Hóa đơn chiết khấu có kê khai thuế gtgt không năm 2024

Công ty tôi là nhà phân phối hàng hóa cho công ty A. Hợp đồng phân phối có điều khoản về chi hộ chiết khấu thương mại cho khách hàng mua hàng hóa của công ty A mà công ty tôi phân phối. Hóa đơn chi hộ chiết khấu thương mại được xuất sau khi tổng kết chương trình bán hàng của tháng. Công ty A sẽ xuất hóa đơn chi hộ về cho bên công ty tôi và cấn trừ công nợ với công ty tôi. Công ty tôi sẽ thay mặt công ty A chi số tiền chiết khấu thương mại này cho khách hàng. Vậy, hóa đơn chi hộ này có phải kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào và xuất thuế GTGT đầu ra khi chi tiền cho khách hàng hay không? Hay chỉ cần lập sổ theo dõi thu - chi hộ?

Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ quy định:

"Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này".

Tại Điểm d Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định:

"Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

… 7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

… d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty bà sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, công ty phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Đối với các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của công ty thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại Điểm d Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Kê khai vào bảng kê giống như các hóa đơn GTGT thông thường.

Trường hợp 2:

Chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

VD: Công ty CP Ánh Dương ký hợp đồng số 023/HT mua 10 bộ điều hòa LG giá 10 tr/bộ (VAT 10%) thì được hưởng chiết khấu 10% (1tr/bộ) trong tháng 1/2015.

- Ngày 10/01/2015: Công ty Ánh Dương mua 6 bộ: Xuất hóa đơn là giá chưa chiết khấu 10tr/bộ do chưa mua đủ số lượng để được hưởng.

- Ngày 17/01/2015: Công ty Ánh Dương mua 4 bộ: Công ty sẽ được chiết khấu 10%.

\=> Tổng số tiền chiết khấu là: 1.000.000 x 10 = 10.000.000.

Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại lần cuối cùng như sau:

HÓA ĐƠN GTGT

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6 = 4x5

01

Điều hòa LG

Bộ

4

10.000.000

40.000.000

(Chiết khấu thương mại 10% theo HĐ số 023/HT )

10

1.000.000

10.000.000

Cộng tiền hàng:

30.000.000

Thuế suất:

10%

Tiền thuế GTGT:

3.000.000

Tổng cộng tiền thanh toán:

33.000.000

Cách kê khai thuế:

Kê khai vào bảng kê giống như các hóa đơn GTGT thông thường (doanh thu, thuế GTGT là doanh thu và thuế đã trừ chiết khấu).

Trường hợp 3:

Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số, nhưng số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì phải lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Cách kê khai thuế:

Bên bán: Ghi âm vào bảng kê bán ra PL 01 -1/GTGT của tháng hoặc quý xuất hóa đơn điểu chỉnh (hiện tại)

Bên mua: Kê khai bổ sung điều chỉnh giảm của tháng chiết khấu (không phải tháng hiện tại)

VD: Ngày 15/02/2015 Công ty TNHH TM Hùng Thông xuất hoá đơn số 0000425 về việc chiết khấu thương mại cho Công ty CP Ánh Dương (cụ thể là xuất 1 hoá đơn điều chỉnh giảm cho các hoá đơn số 0000389 ngày 12/01/2015 và hoá đơn số 0000399 ngày 16/01/2015) Cách kê khai hoá đơn chiết khấu thương mại số 0000425 như sau:

Bên bán:

- Kê khai âm vào bảng bán ra của tháng 02/2015.

Bên mua:

- Kê khai bổ sung điều chỉnh giảm tờ khai của tháng 01.

(Cách kê khai thuế hướng dẫn Theo khoản 22 điều 7 Thông tư Số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính