Bài văn tiếng anh hay nói về nam cao năm 2024

Writing a profile (Viết sơ lược tiểu sử), Task 2 : Write about the life of Van Cao using the prompts below. (Viết về cuộc đời của Văn Cao, dùng những từ gợi ý bên dưới.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1: Work in pairs. Use the prompts below to make up complete sentences about Scott Joplin, a famous American musician.

(Làm việc từng đôi. Dùng các từ gợi ý dưới đây để thành lập câu đầy đủ về Scott Joplin, một nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ.)

1. He / learn / play / music / when / very young.

2. Scott / learn / play / works / composers / Bach, Beethoven, and Mozart / as well as / compose / music.

3. He / quickly / become / famous.

4. His tunes / be / wonderful mixture / classical European and African beats / which / be / known as Ragtime.

5. All in all / he / write / 50 piano rags /, / and be / called / King of Ragtime.

6. Scott Joplin / die / 1917.

Lời giải chi tiết:

1. He learned to play music when he was very young.

(Ông đã học chơi nhạc khi còn rất trẻ.)

2. Scott learned to play the works of composers like Bach, Beethoven, and Mozart as well as to compose music.

(Scott học chơi các tác phẩm của các nhà soạn nhạc như Bach, Beethoven, và Mozart cũng như sáng tác nhạc.)

3. He quickly became famous.

(Ông nhanh chóng trở nên nổi tiếng.)

4. His tunes were a wonderful mixture of classical European and African beats, which were known as Ragtime.

(Giai điệu của ông là sự pha trộn tuyệt vời giữa các nhịp điệu châu Âu và châu Phi cổ điển, được gọi là Ragtime.)

5. All in all, he wrote 50 piano rags, and was called the “King of Ragtime".

(Tổng cộng, ông đã viết 50 bài cho đàn piano, và được gọi là "Vua của Ragtime".)

6. Scott Joplin died in 1917.

(Scott Joplin qua đời năm 1917.)

Task 2

Task 2 : Write about the life of Van Cao using the prompts below.

(Viết về cuộc đời của Văn Cao, dùng những từ gợi ý bên dưới.)

Bài văn tiếng anh hay nói về nam cao năm 2024

Lời giải chi tiết:

Van Cao was born on November 15th 1923 in Nam Dinh, from a family of poor workers. He started to compose music when he was very young. He wrote the first song in 1939 and quickly became famous. His piece of music “Tien Quan Ca’ was chosen as the National anthem in 1944. Apart from songs, Van Cao also wrote poems and had some paintings. He died on July 10th, 1995. Van Cao is known as a very talented musician and highly appreciated by The Vietnamese people.

Tạm dịch:

Văn Cao sinh ngày 15/11/1923 tại Nam Định, từ một gia đình công nhân nghèo. Ông bắt đầu sáng tác nhạc khi còn rất trẻ. Ông đã viết ca hát đầu tiên vào năm 1939 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Bản nhạc của ông “Tiến Quân Ca” được chọn làm quốc ca năm 1944. Ngoài các ca khúc, Văn Cao còn sáng tác thơ và có một số bức tranh. Ông qua đời vào ngày 10 tháng 7 năm 1995.

Văn Cao được biết đến như một nhạc sĩ tài năng và được người Việt Nam đánh giá cao.

Loigiaihay.com

  • Language focus - Unit 12 trang 130 SGK Tiếng Anh 10 Exercise 2 : Complete each sentence with the right form of a suitable verb. (Hoàn thành mỗi câu với dạng đúng của một động từ thích hợp.) Listening - Unit 12 trang 127 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Look at the picture of Van Cao. Tell each other what you know about (Làm việc từng đôi. Nhìn vào hình Văn Cao. Kể cho nhau những gì em biết về Văn Cao)