Các tháng dương lịch có 31 ngày là tháng nào năm 2024

Câu 2: Đồng hồ chỉ số XIII tương đương với 1 giờ, kim ngắn chỉ qua số IV tương đương với 4/12 giờ = 1/3 giờ. Vậy thời gian mà kim ngắn đã đi được là 1/3 giờ. Khi đó, kim dài đã đi được 1 vòng tròn và thêm 1/3 giờ. Số giờ mà kim dài đã đi được là 12 giờ (số giờ trên đồng hồ). Vậy, thời gian hiện tại trên đồng hồ là 1/3 của 12 giờ sau số 4, tức là 4 giờ. Đáp án là b) 8 giờ 4 phút.

Câu 3: Hoa mua bút chì và vở hết 10,500 + 27,000 = 37,500 đồng. Số tiền còn lại của Hoa là 100,000 - 37,500 = 62,500 đồng. Đáp án là a) 62,500 đồng.

Năm 2024 Dương lịch có bao nhiêu tháng có 30 ngày? Có bao nhiêu tháng có 31 ngày?

Dưới đây là bảng số ngày của 1 tháng trong năm 2024 Dương lịch:

Tháng

Số ngày trong tháng

1

31

2

29

3

31

4

30

5

31

6

30

7

31

8

31

9

30

10

31

11

30

12

31

Như vậy, năm 2024 Dương lịch có 4 tháng 30 ngày bao gồm: tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11

Có 7 tháng có 31 ngày bao gồm: tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.

Các tháng dương lịch có 31 ngày là tháng nào năm 2024

Năm 2024 Dương lịch có bao nhiêu tháng có 30 ngày? Có bao nhiêu tháng có 31 ngày? Năm 2024 có bao nhiêu ngày? (Hình từ Internet)

Năm 2024 có bao nhiêu ngày?

Để biết năm 2024 có bao nhiêu ngày, trước hết phải biết năm 2024 có phải năm nhuận hay không?

(1) Năm nhuận theo lịch dương:

- Để biết được năm đó có thuận hay không, ta lấy năm đó chia cho 4. Nếu kết quả là một số nguyên, tức là năm đó chia hết cho 4, thì đó là năm nhuận Dương lịch.

- Trong trường hợp năm có hai số 0 ở cuối, ta cần kiểm tra xem năm đó có chia hết cho 400 hay không. Nếu năm đó chia hết cho 400, thì năm đó cũng được coi là năm nhuận.

(2) Năm nhuận theo lịch âm:

- Để biết được năm nhuận, ta chỉ cần lấy năm Dương lịch chia cho 19, nếu chia hết hoặc cho ra các số dư 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì năm đó nhuận theo Âm lịch.

* Năm 2024 có phải là năm nhuận không?

(1) Năm 2024 có nhuận theo lịch dương không?

Năm 2024 chia hết cho 4 nên năm 2024 sẽ là năm nhuận theo dương lịch

Vậy nên năm 2024 là năm nhuận Dương lịch. Điều này có nghĩa là năm 2024 sẽ có 366 ngày, với ngày 29 tháng 2 là ngày nhuận.

(2) Năm 2024 có nhuận theo lịch âm không?

Đối với năm 2024, ta thực hiện phép chia: 2024 / 19 = 106 dư 10. Vì số dư không thuộc các giá trị 0, 3, 6, 9, 11, 14, hoặc 17, nên năm 2024 không phải là năm nhuận theo lịch âm. Trong lịch âm, năm 2024 sẽ không có tháng nhuận.

\=> Như vậy, năm 2024 là năm nhuận theo lịch Dương với 366 ngày, nhưng không phải là năm nhuận theo lịch âm và không có tháng nhuận.

Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết nào?

Căn cứ Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ lễ, tết như sau:

Nghỉ lễ, tết
1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
b) Tết Âm lịch: 05 ngày;
c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

Theo như quy định trên, người lao động sẽ được nghỉ các ngày lễ bao gồm:

- Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4 dương lịch)

- Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch)

- Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Ngoài các ngày lễ đã nêu trên, người lao động còn được nghỉ vào 2 dịp tết là Tết Dương lịch (nghỉ 1 ngày), Tết Âm lịch (nghỉ 5 ngày).

Đồng thời đối với người lao động nước ngoài ngoài các ngày nghỉ lễ trên còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

Căn cứ theo quy định tại Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Nghỉ hằng tuần
1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.
2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.
3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Theo quy định trên, nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.