Bài tập c++ cơ bản có lời giải pdf năm 2024

2

Km

ế

g dog tr

2.2

Ėỉgc gncĭb

Km

ế

g dog tr

aýgn ĒỄ

eƶu Ēỉ

b dc

d

b gc

gn km

ếg icâd cby Ēỉ

b dc

h

t výgn gc

c

p e

ao gnƶỘ

m e

p trågc d

Ẫp pcât. Qcñgn tcƶỘ

gn gc

t eæ výgn gc

ĒƶỤ

d d

p pcât gc

n

m dâd cæh dô s

Ẻg trogn tcƶ vmỎg ĒỄ

xmg d

p pcât výgn gc

t

c

ĒmỂ

u cægc. Dâd cæh dô s

g c

tr

vm

d d

p pcât k

gc

dco dog tr

trogn gnñg gn

e

p trågc D0

hbeeod

,

dbeeod

,

rjbeeod

2.;

Dâdc icbm kâo km

ế

g dog tr

5imju_au_emju_tro_tom7 *5tjg_dog_tro79

Qrogn Ēô0

im

u a

em

u tr

t

m -

Ēëy icñgn pcẤ

m eæ im

u a

em

u d

b dog tr

hæ Ēëy eæ

im

u a

em

u d

b km

ế

g hæ dog tr

tr

t

m9

A

Ẫu * ĒẾt trƶộ

d km

ế

g

v

dƢ kẤg Ēëy eæ quy ƶộd ĒỄ

tc

cm

Ỏg Ēëy eæ kmế

g dog tr

ỏ, aýgn ĒỄ

pcëg km

t v

m km

ếg tcƶỘ

gn

\è a

mgt b 8:9 mgt *k

9

// b eæ km

ếg tcƶỘ

gn, k eæ km

ế

g dog tr

Bài tập c++ cơ bản có lời giải pdf năm 2024

;

Cæh dô ĒỒ

m eæ dog tr

\è a

v

cæh dô ĒỒ

m eæ dog tr

Kæm t

p coâg v

cbm s

b væ k

voma

swbp(mgt

*b, mgt

*k) {

mgt

tjhp 8 *b9

*b 8 *k9

*k 8 tjhp9

}

mgt

hbmg() {

mgt

b 8 :, k 8 269

prmgtl("Qruod icm nom cbh cobg vm0 b 8 %a, k 8 %a Ug", b, k)9

swbp(&b, &k)9

prmgtl("Tbu icm nom cbh cobg vm0 b 8 %a, k 8 %a Ug", b, k)9

rjturg

69

}

Bài tập c++ cơ bản có lời giải pdf năm 2024

4

Cæh im

u dog tr

Eæ h

ờt cæh ĒƶỤ

d xëy a

gn nm

Ồgn gcƶ cæh tcñgn tcƶỘgn, gcƶgn icm icbm

kâo dô tcàh a

Ẫu sbo ―*‘ ở

ĒẮ

u tàg cæh, væ i

ế

t qu

tr

v

d

b cæh eæ h

ờt Ēỉ

b dc

. \å i

ế

t qu

tr

v

d

b cæh eæ h

ờt Ēỉ

b dc

ao Ēô trogn eỘ

m n

Ỉm cæh, ĒỄ

gc

g nmâ tr

Ēỉ

b dc

gæy tb pc

m aýgn h

t km

ế

g dog tr

dýgn im

u v

m im

Ễu Ēỉ

b dc

tr

v

d

b cæh.