Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x94a73c6d7781ba741dfdebad32279529fa3d3763 1 0 01:10 09/02/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,427.46 USD (174.82 ETH)

eth0x58fcaa970339a9b1f8c0a5b4f3fcd7af2ba3075e 1 0 01:00 09/02/2023

Token PolarSync có mã ký hiệu là POLAR hoạt động trên nền tảng eth. PolarSync/POLAR thực hiện 485 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,460,541.76 USD (885.26 ETH)

arbitrum0xd3f1da62cafb7e7bc6531ff1cef6f414291f03d3 1 0 01:00 09/02/2023

Token Doubloon Token có mã ký hiệu là DBL hoạt động trên nền tảng arbitrum. Doubloon Token/DBL thực hiện 2,182 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,906,016.67 USD (1,137.13 ETH)

bsc0xa865197a84e780957422237b5d152772654341f3 1 0 01:00 09/02/2023

Token OpenLeverage có mã ký hiệu là OLE hoạt động trên nền tảng bsc. OpenLeverage/OLE thực hiện 4,097 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,782,262.95 USD (8,424.39 ETH)

eth0xf4b5470523ccd314c6b9da041076e7d79e0df267 1 0 01:00 09/02/2023

Token BlockBank có mã ký hiệu là BBANK hoạt động trên nền tảng eth. BlockBank/BBANK thực hiện 272 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 352,672.40 USD (210.63 ETH)

eth0xfe98c2b85caafe841ca7fa8b3b912a178a3f68ed 1 0 01:00 09/02/2023

Token Red Rabbit có mã ký hiệu là RR hoạt động trên nền tảng eth. Red Rabbit/RR thực hiện 293 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 200,675.89 USD (120.30 ETH)

eth0xa848a1d33d8ef1633397a6acf617620fab8e5da8 1 0 01:00 09/02/2023

Token MouseWorm có mã ký hiệu là MOUSEWORM hoạt động trên nền tảng eth. MouseWorm/MOUSEWORM thực hiện 158 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,612.10 USD (68.85 ETH)

bsc0xb25583e5e2db32b7fcbffe3f5e8e305c36157e54 1 0 01:00 09/02/2023

Token REX có mã ký hiệu là XRX hoạt động trên nền tảng bsc. REX/XRX thực hiện 1,061 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 969,106.90 USD (2,938.39 ETH)

eth0x6fbc20483b53cea47839bb8e171abd6d67c3c696 1 0 01:00 09/02/2023

Token EvolveAI có mã ký hiệu là EVOAI hoạt động trên nền tảng eth. EvolveAI/EVOAI thực hiện 375 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 619,558.66 USD (372.22 ETH)

eth0xb1f1f47061a7be15c69f378cb3f69423bd58f2f8 1 0 01:00 09/02/2023

Token Flashstake có mã ký hiệu là FLASH hoạt động trên nền tảng eth. Flashstake/FLASH thực hiện 472 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 666,140.23 USD (399.02 ETH)

bsc0x213503534d927424a5cdf6d580e9fd408be9337a 1 0 01:00 09/02/2023

Token FPS Token có mã ký hiệu là FPS hoạt động trên nền tảng bsc. FPS Token/FPS thực hiện 57 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,333.08 USD (268.19 ETH)

bsc0x464fdb8affc9bac185a7393fd4298137866dcfb8 1 0 01:00 09/02/2023

Token Realm có mã ký hiệu là REALM hoạt động trên nền tảng bsc. REALM/REALM thực hiện 1,819 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 905,076.96 USD (2,727.98 ETH)

arbitrum0xfd559867b6d3445f9589074c3ac46418fdfffda4 1 0 01:00 09/02/2023

Token Stake Goblin có mã ký hiệu là GOBLIN hoạt động trên nền tảng arbitrum. Goblin/GOBLIN thực hiện 285 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,709.71 USD (57.36 ETH)

bsc0x62823659d09f9f9d2222058878f89437425eb261 1 0 01:00 09/02/2023

Token ERTHA Token có mã ký hiệu là ERTHA hoạt động trên nền tảng bsc. ERTHA Token/ERTHA thực hiện 1,410 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 227,836.74 USD (689.32 ETH)

bsc0x9521728bf66a867bc65a93ece4a543d817871eb7 1 0 01:00 09/02/2023

Token CreoEngine có mã ký hiệu là CREO hoạt động trên nền tảng bsc. CreoEngine/CREO thực hiện 298 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,728.25 USD (245.39 ETH)

eth0xfbbe9b1142c699512545f47937ee6fae0e4b0aa9 1 0 01:00 09/02/2023

Token EDDA có mã ký hiệu là EDDA hoạt động trên nền tảng eth. EDDA/EDDA thực hiện 36 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,663.24 USD (50.05 ETH)

eth0x2a3bff78b79a009976eea096a51a948a3dc00e34 1 0 01:00 09/02/2023

Token Wilder có mã ký hiệu là WILD hoạt động trên nền tảng eth. Wilder/WILD thực hiện 1,218 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 8,151,614.74 USD (4,861.86 ETH)

eth0x5218e472cfcfe0b64a064f055b43b4cdc9efd3a6 1 0 01:00 09/02/2023

Token UnFederalReserveToken có mã ký hiệu là eRSDL hoạt động trên nền tảng eth. UnFederalReserveToken/eRSDL thực hiện 106 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 90,873.74 USD (54.41 ETH)

eth0xaaaaaa20d9e0e2461697782ef11675f668207961 1 0 01:00 09/02/2023

Token Aurora có mã ký hiệu là AURORA hoạt động trên nền tảng eth. Aurora/AURORA thực hiện 155 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 244,748.23 USD (146.71 ETH)

eth0xba8a621b4a54e61c442f5ec623687e2a942225ef 1 0 01:00 09/02/2023

Token Sandclock có mã ký hiệu là QUARTZ hoạt động trên nền tảng eth. Sandclock/QUARTZ thực hiện 103 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 301,386.90 USD (181.98 ETH)

eth0x08c32b0726c5684024ea6e141c50ade9690bbdcc 1 0 01:00 09/02/2023

Token Stratos có mã ký hiệu là STOS hoạt động trên nền tảng eth. Stratos Token/STOS thực hiện 406 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,018,658.28 USD (609.54 ETH)

bsc0x71e72dde4152d274afd1f2db43531ed9e44a78fa 1 0 01:00 09/02/2023

Token LordToken có mã ký hiệu là LTT hoạt động trên nền tảng bsc. LordToken/LTT thực hiện 326 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 125,880.64 USD (382.19 ETH)

eth0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f 1 0 01:00 09/02/2023

Token Trace Token có mã ký hiệu là TRAC hoạt động trên nền tảng eth. Trace Token/TRAC thực hiện 447 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 878,526.17 USD (526.30 ETH)

arbitrum0x3d9907f9a368ad0a51be60f7da3b97cf940982d8 1 0 01:00 09/02/2023

Token Camelot Token có mã ký hiệu là GRAIL hoạt động trên nền tảng arbitrum. Camelot token/GRAIL thực hiện 128 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 117,715.75 USD (71.09 ETH)

eth0x31429d1856ad1377a8a0079410b297e1a9e214c2 1 0 01:00 09/02/2023

Token ANGLE có mã ký hiệu là ANGLE hoạt động trên nền tảng eth. ANGLE/ANGLE thực hiện 46 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,447.62 USD (78.32 ETH)

fantom0x21ada0d2ac28c3a5fa3cd2ee30882da8812279b6 1 0 01:00 09/02/2023

Token OATH có mã ký hiệu là OATH hoạt động trên nền tảng fantom. Oath Token/OATH thực hiện 2,319 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 947,658.04 USD (1,681,668.72 ETH)

eth0x2de509bf0014ddf697b220be628213034d320ece 1 0 01:00 09/02/2023

Token Dont Buy Inu có mã ký hiệu là DBI hoạt động trên nền tảng eth. Dont Buy Inu/DBI thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,036.90 USD (46.40 ETH)

eth0xf3dcbc6d72a4e1892f7917b7c43b74131df8480e 1 0 01:00 09/02/2023

Token BDPToken có mã ký hiệu là BDP hoạt động trên nền tảng eth. BDPToken/BDP thực hiện 3,311 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 10,360,290.89 USD (6,213.01 ETH)

eth0x3155ba85d5f96b2d030a4966af206230e46849cb 1 0 01:00 09/02/2023

Token THORChain ETH.RUNE có mã ký hiệu là RUNE hoạt động trên nền tảng eth. THORChain ETH.RUNE/RUNE thực hiện 98 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,473.85 USD (68.45 ETH)

arbitrum0xb348b87b23d5977e2948e6f36ca07e1ec94d7328 1 0 01:00 09/02/2023

Token SwapFish có mã ký hiệu là FISH hoạt động trên nền tảng arbitrum. SwapFish/FISH thực hiện 843 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 123,233.69 USD (73.74 ETH)

bsc0x6ae9701b9c423f40d54556c9a443409d79ce170a 1 0 01:00 09/02/2023

Token Polkacity có mã ký hiệu là POLC hoạt động trên nền tảng bsc. Polka City/POLC thực hiện 910 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 341,186.23 USD (1,030.88 ETH)

arbitrum0xc47d9753f3b32aa9548a7c3f30b6aec3b2d2798c 1 0 01:00 09/02/2023

Token TND có mã ký hiệu là TND hoạt động trên nền tảng arbitrum. TND/TND thực hiện 1,583 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 499,988.77 USD (299.35 ETH)

eth0x38029c62dfa30d9fd3cadf4c64e9b2ab21dbda17 1 0 01:00 09/02/2023

Token Dubbz có mã ký hiệu là Dubbz hoạt động trên nền tảng eth. Dubbz/Dubbz thực hiện 67 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,795.53 USD (46.55 ETH)

eth0xaa8330fb2b4d5d07abfe7a72262752a8505c6b37 1 0 01:00 09/02/2023

Token Polka City có mã ký hiệu là POLC hoạt động trên nền tảng eth. Polka City/POLC thực hiện 112 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 144,215.11 USD (86.37 ETH)

eth0xf411903cbc70a74d22900a5de66a2dda66507255 1 0 01:00 09/02/2023

Token Verasity có mã ký hiệu là VRA hoạt động trên nền tảng eth. VERA/VRA thực hiện 1,105 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,887,131.21 USD (1,129.15 ETH)

eth0x43a96962254855f16b925556f9e97be436a43448 1 0 01:00 09/02/2023

Token HORD Token có mã ký hiệu là HORD hoạt động trên nền tảng eth. HORD Token/HORD thực hiện 368 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 595,374.12 USD (358.62 ETH)

eth0x256d1fce1b1221e8398f65f9b36033ce50b2d497 1 0 01:00 09/02/2023

Token Alvey Chain có mã ký hiệu là wALV hoạt động trên nền tảng eth. Alvey Chain/wALV thực hiện 39 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,047.87 USD (34.67 ETH)

bsc0x78f5d389f5cdccfc41594abab4b0ed02f31398b3 1 0 01:00 09/02/2023

Token ApolloX Token có mã ký hiệu là APX hoạt động trên nền tảng bsc. ApolloX Token/APX thực hiện 955 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,662,287.18 USD (5,047.34 ETH)

eth0x50de6856358cc35f3a9a57eaaa34bd4cb707d2cd 1 0 01:00 09/02/2023

Token Razor Network có mã ký hiệu là RAZOR hoạt động trên nền tảng eth. RAZOR/RAZOR thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 241,699.71 USD (147.77 ETH)

eth0xbb0e17ef65f82ab018d8edd776e8dd940327b28b 1 0 01:00 09/02/2023

Token Axie Infinity Shard có mã ký hiệu là AXS hoạt động trên nền tảng eth. Axie Infinity Shard/AXS thực hiện 56 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 205,493.73 USD (122.88 ETH)