Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau mà phải có chữ số 0 và 1

Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau mà phải có chữ số 0 và 1

Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau mà phải có chữ số 0 và 1
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Cho A={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} . Từ tập A có thể lập được bao nhiêu tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và số 0 ở chính giữa.
2. Xét những số gồm 9 chữ số, trong đó có năm chữ số 1 và bốn chữ số còn là {2, 3, 4, 5}. Hỏi có bao nhiêu số như thế biết rằng năm chữ số 1 được xếp kề nhau.
3. Hỏi từ 10 chữ số {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}. có thể lập được bao nhiêu số gồm 6 chữ số khác nhau, sao cho trong các chữ số đó có mặt số 0 và 1.
4. Cho 10 chữ số {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} . Có thể tạo ra được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau, trong đó có mặt đủ 3 chữ số 2,3 và 4.
5. Có thể lập được bao nhiêu số gồm 8 chữ số từ các chữ số {1,2,3,4,5,6} trong đó các chữ số 1 và 6 đều có mặt 2 lần, các chữ số khác có mặt 1 lần.

 

1.
Số cần tìm: abcde [tex]a\neq 0[/tex]
c=0 có 1 cách
Sắp xếp 9 số còn lại vào 4 vị trí còn lại có $A^4_9=3024$ cách
Vậy có 3024 cách thỏa mãn đề bài
2.
Xếp 5 chữ số 1 đứng cạnh nhau có 1 cách
Số cách xếp thỏa mãn là hoán vị của {1;1;1;1;1},{2},{3},{4},{5} có: 5!=120 cách
Vậy có 120 cách thỏa mãn
3.
Số cần tìm: abcdef [tex]a\neq 0[/tex]
Xếp 2 chữ số 0 và 1 vào 2 trong 6 vị trí trên có $A^2_6=30$ cách
TH số 0 đứng đầu có 5 cách
Nên số cách sắp xếp 0 và 1 vào 2 trong 6 vị trí thỏa mãn là 25 cách
Xếp 8 số còn lại vào 4 vị trí còn lại có $A^4_8=1680$
Vậy có 1680.25=42000 cách thỏa đề
4.
Số cần tìm: abcde [tex]a\neq 0[/tex]
Xếp 2,3,4 vào 3 trong 5 vị trí có $A^3_5=60$ cách
Xếp 7 số còn lại vào 2 vị trí còn lại có $A^2_7=42$ cách
Nên có 60.42=2520 cách
Mà: Với TH số 0 đứng đầu có 1 cách
Xếp 2,3,4 vào 3 trong 5 vị trí có $A^3_5=60$ cách
Xếp 6 số còn lại vào 1 vị trí còn lại có 6 cách
Do đó với TH số 0 đứng đầu và có mặt đủ 2;3;4 có 60.6=360 cách
Vậy có 2520-360=2160 cách thỏa đề
5.
Sắp xếp 1;1;2;3;4;5;6;6 vào 8 vị trí có 8! cách
Do chữ số 1 và 6 có mặt 2 lần nên số cách thoả đề là: [tex]\frac{8!}{2!.2!}=10080[/tex] cách

 

The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪ said:

1.
Số cần tìm: abcde [tex]a\neq 0[/tex]
c=0 có 1 cách
Sắp xếp 9 số còn lại vào 4 vị trí còn lại có $A^4_9=3024$ cách
Vậy có 3024 cách thỏa mãn đề bài
2.
Xếp 5 chữ số 1 đứng cạnh nhau có 1 cách
Số cách xếp thỏa mãn là hoán vị của {1;1;1;1;1},{2},{3},{4},{5} có: 5!=120 cách
Vậy có 120 cách thỏa mãn
3.
Số cần tìm: abcdef [tex]a\neq 0[/tex]
Xếp 2 chữ số 0 và 1 vào 2 trong 6 vị trí trên có $A^2_6=30$ cách
TH số 0 đứng đầu có 5 cách
Nên số cách sắp xếp 0 và 1 vào 2 trong 6 vị trí thỏa mãn là 25 cách
Xếp 8 số còn lại vào 4 vị trí còn lại có $A^4_8=1680$
Vậy có 1680.25=42000 cách thỏa đề
4.
Số cần tìm: abcde [tex]a\neq 0[/tex]
Xếp 2,3,4 vào 3 trong 5 vị trí có $A^3_5=60$ cách
Xếp 7 số còn lại vào 2 vị trí còn lại có $A^2_7=42$ cách
Nên có 60.42=2520 cách
Mà: Với TH số 0 đứng đầu có 1 cách
Xếp 2,3,4 vào 3 trong 5 vị trí có $A^3_5=60$ cách
Xếp 6 số còn lại vào 1 vị trí còn lại có 6 cách
Do đó với TH số 0 đứng đầu và có mặt đủ 2;3;4 có 60.6=360 cách
Vậy có 2520-360=2160 cách thỏa đề
5.
Sắp xếp 1;1;2;3;4;5;6;6 vào 8 vị trí có 8! cách
Do chữ số 1 và 6 có mặt 2 lần nên số cách thoả đề là: [tex]\frac{8!}{2!.2!}=10080[/tex] cách

Bấm để xem đầy đủ nội dung ...

bạn xem lại câu 3 và 4 cho mình vs
câu 3 : 1680
câu 4 : 2376 mới đúng

 

adsense

Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên mà mỗi số có 6 chữ số khác nhau và chữ số 3 đứng cạnh chữ số 4?
A. 192
B.202
C. 211.
C. 180.

BÀI LÀM
Đặt y=23, các số CÓ DẠNG \(\overline{abcde}\)
trong đó a;b;c;d;e đôi một khác nhau và thuộc tập {0;1;2;y;5}.

Khi đó có 4 cách chọn a; 4 cách chọn b; 3 cách chọn c; 2 cách chọn d và 1 cách chọn e.

Theo quy tắc nhân có 4.4.3.2=96 số

adsense

Khi ta hoán vị trong y ta được hai số khác nhau

Nên có 96.2=192 số thỏa yêu cầu bài toán.

a) Số được xét có dạng:$\overline{a_{1} a_{2} a_{3} a_{4} a_{5} a_{6}}$. Xếp số $0$ vào các vị trí từ $a_{2}$ đến $a_{6}$: có 5 cách xếp. Còn lại 5 vị trí, ta chọn 5 trong 8 chữ số để xếp vào 5 vị trí này: có $A^5_{8}$ cách.

Vậy tất cả có: $5.A^5_{8}=33600$ cách.

b) Số được xét có dạng:$\overline{a_{1} a_{2} a_{3} a_{4} a_{5} a_{6} a_{7}}$.

Chọn 2 vị trí để xếp hai chữ số 2: có $C^2_{7}$ cách

Chọn 3 vị trí để xếp ba chữ số 3: có $C^3_{5}$ cách

Chọn 2 vị trí, chọn 2 chữ số tùy ý để xếp vào 2 vị trí này: có $2!.C^2_8$ cách.

Như vậy nếu xét tất cả các số bắt đầu bằng chữ số $0$ thì có:

$C^2_7.C^3_5.2!.C^2_8=11760$ số.

Trong các số này, cần loại bỏ các số bắt đầu bởi chữ số $0$.

Đối với các số:$\overline{0a_{1} a_{2} a_{3} a_{4} a_{5} a_{6} a_{7}}$:

* Chọn 2 vị trí để xếp chữ số 2: có $C^2_6$ cách.

* Chọn 3 vị trí để xếp ba chữ số 3: có $C^3_4$ cách.

* Chọn 1 số để xếp vào vị trí còn lại: có 7 cách.

Như vậy loại này có:$C^2_6.C^3_4.7=420$ số.

Vậy số các số thỏa mãn  yêu cầu đề bài là: $11760 - 420= 11340$