Có bao nhiêu số phức thỏa mãn z+ z 2i năm 2024

Từ giả thiết \({{(z-1)}^{2}}\) là số thuần ảo suy ra \({(a - 1)^2} - {b^2} = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{b = a - 1}\\{b = 1 - a}\end{array}} \right.\). (1)

Từ giả thiết \(|z+2-i|=2\sqrt{2}\) ta có

\(|a + bi + 2 - i| = 2\sqrt 2 \Leftrightarrow {(a + 2)^2} + {(b - 1)^2} = 8\) (2)

Nếu \(b=a-1\), thay vào (2) có \({{(a+2)}{2}}+{{(a-2)}{2}}=8\Leftrightarrow 2{{a}^{2}}+8=8\Leftrightarrow a=0\Rightarrow b=-1\)

Nếu \(b=1-a\), thay vào (2) có \({{(a+2)}{2}}+{{(-a)}{2}}=8\Leftrightarrow 2{{a}^{2}}+4a-4=0\) (*). Phương trình có \(\Delta '>0\) nên tìm được 2 số phức thỏa mãn.

Tìm phương trình đường thẳng là tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn \(\left| {z - 2 - i} \right| = \left| {\bar z + 2i} \right|\) trên mặt phẳng phức.

 • A. \(4x - 2y + 1 = 0\)
 • B. \(4x - 6y - 1 = 0\)
 • C. \(4x +2y - 1 = 0\)
 • D. \(4x - 2y - 1 = 0\)

Đáp án đúng: D

Đặt \(z = a + bi\,\left( {a,b \in \mathbb{R}} \right)\). Khi đó:

\(\begin{array}{l} \left| {a - 2 + \left( {b - 1} \right)i} \right| = \left| {a + \left( {2 - b} \right)i} \right|\\ \Rightarrow {\left( {a - 2} \right)^2} + {\left( {b - 1} \right)^2} = {a^2} + {\left( {2 - b} \right)^2} \Rightarrow 4a - 2b - 1 = 0 \end{array}\)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Trả lời:

Có bao nhiêu số phức thỏa mãn z+ z 2i năm 2024

Giải bởi Vietjack

Quảng cáo

Có bao nhiêu số phức thỏa mãn z+ z 2i năm 2024

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có bao nhiêu số phức z thoả mãn z3+2iz2 = 0

 1. 4
 1. 3
 1. 2
 1. 6

Câu 2:

Với các số thực a, b biết phương trình z2 + 8az +64b = 0 có nghiệm phức z0=8+16i Tính môđun của số phức w=a+bi

Câu 3:

Tìm hai số thực x và y thỏa mãn 2x-3yi + 3-i = 5x-4i với i là đơn vị ảo.

Câu 4:

Xét các số phức z thoả mãn z¯+2iz+3là số thuần ảo. Trên mặt phẳng toạ độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằng

A.13

B.11

C.112

D.132

Câu 5:

Cho số thực x, y thỏa mãn 2x-yi + i1-2i = 3+7i với i là đơn vị ảo. Giá trị của x2-xy bằng

 1. 30
 1. 40
 1. 10
 1. 20

Câu 6:

Tìm số phức z thỏa mãn z+2z¯=2-4i

Câu 7:

Hai điểm M, N trong hình vẽ bên lần lượt là điểm biểu diễn số phức z1,z2 Biết ON=2OM=25 Giá trị của z12+z22 bằng