Thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu số 04 năm 2024

Xin hỏi: Mẫu 04/ss-hđđt thông báo hóa đơn điện tử có sai sót là mẫu nào?- Câu hỏi của chị Hiền (Tp.HCM).

Mẫu 04/ss-hđđt thông báo hóa đơn điện tử có sai sót?

Tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định mẫu 04/ss-hđđt thông báo hóa đơn điện tử có sai sót như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

Kính gửi: (Cơ quan thuế)

Tên người nộp thuế:..............................................................................................

Mã số thuế:............................................................................................................

Người nộp thuế thông báo về việc hóa đơn điện tử có sai sót như sau:

STT

Mã CQT cấp

Ký hiệu mẫu hóa đơn và ký hiệu

hóa đơn

Số hóa đơn điện tử

Ngày lập hóa đơn

Loại

áp dụng hóa đơn điện tử

Hủy/

Điều chỉnh/

Thay thế/

Giải trình

Lý do

1

2

3

4

5

6

7

8

Ghi chú: (2): Mã CQT cấp đối với hóa đơn có mã của CQT, hóa đơn không có mã của CQT để trống.

……, ngày…….. tháng….. năm….. NGƯỜI NỘP THUẾ (Chữ ký số của người nộp thuế)

Hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua mà phát hiện có sai sót thì phải xử lý như thế nào?

Tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định về hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua mà phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

Trường hợp 1: Có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.

Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.

Trường hợp 2: Sai mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

- Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

- Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

Trường hợp 3: Đối với ngành hàng không thì hóa đơn đổi, hoàn chứng từ vận chuyển hàng không được coi là hóa đơn điều chỉnh mà không cần có thông tin “Điều chỉnh tăng/giảm cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... ngày... tháng... năm”.

Doanh nghiệp vận chuyển hàng không được phép xuất hóa đơn của mình cho các trường hợp hoàn, đổi chứng từ vận chuyển do đại lý xuất.

Thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu số 04 năm 2024

Mẫu 04/ss-hđđt thông báo hóa đơn điện tử có sai sót? (Hình từ Internet)

Thời điểm xuất hóa đơn điện tử là thời điểm mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao hàng hóa, dịch vụ tương ứng với khối lượng giá trị.

Mẫu 04/SS-HĐĐT: Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn các thông tin chi tiết.

Mẫu 04/SS-HĐĐT là gì?

Mẫu 04/SS-HĐĐT là thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP là biểu mẫu dùng trong các trường hợp có sai sót về sai tên, địa chỉ người mua nhưng không sai mã số thuế.

Thay đổi mẫu Thông báo hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Trong đó, sửa đổi mẫu Thông báo tiếp nhận và kết quả xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

Cụ thể, căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị định 41/2022/NĐ-CP và khoản 3 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, từ ngày 20/6/2022, việc tiếp nhận và xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót quy định như sau:

- Theo thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA Nghị định 123/2020/NĐ-CP về việc kiểm tra hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

Mẫu 04/SS-HĐĐT: Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót

Thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu số 04 năm 2024
Mẫu 04/SS-HĐĐT

Ví dụ:

Thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu số 04 năm 2024

Hướng dẫn lập thông báo hủy/ giải trình 04/SS-HDDT theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và hướng dẫn thao tác trên Phần mềm hóa đơn điện tử như sau:

Bước 1: Chọn Hóa đơn Nghị Định 123. Sau đó chọn Quản lý Thông báo Hủy/Giải trình.

Thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu số 04 năm 2024

Bước 2: Ấn Thêm để tạo 04/SS-HĐĐT.

Thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu số 04 năm 2024

Bước 3: Chọn hóa đơn để lọc hóa đơn sai sót cần thông báo Hủy/ Giải trình.

Thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu số 04 năm 2024

Bước 4: Chọn hình thức thông báo của 04/SS-HĐĐT nhập Lý do lập. Sau khi nhập đầy đủ thông tin ấn nút Lưu tạm để lưu 04/SS-HĐĐT.

Thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu số 04 năm 2024

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin trên 04/SS và Ký thông báo. Sau đó gửi cơ quan thuế.

Thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu số 04 năm 2024

Thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu số 04 năm 2024

  • Mẫu 04/SS-HĐĐT
  • Cách Xử Lý Những Vấn Đề Sai Sót Trong Hóa Đơn Điện Tử Năm 2022

Bài viết vừa rồi là toàn bộ các thông tin về Mẫu 04/SS-HĐĐT: Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót 2022. Hãy theo dõi VIN-HOADON để tìm hiểu và cập nhật thêm các kiến thức liên quan về hóa đơn điện tử nhé.

Các doanh nghiệp, đơn vị nếu có nhu cầu về cài đặt hay những thắc mắc cần hỗ trợ, hãy liên hệ đến Tổng đài 1900 6134 hoặc đăng ký ngay: