Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x4a411f2e6db7d091dc4110b452dbdc57acf3de39 1 0 22:40 05/06/2023

Token LadyGuys có mã ký hiệu là Luci hoạt động trên nền tảng bsc. LadyGuys/Luci thực hiện 45 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 155,733.75 USD (527.58 ETH)

bsc0xd221446c37493a12b820d61bc982f242d262733f 1 0 22:30 05/06/2023

Token Fair BERC20 có mã ký hiệu là BERC hoạt động trên nền tảng bsc. Fair BERC20/BERC thực hiện 23 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 561.16 USD (1.94 ETH)

bsc0x893f1e543b3a59e1f99a496546c6a17ecdf9d0db 1 0 22:30 05/06/2023

Token Biaocoin có mã ký hiệu là BIAO hoạt động trên nền tảng bsc. Biaocoin/BIAO thực hiện 30 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,371.63 USD (283.16 ETH)

bsc0xd6acbf4ccd6534a5d464ddabda7b2fa9fa34f565 4 0 22:10 05/06/2023

Token Mario có mã ký hiệu là MARIO hoạt động trên nền tảng bsc. Mario/MARIO thực hiện 33 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 41,371.28 USD (139.04 ETH)

eth0x260e59a6e96c26cfefd9dec566a4d4e50031744d 5 0 22:10 05/06/2023

Token OHearn có mã ký hiệu là Mike hoạt động trên nền tảng eth. OHearn/Mike thực hiện 816 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,340,620.28 USD (721.24 ETH)

avalanche0x1337bedc9d22ecbe766df105c9623922a27963ec 1 0 22:00 05/06/2023

Token Curve.fi avDAI/avUSDC/avUSDT có mã ký hiệu là av3CRV hoạt động trên nền tảng avalanche. Curve.fi avDAI/avUSDC/avUSDT/av3CRV thực hiện 123 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 706,922.33 USD (47,881.96 ETH)

eth0x8eecaad83a1ea77bd88a818d4628fafc4cad7969 1 0 22:00 05/06/2023

Token Not Financial Advice có mã ký hiệu là NFAi hoạt động trên nền tảng eth. Not Financial Advice/NFAi thực hiện 278 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 359,860.85 USD (190.83 ETH)

eth0x5888641e3e6cbea6d84ba81edb217bd691d3be38 1 0 22:00 05/06/2023

Token Bobo có mã ký hiệu là BOBO hoạt động trên nền tảng eth. Bobo/BOBO thực hiện 248 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 274,488.59 USD (144.62 ETH)

bsc0x92ed61fb8955cc4e392781cb8b7cd04aadc43d0c 1 0 22:00 05/06/2023

Token Oggy Inu có mã ký hiệu là OGGY hoạt động trên nền tảng bsc. Oggy Inu/OGGY thực hiện 763 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,556.35 USD (309.99 ETH)

eth0x473037de59cf9484632f4a27b509cfe8d4a31404 1 0 22:00 05/06/2023

Token GreenSatoshiToken có mã ký hiệu là GST hoạt động trên nền tảng eth. GreenSatoshiToken/GST thực hiện 236 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 463,672.83 USD (245.30 ETH)

eth0xffffffff2ba8f66d4e51811c5190992176930278 1 0 22:00 05/06/2023

Token Furucombo có mã ký hiệu là COMBO hoạt động trên nền tảng eth. Furucombo/COMBO thực hiện 77 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,453.54 USD (46.88 ETH)

bsc0x9a2478c4036548864d96a97fbf93f6a3341fedac 1 0 22:00 05/06/2023

Token ZILLION AAKAR XO có mã ký hiệu là ZAX hoạt động trên nền tảng bsc. ZILLION AAKAR XO/ZAX thực hiện 1,739 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 582,805.98 USD (1,927.20 ETH)

eth0x1936c91190e901b7dd55229a574ae22b58ff498a 1 0 22:00 05/06/2023

Token MEVFree có mã ký hiệu là MEVFree hoạt động trên nền tảng eth. MEVFree/MEVFree thực hiện 156 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 189,423.43 USD (100.64 ETH)

eth0x2e85ae1c47602f7927bcabc2ff99c40aa222ae15 1 0 22:00 05/06/2023

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng eth. Katana Inu/KATA thực hiện 68 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,530.20 USD (53.21 ETH)

eth0x6b0956258ff7bd7645aa35369b55b61b8e6d6140 1 0 22:00 05/06/2023

Token Maximus LUCKY có mã ký hiệu là LUCKY hoạt động trên nền tảng eth. Maximus Lucky/LUCKY thực hiện 13 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 9,977.10 USD (5.33 ETH)

eth0xa735a3af76cc30791c61c10d585833829d36cbe0 1 0 22:00 05/06/2023

Token Image Generation AI | imgnAI.com có mã ký hiệu là imgnAI hoạt động trên nền tảng eth. Image Generation AI | imgnAI.com/imgnAI thực hiện 93 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 165,434.40 USD (87.92 ETH)

eth0x082646b22a3960da69ef7a778c16dd6fb85dd999 1 0 22:00 05/06/2023

Token FUCK PEPE có mã ký hiệu là FKPEPE hoạt động trên nền tảng eth. FUCK PEPE/FKPEPE thực hiện 44 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,008.35 USD (25.59 ETH)

bsc0xaf41054c1487b0e5e2b9250c0332ecbce6ce9d71 1 0 22:00 05/06/2023

Token Ellipsis X có mã ký hiệu là EPX hoạt động trên nền tảng bsc. Ellipsis X/EPX thực hiện 1,193 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,671.61 USD (355.14 ETH)

arbitrum0x5979d7b546e38e414f7e9822514be443a4800529 1 0 22:00 05/06/2023

Token Wrapped liquid staked Ether 2.0 có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng arbitrum. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 779 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,205,922.00 USD (641.85 ETH)

bsc0x47c454ca6be2f6def6f32b638c80f91c9c3c5949 1 0 22:00 05/06/2023

Token Games for a living có mã ký hiệu là GFAL hoạt động trên nền tảng bsc. Games For A Living/GFAL thực hiện 252 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 131,078.72 USD (432.07 ETH)

bsc0xb9d35811424600fa9e8cd62a0471fbd025131cb8 1 0 22:00 05/06/2023

Token Yes World có mã ký hiệu là YES hoạt động trên nền tảng bsc. YES WORLD/YES thực hiện 914 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,767.60 USD (278.28 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 22:00 05/06/2023

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 91 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 144,320.15 USD (76.37 ETH)

eth0xe60779cc1b2c1d0580611c526a8df0e3f870ec48 1 0 22:00 05/06/2023

Token unshETHing_Token có mã ký hiệu là USH hoạt động trên nền tảng eth. unshETHing_Token/USH thực hiện 87 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 223,331.97 USD (118.26 ETH)

eth0x814e0908b12a99fecf5bc101bb5d0b8b5cdf7d26 1 0 22:00 05/06/2023

Token MeasurableDataToken có mã ký hiệu là MDT hoạt động trên nền tảng eth. Measurable Data Token/MDT thực hiện 50 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 135,306.79 USD (72.23 ETH)

eth0x53c8395465a84955c95159814461466053dedede 1 0 22:00 05/06/2023

Token DeGateToken có mã ký hiệu là DG hoạt động trên nền tảng eth. DeGate Token/DG thực hiện 31 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 230,132.61 USD (122.75 ETH)

eth0x8e6cd950ad6ba651f6dd608dc70e5886b1aa6b24 1 0 22:00 05/06/2023

Token StarLink có mã ký hiệu là STARL hoạt động trên nền tảng eth. StarLink/STARL thực hiện 106 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 183,167.44 USD (97.07 ETH)

eth0x2ba592f78db6436527729929aaf6c908497cb200 1 0 22:00 05/06/2023

Token Cream có mã ký hiệu là CREAM hoạt động trên nền tảng eth. Cream/CREAM thực hiện 71 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,971.16 USD (34.19 ETH)

bsc0x7e35d0e9180bf3a1fc47b0d110be7a21a10b41fe 1 0 22:00 05/06/2023

Token Ovr có mã ký hiệu là OVR hoạt động trên nền tảng bsc. OVR/OVR thực hiện 137 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,831.25 USD (207.98 ETH)

eth0x7d8146cf21e8d7cbe46054e01588207b51198729 1 0 22:00 05/06/2023

Token BOB có mã ký hiệu là BOB hoạt động trên nền tảng eth. BOB/BOB thực hiện 334 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 485,992.12 USD (257.86 ETH)

optimism0x3c8b650257cfb5f272f799f5e2b4e65093a11a05 1 0 22:00 05/06/2023

Token Velodrome có mã ký hiệu là VELO hoạt động trên nền tảng optimism. Velodrome/VELO thực hiện 6,946 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 827,134.49 USD (440.60 ETH)

bsc0x6d6ba21e4c4b29ca7bfa1c344ba1e35b8dae7205 1 0 22:00 05/06/2023

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng bsc. Katana Inu/KATA thực hiện 443 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 129,270.65 USD (428.90 ETH)

bsc0x91d6d6af7635b7b23a8ced9508117965180e2362 1 0 22:00 05/06/2023

Token unshETHing_Token có mã ký hiệu là USH hoạt động trên nền tảng bsc. unshETHing_Token/USH thực hiện 302 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,961.78 USD (328.23 ETH)

bsc0x7b8779e01d117ec7e220f8299a6f93672e8eae23 1 0 22:00 05/06/2023

Token IMOV có mã ký hiệu là IMT hoạt động trên nền tảng bsc. IMOV/IMT thực hiện 120 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,332.10 USD (175.90 ETH)

bsc0xee246aa7e2ecf136466c6fe4808f395861c6a04e 1 0 22:00 05/06/2023

Token PUNK PANDA MESSENGER có mã ký hiệu là PPM hoạt động trên nền tảng bsc. PUNK PANDA MESSENGER/PPM thực hiện 521 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 116,046.37 USD (383.30 ETH)

eth0x0d02755a5700414b26ff040e1de35d337df56218 1 0 22:00 05/06/2023

Token BendDAO có mã ký hiệu là BEND hoạt động trên nền tảng eth. Bend Token/BEND thực hiện 32 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,471.19 USD (43.10 ETH)

eth0xcb84d72e61e383767c4dfeb2d8ff7f4fb89abc6e 1 0 22:00 05/06/2023

Token Vega Protocol có mã ký hiệu là VEGA hoạt động trên nền tảng eth. VEGA/VEGA thực hiện 85 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 107,728.82 USD (56.86 ETH)

bsc0xd8047afecb86e44eff3add991b9f063ed4ca716b 1 0 22:00 05/06/2023

Token Good Games Guild có mã ký hiệu là GGG hoạt động trên nền tảng bsc. Good Games Guild/GGG thực hiện 431 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,049.57 USD (272.34 ETH)

eth0xb69753c06bb5c366be51e73bfc0cc2e3dc07e371 1 0 22:00 05/06/2023

Token POOH có mã ký hiệu là POOH hoạt động trên nền tảng eth. POOH/POOH thực hiện 167 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 113,589.14 USD (60.41 ETH)

eth0x0f2d719407fdbeff09d87557abb7232601fd9f29 1 0 22:00 05/06/2023

Token Synapse có mã ký hiệu là SYN hoạt động trên nền tảng eth. Synapse/SYN thực hiện 130 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 854,519.70 USD (453.10 ETH)

avalanche0x6e84a6216ea6dacc71ee8e6b0a5b7322eebc0fdd 1 0 22:00 05/06/2023

Token TraderJoe Token có mã ký hiệu là JOE hoạt động trên nền tảng avalanche. JoeToken/JOE thực hiện 5,767 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,314,590.76 USD (291,679.69 ETH)