xuất hiện trong phương trình hình

chiếu, chß xuất hiện trong phương trình mô men:

± M, theo quy ước dấu mô men, (+) khi M quay ngưÿc kim đồng hồ, (-) khi M

quay thuận kim đồng hồ). như VD trên là M quay thuận kđh.

• Phản lực liên kết: không cho trên hình. Dùng tiên đề giải phóng liên kết(tđ

6), tā xác định, là ẩn số trong bt cân bằng (VD trên lk tại A,B có pllk: tại

A(ÿý

, Āý

), tại B(þþ

) và 3 ẩn số bt là trá số ÿý , Āý, þþ