chocolate chip pancake là gì - Nghĩa của từ chocolate chip pancake

chocolate chip pancake có nghĩa là

Một món ăn được phục vụ tốt nhất không lạnh. Các học giả thường dán nhãn "thức ăn ngon nhất mà con người đã nỗ lực". Thường được phục vụ tại hộ gia đình Sheridan.

Thí dụ

Austin: "Tôi cảm thấy như bánh kếp."

Cody: "Thích hơn bánh kếp sô cô la."

Austin: "Hãy đi đến nhà của Kyle."

chocolate chip pancake có nghĩa là

thời gian gợi cảm; thời gian kinh doanh. Hành động quan hệ tình dục mà không nói công việc tình dục.

Thí dụ

Austin: "Tôi cảm thấy như bánh kếp."

Cody: "Thích hơn bánh kếp sô cô la."

Austin: "Hãy đi đến nhà của Kyle." thời gian gợi cảm; thời gian kinh doanh. Hành động quan hệ tình dục mà không nói công việc tình dục. "Bạn đang có tâm trạng làm gì?

chocolate chip pancake có nghĩa là

Hands down the best thing to eat when your stoned. It cures the pasties and tastes better then sex.

Thí dụ

Austin: "Tôi cảm thấy như bánh kếp."

chocolate chip pancake có nghĩa là

Common practice in the Midwest, the Chocolate Chip Pancake requires a man to shit on a pillow then does the female from behind while he shoves her face into the shit. Used in combination with a few other moves, one can accomplish a Breakfast Buffet; once thought to be an unattainable dream, but the popularization of the Chocolate Chip Pancake is making the Breakfast Buffet somewhat a more realistic but still epic move.

Thí dụ

Austin: "Tôi cảm thấy như bánh kếp."

chocolate chip pancake có nghĩa là

When a guy is performing anal sex on a subject, ejaculates inside of the butt cavity, pulls out, felches out the jizz that has some chocolatey poopy particles in it, rolls the subject over and spits out the batter on their stomach like pancake batter on a hot frying pan.

Thí dụ

Cody: "Thích hơn bánh kếp sô cô la."

chocolate chip pancake có nghĩa là

Austin: "Hãy đi đến nhà của Kyle."

Thí dụ

thời gian gợi cảm; thời gian kinh doanh. Hành động quan hệ tình dục mà không nói công việc tình dục. "Bạn đang có tâm trạng làm gì?