Cung huynh đệ có sao lộc tồn hóa lộc chiếu năm 2024

Cung Huynh Đệ là cung cuối cùng được xác định trong lá số. Nó nằm giữa cung Mệnh và cung Phu Thê, xung chiếu với cung Nô Bộc, tam hợp với Điền Trạch, Tật Ách.

Cung huynh đệ có sao lộc tồn hóa lộc chiếu năm 2024

Cung này sẽ cho bạn biết mối quan hệ của bản mệnh với anh em trong gia đình, với bạn bè thân thiết và thậm chí với đồng nghiệp xung quanh.

Cần lưu ý, trong xã hội hiện đại, việc luận đoán cung Huynh Đệ nảy sinh khuyết điểm rất lớn. Như ta đã biết, thời cổ đại, anh em thường sống chung một nhà, hưng vượng hay không có ảnh hưởng rất lớn đến nhau, bệnh tật cũng có thể lây lan, thậm chí một người phạm tội thì cả nhà đều phải chịu hình phạt.

Hiện nay, đa số anh chị em trong nhà đều có gia đình riêng, hơn nữa không còn tình trạng bị liên lụy người phạm tội trong gia đình, cho nên việc quan sát cung Huynh Đệ đã không còn quá quan trọng.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể vận dụng tổ hợp các sao của cung Huynh Đệ để luận đoán về người có cùng một xuất thân và có quan hệ với mình.

2. Ý nghĩa của cung Huynh Đệ trong lá số tử vi

Quan sát cung Huynh Đệ, ta có thể biết được những thông tin chính sau đây:

- Bản mệnh có bao nhiêu anh em trong gia đình, nhiều anh em trai hay chị em gái…

  • Có Chính diệu Nam Đầu tinh tọa thủ như Thiên Phu, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát, Thiên Đồng, Thái Dương, Thiên Сơ thì anh em trai nhiều hơn chị em gái.
  • Có Chính diệu Bắc Đẩu tinh tọa thủ như Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân thì chị em gai nhiều hơn anh em trai.
  • Còn nếu cung Huynh Đệ có 2 Chính diệu, một là Nam Đẩu tinh và một là Bắc Đẩu tinh đồng cung: Nếu là Dương cung thì anh em trai nhiều hơn chị em gái, nếu là Âm cung thì chị em gái nhiều hơn anh em trai.
  • Cung Huynh Đệ có Tử Vi tọa thủ (Tử Vi là Nam Bắc đẩu tinh) thì, nếu Chính diệu Nam Đẩu tinh đồng cung thì anh em trai nhiều hơn chị em gái, Chính diệu Bắc Đẩu tinh đồng cung thì chị em gái nhiều hơn anh em trai.

- Kết hợp với xem cung Phụ Mẫu, ta biết được cuộc sống hôn nhân của cha mẹ, biết được mình có anh chị em dị bào, tức anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha hay không.

  • Có anh chị em dị bào nếu tại cung Huynh Đệ có những sao sau đây: Thiên Tướng, Tuyệt - Thái Âm, Thiên Phúc - Cự Môn, Thiên Cơ đồng cung - Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương - Phục Binh, Tướng Quân - Thai, Đế Vượng. Nếu:
  • Cung Huynh Đệ là Dương cung: anh chị em cùng cha khác mẹ.
  • Cung Huynh Đệ là Âm cung: anh chị em cùng mẹ khác cha.

Xem được mối quan hệ anh em ruột mà còn có thể xem được với mối quan hệ bạn bè thân thiết như anh em trong nhà, đồng nghiệp.

Khi xem cùng cung Điền Trạch, Tật Ách, bạn có thể biết được vận hạn mà mình có thể gặp phải.

3. Ý nghĩa của 14 chính tinh ở cung Huynh Đệ

Cung huynh đệ có sao lộc tồn hóa lộc chiếu năm 2024

3.1 Sao Tử Vi ở cung Huynh Đệ

Tử Vi tọa thủ cung Huynh Đệ, bản mệnh có anh lớn giàu có, có chức tước, địa vị, có thể nhờ vả, nương tựa. Hoặc bản mệnh được đồng sự đề bạt.

Thêm Tứ Sát và Địa Không, Địa Kiếp, Hình Kị thì khắc hại hoặc thiếu hòa hợp, nếu không, anh chị em sẽ phá tán, thất bại, suy sụp. Lưu Sát và Lưu Kỵ nhập cung cũng nên đề phòng trong đại hạn hoặc lưu niên anh chị em bị hình khắc tổn thương hay thất bại.

Gặp Tứ Sát, nếu cung Phụ Mẫu có Hồng Loan, Thiên Hỷ, thì có thể có anh em dị bào, quan hệ không hòa hợp.

Gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phù, Hữu Bật, anh chị em được gần gũi bậc quyền quý.

Thiên Mã hội chiếu, anh chị em mỗi người ở một nơi.

Nếu có Phá Quân hội chiếu, bản mệnh có ba anh chị em nhưng có hình khắc, hoặc chia tài sản ra ở riêng, hoặc anh chị em khác mẹ sinh ra. Nếu cung Phụ Mẫu tụ tập các sao đào hoa, lại gặp Hữu Bật thì có thể luận đoán có anh chị em khác mẹ.

Gặp Tả Phù, Hữu Bật, có 5 anh chị em trở lên.

Hội hợp Văn Xương, Văn Khúc thì năm hoặc bảy người. Thêm Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thất Sát, thì số anh chị em nên là số chẵn nếu không sẽ có hình khắc.

Tử Vi đồng cung Phá Quân, có 3 anh chị em nhưng mọi người mâu thuẫn, không nương tựa vào nhau, cũng chủ về anh em khác mẹ.

Tử Vi và Thiên Phủ đồng cung, 3 anh chị em nhưng mỗi người có chủ kiến riêng.

Tử Vi Tham Lang tọa thủ, 3 người. Ở nhàn cung mà gặp các sao Sát, Kỵ thì hai người, hòa mục.

Tử Vi đồng cung với Thất Sát, 2 người nhưng gặp các sao Sát, Kỵ thì một người, chủ về có lòng tranh quyền.

Tử Vi Thiên Tướng đồng cung, có 3-4 người nhưng thêm các sao Sát, Kỵ thì 2 người, quan hệ dễ rạn nứt.

3.2 Sao Thiên Cơ ở cung Huynh Đệ

Sao Thiên Cơ tọa thủ cung Huynh Đệ, chủ về ít anh chị em, nếu gặp sao phụ tá cát thì số lượng anh chị em có thể nhiều hơn.

Sao Thiên Cơ nhập miếu, 2 anh chị em, gặp cát tinh thì có người hiển quý.

Nếu Thiên Cơ lạc hãm, anh chị em bất hòa, mỗi người một ý. Nếu gặp Thiên Lương, Thiên Hình thì thậm chí có tranh chấp, kiện tụng. Nếu gặp Tứ Sát, Thiên Hình, Thiên Mã, anh chị em không hợp nhau, mỗi người một nơi. Gặp các sao Sát, Kỵ thì không có anh em, hoặc có hình khắc.

Thiên Cơ Thái Âm đồng cung, 2 người, gặp thêm sát tinh thì anh chị em ở xa nhau.

Thiên Cơ đồng cung Cự Môn, 2 người, nhưng có điều tiếng thị phi, tranh chấp.

Thiên Cơ Thiên Lương tọa thủ, 2 người, dễ chia ly vì hoàn cảnh nhưng có cơ hội gặp lại nhau.

3.3 Sao Thái Dương ở cung Huynh Đệ

Thái Dương nhập miếu, 3 anh chị em trở lên, gặp cát tinh hội hợp thì anh em chủ về quý.

Thái Dương lạc hãm, bản mệnh sinh vào ban đêm thì anh em thường có tranh chấp, bất hòa hoặc không giúp đỡ được nhau. Nếu gặp Tứ Sát, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, chủ về anh em có hình khắc, hoặc chịu tổn thương, họa hại bất ngờ bởi anh em trong nhà.

Trong trường hợp này, anh em trong nhà nên ở riêng, ở khác nơi thì càng tốt.

Thái Dương đồng cung với Thái Âm, có 5 anh em trở lên, thường chủ về tình cảm hòa hợp.

Thái Dương Cự Môn đồng cung, 3 người, đa phần có anh em ở nước ngoài, gặp cát tinh là nhân tài sáng lập sự nghiệp.

Thái Dương Thiên Lương đồng cung, 2 người, hãm địa thì thiếu hòa hợp, gặp sát tinh thì hình khắc.

Các trường hợp trên nếu gặp thêm Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt thì cũng có thể tăng số anh chị em.

3.4 Sao Vũ Khúc ở cung Huynh Đệ

Sao Vũ Khúc tọa thủ cung Huynh Đệ, chủ việc anh em không hòa hợp với nhau.

Nếu cung Huynh Đệ ở Tý hoặc Ngọ:

Vũ Khúc Thiên Phủ đồng độ, có nhiều cát tinh mới chủ về hòa hợp, gặp sát tinh dù ít vẫn chủ về anh em bất hòa, bằng mặt mà không bằng lòng. Bản mệnh cũng không nên hợp tác với người khác.

Ở trường hợp này, dù có cát hóa bản mệnh cũng không được trợ lực, trừ khi có thêm Tả Phụ, Hữu Bật, mới chủ về được anh em, bạn bè tương trợ. Gặp các sao Sát, Kị, Hình thì chủ về bị anh em, bạn bè liên lụy.

Nếu cung Huynh Đệ ở Sửu hoặc Mùi:

Đây là trường hợp có Vũ Khúc và Tham Lang đồng độ, ở cung Mùi tốt hơn cung Sửu. Nếu được cát hóa, có sao cát, chủ về được anh em, bạn bè giúp đỡ, nhưng không được tranh quyền.

Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, không có các sao Hình, Kị, mà hai cung Mệnh – Thân lại hội sao cát và được cát hóa thì phát tài bất ngờ nhờ anh em, bạn bè giúp đỡ.

Gặp các sao Sát, Kị, Hình thì chủ về bản thân đương số là người hay giúp đỡ anh em, bạn bè. Nếu các sao ở hai cung Mệnh - Thân yếu thì chủ về bị anh em, bạn bè kiềm chế, khó phát triển.

Nếu cung Huynh Đệ ở Dần hoặc Thân:

Khi này Vũ Khúc và Thiên Tướng sẽ cùng tọa thủ, nếu gặp cát tinh sẽ được trợ lực, có anh em bạn bè tương trợ về sự nghiệp.

Nếu gặp sát tinh thì làm ơn mắc oán, bị liên lụy vì giúp đỡ người khác. Gặp thêm các sao đào hoa thì người bạn đời dễ bị bạn bè của đương số quyến rũ, dụ dỗ.

Nếu cung Huynh Đệ ở Mão hoặc Dậu:

Trường hợp này Vũ Khúc và Thất Sát sẽ đồng độ. Nếu gặp sát tinh, chủ về giữa anh em, bạn bè có tranh chấp tiền bạc, gặp các sao phụ, tá cát, cát hóa, chủ về được trợ lực nhưng chỉ trong một thời gian ngắn.

Nếu hợp tác với người khác, bản mệnh cần phải đề phòng đối phương lộng quyền, xâm phạm lợi ích. Vì vậy, quá trình hợp tác cần hết sức thận trọng, nên làm việc tự lập.

Nếu cung Huynh Đệ ở Thìn hoặc Tuất:

Nếu gặp cát tinh, chủ về anh em, bạn bè hòa hợp, nhưng ít giúp đỡ được nhau. Gặp sát tinh, chủ về bị anh em, bạn bè đoạt quyền, vì vậy không nên hợp tác.

Gặp các sao Sát, Kị, Hình thì không được giúp đỡ, thậm chí còn bị liên lụy. Nếu Kình Dương, Đà La giáp Vũ Khúc Hóa Kỵ, thì chủ về vì anh em, bạn bè mà bản thân đương số bị thương tổn hoặc hao tài.

Nếu cung Huynh Đệ ở Tị hoặc Hợi:

Khi này, Vũ Khúc và Phá Quân đồng cung, dù gặp cát tinh, cũng không chủ về được anh em, bạn bè giúp đỡ, hợp tác không lâu dài.

Gặp các sao sát, kị, hình thì chủ về bị anh em, bạn bè gây rối, nhưng giao du với người ngoại quốc hay người ở phương xa thì gặp nhiều điều thuận lợi hơn..

Nếu có thêm Liêm Trinh Hóa Kỵ và Vũ Khúc - Phá Quân lại có Hỏa Tinh, Linh Tinh cùng bay đến, chủ về vì anh em hoặc bạn bè mà xảy ra tai nạn chảy máu.

Có thêm Kình Dương hoặc Hỏa Tinh đồng độ, đều chủ về tranh chấp tiền bạc. Có sát tinh Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, chủ về ít anh em, bạn bè, đương số thường cảm thấy bị cô lập.

Cung huynh đệ có sao lộc tồn hóa lộc chiếu năm 2024

3.5 Sao Thiên Đồng ở cung Huynh Đệ

Thiên Đồng nhập miếu, bản mệnh có 4 anh chị em trở lên, mọi người hòa thuận nhưng ít giúp đỡ nhau.

Thiên Đồng lạc hãm thì hai người, anh em nhu nhược, không giúp đỡ gì được nhau.

Thiên Đồng gặp Tứ Sát, Thiên Phủ, Địa Không, Địa Kiếp, thì anh chị em bất hòa, nên ở riêng.

Thiên Đồng độc tọa ở cung Thìn hoặc Tuất, bản mệnh có anh em khác mẹ. Gặp Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, thì có sáu người anh em trở lên.

Thiên Đồng Cự Môn đồng cung, có 3 anh chị em nhưng có điều tiếng thị phi.

Thiên Đồng đồng cung với Thiên Lương thì ba người, anh em không hòa thuận, thường có tranh chấp ngầm. Nếu gặp sát tinh, phần nhiều không có anh em.

Thiên Đồng Thái Âm đồng cung, có 5 anh chị em.

3.6 Sao Liêm Trinh ở Cung Huynh Đệ

Nếu Liêm Trinh nhập miếu, có 2 anh chị em, thông thường chủ về tình cảm hòa hợp.

Liêm Trinh hội các sao cát Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Thiên Quý, Thiên Phủ, có 5 anh chị em.

Liêm Trinh gặp Tứ Sát, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, chủ về anh em hình khắc, tật bệnh hoặc bất hòa, nên ở riêng hay ở nơi khác.

Liêm Trinh Thiên Tướng đồng cung, 2 anh chị em.

Liêm Trinh Thiên Phủ cùng tọa thủ, có 2-3 người. Nếu có thêm Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phù, Hữu Bật thì ba người.

Liêm Trinh Tham Lang, ít anh chị em, có cũng thường oán giận, mất lòng nhau. Thêm sát tinh thì chủ về không có anh em.

Liêm Trinh đồng cung Thất Sát thì một người.

Liêm Trinh Phá Quân đồng cung, một người, trong nhà dễ nảy sinh bất hòa.

3.7 Sao Thiên Phủ ở cung Huynh Đệ

Trường hợp này chủ về nhiều anh em, từ 5 người trở lên.

Thêm Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phù, Hữu Bật, anh em nhiều tài năng, có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Có Vũ Khúc, Liêm Trinh hội hợp thì có hình khắc. Gặp thêm Văn Khúc thì chủ về anh chị em giả dối, có thể lừa lọc nhau.

Gặp thêm Tứ Sát, Hóa Kỵ, Thiên Hình, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao thì hình khắc bất hòa, hoặc anh chị em chỉ có hai người, cần đương số giúp đỡ.

Có Thất Sát, Phá Quân hội hợp thì anh em dễ oán giận nhau, thêm Tứ Sát, Địa Không, Địa Kiếp thì anh em có hai người.

3.8 Sao Thái Âm ở cung Huynh Đệ

Trường hợp Sao Thái Âm nhập miếu thì có 5 anh chị em. Thái Âm hãm địa thì có 3 người nhưng bất hòa, mỗi người một ý. Nếu có Thiên Cơ đồng độ thì hai người.

Thái Âm gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, hoặc Hóa Khoa thì anh em tài giỏi, phú quý.

Thái Âm gặp Tứ Sát, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về bất hòa.

Thái Âm Hóa Kỵ, hội hợp Thiên Lương, gặp sát tinh, chủ về anh em có âm mưu, tính toán lợi dụng lẫn nhau.

Thái Âm và Thiên Đồng đối nhau, con trưởng là con gái mới tốt, nếu không dễ gặp hình khắc.

3.9 Sao Tham Lang ở cung Huynh Đệ

Thông thường chủ về anh em hòa mục, cũng chủ về giao du rộng rãi. Nhưng nếu không được cát hóa và có sao cát, phần nhiều là bạn bè chơi bời ăn nhậu.

Tham Lang ở hai cung Tị hoặc Hợi là hãm địa, sao đôi mà gặp lẻ, còn gặp sao đào hoa, đa phần chủ về có anh em khác mẹ. Gặp sát tinh thì giữa anh em hay bạn bè thân thiết dễ xảy ra oán trách hoặc mâu thuẫn với nhau. Nếu Tham Lang Hóa Kị, chủ về bị gây phiền lụy.

Nếu đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, gặp Thiên Thọ, chủ về được anh em hoặc bạn hợp tác trợ lực. Gặp các sao Sát, Kị, thì chủ về việc bị liên lụy bất ngờ.

Tham Lang ở cung huynh đệ, rất ngại Vũ Khúc Hóa Kị và Tham Lang Hóa Kị tương chiếu, nếu lại gặp cách “Linh Xương Đà Vũ” sẽ chủ về bị gây họa mà thất bại, hoặc dẫn đến tai nạn bất trắc.

3.10 Sao Cự Môn ở cung Huynh Đệ

Cự Môn nhập miếu, bản mệnh có 2 người anh chị em.

Nếu có Thái Dương đồng độ thì có ba người. Có thêm các sao Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, Ân Quang, Thiên Quý, Thiên Phúc hội hợp, và có Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa cùng đến thì chủ về trong anh em có người sáng lập được sự nghiệp.

Cự Môn Thiên Cơ đồng độ, hai người đều có âm mưu, suy nghĩ riêng, thường ly tán hai nơi.

Cự Môn Thiên Đồng đồng cung, bản mệnh có anh em kết nghĩa nhưng thường trở mặt với nhau.

Nếu có Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao hội chiếu, phần nhiều bị anh em bóc lột. Có Tứ Sát, Âm Sát, Cô Thần, Quả Tú hội chiếu thì hình khắc, thị phi, tranh chấp. Cự Môn Hóa Kỵ cũng chủ về điều tiếng thị phi, nạn tai, tật bệnh, phá tán, hư hao. Gặp Thiên Nguyệt, các sao hình, hao thì chủ về vì hao tài vì anh em tai nạn, bệnh tật.

3.11 Sao Thiên Tướng ở cung Huynh Đệ

Thiên Tướng nhập miếu, có Tả Phù, Hữu Bật hội chiếu thì năm người trở lên.

Có Tử Vi đồng độ thì ba người trở lên nhưng anh em hay tranh giành hơn thua.

Thiên Tướng có Vũ Khúc hoặc Liêm Trinh đồng độ thì 2 người anh chị em, nhưng không hợp nhau.

Thiên Tướng gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa và Lộc Tồn thì anh em phát đạt, có tiền có thế.

Thiên Tướng có Vũ Khúc và Phá Quân vây chiếu, gặp Tả Phù, Hữu Bật thì anh em tuy nhiều nhưng có hình thương, hoặc có anh em khác mẹ, và có em nhỏ hơn rất nhiều tuổi, khoảng 8 tuổi hoặc 12 tuổi trở lên.

3.12 Sao Thiên Lương ở cung Huynh Đệ

Thiên Lương nhập miếu, hội hợp với Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt thì có 5 anh chị em trở lên, hơn nữa, anh chị em hòa mục. Còn nếu không có Tả Phù, Hữu Bật hội hợp thì chủ về có anh em khác mẹ, anh em ruột chỉ 2-3 người, đôi bên có tranh chấp ngầm, bài xích nhau, hoặc xa nhau.

Thiên Lương có Thái Dương đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, chủ về tranh đoạt gia sản, hoặc xảy ra hiểu lầm, đố kị.

Thiên Lương có Thiên Cơ đồng độ hoặc hội chiếu thì có hai người anh em.

Thiên Lương có Thái Âm, Hồng Loan, Thiên Hỉ hội chiếu thì nhiều chị em gái.

Thiên Lương có Thiên Đồng đồng độ thì có hai người nếu ở chung, còn ở riêng hoặc ở nơi khác thì ba người.

Thiên Lương có Tứ Sát, Thiên Hình, Địa Không, Địa Kiếp hội hợp thì có hình khắc, bất hòa, chia rẽ, tranh chấp.

3.13 Sao Thất Sát ở cung Huynh Đệ

Thất Sát nhập miếu, có Lộc, Quyền, Khoa, Tả Phù, Hữu Bật hội chiếu thì nhiều anh em, nhưng có hình khắc.

Có Tả Phù, Hữu Bật hội chiếu, hoặc Tả Phù, Hữu Bật hội chiếu cung Mệnh, cũng chủ về nhiều anh em nhưng có hình khắc, chia ly, tình cảm hòa mục nhưng ít giúp nhau.

Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân thì anh em phần nhiều tài năng và thanh cao.

Thất Sát ở hai cung Tị hoặc Hợi, anh em có thể hiển quý.

Thất Sát hại cung Thìn hoặc Tuất, anh em có thể giàu có.

Thất Sát nếu có sát tinh Hóa Kỵ hội chiếu, thì có nạn tai, tật bệnh, hình khắc, chia ly.

3.14 Sao Phá Quân ở cung Huynh Đệ

Phá Quân tọa cung Huynh Đệ, chủ về anh em ở riêng hoặc hình khắc. Bản mệnh thường là con cả, hoặc tuy không phải con cả nhưng trong một số tình huống lại có vai trò như con cả, ví dụ như anh trai mất sớm, chị gái đi lấy chồng, làm con nuôi người khác…

Phá Quân có lục cát tinh đồng độ hoặc hội chiếu, chủ về anh em nương tựa lẫn nhau. Có sát tinh hội chiếu thì hình khắc, cô độc.

Tử Vi Phá Quân đồng độ thì ba người, nhưng bất hòa hoặc có anh em khác mẹ. Đồng sự thì dễ kết bè kết đảng.