Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x76306f029f8f99effe509534037ba7030999e3cf 1 0 04:00 02/02/2023

Token Acreage Coin có mã ký hiệu là ACR hoạt động trên nền tảng eth. Acreage/ACR thực hiện 16 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 16,343.93 USD (9.99 ETH)

bsc0x26a7546c8f5e5f706cb598caa68134f6ecf8d657 1 0 04:00 02/02/2023

Token Zelda Inu có mã ký hiệu là ZLDA hoạt động trên nền tảng bsc. Zelda Inu/ZLDA thực hiện 51 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 282,017.71 USD (917.41 ETH)

eth0x15316d2438a8d7d534e4233b8e0edacd64c9fcde 1 0 04:00 02/02/2023

Token Shibarium DAO có mã ký hiệu là SHIBDAO hoạt động trên nền tảng eth. Shibarium DAO/SHIBDAO thực hiện 1,316 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 304,562.18 USD (192.66 ETH)

bsc0x7cd8c22d3f4b66230f73d7ffcb48576233c3fe33 1 0 04:00 02/02/2023

Token METAGALAXY LAND có mã ký hiệu là MEGALAND hoạt động trên nền tảng bsc. METAGALAXY LAND/MEGALAND thực hiện 1,150 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 383,410.41 USD (1,231.59 ETH)

eth0x00a8b738e453ffd858a7edf03bccfe20412f0eb0 1 0 04:00 02/02/2023

Token AllianceBlock Token có mã ký hiệu là ALBT hoạt động trên nền tảng eth. AllianceBlock Token/ALBT thực hiện 1,515 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,028,434.85 USD (1,893.02 ETH)

bsc0x53b3338e3345758ae88b930e3d9759a95c5ce05c 1 0 04:00 02/02/2023

Token GenshinFlokiInu có mã ký hiệu là GFloki hoạt động trên nền tảng bsc. GenshinFlokiInu/GFloki thực hiện 20 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,886.18 USD (250.35 ETH)

polygon0x338eb4d394a4327e5db80d08628fa56ea2fd4b81 1 0 04:00 02/02/2023

Token Bonq Euro có mã ký hiệu là BEUR hoạt động trên nền tảng polygon. Bonq EUR/BEUR thực hiện 291 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 748,238.74 USD (689,482.96 ETH)

eth0x922e2708462c7a3d014d8344f7c4d92b27ecf332 1 0 04:00 02/02/2023

Token Neuroni.AI có mã ký hiệu là NEURONI hoạt động trên nền tảng eth. Neuroni.AI/NEURONI thực hiện 155 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 138,622.23 USD (87.70 ETH)

eth0x0cba60ca5ef4d42f92a5070a8fedd13be93e2861 1 0 04:00 02/02/2023

Token The Protocol có mã ký hiệu là THE hoạt động trên nền tảng eth. The Protocol/THE thực hiện 238 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 244,770.57 USD (155.21 ETH)

bsc0xde3dbbe30cfa9f437b293294d1fd64b26045c71a 1 0 04:00 02/02/2023

Token NFTB có mã ký hiệu là NFTB hoạt động trên nền tảng bsc. NFTB/NFTB thực hiện 1,650 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 990,952.67 USD (3,186.07 ETH)

eth0xfcf8eda095e37a41e002e266daad7efc1579bc0a 1 0 04:00 02/02/2023

Token FLEX Coin có mã ký hiệu là FLEX hoạt động trên nền tảng eth. FLEX Coin/FLEX thực hiện 104 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 151,896.21 USD (95.83 ETH)

eth0x55c08ca52497e2f1534b59e2917bf524d4765257 1 0 04:00 02/02/2023

Token UwU Lend có mã ký hiệu là UwU hoạt động trên nền tảng eth. UwU Lend/UwU thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 515,856.73 USD (326.62 ETH)

eth0x461b71cff4d4334bba09489ace4b5dc1a1813445 1 0 04:00 02/02/2023

Token Hoard có mã ký hiệu là HRD hoạt động trên nền tảng eth. Hoard/HRD thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,331.37 USD (36.37 ETH)

eth0xd34a2051ac17bdd44d76aa84ea7fcf8419130e55 1 0 04:00 02/02/2023

Token Kabosu Inu có mã ký hiệu là Kabosu Inu hoạt động trên nền tảng eth. Kabosu Inu/Kabosu Inu thực hiện 279 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 228,599.75 USD (144.47 ETH)

fantom0x6cc0e0aedbbd3c35283e38668d959f6eb3034856 1 0 04:00 02/02/2023

Token DarkKnightSwap Token có mã ký hiệu là dKNIGHT hoạt động trên nền tảng fantom. DarkKnightSwap Token/dKNIGHT thực hiện 946 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,205.60 USD (185,030.70 ETH)

bsc0xc8a11f433512c16ed895245f34bcc2ca44eb06bd 1 0 04:00 02/02/2023

Token KISSAN có mã ký hiệu là KSN hoạt động trên nền tảng bsc. KISSAN/KSN thực hiện 642 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,529.18 USD (260.34 ETH)

eth0x4b520c812e8430659fc9f12f6d0c39026c83588d 1 0 04:00 02/02/2023

Token Decentral Games có mã ký hiệu là DG hoạt động trên nền tảng eth. Decentral Games/DG thực hiện 122 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 426,493.57 USD (270.28 ETH)

eth0x3fa729b4548becbad4eab6ef18413470e6d5324c 1 0 04:00 02/02/2023

Token Mover có mã ký hiệu là MOVE hoạt động trên nền tảng eth. Mover/MOVE thực hiện 34 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,802.86 USD (38.44 ETH)

arbitrum0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3 1 0 04:00 02/02/2023

Token Umami có mã ký hiệu là UMAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Umami/UMAMI thực hiện 1,126 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,414,254.89 USD (892.88 ETH)

eth0x5c6ee304399dbdb9c8ef030ab642b10820db8f56 1 0 04:00 02/02/2023

Token Balancer 80 BAL 20 WETH có mã ký hiệu là B-80BAL-20WETH hoạt động trên nền tảng eth. Balancer 80 BAL 20 WETH/B-80BAL-20WETH thực hiện 148 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,203,178.68 USD (762.95 ETH)

eth0x71ab77b7dbb4fa7e017bc15090b2163221420282 1 0 04:00 02/02/2023

Token Highstreet token có mã ký hiệu là HIGH hoạt động trên nền tảng eth. Highstreet token/HIGH thực hiện 548 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,149,920.39 USD (727.01 ETH)

bsc0x5f4bde007dc06b867f86ebfe4802e34a1ffeed63 1 0 04:00 02/02/2023

Token Highstreet Token có mã ký hiệu là HIGH hoạt động trên nền tảng bsc. Highstreet Token/HIGH thực hiện 3,732 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,660,252.18 USD (5,354.27 ETH)

eth0x1b4dd5ea240732ddac8d74fd1cd9026addc02e3c 1 0 04:00 02/02/2023

Token Dogens có mã ký hiệu là DOGENS hoạt động trên nền tảng eth. Dogens/DOGENS thực hiện 35 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,758.27 USD (35.30 ETH)

bsc0x9d70a3ee3079a6fa2bb16591414678b7ad91f0b5 1 0 04:00 02/02/2023

Token MemePad có mã ký hiệu là MEPAD hoạt động trên nền tảng bsc. MemePad/MEPAD thực hiện 2,061 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,058,977.36 USD (3,410.04 ETH)

eth0xf1f955016ecbcd7321c7266bccfb96c68ea5e49b 1 0 04:00 02/02/2023

Token Rally có mã ký hiệu là RLY hoạt động trên nền tảng eth. Rally/RLY thực hiện 522 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,738,577.82 USD (1,098.58 ETH)

eth0xe7ef051c6ea1026a70967e8f04da143c67fa4e1f 1 0 04:00 02/02/2023

Token VetMe có mã ký hiệu là VetMe hoạt động trên nền tảng eth. VetMe/VetMe thực hiện 178 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 172,916.86 USD (109.21 ETH)

eth0x82089a9c7c4a07352f7433fbce1d4ee9a722ff29 1 0 04:00 02/02/2023

Token Proxy Swap có mã ký hiệu là PROXY hoạt động trên nền tảng eth. PROXY/PROXY thực hiện 87 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,752.26 USD (30.83 ETH)

arbitrum0x1922c36f3bc762ca300b4a46bb2102f84b1684ab 1 0 04:00 02/02/2023

Token Compounded Marinated UMAMI có mã ký hiệu là cmUMAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Compounded Marinated UMAMI/cmUMAMI thực hiện 45 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 226,786.38 USD (142.94 ETH)

polygon0xef938b6da8576a896f6e0321ef80996f4890f9c4 1 0 04:00 02/02/2023

Token Decentral Games có mã ký hiệu là DG hoạt động trên nền tảng polygon. Decentral Games (PoS)/DG thực hiện 224 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,306.41 USD (68,443.73 ETH)

bsc0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965 1 0 04:00 02/02/2023

Token Renewable Energy có mã ký hiệu là RET hoạt động trên nền tảng bsc. Renewable Energy Token/RET thực hiện 662 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,745.90 USD (345.77 ETH)

bsc0x747339cab98cc50c8698970db1f89bb3a0bb7a03 1 0 04:00 02/02/2023

Token CrossX có mã ký hiệu là CRX hoạt động trên nền tảng bsc. CrossX/CRX thực hiện 1,231 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 223,519.45 USD (720.62 ETH)

bsc0x0a4e1bdfa75292a98c15870aef24bd94bffe0bd4 1 0 04:00 02/02/2023

Token Fight Of The Ages có mã ký hiệu là FOTA hoạt động trên nền tảng bsc. Fight Of The Ages/FOTA thực hiện 215 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,825.69 USD (160.95 ETH)

eth0x4159862bcf6b4393a80550b1ed03dffa6f90533c 1 0 04:00 02/02/2023

Token One Hundred Million Inu có mã ký hiệu là OHMI hoạt động trên nền tảng eth. One Hundred Million Inu/OHMI thực hiện 242 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 266,527.68 USD (168.54 ETH)

bsc0xf700d4c708c2be1463e355f337603183d20e0808 1 0 04:00 02/02/2023

Token Galactic Quadrant có mã ký hiệu là GQ hoạt động trên nền tảng bsc. Galactic Quadrant/GQ thực hiện 2,035 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 916,511.62 USD (2,951.11 ETH)

eth0x549020a9cb845220d66d3e9c6d9f9ef61c981102 1 0 04:00 02/02/2023

Token SIDUS có mã ký hiệu là SIDUS hoạt động trên nền tảng eth. SIDUS/SIDUS thực hiện 55 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,416.63 USD (35.94 ETH)

bsc0xd9c2d319cd7e6177336b0a9c93c21cb48d84fb54 1 0 04:00 02/02/2023

Token HAPI có mã ký hiệu là HAPI hoạt động trên nền tảng bsc. HAPI/HAPI thực hiện 334 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,094.46 USD (207.36 ETH)

eth0x08c32b0726c5684024ea6e141c50ade9690bbdcc 1 0 04:00 02/02/2023

Token Stratos Token có mã ký hiệu là STOS hoạt động trên nền tảng eth. Stratos Token/STOS thực hiện 157 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 253,525.63 USD (160.25 ETH)

eth0x4521c9ad6a3d4230803ab752ed238be11f8b342f 1 0 04:00 02/02/2023

Token Sanin Inu có mã ký hiệu là SANI hoạt động trên nền tảng eth. Sanin Inu/SANI thực hiện 77 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,635.23 USD (33.97 ETH)

bsc0xcffd4d3b517b77be32c76da768634de6c738889b 1 0 04:00 02/02/2023

Token ESPL ARENA có mã ký hiệu là ARENA hoạt động trên nền tảng bsc. ESPL ARENA/ARENA thực hiện 889 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 514,054.77 USD (1,653.72 ETH)

bsc0x8b303d5bbfbbf46f1a4d9741e491e06986894e18 1 0 04:00 02/02/2023

Token Woonkly Power có mã ký hiệu là WOOP hoạt động trên nền tảng bsc. Woonkly Power/WOOP thực hiện 634 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 244,197.47 USD (791.04 ETH)