Hồ sơ dự toán công trình dân dụng năm 2024

Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình trên cơ sở hệ thống định mức dự toán xây dựng của công trình và các yếu tố chi phí có liên quan theo giá thị trường.

Cơ sở lập đơn giá xây dựng công trình:

1. Danh mục các công tác xây dựng của công trình cần lập đơn giá;

2. Định mức dự toán xây dựng theo danh mục cần lập đơn giá;

3. Giá vật liệu (chưa bao gồm thuế GTGT) đến hiện trường công trình;

4. Giá nhân công của công trình;

5. Giá ca máy và thiết bị thi công của công trình (hoặc giá thuê máy và thiết bị thi công);

Cơ sở pháp lý và hướng dẫn lập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, Quý khách có thể tham khảo Phụ lục số 6 - Phương pháp lập giá xây dựng công trình (Kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng).

  1. Đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ: 1. Mô tả: Đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ là đơn giá chỉ bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công.

Theo cách lập dự toán truyền thống (lập dự toán sử dụng bộ đơn giá XDCB do địa phương ban hành hoặc công bố), các đơn vị lập dự toán tra cứu đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy thi công đã được địa phương ban hành hoặc công bố để lập dự toán xác định bảng tổng hợp khối lượng dự toán.

Với phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình các đơn vị lập dự toán sẽ lập đơn giá xây dựng công trình dựa trên bộ định mức dự toán xây dựng công trình hiện hành.

2. Giải thích: - Sheet BANG KHOI LUONG: thể hiện thông tin khối lượng diễn giải chi tiết và khối lượng tổng của từng công tác, cột [7], [8], [9] thể hiện đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy thi công (không phải đơn giá XDCB do địa phương ban hành hoặc công bố). Đơn giá cột [7], [8], [9] tham chiếu từ sheet PTDG.

- Sheet PTDG: thể hiện định mức dự toán xây dựng theo danh sách các công tác cần lập đơn giá ở sheet BANG KHOI LUONG. Cột [6] (đơn giá) sẽ tham chiếu giá vật liệu từ sheet VL, tham chiếu giá nhân công từ sheet NC và tham chiếu giá ca máy thiết bị thi công từ sheet MAY. Cột [8], [9], [10] xác định chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công theo đúng hướng dẫn tại mục 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 của Phụ lục số 6 (Kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng).

Theo cách xác định đơn giá xây dựng công trình như trên, nếu có bất kỳ thay đổi nào tại cột [5] (mức hao phí), giá vật liệu, giá nhân công hay giá máy thi công đều dẫn đến thay đổi đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy thi công tương ứng.

- Sheet THKP: tham chiếu thành tiền chi phí vật liệu (A1), chi phí nhân công (B1) và chi phí máy thi công (C1) để xác định BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG.

Hồ sơ dự toán công trình dân dụng năm 2024
Hình: Phân tích đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ

3. Download mẫu dự toán lập đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ:

Nhận xét: mẫu dự toán lập theo phương pháp đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ được hầu hết các đơn vị chọn sử dụng để lập cho các công trình có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

II. Đơn giá xây dựng công trình đầy đủ: 1. Mô tả: Đơn giá xây dựng công trình đầy đủ là đơn giá bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí trực tiếp khác, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước, tức là xác định chi phí xây dựng trước thuế.

2. Giải thích: - Sheet CPXD thể hiện thông tin khối lượng tổng của từng công tác, thành tiền chi phí xây dựng trước thuế. Cột [6] là chi phí xây dựng trước thuế của từng công tác và được tham chiếu từ sheet PTDG.

- Sheet PTDG thể hiện định mức dự toán xây dựng theo danh sách các công tác cần lập đơn giá ở sheet CPXD. Cột [6] (đơn giá) tham chiếu giá vật liệu từ sheet VL, tham chiếu giá nhân công từ sheet NC và tham chiếu giá ca máy thiết bị thi công từ sheet MAY. Chi phí xây dựng trước thuế gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí trực tiếp khác, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.

- Sheet THKP xác định BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG, trong đó chi phí xây dựng trước thuế được tham chiếu từ sheet CPXD và trình bày theo đúng bảng 3.2 phụ lục số 3 kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Hồ sơ dự toán công trình dân dụng năm 2024
Hình: Phân tích đơn giá xây dựng công trình đầy đủ

3. Download mẫu dự toán lập đơn giá xây dựng công trình đầy đủ:

III. Đơn giá xây dựng công trình đầy đủ (bao gồm chi phí nhà tạm): 1. Mô tả: Thông tư số 04/2010/TT-BXD chỉ hướng dẫn lập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình đầy đủ chỉ bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí trực tiếp khác, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước. Trong thực tế nhiều đơn vị tư vấn lập đơn giá xây dựng công trình đầy đủ bao gồm cả thuế giá trị giá tăng, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

2. Giải thích: - Sheet CPXD thể hiện thông tin khối lượng tổng của từng công tác, thành tiền chi phí xây dựng đã bao gồm chi phí nhà tạm. Cột [6] là chi phí xây dựng đã bao gồm chi phí nhà tạm của từng công tác và được tham chiếu từ sheet PTDG.

- Sheet PTDG thể hiện định mức dự toán xây dựng theo danh sách các công tác cần lập đơn giá ở sheet CPXD. Cột [6] (đơn giá) sẽ tham chiếu giá vật liệu từ sheet VL, tham chiếu giá nhân công từ sheet NC và tham chiếu giá ca máy thiết bị thi công từ sheet MAY.

Chi phí xây dựng gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, chi phí xây dựng sau thuế và chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

Hồ sơ dự toán công trình dân dụng năm 2024
Hình: Phân tích đơn giá xây dựng công trình đầy đủ bao gồm chi phí nhà tạm

3. Download mẫu dự toán lập đơn giá xây dựng công trình đầy đủ bao gồm chi phí nhà tạm:

Nhận xét

: Đơn giá xây dựng công trình đầy đủ bao gồm cả chi phí nhà tạm chính là mẫu đơn giá dự thầu 9A (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 06/01/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) mà các đơn vị thi công vẫn thường lập khi tham gia đấu thầu.

IV. Đơn giá xây dựng công trình ba thành phần vật liệu, nhân công, máy thi công: 1. Mô tả: Phương pháp lập dự toán lập đơn giá xây dựng công trình ba thành phần gồm đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy thi công không có trong hướng dẫn tại Phụ lục số 6 - Phương pháp lập giá xây dựng công trình (Kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng).

Cơ sở tham khảo mẫu dự toán lập đơn giá xây dựng công trình ba thành phần gồm đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy thi công chính là mẫu dự thầu 9B (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Xuất phát từ nhu cầu của các đơn vị thi công muốn báo giá dự toán công trình với đơn giá gồm ba thành phần đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy thi công, phần mềm lập dự toán ADTPro đã bổ sung chức năng cho phép người sử dụng tạo lập mẫu dự toán ba thành phần một cách đơn giản nhất.

Đơn giá xây dựng công trình ba thành phần gồm đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy thi công (không phải đơn giá XDCB do địa phương ban hành hay công bố) được lập trên cơ sở hệ thống định mức dự toán xây dựng của công trình. Trong đó mỗi thành phần đơn giá Vật liệu/Nhân công/Máy thi công đã bao gồm các khoản mục chi phí như: chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị giá tăng và chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

2. Giải thích: - Sheet DGTongHop thể hiện thông tin khối lượng tổng của từng công tác, đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy thi công và thành tiền vật liệu, thành tiền nhân công, thành tiền máy thi công của từng công tác. Trong đó đơn giá vật liệu (cột [6]), đơn giá nhân công (cột [7]), đơn giá máy thi công (cột [8]) được tham chiếu từ sheet PTDG.

- Sheet PTDG thể hiện định mức dự toán xây dựng theo danh sách các công tác cần lập đơn giá ở sheet DGTongHop. Cột [6] (đơn giá) tham chiếu giá vật liệu từ sheet VL, tham chiếu giá nhân công từ sheet NC và tham chiếu giá ca máy thiết bị thi công từ sheet MAY. Mỗi đơn giá có đầy đủ các khoản mục chi phí, cụ thể như sau: Đơn giá vật liệu đã bao gồm các khoản mục chi phí như: chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị giá tăng và chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công. Đơn giá nhân công đã bao gồm các khoản mục chi phí như: chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị giá tăng và chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công. Đơn giá máy thi công đã bao gồm các khoản mục chi phí như: chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị giá tăng và chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

Hồ sơ dự toán công trình dân dụng năm 2024
Hình: Đơn giá xây dựng công trình ba thành phần vật liệu, nhân công, máy thi công

3. Download mẫu dự toán lập đơn giá xây dựng công trình đầy đủ gồm ba thành phần VL, NC, MÁY:

Nhận xét

: Mẫu dự toán đơn giá xây dựng công trình ba thành phần đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy thi công (không phải đơn giá XDCB do địa phương ban hành hay công bố) được khá nhiều đơn vị sử dụng cho các công trình không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.