Hệ số nền k của đất bằng bao nhiêu năm 2024

Hệ số K là hệ số để tính giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh. Hệ số K do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành quyết định. Vậy, hệ số K là gì và cách tính giá đất theo hệ số K được thực hiện như thế nào?

1. Hệ số K là gì?

Hiện nay, pháp luật đất đai không quy định hay giải thích hệ số K là gì nhưng tỉnh, thành nào cũng quy định hệ số K (hệ số điều chỉnh giá đất) để tính giá đất cụ thể.

Mặc dù không giải thích hệ số K là gì nhưng hàng năm các tỉnh, thành đều quy định rõ hệ số K đối với từng loại đất, từng khu vực.

Trên cơ sở văn bản quy định về hệ số điều chỉnh giá đất của các địa phương, có thể hiểu hệ số K như sau:

Hệ số K là hệ số dùng để tính giá đất cụ thể trên cơ sở giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương và bảng giá đất. Hệ số K do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành (Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Bên cạnh cách hiểu về hệ số K như trên thì người dân cũng cần biết một số quy định về hệ số K như sau:

- Hệ số K của các tỉnh, thành là khác nhau vì căn cứ quyết định hệ số K và cơ quan có thẩm quyền quyết định là khác nhau. Do vậy, thửa đất ở đâu phải tính hệ số K theo quy định tại tỉnh, thành đó.

- Hệ số K được xác định căn cứ vào giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể tại địa phương và giá đất trong bảng giá đất (không phụ thuộc 100% vào ý chí của Nhà nước).

- Hệ số K để tính giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và áp dụng theo từng năm, trừ trường hợp áp dụng hệ số K để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Nói cách khác, hệ số K để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất không được quyết định trước thời điểm thực hiện thu hồi đất. Do vậy, khi áp dụng hệ số K để tính giá đất phải áp dụng đúng thời điểm hệ số K còn hiệu lực.

Hệ số nền k của đất bằng bao nhiêu năm 2024

2. Cách tính giá đất theo hệ số K

Giá đất hiện nay được tính theo các phương pháp khác nhau, gồm: Phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp chiết trừ, phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Trong các phương pháp trên thì hệ số K được sử dụng để tính giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Phương pháp này được quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP như sau:

“5. Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là phương pháp định giá đất bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất nhân (x) với giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành.”.

Như vậy, giá đất tính theo hệ số K áp dụng theo công thức sau:

Giá trị của thửa đất = Giá đất trong bảng giá đất x Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K)

3. 4 trường hợp áp dụng giá đất tính theo hệ số K

Khoản 4 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) được áp dụng đối với các trường hợp sau:

(1) Các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 114, khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai 2013, xác định giá đất để làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại.

(2) Xác định giá đất để làm căn cứ tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo

(3) Xác định giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

(4) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau hoặc trường hợp tại khu vực thu hồi đất không bảo đảm yêu cầu về thông tin để áp dụng các phương pháp định giá đất khác.

Trên đây là bài viết giải thích: Hệ số K là gì và cách tính giá đất theo hệ số K. Khi áp dụng hệ số K để tính giá đất người dân cần lưu ý xem hệ số K đó còn hiệu lực hay không, nhất là thời điểm đầu năm vì hệ số K thay đổi theo từng năm.

Hệ số điều chỉnh giá đất (còn gọi là hệ số K) là hệ số dùng để tính giá đất cụ thể trên cơ sở giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương và bảng giá đất do Ủy ban nhân dân dân tỉnh, thành ban hành.

Hệ số nền k của đất bằng bao nhiêu năm 2024

Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2022 của 63 tỉnh thành (Hình từ internet)

Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2022 của 63 tỉnh thành

UBND cấp tỉnh quy định, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể trên cơ sở giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương và bảng giá đất (khoản 1 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP).

1. Bình Thuận

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022

2. Cần Thơ

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

3. Kiên Giang

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

4. Đắk Nông

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

5. Khánh Hòa

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

6. Sóc Trăng

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

7. Hải Dương

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022

8. Quảng Ninh

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 quy định về bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022

9. Phú Yên

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022

Quyết định 27/2022/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 sửa đổi Quyết định 15/2022/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định 36/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 sửa đổi Quyết định 15/2022/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10. Đà Nẵng

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

11. Quảng Bình

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

12. Lai Châu

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

13. Thái Bình

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 sửa đổi Hệ số điều chỉnh giá đất một số vị trí tại Phụ lục kèm theo Quyết định 04/2022/QĐ-UBND do tỉnh Thái Bình ban hành

14. Gia Lai

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quyết định 21/2022/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 bổ sung quy định hệ số điều chỉnh giá đất của một số tuyến đường, vị trí, khu vực vào Phụ lục XII của Phụ lục kèm theo Quyết định 04/2022/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15. Tiền Giang <đang cập nhật>

16. Quảng Trị

Quyết định 430/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

17. Bắc Ninh

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

18. An Giang

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

19. Bắc Kạn

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

20. Lạng Sơn

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

21. Vĩnh Long

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

22. Bình Dương

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Quyết định 1464/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 đính chính căn cứ pháp lý tại Quyết định 01/2022/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

23. Hưng Yên

Quyết định 850/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 về hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022

Nghị quyết 184/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 về hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022

Quyết định 422/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 về hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022

24. Cao Bằng

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

25. Tây Ninh

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022

26. Thừa Thiên - Huế

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

27. Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 53/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 28/2022/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

28. Đắk Lắk

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 sửa đổi Phụ lục quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

29. Bến Tre

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2022

30. Ninh Bình

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

31. Thái Nguyên

Quyết định 51/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

32. Bạc Liêu

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 về hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022

33. Lâm Đồng

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

34. Hà Nội

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn thành phố Hà Nội.

35. Hải Phòng

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021

36. Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

37. Bắc Giang

Quyết định 1550/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2022

38. Bình Định

Quyết định 79/2021/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

39. Bình Phước

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

40. Cà Mau

Quyết định 50/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

41. Điện Biên

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022

42. Đồng Nai

Quyết định 57/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh tỉnh Đồng Nai

43. Đồng Tháp

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

44. Hà Giang

Quyết định 55/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

45. Hà Nam

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

46. Hà Tĩnh

Quyết định 30/2022/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

47. Hậu Giang

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

48. Hòa Bình

Quyết định 83/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

49. Kon Tum

Quyết định 52/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 quy định về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

50. Lào Cai

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

51. Long An

Quyết định 52/2021/QĐ-UBND ngày 14/11/2021 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để làm cơ sở xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Long An

52. Nam Định

Quyết định 65/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Nam Định

53. Nghệ An

Quyết định 69/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

54. Ninh Thuận

Quyết định 91/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

55. Phú Thọ

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

56. Quảng Nam

Quyết định 44/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

57. Quảng Ngãi

Quyết định 1338/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

58. Sơn La

Quyết định 53/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La

59. Thanh Hóa

Quyết định 5474/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

60. Trà Vinh

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

61. Tuyên Quang

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

62. Vĩnh Phúc

Quyết định 43/2022/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định 45/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định 36/2021/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 bổ sung Khoản 2 Điều 2 của Quyết định 45/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

63. Yên Bái

Quyết định 38/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected].