Đề bài - giải bài 4 phần luyện tập và vận dụng trang 186 sgk địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống

- Khuyến khích các nhà phân phối, các nhà bán lẻ tham gia chương trình giảm phân phát túi ni-lông;

Đề bài

Em hãy nêu một số sáng kiến để có thể giảm việc sử dụng túi ni-lông trong đời sống hằng ngày.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức thực tế của bản thân.

Lời giải chi tiết

Một số sáng kiến để có thể giảm việc sử dụng túi ni-lông trong đời sống hằng ngày:

- Sử dụng túi giấy, túi vải sử dụng nhiều, túi ni-lông tự hủy,... thay thế túi ni-lông;

- Khuyến khích các nhà phân phối, các nhà bán lẻ tham gia chương trình giảm phân phát túi ni-lông;

- Xây dựng hệ thống thu gom, tái chế, tái sử dụng túi ni-lông;

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng,...