Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024

Hercules hợp nhất là một công ty sản xuất hóa chất và bom, đạn có trụ sở tại Wilmington, Delaware, Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1912 với tên gọi Hercules Powder Company sau khi Tòa án mạch Hoa Kỳ phá bỏ độc quyền chất nổ DuPont vào năm 1911. Hercules Powder Company trở thành Hercules, Inc. webtrang web là Hercules.com

Bạn có thể tìm thấy thư mục hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn cho các sản phẩm Hercules bên dưới. Các sản phẩm của Hercules được cấp bằng sáng chế và đăng ký nhãn hiệu dưới các thương hiệu Hercules hợp nhất

Thông tin liên lạc:

Tìm kiếm

Tìm hiểu cách cài đặt và chuẩn bị Hercules DJ Control Inpulse 200 với sách hướng dẫn này. Làm theo hướng dẫn từng bước để kết nối thiết bị, tải xuống phần mềm DJUCED và phân tích nhạc của bạn. Hãy sẵn sàng trộn và kết hợp các bản nhạc với độ chính xác bằng cách sử dụng các hướng dẫn căn chỉnh BPM và jog-wheel.

Tìm hiểu cách sử dụng DJControl Inpulse 500 với hướng dẫn sử dụng chính thức. Với Serato DJ Lite và DJUCED® kết thúcviews, chế độ pad và điều khiển cho đầu vào và đầu ra. Tải xuống hướng dẫn ngay bây giờ tại trang web hỗ trợ của Hercules.

Hercules SETUP utility is useful serial port terminal (RS-485 or RS-232 terminal), UDP/IP terminal and TCP/IP Client Server terminal. It was created for HW group internal use only, but today it's includes many functions in one utility and it's Freeware! With our original devices (Serial/Ethernet Converter, RS-232/Ethernet Buffer or I/O Controller) it can be used for the UDP Config.

Features:

 • Complete support for Windows 7, 8, 8.1 and 10
 • All basic TCP and UDP utilities in one file, no installation required (just one .EXE file)
 • Implemented Serial Port Terminal is working with the Virtual Serial Ports (COM12 for example). You can check and control all serial port lines (CTS, RTS, DTR, DSR, RI, CD)
 • Simple TCP client (like the Hyperterminal) with the TEA support, view format, file transfers, macros..
 • Easy to use TCP Server with the TEA support, view format, file transfers, macros..
 • Hercules contains simple UDP/IP "Terminal" with view formats, echo, file transfers, macros..
 • Support the NVT (Network Virtual Terminal) in the Test mode tab, as like as NVT debuging features..
 • Using Telnet extended with NVT allows serial port configuration (RFC2217), device identification, confirmation of data sequence, etc.
 • It's FREEWARE you can use and share this software free

Applications and usage:

Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024

Hercules is great utility if you are working with the serial and Ethernet devices & interfaces. General useful parts :

 • Serial port terminal (COM5 and higher support)
 • TCP/IP Client terminal (similar to "Telnet")
 • TCP/IP Server "terminal"
 • UDP "terminal"

For HW group devices only :

 • UDP Config utility (IP, Port, MASK, GW setting)
 • Test mode (TCP/IP terminal with TEA authorization support and NVT (Network virtual Terminal) parser for remote I/O pins control.

The Hercules SETUP is compatible with our free , you can debug applications connected to remote serial port using Windows 2000 or higher.

UDP Config

Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024

This tab is to be used with HW-group devices only. In this window you can assign the IP address to compatible devices (PortBox, PortStore, PortStore2, I/O Controller, Charon 1 module, Poseidon etc..)

Parameters :

 • Search for the devices over UDP broadcast
 • List of all devices on the network segment (MAC list)
 • Check and assign main network parameters (IP address, IP mask ans Gateway)
 • Change main communication IP port
 • Define IP filter range (useful for the security reasons)
 • Special parameters
  • TEA authorisation enable (useful for the security reasons)
  • NVT enable (for the remote serial port devices)
  • TCP Setup mode enable (port 99)
 • 3x quick button (TCP Setup, TCP data communication, WWW Browser)
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024
  Find Devices button Clicking on this button will find all the devices on your network segment.
 • Apply Changes button The parameter changes are applied by clicking on this button. Otherwise the changes will not take place.
 • Device type Not supported by most of the devices
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024
  Modules MAC list In this window will be displayed the MAC addresses (a.k.a physical addresses) of the devices connected to your network segment. Clicking on a particular MAC address will highlight it and will show the parameter values of the respective device in the Required parameters field.
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024
  TCP Setup configuration button Clicking on this button will automatically open a connection to the device through port 99. In the TCP Client menu you will see the device configuration mode. Press enter to see the parameters that you can set.
 • Connect with TCP Client button Clicking this button will automatically open a Telnet connection with the device (port 23). If the Port field of the device (the port where the device listens to) is not set to 23 this connection will fail.
 • Open in the WEB Browser button Clicking this button will open the page of the device in a WEB browser, if the device has a WEB server running.

Serial

Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024

The Serial tab of the Hercules utility can be used as a simple serial port terminal for the RS-232 standard. It's similar to the Hyperterminal, some functions extended.

Parameters :

 • Set the parameters of the connection (speed, parity, handshake)
 • Set the mode of operation (Free, PortStore test, Data, Setup)
 • Set and display the value of the signal on each modem line (i.e. on each RS-232 pin)
 • Send and display messages or commands to and from remote device
 • Firmware update of device
 • Other parameters (in )
  • Display special characters (in ASCII, HEX or DEC)
  • Log the communication to a file
  • Create and send a test file..

Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024

 • Name define the number of the serial communication port.
 • Baud specifies the transmission rate in bauds [Bd].
 • Data size specifies the number of data bits in a character.
 • Parity Specifies how the system uses the parity bit to check for transmission errors. Options are none, even, odd and mark.
 • Handshake

  Transmission control to pause data transfer, when receiving buffer of the opposite device if full.

  • Off: No handshake between the devices.
  • RTS/CTS: Hardware hanshaking This method uses hardware lines RTS (Request to Send) and CTS (Clear to Send). When a receiver is ready for data, it asserts the RTS line indicating it is ready to receive data. This is read by the sender at the CTS input, indicating it is clear to send the data.
  • XON/XOFF protocol: Software handshaking. The flow control used to protect against data overruns, uses data bytes as control characters. XON/XOFF protocol is controlled by the data recipient who sends an XOFF character (ASCII DC3, decimal 19, hex 13) to the sender if it is unable to continue to receive data. The sender suspends transmission until it receives an XON character (ASCII DC1, decimal 17, hex 11).
 • Mode Mode selection is dedicated for testing HW group devices For your operations use default "free" mode.
 • Open|Close button Open and Close the serial connection with a device with the above mentioned parameters.
 • HWg update button Opends a dialog box to send a HWg firmware file (.Hwg) to update the firmware of the remote device. It's detailed described in every product's manual..

TCP client

Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024

The TCP Client tab of the Hercules utility can be used as a simple TCP/IP Client terminal similar to Telnet.

Parameters :

 • Assign the parameters of the connection (IP, port)
 • Set the TEA key and authorization code
 • Send and display messages or commands to and from remote device
 • Receive test data - used with HWg devices
 • Other parameters (in Right-click menu)
  • Display special characters (in ASCII, HEX or DEC)
  • Log the communication to a file
  • Send a file to the remote device
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024
  Module IP The IP address of the remote device.
 • Port The port of the remote device - 23 for Telnet, 99 for TCP configuration of HWg devices.
 • Ping button Facility to ping the remote device to check for a connection. Results displayed in the Received/Sent data window.
 • Connect|Disconnect button Open and close the TCP/IP connection with the remote device.
 • TEA key Secure 16 bytes pasword. It's set on both sides, it's never going thought network. It's defined in most of our devices as 4 groups with 4 bytes defined in HEX form. -
 • Authorization code To open communication with the TEA secured device, you have to cut 12 digits to your clipboard and paste it into "Authorization code" form.Than click the button with the picture of the padlock and the result will be send to the connection. If your TEA Key is equal to the Key on the opposite side, the TCP connection is enabled. Otherwise the connection is with some timeout closed by the TCP Client (device). -
 • Received test data button Receive the test data file. It's function dedicated for the PortStore and PortStore2 testing.. -
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024
  Send button

  To sent data to the device press send button on the right of the respective field or use F1, F2, F3 respectively for the first, second and third field. Check the HEX box to send hex characters (used to send NVT commands). The ASCII characters are sent by typing

  xxx (where x is a number in 0...9), $yy (where y is a hex number) or for example for line feed or for carriage return. To send the character #, $ or < type ##, $$ and << respectively.

TCP server

Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024

The TCP Server tab of the Hercules utility can be used as TCP Server terminal and listen to any port. The data received from the Client will be displayed in the Received data window

Parameters :

 • Assign the port to listen to
 • Set the TEA key for client authorization
 • Display how many clients are connected
 • Send and display messages or commands to and from remote device
 • Find the Hex and Dec code for characters
 • Other parameters (in Right-click menu)
  • Display special characters (in ASCII, HEX or DEC)
  • Log the communication to a file
  • Send a file to the remote device
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024
  Port The port at which the server listens to - 80 for HTTP, 23 for Telnet, etc. Hercules details:
 • Listen|Close button Listen to a port and close the connection.
 • TEA authorization Here in the server version i.e., server just accept or reject connection, if client use the same TEA key. You can test it if you run 2x Hercules SETUP as the TCP client in first window and TCP server in second window.
 • Client authorization Open and close the TCP/IP connection with the remote device.
 • Client connection status Displays the status of the connection and the number of the clients connected.

TCP server lisening on specified port in the Server status and show received data in RAW format. You can try Listen on port 80 on your PC and entry your IP address into your browser..

Note: Don't use receiveing port lower than 1024 in MS Windows, it can make you troubles with TCP/IP comunication, because Windows using these port numbers for system functions.

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024
  Send button

  To sent data to the device press send button on the right of the respective field. Check the HEX box to send hex characters (used to send NVT commands). The ASCII characters are sent by typing

  xxx (where x is a number in 0...9), $yy (where y is a hex number) or for example for line feed or for carriage return. To send the character #, $ or < type ##, $$ and << respectively.

 • Cursor decode Show HEX and Decimal value of the character before cursor in the Received data window. If you want to know Value of some specified character, write it into Decoder Input window.
 • Server settings - Server echo By checking this checkbox the TCP Server start ECHO function = it's send back every received data to the TCP connection.

UDP tab

Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024

The UDP tab is simple "terminal" based on the UDP datagrams. The main purpose of this tab is to send UDP packets from your computer to the destination. If you want to use UDP comunication mode, it's quite complicated to find some utility for debuging under Windows.

Parameters :

 • Assign the port and IP to listen to
 • Send UDP broadcasts
 • Send and display messages or commands to and from remote device
 • Other parameters (in Right-click menu)
  • Display special characters (in ASCII, HEX or DEC)
  • Log the communication to a file
  • Send a file to the remote device
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024
  Module IP The IP address of the remote device.
 • Port The port of the remote device where the UDP packets are sent.
 • Local port Listen to this local port for received UDP packets. Hercules details:
 • Server settings - Server echo By checking this checkbox the UDP "terminal" start ECHO function = it's send back every received data to the defined UDP destination.
 • UDP broadcast By loading a special broadcast file .brf you can send broadcast packets to the network. You can find details in specialized PDF file: Charon1_broadcast.pdf
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024
  Send button

  To sent data to the device press send button on the right of the respective field or use F1, F2, F3 respectively for the first, second and third field. Check the HEX box to send hex characters (used to send NVT commands). The ASCII characters are sent by typing

  xxx (where x is a number in 0...9), $yy (where y is a hex number) or for example for line feed or for carriage return. To send the character #, $ or < type ##, $$ and << respectively.

Test mode tab

Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024

The Test mode is developed for testing all functions of HW group Ethernet devices. In fact, it's just TCP client extended with some more functions.

Parameters :

 • Assign the parameters of the connection (IP, port)
 • Set the TEA key and authorization code
 • Send and display messages or commands to and from remote device
 • Set and display the I/O pins of some HWg devices I/O Controller, Charon 1 module
 • Other parameters (in Right-click menu)
  • Display special characters (in ASCII, HEX or DEC)
  • Log the communication to a file
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024
  Module IP The IP address of the remote device.
 • Port The port of the remote device - 23 for Telnet, 99 for TCP configuration of HWg devices.
 • Connect|Disconnect button Open and close the TCP/IP connection with the remote device.

The TEA authorization

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024
  TEA key Secure 16 bytes pasword. It's set on both sides, it's never going thought network. It's defined in most of our devices as 4 groups with 4 bytes defined in HEX form. -
 • Authorization code To open communication with the TEA secured device, you have to cut 12 digits to your clipboard and paste it into "Authorization code" form.Than click the button with the picture of the padlock and the result will be send to the connection. If your TEA Key is equal to the Key on the opposite side, the TCP connection is enabled. Otherwise the connection is with some timeout closed by the TCP Client (device). -

The NVT (Network Virtual Terminal) functions

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024
  The Data I/O pins box uses NVT commands to control the I/O pins of the Charon module or the I/O Controller device. By checking on of the D0...D7 checkboxes you are setting to OFF one of the respective LEDs and by unchecking you set them to ON. It is working only if you have switched on the NVT! or the [V: NetworkVirtualTerminal On] selection in the SETUP of the device.
 • Inverse The polarity of the output will change. That is check will mean ON and uncheck will mean OFF.
 • Write together and Write Check Write together and you will send NVT commands only when you press Write button and not immediately after you check any D0 .. D1 checkbox. Hercules details:
 • Read button Clicking it will read the value of the inputs and update each virtual LED of Hercules. These inputs are on the screen displayed by 8x LEDs on the left of the READ button. LED switched on = logical 0 on the input. (The display is inverted logic)
 • Inverse LED checkbox By checking it you change the polarity of the LEDs shown in the Hercules window, the virtual LEDs (that means if the virtual LEDs are OFF in the window the real LEDs are actually ON if the Inverse LED checkbox is checked).
 • Show I/O Commands checkbox Enables the display of outgoing NVT commands from the " Data I/O pins " section. You can see the commands that switch on/off specific outputs every time you click on the respective D0 ... D7 output.
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024
  Send button

  To sent data to the device press send button on the right of the respective field or use F1, F2, F3 respectively for the first, second and third field. Check the HEX box to send hex characters (used to send NVT commands). The ASCII characters are sent by typing

  xxx (where x is a number in 0...9), $yy (where y is a hex number) or for example for line feed or for carriage return. To send the character #, $ or < type ##, $$ and << respectively.

Hercules - Right click menu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm hercules năm 2024

Don't miss, there is configuration menu, you can open by click to the right button of your mouse in the main window.