Have the edge over là gì

Have the edge over là gì

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không❓ Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình! Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ✍️✨.

Đăng ký

Push (one) over the edge: dịch nôm na ra là đẩy ai đó đi quá giới hạn, thường là của bản thân họ và ám chỉ sự mất kiểm soát. Chẳng hạn như hai ví dụ ở trên theo The Free Dictionary:

"Tôi đã cố gắng giữ im lặng về sự liên kết giữa bố tôi và nhóm cực đoan, nhưng những sự kiện tuần vừa qua đã khiến tôi phải đi quá giới hạn (tức là không giữ im lặng nữa mà khai hết mối quan hệ đó ra)." "Ngay sau cuộc ly dị gần đây, cái chết của bố cô ấy đã đẩy Kate ra khỏi giới hạn (nói giảm cho việc Kate bị suy sụp tinh thần, làm điều gì đó ngu ngốc chẳng hạn như tự tử)."​

Put your heart into sth: đặt toàn tâm toàn ý mình vào việc gì đó rất quan trọng đối với mình, làm gắng hết sức có thể, dành mọi nỗ lực, tài nguyên, tiền bạc vào. Một số thành ngữ khác liên quan như: "pour heart into", "put one's heart and soul into..."

"I borrowed 50 grand from the government, invited dozens of people, traveled across Europe to meet investors and put all my heart into this project. Hope all this effort will pays off." "Tôi đã vay $50000 từ chính phủ, mời hàng chục người, đi khắp châu Âu để gặp các nhà đầu tư và đặt hết tâm huyết của mình vào dự án này. Hy vọng tất cả những nỗ lực ấy sẽ được đền đáp ."​

Along those lines: như chị Nguyễn Võ Hà Trang đã nói trên, từ này nghĩa là giống, tương tự, thuộc cùng phạm trù, hay dùng bởi những người muốn nói cái gì đó văn khoa hơn là "something like that", chẳng hạn:

An have the edge over synonym dictionary is a great resource for writers, students, and anyone looking to expand their vocabulary. It contains a list of words with similar meanings with have the edge over, allowing users to choose the best word for their specific context. Cùng học tiếng anh với từ điển Từ đồng nghĩa, cách dùng từ tương tự, Đồng nghĩa của have the edge over

Học thêm

 • 일본어-한국어 사전
 • Japanese English Dictionary
 • Korean English Dictionary
 • English Learning Video
 • Korean Vietnamese Dictionary
 • English Learning Forum

Music ♫

Idiom(s): get the advantage of someone AND get the advantage over sb; get the edge on sb; get the edge over sb

Theme:

ADVANTAGE - GAIN to achieve a position superior to someone else. (The word the can be replaced with an.) • Toward the end of the race, I got the advantage over Mary. • She'd had an advantage over me since the start of the competition. • I got an edge on Sally, too, and she came in second. • It's speed that counts. You can have the edge over everyone, but if you don't have speed, you lose.

get an/the bend over (someone or something)

To access a favorable or above position back compared to addition or article else. That aggregation has so abounding injuries appropriate now that I anticipate we've got the bend over them.

have an/the edge over (someone or something)

(redirected from have the edge over)

have an/the edge over (someone or something)

To have an advantage over one. I've been preparing for this debate for weeks so that I have the edge over my opponent.

Farlex Dictionary of Idioms. © 2022 Farlex, Inc, all rights reserved.

(someone) by the balls Vulgar Slang

To have control over someone; have someone at one's mercy.

have

/have got (someone's) back

To protect or shield someone from harm, loss, or danger.

have

/have got it all over

To be much better than (someone) at a particular endeavor.

have

/have got it in (one)

To have the capacity or disposition to (to do something).

have

/have got it in for

To act in a hostile manner toward or intend to harm (someone), especially because of a grudge.

have

/have got nothing on (someone)

1. To fail to be equal or superior to (someone) in a particular way.

2. To know or be able to prove information regarding (someone).

have

/keep (one's) nose to the grindstone

To work hard and steadily.

have

/keep (one's) fingers crossed

To hope for a successful or advantageous outcome.

have

/keep (one's) wits about (one)

To remain alert or calm, especially in a crisis.

have

/keep an ear to the ground

To be on the watch for new trends or information.

have

/speak with a forked tongue

To speak deceitfully; prevaricate or lie.

have

/take a whack at Informal

To try out; attempt.

have

/take pity on

To show compassion for.

have

/take the bit in one's teeth

To be uncontrollable; cast off restraint.

American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

See also:

 • have the edge on (someone or something)
 • have, etc. an/the edge on/over somebody/something
 • have an edge on
 • have an edge on (someone or something)
 • back and edge
 • an/the edge on (someone or something)
 • an/the edge over (someone or something)
 • topple off of (something)
 • topple off
 • topple from (something)