Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xd4ac227eb1a4c0384aae06f7808f08bb8f516ebf 1 0 18:50 31/03/2023

Token Script có mã ký hiệu là SCPT hoạt động trên nền tảng bsc. Script/SCPT thực hiện 105 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 35,667.02 USD (112.74 ETH)

bsc0x1a8694f2d99ea7e68e7f0ce7f10110e901e122f8 1 0 18:40 31/03/2023

Token MemeMonkeys có mã ký hiệu là MM hoạt động trên nền tảng bsc. MemeMonkeys/MM thực hiện 22 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,064.44 USD (164.74 ETH)

arbitrum0xbd6d55bc7ccc52dd2e3a937620bdcd8979934d43 1 0 18:30 31/03/2023

Token SushiSwap LP Token có mã ký hiệu là SLP hoạt động trên nền tảng arbitrum. SushiSwap LP Token/SLP thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 131,157.29 USD (73.16 ETH)

eth0xf0bef9840e4f7166e52c7af2d72ec566bbf39bdb 4 0 18:20 31/03/2023

Token NEO có mã ký hiệu là NEO hoạt động trên nền tảng eth. NEO/NEO thực hiện 530 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 373,159.31 USD (208.20 ETH)

polygon0x9c9e5fd8bbc25984b178fdce6117defa39d2db39 1 0 18:00 31/03/2023

Token BUSD Token có mã ký hiệu là BUSD hoạt động trên nền tảng polygon. BUSD Token/BUSD thực hiện 421 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,969.44 USD (54,918.06 ETH)

arbitrum0x2e516ba5bf3b7ee47fb99b09eadb60bde80a82e0 1 0 18:00 31/03/2023

Token Arbitrum Eggs có mã ký hiệu là aEGGS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Arbitrum Eggs/aEGGS thực hiện 311 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 235,716.69 USD (131.84 ETH)

bsc0xa9b038285f43cd6fe9e16b4c80b4b9bccd3c161b 1 0 18:00 31/03/2023

Token Flourishing AI Token có mã ký hiệu là AI hoạt động trên nền tảng bsc. Flourishing AI Token/AI thực hiện 144 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,661.44 USD (163.60 ETH)

arbitrum0x31c91d8fb96bff40955dd2dbc909b36e8b104dde 1 0 18:00 31/03/2023

Token Poison Finance có mã ký hiệu là POI$ON hoạt động trên nền tảng arbitrum. Poison.Finance Poison/POI$ON thực hiện 216 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,055.08 USD (46.31 ETH)

bsc0xe60eaf5a997dfae83739e035b005a33afdcc6df5 1 0 18:00 31/03/2023

Token Deri có mã ký hiệu là DERI hoạt động trên nền tảng bsc. Deri/DERI thực hiện 229 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,672.38 USD (157.21 ETH)

avalanche0x769bfeb9faacd6eb2746979a8dd0b7e9920ac2a4 1 0 18:00 31/03/2023

Token zJoe có mã ký hiệu là zJoe hoạt động trên nền tảng avalanche. zJoe/zJoe thực hiện 124 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,697.40 USD (3,114.48 ETH)

bsc0x1135883a1bc6776bf90c97845adc491922106dfb 1 0 18:00 31/03/2023

Token Rejuve AI có mã ký hiệu là RJV hoạt động trên nền tảng bsc. Rejuve Token/RJV thực hiện 406 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 115,346.51 USD (365.14 ETH)

bsc0x5b65cd9feb54f1df3d0c60576003344079f8dc06 1 0 18:00 31/03/2023

Token Uniwhale Token có mã ký hiệu là UNW hoạt động trên nền tảng bsc. Uniwhale Token/UNW thực hiện 582 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 139,695.60 USD (442.67 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 18:00 31/03/2023

Token Plutus có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 538 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 175,677.22 USD (98.04 ETH)

polygon0x580a84c73811e1839f75d86d75d88cca0c241ff4 1 0 18:00 31/03/2023

Token Qi Dao có mã ký hiệu là QI hoạt động trên nền tảng polygon. Qi Dao/QI thực hiện 3,530 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,605.87 USD (85,669.20 ETH)

polygon0x9246a5f10a79a5a939b0c2a75a3ad196aafdb43b 1 0 18:00 31/03/2023

Token BetSwirl Token có mã ký hiệu là BETS hoạt động trên nền tảng polygon. BetSwirl Token/BETS thực hiện 112 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,094.89 USD (56,626.76 ETH)

eth0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba 1 0 18:00 31/03/2023

Token Botto có mã ký hiệu là BOTTO hoạt động trên nền tảng eth. Botto/BOTTO thực hiện 43 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 187,692.66 USD (105.59 ETH)

eth0x34f0915a5f15a66eba86f6a58be1a471fb7836a7 1 0 18:00 31/03/2023

Token PulseDogecoin có mã ký hiệu là PLSD hoạt động trên nền tảng eth. PulseDogecoin/PLSD thực hiện 98 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,614.39 USD (37.81 ETH)

arbitrum0x02150e97271fdc0d6e3a16d9094a0948266f07dd 1 0 18:00 31/03/2023

Token Hamachi có mã ký hiệu là HAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Hamachi/HAMI thực hiện 206 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 183,311.88 USD (102.42 ETH)

eth0x037a54aab062628c9bbae1fdb1583c195585fe41 1 0 18:00 31/03/2023

Token LCX có mã ký hiệu là LCX hoạt động trên nền tảng eth. LCX/LCX thực hiện 45 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,309.44 USD (32.60 ETH)

arbitrum0x0c4681e6c0235179ec3d4f4fc4df3d14fdd96017 1 0 18:00 31/03/2023

Token Radiant có mã ký hiệu là RDNT hoạt động trên nền tảng arbitrum. Radiant/RDNT thực hiện 2,142 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,469,599.46 USD (820.13 ETH)

arbitrum0xd2568accd10a4c98e87c44e9920360031ad89fcb 1 0 18:00 31/03/2023

Token 3xcalibur Ecosystem Token có mã ký hiệu là XCAL hoạt động trên nền tảng arbitrum. 3xcalibur Ecosystem Token/XCAL thực hiện 532 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 119,293.61 USD (66.59 ETH)

arbitrum0xa684cd057951541187f288294a1e1c2646aa2d24 1 0 18:00 31/03/2023

Token Vesta có mã ký hiệu là VSTA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Vesta/VSTA thực hiện 511 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 168,380.16 USD (94.08 ETH)

eth0x1e0b2992079b620aa13a7c2e7c88d2e1e18e46e9 1 0 18:00 31/03/2023

Token KOMPETE Token có mã ký hiệu là KOMPETE hoạt động trên nền tảng eth. KOMPETE Token/KOMPETE thực hiện 50 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,325.67 USD (30.47 ETH)

bsc0x5b6bf0c7f989de824677cfbd507d9635965e9cd3 1 0 18:00 31/03/2023

Token Gamium có mã ký hiệu là GMM hoạt động trên nền tảng bsc. Gamium/GMM thực hiện 894 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 500,299.22 USD (1,583.41 ETH)

avalanche0x100cc3a819dd3e8573fd2e46d1e66ee866068f30 1 0 18:00 31/03/2023

Token Dragon Crypto Aurum có mã ký hiệu là DCAU hoạt động trên nền tảng avalanche. Dragon Crypto Aurum/DCAU thực hiện 369 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,466.81 USD (3,605.73 ETH)

arbitrum0xaa54e84a3e6e5a80288d2c2f8e36ea5ca3a3ca30 1 0 18:00 31/03/2023

Token Sharbi có mã ký hiệu là $SHARBI hoạt động trên nền tảng arbitrum. SHARBI/$SHARBI thực hiện 226 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,244.40 USD (30.89 ETH)

eth0x24da31e7bb182cb2cabfef1d88db19c2ae1f5572 1 0 18:00 31/03/2023

Token SHIKOKU INU có mã ký hiệu là SHIK hoạt động trên nền tảng eth. SHIKOKU INU/SHIK thực hiện 131 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 171,371.10 USD (95.65 ETH)

eth0x8400d94a5cb0fa0d041a3788e395285d61c9ee5e 1 0 18:00 31/03/2023

Token UniBright có mã ký hiệu là UBT hoạt động trên nền tảng eth. UniBright/UBT thực hiện 156 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 173,860.58 USD (97.15 ETH)

eth0xc91a71a1ffa3d8b22ba615ba1b9c01b2bbbf55ad 1 0 18:00 31/03/2023

Token ZigZag có mã ký hiệu là ZZ hoạt động trên nền tảng eth. ZigZag/ZZ thực hiện 187 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 292,823.32 USD (163.21 ETH)

bsc0xb82beb6ee0063abd5fc8e544c852237aa62cbb14 1 0 18:00 31/03/2023

Token Square có mã ký hiệu là SQUA hoạt động trên nền tảng bsc. Square Token/SQUA thực hiện 5,345 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,946,533.99 USD (6,158.76 ETH)

bsc0x40e51e0ec04283e300f12f6bb98da157bb22036e 1 0 18:00 31/03/2023

Token bloXmove có mã ký hiệu là BLXM hoạt động trên nền tảng bsc. bloXmove Token/BLXM thực hiện 213 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,206.55 USD (183.37 ETH)

arbitrum0x3082cc23568ea640225c2467653db90e9250aaa0 1 0 18:00 31/03/2023

Token Radiant Capital có mã ký hiệu là RDNT hoạt động trên nền tảng arbitrum. Radiant/RDNT thực hiện 4,364 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,940,063.35 USD (2,754.33 ETH)

bsc0x45289007706e7ee7b42b1fa506661d97740edfb4 1 0 18:00 31/03/2023

Token FLOKI CEO có mã ký hiệu là FLOKICEO hoạt động trên nền tảng bsc. FLOKI CEO/FLOKICEO thực hiện 350 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,105.65 USD (200.12 ETH)

eth0x43a96962254855f16b925556f9e97be436a43448 1 0 18:00 31/03/2023

Token HORD Token có mã ký hiệu là HORD hoạt động trên nền tảng eth. HORD Token/HORD thực hiện 27 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 35,332.23 USD (19.77 ETH)

bsc0x56d06a78ef8e95d6043341f24759e2834be6f97b 1 0 18:00 31/03/2023

Token Degen Zoo có mã ký hiệu là wDZOO hoạt động trên nền tảng bsc. DegenZoo/wDZOO thực hiện 347 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 219,876.12 USD (695.66 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 18:00 31/03/2023

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 95 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 373,032.35 USD (207.73 ETH)

eth0x9e32b13ce7f2e80a01932b42553652e053d6ed8e 1 0 18:00 31/03/2023

Token Metis có mã ký hiệu là Metis hoạt động trên nền tảng eth. Metis Token/Metis thực hiện 154 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 479,970.36 USD (268.69 ETH)

polygon0x77a6f2e9a9e44fd5d5c3f9be9e52831fc1c3c0a0 1 0 18:00 31/03/2023

Token The World State có mã ký hiệu là W$C hoạt động trên nền tảng polygon. World$tateCoin/W$C thực hiện 722 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 165,815.99 USD (148,861.67 ETH)

bsc0xee7f7c9459d8e910209849ed010c96f2dfe39d3b 1 0 18:00 31/03/2023

Token Almira có mã ký hiệu là ALMR hoạt động trên nền tảng bsc. Almira/ALMR thực hiện 401 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,952.17 USD (158.03 ETH)

bsc0xa026ad2ceda16ca5fc28fd3c72f99e2c332c8a26 1 0 18:00 31/03/2023

Token XCAD Token có mã ký hiệu là XCAD hoạt động trên nền tảng bsc. XCAD Token/XCAD thực hiện 137 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,382.48 USD (235.58 ETH)