Enter your password có nghĩa là gì

Phép tịnh tiến password thành Tiếng Việt là: mật khẩu, khẩu lệnh, khẩu hiệu (ta đã tìm được phép tịnh tiến 7). Các câu mẫu có password chứa ít nhất 201 phép tịnh tiến.

password verb noun

A secret word used to gain admittance or to gain access to information; watchword. [..]

+ Thêm bản dịch Thêm password

"password" trong từ điển Tiếng Anh - Tiếng Việt

 • mật khẩu noun

  word used to gain admittance

  I can't remember the password I used for this website.

  Tôi không thể nhớ mật khẩu đã dùng cho trang web này.

  en.wiktionary2016

 • khẩu lệnh

  FVDP-English-Vietnamese-Dictionary

 • khẩu hiệu noun

  FVDP Vietnamese-English Dictionary

 • Bản dịch ít thường xuyên hơn

  • mã số
  • Mật khẩu truy nhập
  • mật hiệu
  • mật khẩu truy nhập

 • Hiển thị các bản dịch được tạo bằng thuật toán

Bản dịch tự động của " password " sang Tiếng Việt

 • Enter your password có nghĩa là gì

  Glosbe Translate

 • Enter your password có nghĩa là gì

  Google Translate

Hình ảnh có "password"

Enter your password có nghĩa là gì

Các cụm từ tương tự như "password" có bản dịch thành Tiếng Việt

 • device password

  mật khẩu thiết bị

 • password authentication

  xác thực mật khẩu

 • password strength

  Độ mạnh của mật khẩu

 • homegroup password

  mật khẩu nhóm gia đình

 • password stealer

  kẻ lấy cắp mật khẩu

 • distributed password authentication

  xác thực mật khẩu phân bố

Thêm ví dụ Thêm

Bản dịch "password" thành Tiếng Việt trong ngữ cảnh, bộ nhớ dịch

Biến cách Gốc từ

If your device still isn't listed, move on to changing your Google Account password.

Nếu thiết bị của bạn vẫn không có trong danh sách, hãy chuyển sang bước thay đổi mật khẩu Tài khoản Google.

support.google

It's password-protected.

Nó có mật mã bảo vệ.

OpenSubtitles2018.v3

What's the password to get me into the real transcripts of your sessions?

Mật khẩu là gì để cho cô xem đoạn chat thật của cháu?

OpenSubtitles2018.v3

Do you want to save the password?

Bạn có muốn lưu lại mật khẩu?

KDE40.1

You must enter a correct password

Bạn phải nhập một mật khẩu đúng

KDE40.1

Change Password

Thay đổi mật khẩu

KDE40.1

Note: You can only reset your child’s password if you created their account in Family Link and they’re under 13 (or the applicable age in your country).

Lưu ý: Bạn chỉ có thể đặt lại mật khẩu của con nếu bạn đã tạo tài khoản cho con trong Family Link và con dưới 13 tuổi (hoặc tuổi được áp dụng ở quốc gia của bạn).

support.google

You don't need a separate username or password to manage YouTube channels with a Brand Account.

Bạn không cần tên người dùng hoặc mật khẩu riêng để quản lý kênh YouTube bằng Tài khoản thương hiệu.

support.google

Some attachments, such as documents requiring a password to open, are encrypted and can't be scanned for viruses.

Một số tệp đính kèm, chẳng hạn như tài liệu yêu cầu mật khẩu để mở, được mã hóa và không thể quét virút.

support.google

Get rid of the password, too!

Và quên mấy cái mật mã luôn đi!

opensubtitles2

So some people had a pretty easy policy, we call it Basic8, and here the only rule was that your password had to have at least eight characters.

Một số có chính sách khá dễ chơi, mà tụi tôi gọi là Basic8, qui ước duy nhất là mật khẩu của bạn phải có ít nhất 8 kí tự.

ted2019

Learn more about how to sign in using App Passwords.

Hãy tìm hiểu thêm về cách đăng nhập bằng mật khẩu ứng dụng.

support.google

Read error-possibly incorrect password

Lỗi đọc- có lẽ mật khẩu không đúng

KDE40.1

Unlike the command su, users supply their personal password to sudo if necessary.

Không giống lệnh su,người dùng cung cấp mật khẩu cá nhân của họ cho sudo nếu cần.

WikiMatrix

We also found some interesting things about the symbols people use in passwords.

Chúng tôi cũng khám phá vài điều thú vị về kí tự đặc biệt mọi người sử dụng trong mật khẩu.

ted2019

To clear all your saved passwords, clear browsing data and select "Passwords."

Để xóa tất cả mật khẩu đã lưu, hãy xóa dữ liệu duyệt web rồi chọn "Mật khẩu".

support.google

Please enter your current password

Xin hãy nhập mật khẩu hiện thời của bạn

KDE40.1

We cracked the password

Chìa khóa nằm ở thời gian gửi email.

QED

When sync is turned on for passwords in Chrome, your passwords are saved to your Google Account.

Khi bạn bật tính năng đồng bộ hóa mật khẩu trong Chrome, mật khẩu sẽ được lưu vào Tài khoản Google của bạn.

support.google

Password.

Mật khẩu.

OpenSubtitles2018.v3

Again we see that there's only a small number of symbols that people are actually using in their passwords.

Một lần nữa, chúng tôi thấy rằng chỉ có một số nhỏ kí tự đặc biệt là mọi người thật sự dùng trong mật khẩu mà thôi.

ted2019

To ensure your automatic and manual backups are encrypted with your screen lock, use a PIN, pattern, or a password.

Để đảm bảo mã hóa các bản sao lưu tự động và thủ công bằng phương thức khóa màn hình, hãy dùng mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu.