Quy định chuẩn hóa chứng chỉ tin học quôc tế năm 2024

Căn cứ Điều lệ Trư­ờng Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ t­ướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của chính phủ phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017;

Căn cứ Văn bản số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ GD&ĐT về việc hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/12/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-ĐHKTQD ngày 05/6/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc ban hành chuẩn đầu ra tin học trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 59;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định học và kiểm tra chuẩn đầu tin học trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế quốc dân..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, áp dụng từ khóa 59 (tuyển sinh năm 2017).

Điều 3. Trưởng Phòng QLĐT, sinh viên đại học hệ chính quy tuyển sinh từ năm 2017 và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Cổng thông tin điện tử (để t/b)

- Lưu TH, QLĐT

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Trần Thọ Đạt

QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC

ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 632/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/5/2018

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về chuẩn đầu ra tin học và công nhận đạt chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên đại học hệ chính quy do trường Đại học Kinh tế Quốc dân đào tạo và cấp bằng, áp dụng từ khóa 59, tuyển sinh năm 2017 và không áp dụng đối với sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý, ngành Khoa học máy tính và ngành Công nghệ thông tin.

2. Văn bản này quy định về việc miễn học, miễn thi, chuyển điểm học phần tin học đại cương khi đạt chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên đại học hệ chính quy.

Điều 2: Chuẩn đầu ra tin học

Sinh viên đại học hệ chính quy được công nhận đạt chuẩn đầu ra tin học của trường Đại học Kinh tế Quốc dân khi đạt một trong 4 chứng chỉ tin học sau đây:

1. Chứng chỉ tin học quốc tế IC3 (Internet and Computing Core Certification)

IC3 là chứng chỉ quốc tế về sử dụng máy tính và Internet do tổ chức Certiport của Mỹ cấp..

Để được cấp chứng chỉ IC3, thí sinh phải thi đạt cả 3 nội dung: Máy tính căn bản, Phần mềm máy tính và cuộc sống trực tuyến.

Cấp độ đánh giá thang điểm trong IC3:

TT

Mô - đun thi

Điểm tối đa

Điểm đạt chuẩn đầu ra

1

Máy tính căn bản

1000

650

2

Phần mềm máy tính

1000

720

3

Cuộc sống trực tuyến

1000

620

2. Chứng chỉ tin học quốc tế ICDL (International Computer Driving Licence)

ICDL là bộ chứng chỉ kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) quốc tế - tên gọi trên phạm vi quốc tế của bộ chứng chỉ chuẩn châu Âu ECDL (European Computer Driving Licence), sau khi ECDL được phổ biến và công nhận rộng rãi ở các nước châu Âu.

ICDL là thước đo tiêu chuẩn quốc tế đánh giá một cách chuẩn xác và hiệu quả về kỹ năng sử dụng máy tính và trình độ CNTT của người thi và được xây dựng, phát triển bởi những chuyên gia khảo thí hàng đầu trong giới khoa học, giới doanh nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT của châu Âu và thế giới.

Yêu cầu sinh viên phải đạt 5 mô đun dưới đây:

TT

Nội dung thi

Điểm tối đa

Điểm đạt

chuẩn đầu ra

1

Cơ bản về: CNTT và Truyền Thông (ICT)

360

270

2

Cơ bản về mạng trực tuyến

360

270

3

Xử lý văn bản

360

270

4

Sử dụng bảng tính

360

270

5

Sử dụng trình chiếu

360

270

3. Chứng chỉ tin học quốc tế MOS (Microsoft Office Specialist)

MOS là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Đây là chứng chỉ do Microsoft cấp nhằm công nhận mức độ hiểu biết và khả năng sử dụng của cá nhân đối với các ứng dụng văn phòng của Microsoft như: Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook.

Yêu cầu sinh viên phải có 2 trong 3 chứng chỉ tin học quốc tế MOS dưới đây:

TT

Mô - đun thi

Điểm tối đa

Điểm đạt chuẩn đầu ra

1

MOS Word

1000

700

2

MOS Excel

1000

700

3

MOS Powerpoint

1000

700

Chứng chỉ này chỉ áp dụng công nhận chuẩn đầu ra đối với sinh viên khóa 59 và khóa 60.

4. Chứng chỉ tin học Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cấp

Là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng công nghệ thông tin theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/03/2014. Chứng chỉ này chỉ áp dụng công nhận chuẩn đầu ra đối với sinh viên khóa 59 và khóa 60.

Chứng chỉ do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức thi và cấp theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT - BGDĐT - BTTTT ngày 21/06/2016. Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 06 mô đun sau:

- Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản

- Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản

- Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản

- Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản

- Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản

- Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản

STT

Nội dung thi

Điểm tối đa

Điểm đạt chuẩn đầu ra

1

Phần thi lý thuyết

10

5

2

Phần thi thực hành

10

5

Điều 3: Miễn học, miễn thi và chuyển điểm đối với học phần tin học đại cương khi đạt chuẩn đầu ra

Sinh viên có chứng chỉ tin học quốc tế ICDL, IC3, MOS được Nhà trường xem xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm đối với học phần “tin học đại cương” trong chương trình đào tạo, cụ thể:

1. Trước kỳ học thứ 5 của khóa học, nếu sinh viên đạt được chứng chỉ ICDL hoặc IC3 sẽ được miễn học, miễn thi và được chuyển điểm cho học phần “Tin học đại cương”. Từ học kỳ thứ 5 trở đi, sinh viên chỉ được chuyển điểm sau khi tích lũy học phần “Tin học đại cương”.

2. Đối với chứng chỉ tin học quốc tế MOS: chỉ áp dụng chuyển điểm đối với sinh viên khóa 59 và khóa 60 đã học học phần “tin học đại cương”.

3. Bảng chuyển điểm đối với các chứng chỉ cụ thể như sau:

STT

Điểm IC3

Điểm ICDL

Điểm MOS

Điểm học phần

1

1990 - 2329

1350 - 1445

1400 - 1599

8

2

2330 - 2669

1446 - 1620

1600 – 1799

9

3

2670 - 3000

1621 - 1800

1800 - 2000

10

Trong đó: (i) Tổng điểm ở cột điểm IC3 là tổng điểm của 3 mô-đun IC3; (ii) Tổng điểm ở cột điểm ICDL là tổng điểm của 5 mô – đun; (iii) Tổng điểm ở cột điểm MOS là tổng điểm của 2 trong 3 mô-đun.

Điều 4. Quy trình, thủ tục đổi điểm học phần tin học đại cương

1. Nhà trường sẽ tổ chức xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm cho sinh viên có chứng chỉ tin học quốc tế theo quy định tại Điều 3. Sinh viên nộp đơn theo mẫu (Phụ lục) kèm theo bản sao có công chứng chứng chỉ tin học cho Phòng QLĐT. Khi nộp đơn, sinh viên trình bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

2. Phòng QLĐT phối hợp các đơn vị kiểm tra và báo cáo Hiệu trưởng ra quyết định công nhận việc miễn học, miễn thi và chuyển điểm cho sinh viên.

3. Sinh viên được chuyển điểm học phần "tin học đại cương" phải nộp lệ phí bảo lưu và chuyển điểm theo quy định của Trường.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Trước khi xét cấp bằng tốt nghiệp, Nhà trường sẽ kiểm tra việc đạt chuẩn đầu ra tin học của sinh viên và không cấp bẳng đối với những trường hợp không đạt.

2. Để hỗ trợ và tạo điều kiện cho sinh viên, Nhà trường sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức đủ điều kiện, để tổ chức thi và cấp chứng chỉ quốc tế theo quy định cho sinh viên có nhu cầu tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngoài ra, Nhà trường khuyến khích sinh viên chủ động tham gia học, thi tại các cơ sở đào tạo khác để đạt chuẩn đầu ra tin học theo quy định. .

2. Phòng QLĐT, Khoa Tin học kinh tế, Viện CNTT kinh tế, các Viện, Khoa, Cố vấn học tập phổ biến rộng rãi quy định này đến sinh viên.

3. Phòng QLĐT phối hợp với Khoa tin học Kinh tế, Viện CNTT Kinh tế, phòng Tài chính kế toán và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện quy định này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh cho Ban Giám hiệu (qua Phòng QLĐT) để giải quyết.

PHỤ LỤC:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC

VÀ ĐƯỢC MIỄN HỌC- MIỄN THI

CHUYỂN ĐIỂM HỌC PHẦN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

(Qua PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO)

Tôi tên:………………………….…..Ngày sinh:………………….Lớp:………………

Số CMND/CCCD: .............................................

Chuyên ngành………….................… Ngành học:………..........…………. Khóa:…...

Mã sinh viên:....…………......................................... Điện thoại….............………...........

Học phần tin học đại cương trong chương trình đào tạo: □ đã học □ chưa học

Căn cứ quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT; căn cứ quy định về việc học và kiểm tra chuẩn đầu ra tin học của trường Đại học Kinh tế quốc dân, tôi làm đơn này đề nghị được miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần Tin học đại cương.

Chứng chỉ tin học quốc tế: Tên chứng chỉ..................................................................................................... ...............

Kết quả (điểm số).................................................... Ngày cấp:.........................................

Số vào sổ:................................. Đơn vị tổ chức thi: ..........................................................

(bản sao có công chứng, và xuất trình bản gốc để đối chiếu).Em xin cam kết thực hiện đúng các quy định của Trường về việc miễn học, miễn thi và chuyển đổi điểm học phần Tin học đại cương.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày … tháng…. năm 201..

NGƯỜI NHẬN ĐƠN......... NGƯỜI LÀM ĐƠN......... (ký và ghi rõ họ tên)....

3.Don de nghi xet mien hoc_mien thi va chuyen diem hoc phan tin hoc dai cuong_ap dung tu khoa 59_tuyen sinh nam 2017_chuan.doc