Bài tập viết chương trình câu lệnh if then năm 2024

4. Sử dụng từ khóa and để kết hợp các điều kiện so sánh. Điều kiện được thỏa mãn khi tất cả các điều kiện con đúng, và sai khi có ít nhất 1 điều kiện là sai. 5. Sử dụng từ khóa or tương tự như and, câu so sánh là đúng khi ít nhất 1 điều kiện là đúng. Ngược lại, câu so sánh là sai.

CÂU LỆNH IF..THEN (PASCAL)

CÂU LỆNH IF..THEN (PASCAL)

cú pháp: IF <điều kiện> Then Else Trong đó <điều kiện > thường là các phép so sánh gồm có (=, <>, >, <, <=,>=), có thể sử dụng nhiều điều kiện trong một câu lệnh bằng các phép AND (và), OR (hoặc), NOT, XOR Bài tập: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 : AX+B=0

Gợi ý: A:=0; b:=0; 0X+0=0 có vô số nghiệm A:=0; b:<>0; 0X+b=0 vô nghiệm A<>0; vd 2x+3=0; x=-3/2; có 1 nghiem x=-b/a

If a=0 then If b=0 then write(‘ pt co vo so nghiem’) else write(‘pt vo gnhiem’)

Else write(‘nghiem x=’, -b/a);

Chương trình:

program phuong_trinh; uses crt; var a,b,x:real; begin clrscr; write('nhap gia tri cua a: '); readln(a); write('nhap gia tri cua b: '); readln(b); if a=0 then if b=0 then write('pt co vo so nghiem') else write('pt vo nghiem') else write('nghiem x=',-b/a:10:2); readln; end.

Bài đăng phổ biến từ blog này

DÃY ĐAN DẤU TRONG PASCAL Dãy đan dấu là dãy không có 2 phần tử cạnh nhau có dấu giống nhau. ví dụ: -2 4 -9 5 -23 8 là dãy đan dấu Thủ tục kiểm tra dãy đan dấu trong dãy số: procedure dandau; var i,j:integer; kt:boolean; begin kt:=true; for i:=1 to N-1 do begin j:=i+1; if a[i] *a[j] >0 then kt:=false; end; If kt=true then write('Day A la day dan dau') else write('Day A khong phai day dan dau'); end;

TAM GIÁC SỐ (Câu 4. Hội thi Tin Học Trẻ Phú Yên lần thứ XIX - năm 2016) 7 3 8 8 1 0 2 7 4 4 4 5 2 6 5 Cho một tam giác gồm các số nguyên không âm (xem hình trên). Hãy viết chương trình tính tổng lớn nhất của các số nằm trên lộ trình từ đỉnh xuống: - Tại mỗi bước đi, lộ trình có thể đi xuống phía bên trái hoặc xuống phía bên phải. - Số hàng trong tam giác lớn hơn 1 và nhỏ hơn 100 - Các số nằm trong tam giác đều là số nguyên trong đoạn từ 0 đến 99. Dữ liệu vào: câu4.inp Dòng đầu tiên chứa số dòng trong tam giác, các dòng tiếp theo chứa các số trên các hàng đó. ví dụ: 5 7 3 8 8 1 0 2 7 4 4 4 5 2 6 5 Kết quả: cau4.out Tổng lớn nhất các số ghi ra file cau4.out. trong ví dụ này là :30. - Thuật toán- - Sử dụng quy hoạch động để giải bài toán này - Sử dụng mảng 2 chiều A để lưu tam giác số, mảng F

SỐ CHÍNH PHƯƠNG (PASCAL) Số chính phương là số mà nó là căn bậc 2 của một số nguyên nào đó. ví dụ: 4,9,16,25,.... là các số chính phương; có nhiều cách để xác định một số có phải là số có phải số chính phương hay không; cách đơn giản nhất ta dùng lệnh if (sqr (round(sqrt(A))))=A then write('A la so chinh phuong') else write('A khong la so chinh phuong'); Ghi chú: sqrt : hàm tính căn bậc 2 sqr: hàm tính bình phương round: hàm làm tròn số - Cách khác' if frac(sqrt(A))=0 then write('A la so chinh phuong') else write('A khong la so chinh phuong');

Trọn bộ lời giải Tin 11 Bài 9 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh lớp 11 dễ dàng làm bài tập Tin học 11 Bài 9.

Giải Tin 11 Bài 9 (sách mới)

Quảng cáo

Giải Tin 11 Bài 9 Kết nối tri thức

 • (Kết nối tri thức) Giải Tin 11 Bài 9: Giao tiếp an toàn trên internet Xem lời giải

Giải Tin 11 Bài 9 Cánh diều

 • (Cánh diều) Giải Tin 11 Bài 9: Lập trình sắp xếp nhanh Xem lời giải

Giải Tin 11 Bài 9 Chân trời sáng tạo

Môn Tin 11 Chân trời sáng tạo sẽ học chung sách với môn Tin học 11 bộ sách Kết nối tri thức. Bên cạnh đó, trường THPT tùy thuộc vào trang thiết bị và đội ngũ Giáo viên còn có thể chọn sách Tin học 11 Cánh diều.
Lưu trữ: Giải Tin 11 Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh (sách cũ)

1. Rẽ nhánh

Cấu trúc rẽ nhánh: Cấu trúc dùng để diễn đạt một việc sẽ được thực hiện khi một điều kiện cụ thể được thỏa mãn.

Rẽ nhánh bao gồm 2 loại:

+ Dạng thiếu: Nếu … thì

Ví dụ: Nếu trời nắng thì chúng ta sẽ đi chơi.

Vậy nếu trời không nắng thì chúng ta làm gì còn chưa biết.

+ Dạng đủ: Nếu … thì …,nếu không thì.

Ví dụ: Nếu trời nắng thì chúng ta sẽ đi chơi, nếu không thì chúng ta sẽ ở đọc truyện ở nhà.

Vậy nếu trời không nắng chúng ta sẽ ở nhà đọc truyện.

Quảng cáo

2. Câu lệnh if-then

Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh, Pascal dùng câu lệnh if-then. Tương ứng với hai dạnh thiếu và đủ nói ở trên, Pascal có hai câu lệnh if-then.

 1. Dạng thiếu

if<điều kiện> then ;

 1. Dạng đủ

if<điều kiện> then else ;

Trong đó:

+ Điều kiện là biểu thức logic.

+ Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là một câu lệnh của Pascal.

Quảng cáo

Ở dạng thiếu: điều kiện sẽ được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng (có giá trị true) thì câu lệnh sẽ được thực hiện, ngược lại thì câu lệnh sẽ bị bỏ qua.

Ở dạng đủ: điều kiện cũng được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh 1 sẽ được thực hiện, ngược lại thì câu lệnh 2 sẽ được thực hiện.

Ví dụ:

If d<=0 writeln(‘day la so duong’); If a mod 3=0 then writeln(‘a chia het cho 3’) Else writeln(‘a khong chia het cho 3’);

3. Câu lệnh ghép

Trong nhiều trường hợp ,sau một số từ khóa (như then hoặc else ) phải là một lệnh đơn. Nhưng trong nhiều trường hợp các thao tác sau những tên dành riêng đòi hỏi không chỉ một mà là nhiều câu lệnh để mô tả. Trong trường hợp như vậy, ngôn ngữ lập trình cho phép gộp một dãy các câu lệnh thành một câu lệnh ghép.

Trong Pascal câu lệnh ghép có dạng:

Begin ; End;

Thuật ngữ câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 trong các câu lệnh if-then ở mục trên có thể là câu lệnh ghép.

Ví dụ:

If D<0 then writeln(‘Phuong trinh vo nghiem ’) Else Begin

X1:=(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);
X2:=-b/a-x1; End;

Ví dụ 2:

Viết chương trình tìm nghiệm thực của phương trình bậc hai:

ax2+bx+c = 0 với a ≠ 0.

Program gptb2; Uses crt; Var a,b,c:real; D,X1,X2:real; Begin Clrscr; Write(‘a,b,c:’); Readln(a,b,c); D:=b*b-4*a*c; If D<0 then writeln(‘Phuong trinh vo nghiem ’) Else Begin

X1:=(-b-sqrt(D))/(2*a);
X2:=-b/a-X1;
Writeln(‘X1=’,X1:8:3,’ X2=’,X2:8:3); End; Readln; End.

Xem thêm các bài giải bài tập Tin học lớp 11 hay, chi tiết khác:

 • Giải bài tập Tin học 11 trang 35, 36
 • Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh
 • Bài 10: Cấu trúc lặp
 • Bài tập và thực hành 2
 • Giải bài tập Tin học 11 trang 50, 51
 • Bài tập viết chương trình câu lệnh if then năm 2024
  Gói luyện thi online hơn 1 triệu câu hỏi đầy đủ các lớp, các môn, có đáp án chi tiết. Chỉ từ 200k!

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Bài tập viết chương trình câu lệnh if then năm 2024

Bài tập viết chương trình câu lệnh if then năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.