Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

polygon0x3068382885602fc0089aec774944b5ad6123ae60 1 0 16:00 27/09/2022

Token PDSHARE có mã ký hiệu là PDSHARE hoạt động trên nền tảng polygon. PDSHARE/PDSHARE thực hiện 154 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 10,997,580.17 USD (18,351,710.42 ETH)

eth0xb5f1457d6fba1956fb8d31b0b7caca14bde0be4b 1 0 16:00 27/09/2022

Token Stilton có mã ký hiệu là STILT hoạt động trên nền tảng eth. Stilton/STILT thực hiện 74 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,521.87 USD (42.20 ETH)

eth0x1c4853ec0d55e420002c5efabc7ed8e0ba7a4121 1 0 16:00 27/09/2022

Token Kanagawa Nami có mã ký hiệu là Okinami hoạt động trên nền tảng eth. Kanagawa Nami/Okinami thực hiện 832 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,017,435.80 USD (756.71 ETH)

bsc0x8fff93e810a2edaafc326edee51071da9d398e83 1 0 16:00 27/09/2022

Token Bitrise Token có mã ký hiệu là BRISE hoạt động trên nền tảng bsc. Bitrise Token/BRISE thực hiện 1,431 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 359,882.49 USD (1,297.69 ETH)

eth0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9 1 0 16:00 27/09/2022

Token NFT Worlds có mã ký hiệu là WRLD hoạt động trên nền tảng eth. NFT Worlds/WRLD thực hiện 288 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 169,110.08 USD (127.23 ETH)

bsc0x27e873bee690c8e161813de3566e9e18a64b0381 1 0 16:00 27/09/2022

Token Leon Token có mã ký hiệu là LEON hoạt động trên nền tảng bsc. Leon Token/LEON thực hiện 426 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,527.50 USD (246.86 ETH)

bsc0xb3cb6d2f8f2fde203a022201c81a96c167607f15 1 0 16:00 27/09/2022

Token GAMMA có mã ký hiệu là GAMMA hoạt động trên nền tảng bsc. GAMMA/GAMMA thực hiện 86 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,084.56 USD (227.59 ETH)

polygon0x8f9e8e833a69aa467e42c46cca640da84dd4585f 1 0 16:00 27/09/2022

Token NFT Champions có mã ký hiệu là CHAMP hoạt động trên nền tảng polygon. NFT Champions/CHAMP thực hiện 544 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 131,069.04 USD (173,462.25 ETH)

arbitrum0x5575552988a3a80504bbaeb1311674fcfd40ad4b 1 0 16:00 27/09/2022

Token Sperax có mã ký hiệu là SPA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Sperax/SPA thực hiện 327 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 142,522.48 USD (106.83 ETH)

bsc0x200c234721b5e549c3693ccc93cf191f90dc2af9 1 0 16:00 27/09/2022

Token Drunk Robots có mã ký hiệu là METAL hoạt động trên nền tảng bsc. METAL Token/METAL thực hiện 289 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,914.63 USD (345.97 ETH)

eth0x0954906da0bf32d5479e25f46056d22f08464cab 1 0 16:00 27/09/2022

Token Index có mã ký hiệu là INDEX hoạt động trên nền tảng eth. Index/INDEX thực hiện 127 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,123.38 USD (53.45 ETH)

eth0x38a94e92a19e970c144ded0b2dd47278ca11cc1f 1 0 16:00 27/09/2022

Token Falcon Nine có mã ký hiệu là F9 hoạt động trên nền tảng eth. Falcon 9/F9 thực hiện 40 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,626.29 USD (39.20 ETH)

eth0xd23367155b55d67492dfdc0fc7f8bb1df7114fd9 1 0 16:00 27/09/2022

Token Amplifi có mã ký hiệu là AMPLIFI hoạt động trên nền tảng eth. Amplifi/AMPLIFI thực hiện 102 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 156,751.77 USD (117.70 ETH)

bsc0x2c717059b366714d267039af8f59125cadce6d8c 1 0 16:00 27/09/2022

Token MetaShooter có mã ký hiệu là MHUNT hoạt động trên nền tảng bsc. MetaShooter/MHUNT thực hiện 944 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,182.76 USD (295.22 ETH)

bsc0x154a9f9cbd3449ad22fdae23044319d6ef2a1fab 1 0 16:00 27/09/2022

Token CryptoBlades Skill Token có mã ký hiệu là SKILL hoạt động trên nền tảng bsc. CryptoBlades Skill Token/SKILL thực hiện 499 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,917.86 USD (245.37 ETH)

bsc0xce186ad6430e2fe494a22c9edbd4c68794a28b35 1 0 16:00 27/09/2022

Token LoopNetwork có mã ký hiệu là LOOP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopNetwork/LOOP thực hiện 532 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 274,359.59 USD (992.70 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 16:00 27/09/2022

Token Dopex Rebate có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 1,006 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 938,152.92 USD (694.70 ETH)

optimism0x50c5725949a6f0c72e6c4a641f24049a917db0cb 1 0 16:00 27/09/2022

Token Lyra có mã ký hiệu là LYRA hoạt động trên nền tảng optimism. Lyra Token/LYRA thực hiện 916 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 151,308.69 USD (112.30 ETH)

eth0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0 1 0 16:00 27/09/2022

Token WAGMI Game có mã ký hiệu là WAGMIGAMES hoạt động trên nền tảng eth. WAGMI GAMES/WAGMIGAMES thực hiện 56 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,909.92 USD (39.99 ETH)

eth0x39207d2e2feef178fbda8083914554c59d9f8c00 1 0 16:00 27/09/2022

Token MultiPlanetary Inus có mã ký hiệu là INUS hoạt động trên nền tảng eth. MultiPlanetary Inus/INUS thực hiện 88 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,872.54 USD (42.02 ETH)

bsc0xbd83010eb60f12112908774998f65761cf9f6f9a 1 0 16:00 27/09/2022

Token Mogul Stars có mã ký hiệu là STARS hoạt động trên nền tảng bsc. Mogul Stars/STARS thực hiện 958 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 182,480.18 USD (660.33 ETH)

polygon0xee7666aacaefaa6efeef62ea40176d3eb21953b9 1 0 16:00 27/09/2022

Token MCH Coin có mã ký hiệu là MCHC hoạt động trên nền tảng polygon. MCHCoin (PoS)/MCHC thực hiện 454 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 132,609.53 USD (173,985.13 ETH)

eth0xcaeaf8381d4b20b43afa42061d6f80319a8881f6 1 0 16:00 27/09/2022

Token R34P có mã ký hiệu là R34P hoạt động trên nền tảng eth. R34P/R34P thực hiện 8 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,570.74 USD (47.16 ETH)

eth0x9d71ce49ab8a0e6d2a1e7bfb89374c9392fd6804 1 0 16:00 27/09/2022

Token NvirWorld có mã ký hiệu là Nvir hoạt động trên nền tảng eth. NvirWorld/Nvir thực hiện 547 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,697,103.58 USD (1,229.84 ETH)

arbitrum0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55 1 0 16:00 27/09/2022

Token Dopex Governance Token có mã ký hiệu là DPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Governance Token/DPX thực hiện 2,023 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 740,454.13 USD (550.46 ETH)

eth0x3b9be07d622accaed78f479bc0edabfd6397e320 1 0 16:00 27/09/2022

Token Lossless có mã ký hiệu là LSS hoạt động trên nền tảng eth. Lossless Token/LSS thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,765.47 USD (41.71 ETH)

eth0x78132543d8e20d2417d8a07d9ae199d458a0d581 1 0 16:00 27/09/2022

Token Luna Inu có mã ký hiệu là LINU hoạt động trên nền tảng eth. Luna Inu/LINU thực hiện 162 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 183,140.37 USD (139.23 ETH)

eth0x0d02755a5700414b26ff040e1de35d337df56218 1 0 16:00 27/09/2022

Token Bend Token có mã ký hiệu là BEND hoạt động trên nền tảng eth. Bend Token/BEND thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,910.40 USD (60.16 ETH)

polygon0xb33eaad8d922b1083446dc23f610c2567fb5180f 1 0 16:00 27/09/2022

Token Uniswap (PoS) có mã ký hiệu là UNI hoạt động trên nền tảng polygon. Uniswap (PoS)/UNI thực hiện 2,091 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 138,393.92 USD (181,174.28 ETH)

bsc0x213503534d927424a5cdf6d580e9fd408be9337a 1 0 16:00 27/09/2022

Token FPS Token có mã ký hiệu là FPS hoạt động trên nền tảng bsc. FPS Token/FPS thực hiện 630 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 350,201.79 USD (1,275.55 ETH)

arbitrum0xfa7f8980b0f1e64a2062791cc3b0871572f1f7f0 1 0 16:00 27/09/2022

Token Uniswap có mã ký hiệu là UNI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Uniswap/UNI thực hiện 769 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,225.37 USD (60.54 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 16:00 27/09/2022

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 285 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,088,740.09 USD (818.07 ETH)

bsc0x07e551e31a793e20dc18494ff6b03095a8f8ee36 1 0 16:00 27/09/2022

Token Qmall có mã ký hiệu là QMALL hoạt động trên nền tảng bsc. Qmall Token/QMALL thực hiện 318 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 242,766.69 USD (882.42 ETH)

bsc0xbf5140a22578168fd562dccf235e5d43a02ce9b1 1 0 16:00 27/09/2022

Token Uniswap có mã ký hiệu là UNI hoạt động trên nền tảng bsc. Uniswap/UNI thực hiện 1,349 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 744,320.32 USD (2,661.11 ETH)

polygon0xc168e40227e4ebd8c1cae80f7a55a4f0e6d66c97 1 0 16:00 27/09/2022

Token DFYN Token có mã ký hiệu là DFYN hoạt động trên nền tảng polygon. DFYN Token (PoS)/DFYN thực hiện 1,997 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,050.90 USD (78,197.50 ETH)

polygon0x16eccfdbb4ee1a85a33f3a9b21175cd7ae753db4 1 0 16:00 27/09/2022

Token Route có mã ký hiệu là ROUTE (PoS) hoạt động trên nền tảng polygon. Route/ROUTE (PoS) thực hiện 1,881 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 253,797.78 USD (333,598.51 ETH)

eth0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984 1 0 16:00 27/09/2022

Token Uniswap Token có mã ký hiệu là UNI hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap/UNI thực hiện 927 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 6,539,574.43 USD (4,826.24 ETH)

eth0xd69f306549e9d96f183b1aeca30b8f4353c2ecc3 1 0 16:00 27/09/2022

Token MCH Coin có mã ký hiệu là MCHC hoạt động trên nền tảng eth. MCHCoin/MCHC thực hiện 117 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,674.36 USD (47.50 ETH)

bsc0x4a2c860cec6471b9f5f5a336eb4f38bb21683c98 1 0 16:00 27/09/2022

Token Green Satoshi Token on BSC có mã ký hiệu là GST hoạt động trên nền tảng bsc. GreenSatoshiToken/GST thực hiện 2,961 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 636,894.32 USD (2,316.36 ETH)

bsc0x475bfaa1848591ae0e6ab69600f48d828f61a80e 1 0 16:00 27/09/2022

Token Everdome có mã ký hiệu là DOME hoạt động trên nền tảng bsc. Everdome/DOME thực hiện 1,164 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 325,534.82 USD (1,170.83 ETH)