Sách bài tập tiếng anh 4 unit 2 năm 2024

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Bài tập tiếng Anh 4 Unit 2: I’m from Japan có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ giúp các em luyện tập và củng cố kiến thức môn tiếng Anh lớp 4 chương trình mới theo từng chủ đề bài học hiệu quả. Với bài tập này, các em có thể tự kiểm tra trình độ tiếp thu của mình và ôn tập những phần còn yếu. Chúc các em làm bài tập đạt kết quả cao!

I. Bài tập tiếng Anh unit 2 lớp 4 I'm from Japan

Bài tập Unit 2 tiếng Anh lớp 4 I'm from Japan có đáp án

EX 1. Choose the odd one out.

1. a) Englandb) Americanc) Japanesed) Vietnamese2. a) Good morningb) Goodbyec) Good eveningd) Good afternoon3. a) Firstb) Secondc) Fourd) Ninth4. a) Januaryb) Octoberc) Decemberd) Thursday5. a) Tenthb) Tuesdayc) Wednesdayd) Sunday

Ex 2. Choose the best answer.

1. Hello. I’m Nam. I’m from_______________.

 1. Japanese
 1. America
 1. Vietnam
 1. Malaysian

2. I have a lot of ____________________ in Ha Noi.

 1. friend
 1. from
 1. friends
 1. country

3. We have English __________ Mondays and Thursdays.

 1. in
 1. on
 1. from
 1. to

4. I play sports with my friends ____________ the afternoon.

 1. in
 1. to
 1. at
 1. on

5. She __________ from Australia.

 1. are
 1. is
 1. am
 1. at

EX 3: Complete the table:

NATION

NATIONALITY

1. __________

Vietnamese

England

2. ____________

America

3. _____________4. __________

Australian

5. _________

Japanese

Malaysia

6. ___________

EX4: Reorder these letters to make a complete word

1. N L S E G I H

2. R A E M I A C

3. A P J N A

4. A M L Y A I S A

5. U T S R A A L I N A

6. D A N L G N E

7. N I T V E E A M E S

8. N A J P N A E E S

EX5: Complete these sentences:

1. V__ __tn __ m

2. __ng__ __ __ d

3. __ __ gl__sh

4. ___me___i___a

5. M___l___y___ian

6. A___ ___ ___ic___n

7. J___ ___an____s____

8. Au___t____a____ia

9. ___ap____n

10. Na___ ___on___ ___i____y

EX 6. Look and match:

1. Is your friend Vietnamese?

 1. Do Ngoc Phuong Trinh.

2. Hello. What’s your full name?

 1. I am from Korea.

3. Where are you from?

 1. Yes, she is.

4. How old are you?

 1. I am nine years old.

EX 7. Read and complete:

Korea Japan Vietnam America England Saturday

Hello. I’m Trinh. Today is (1) ____________. I go to the camping with my friends. I’m from (2) _____________. Mary is from (3)_______________. John is from (4) _________________. Yamada is from (5) ______________. And Hyun is from (6) _______________. My friends and I like the camping very much.

EX 8. Read and answer the questions:

My name is Phuong Trinh, and I live in Vietnam. I am nine years old. I am a pop music fan. My favourite singer is Angela. She is twenty. She is a beautiful girl. He sings very well. She usually practices singing in the morning. She can sin well in the morning. She never eats sweet food. She often eats vegetables. And she doesn’t drink alcohol. She likes water and tea. The she is ready to sing a song. She can’t get up late. It is bad for her. I like her song very much. I want to be a singer, too.

1. Where does Phuong Trinh live?

_________________________________________

2. How old is the singer?

_________________________________________

3. What does Angela often eat?

_________________________________________

4. What does Angela like to drink?

_________________________________________

5. What does Phuong Trinh want to be?

_________________________________________

EX 9. Reorder these words to make completely sentence:

1. To/ meet/ nice/ you

_________________________________________

2. Are/ from/ you/ where/ ?

_________________________________________

3. City/ I/ from/ am/ Ho Chi Minh/ Vietnam

_________________________________________

4. Are/ your/ nationality/ what/?

_________________________________________

5. Am/ I/ Vietnamese

_________________________________________

EX 10. Choose the correct answer.

1. There _________ a dog under the table.

 1. Is
 1. Do
 1. Does
 1. Are

2. They are __________ badminton in the gym.

 1. Playing
 1. Plays
 1. Play
 1. Playes

3. Akiko is from _______ . Her personality is Japanese.

 1. Japan
 1. America
 1. Vietnam
 1. Malaysia

4. Nga: Good bye!

Tom: _________

 1. Yes
 1. See you later
 1. No
 1. Ok

5. Trung : What are you from?

Tom : ___________

 1. I'm American
 1. I'm America
 1. I'm from American
 1. I'm from America

6. ____________ nationality is she?

 1. What
 1. Where
 1. Who
 1. When

7. Are they Japanese? – _________

 1. Yes, they aren't
 1. No, they aren't
 1. Yes, they are Vietnamese
 1. No, it isn’t

8. We go to school__________ Mondays to Sundays.

 1. In
 1. On
 1. From
 1. To

9. A: Where are you from, Quan?

B: ________________

 1. Thank you.
 1. Vietnam.
 1. I'm Vietnamese.
 1. My name's Hakim.

10. We have English __________ Mondays and Thursdays.

 1. In
 1. On
 1. From
 1. To

Ex 11. Recorder the words to make correct answer.

1. Tokyo/ from/ He/ is

_____________________________

2. has/ of/ She/ friends/ lot/a

_____________________________

3. you/ thank/ I'm/ fine

_____________________________

4. are/ you/ from/ ?/ where

_____________________________

5. Malaysian/ he/ is/ ./

_____________________________

6. name/ my/ Le./ is

_____________________________

7. from/ is/ Japan/ she

_____________________________

8. I/ come/ Thailand/ from/

_____________________________

9. am/ I/ Vietnamese

_____________________________

10. to/ see/ nice/you

_____________________________

EX 12. Choose the correct answer A, B, C or D.

1. Where are you from, Lisa? - ______________ from Thailand.

 1. I am
 1. My name
 1. You are
 1. Her name

2. I’m ______________ Thai Binh province, Vietnam.

 1. to
 1. into
 1. from
 1. up

3. Hello everyone, my ______________ Marie

 1. name
 1. name’s
 1. named
 1. names

4. This ______________ my friend, Rose. She is from Australia.

 1. is
 1. are
 1. was
 1. were

5. ______________ to meet you, too.

 1. Fine
 1. She
 1. He
 1. Nice

6. His name’s Lucas. ______________ ’s from Scotland.

 1. You
 1. She
 1. He
 1. I

7. Somie is a nurse. ______________ hospital is in Rome.

 1. Her
 1. She
 1. I
 1. His

8. Where ______________ Luigi from?

 1. be
 1. Italy
 1. is
 1. are

9. She is from Japan. She is _________________

 1. Japan
 1. Japanee
 1. Japanese
 1. Vietnamese

10. Bambam comes from Thailand. He is ____________

 1. Thai
 1. Thai people
 1. Thaimen
 1. Thailand

Ex 13. Complete the sentence.

to ; Japan ; your ; nationality ; Japanese ; from

1. What's ____ name? My name is My Le.

2. She is from Japan. She is ___________.

3. Where are you __________? I am from _________.

4. Nice _____ meet you.

5. What _________ are you? I am Vietnamese.

II. Đáp án bài tập unit 2 tiếng Anh 4 I'm from Japan

Ex 1. Choose the odd one out.

1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d; 5 - a;

Ex 2. Choose the best answer.

1 - c; 2 - c; 3 - b; 4 - a; 5 - b;

EX 3: Complete the table:

NATION

NATIONALITY

1. _____Vietnam_____

Vietnamese

England

2. _____English_______

America

3. ______American_______4. ____Australia_____

Australian

5. ____Japan_____

Japanese

Malaysia

6. _____Malaysian______

EX 4: Reorder these letters to make a complete word

1. English

2. America

3. Japan

4. Malaysia

5. Australian

6. England

7. Vietnamese

8. Japanese

EX 5: Complete these sentences:

1. Vietnam

2. England

3. English

4. America

5. Malaysian

6. American

7. Japanese

8. Australia

9. Japan

10. Nationality

EX 6. Look and match:

EX 6. Look and match:

1. Is your friend Vietnamese?

1 - C

 1. Do Ngoc Phuong Trinh.

2. Hello. What’s your full name?

2- A

 1. I am from Korea.

3. Where are you from?

3 - B

 1. Yes, she is.

4. How old are you?

4 - A

 1. I am nine years old.

EX 7. Read and complete:

1 - Saturday; 2 - Vietnam; 3 - America;

4 - England; 5 - Japan; 6 - Korea;

EX 8. Read and answer the questions:

1 - She lives in Vietnam.

2 - She is twenty years old.

3 - She often eats vegetables.

4 - She likes water and tea.

5 - She wants to be a singer.

Hướng dẫn dịch

Tôi tên là Phương Trinh, tôi sống ở Việt Nam. Tôi chín tuổi. Tôi là một người hâm mộ nhạc pop. Ca sĩ yêu thích của tôi là Angela. Cô ấy hai mươi. Cô là một cô gái xinh đẹp. Anh ấy hát rất tốt. Cô thường tập hát vào buổi sáng. Cô ấy có thể phạm tội tốt vào buổi sáng. Cô ấy không bao giờ ăn đồ ngọt. Cô thường ăn rau. Và cô ấy không uống rượu. Cô ấy thích nước và trà. Cô ấy đã sẵn sàng để hát một bài hát. Cô ấy không thể dậy muộn. Điều đó thật tệ cho cô ấy. Tôi thích bài hát của cô ấy rất nhiều. Tôi cũng muốn trở thành một ca sĩ.

EX 9. Reorder these words to make completely sentence:

1. To/ meet/ nice/ you

_____Nice to meet you._______

2. Are/ from/ you/ where/ ?

_____Where are you from?________

3. City/ I/ from/ am/ Ho Chi Minh/ Vietnam

_____I am from Ho Chi Minh city, Vietnam.______

4. Are/ your/ nationality/ what/?

______What are your nationality?______

5. Am/ I/ Vietnamese

_____I am Vietnamese.________

EX 10. Choose the correct answer.

1 - a; 2 - a; 3 - a; 4 - b; 5 - d;

6 - a; 7 - b; 8 - c; 9 - b; 10 - b;

Ex 11. Recorder the words to make correct answer.

1. Tokyo/ from/ He/ is

____He is from Tokyo._______

2. has/ of/ She/ friends/ lot/a

___She has a lot of friends.___

3. you/ thank/ I'm/ fine

____I'm fine. Thank you._____

4. are/ you/ from/ ?/ where

____Where are you from?_____

5. Malaysian/ he/ is/ ./

____He is Malaysian._____

6. name/ my/ Le./ is

___My name is Le.______

7. from/ is/ Japan/ she

____She is from Japan.____

8. I/ come/ Thailand/ from/

____I come from Thailand.______

9. am/ I/ Vietnamese

_____I am Vietnamese.____

10. to/ see/ nice/you

____Nice to see you._____

EX 12. Choose the correct answer A, B, C or D.

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - C;

6 - C; 7 - A; 8 - C; 9 - C; 10 - A;

Ex 13. Complete the sentence.

to ; Japan ; your ; nationality ; Japanese ; from

1. What's __your__ name? My name is My Le.

2. She is from Japan. She is ____Japanese______.

3. Where are you ____from_____? I am from ____Japan_____.

4. Nice ___to__ meet you.

5. What ____nationality_____ are you? I am Vietnamese.

Bộ bài tập Unit 2 lớp 4 I'm from Japan có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới thường gặp giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

* Xem thêm hướng dẫn học tiếng Anh Unit 2 lớp 4 tại: Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan FULL

* Xem thêm bộ bài tâp tiếng Anh 4 unit 2 có đáp án khác:

 • Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 1) HOT
 • Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 2) NEW
 • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan CÓ ĐÁP ÁN

Trên đây là Bài tập Unit 2 tiếng Anh lớp 4 I'm from Japan có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.