Bài tập về câu hỏi đuôi có đáp án năm 2024

Với bài viết hôm nay, Luyện thi IELTS Vietop mời các bạn cùng chúng mình hệ thống lại kiến thức về Tag Question – câu hỏi đuôi trong tiếng Anh qua phần tổng quát định nghĩa, công thức, cách sử dụng và một số bài tập câu hỏi đuôi trắc nghiệm nhỏ.

Bài tập về câu hỏi đuôi có đáp án năm 2024
Bài tập câu hỏi đuôi trắc nghiệm

1. Tổng quan về Tag Question

Bài tập về câu hỏi đuôi có đáp án năm 2024
Tổng quan về Tag Question

1.1. Định nghĩa

Câu hỏi đuôi (Tag Question) là dạng câu hỏi đóng Yes-No được đặt ở sau một mệnh đề trần thuật và phân cách với mệnh đề trần thuật bằng dấu phẩy.

Câu hỏi đuôi gồm 2 phần là mệnh đề chính và phần “đuôi” như sau: Statement, tag question?

E.g.:

 • She’s a doctor, isn’t she? (Cô ấy là bác sĩ, phải không?)
 • You haven’t seen this film, have you? (Bạn chưa xem bộ phim này mà, phải không?)

Bạn có thể thấy rằng khi ta tạo thành một câu hỏi đuôi, quy tắc đầu tiên chính là thể của tag question luôn luôn ngược lại với phần mệnh đề chính. Nếu câu ở mệnh đề chính được chia ở dạng khẳng định, thì câu hỏi đuôi sẽ là phủ định và ngược lại.

Mệnh đề chính (statement)Phần đuôi (tag question)Positive She‘s a doctor,Negative isn’t she?Negative You haven’t seen this film,Positive have you?

1.2. Cấu trúc chung

Dưới đây là cấu trúc chung của một Tag Question:

S + V + O, be/auxiliary verb (trợ động từ) + pronoun (đại từ)?

E.g.:

 • They could hear me, couldn’t they? (Họ có thể nghe thấy tôi, phải không?)
 • James doesn’t play the piano, does he? (James không chơi piano, phải không?)

Lưu ý:

Chủ ngữ của mệnh đề chính và câu hỏi đuôi là một. Nếu chủ ngữ của mệnh đề chính là danh từ thì các bạn sẽ dùng đại từ của danh từ đó để thay vào câu hỏi đuôi.

E.g: James doesn’t play the piano, does he?

→ Ta thấy trợ động từ doesn’t ở mệnh đề chính sang Tag Question thành does, đại từ chủ ngữ của James sang Tag Question thành he.

KHÔNG dùng đại từ tân ngữ (me, you, him, her, them, us) ở câu hỏi đuôi.

E.g.: They are doctors, aren’t them? – là sai

KHÔNG dùng tên riêng ở câu hỏi đuôi mà phải dùng đại từ nhân xưng.

E.g.: Jena is a doctor, isn’t Jena? – là sai

KHÔNG dùng “am not I” mà phải dùng “aren’t I” cho câu hỏi đuôi.

E.g. : I am late, aren’t I? (Tôi đi muộn, phải không?)

Xem thêm các dạng ngữ pháp:

 • Thì hiện tại đơn
 • Thì quá khứ đơn
 • Bài tập câu bị động thì hiện tại hoàn thành

Bài tập về câu hỏi đuôi có đáp án năm 2024

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Bài tập về câu hỏi đuôi có đáp án năm 2024
Bài tập câu hỏi đuôi trắc nghiệm

Bài 1: Choose the correct answer

 1. Xavier is English, _________?
 2. does he
 3. is he
 4. isn’t he
 5. doesn’t he
 6. We can go to the park with you, _________?
 7. can’t we
 8. don’t we
 9. can we
 10. aren’t we
 11. He never goes to bed before 11 o’clock, _________?
 12. isn’t he
 13. is he
 14. doesn’t he
 15. does he
 16. Those cars are very expensive, _________?
 17. are cars
 18. aren’t they
 19. aren’t cars
 20. are they
 21. You didn’t play badminton last week, _________?
 22. did you
 23. didn’t you
 24. aren’t you
 25. haven’t you
 26. She has got a lot of shoes, _________?
 27. does she
 28. doesn’t she
 29. hasn’t she
 30. haven’t she
 31. Everyone came to the wedding yesterday, _________?
 32. weren’t they
 33. wasn’t it
 34. isn’t it
 35. didn’t they
 36. There are a lot of students here, _________?
 37. aren’t they
 38. aren’t there
 39. don’t they
 40. do there
 41. I am the tallest in my group, _________?
 42. don’t I
 43. amn’t I
 44. aren’t I
 45. am I
 46. Let’s go to the movie, _________?
 47. shall we
 48. don’t we
 49. do we
 50. aren’t we

Xem thêm:

 • Luyện bài tập câu hỏi đuôi thi THPT Quốc gia từ có đáp án
 • Bài tập câu hỏi đuôi – Tag Question trong tiếng Anh có đáp án
 • Tổng hợp các “mấu chốt” ngữ pháp và bài tập ngữ pháp tiếng Anh đầy đủ nhất

Bài 2: Choose the correct answer

 1. He’s still sleeping, ________
 2. is not he?
 3. isn’t he?
 4. wasn’t he?
 5. You do go to work, ________
 6. do you?
 7. aren’t you?
 8. don’t you?
 9. Let’s go for a walk, ________
 10. shall we?
 11. shan’t we?
 12. will we?
 13. We won’t be late, ________
 14. won’t we?
 15. will we?
 16. are we?
 17. Nobody called, ________
 18. do they?
 19. didn’t they?
 20. did they?
 21. They will wash the car, ________
 22. will it?
 23. won’t they?
 24. wouldn’t they?
 25. We must lock the doors, ________
 26. mustn’t they?
 27. shouldn’t we?
 28. mustn’t we?
 29. I’m right, ________
 30. amn’t I?
 31. am not I?
 32. aren’t I?
 33. So you bought a car, ________
 34. did you?
 35. haven’t you?
 36. weren’t you?
 37. You wouldn’t like to invite Anna, ________
 38. did you?
 39. would you?
 40. won’t you?

Bài 3: Choose the correct answer

 1. My nickname in the office is “Slugger”, ____?
 2. isn’t it?
 3. aren’t I?
 4. am I?
 5. Clifton was the place we went for that rainy vacation, ____?
 6. isn’t it?
 7. isn’t there?
 8. wasn’t it?
 9. She’s your best friend! You should come to her party, ____?
 10. shouldn’t you?
 11. isn’t she?
 12. should you?
 13. The price of gas hasn’t fallen much recently, ____?
 14. has it?
 15. is it?
 16. will it?
 17. There are too many chairs here, ____?.
 18. are they?
 19. isn’t there?
 20. aren’t there?
 21. The weather won’t improve if we sit here and look out the window, ____?
 22. will we?
 23. will it?
 24. won’t it?
 25. Everyone can hear me at the back of the room, ____?
 26. can you?
 27. can’t you?
 28. can’t they?
 29. I’m late again, ____?
 30. amn’t I?
 31. aren’t I?
 32. am I?

Bài 4: Choose the correct answer

 1. Neither of the workers was happy with the new legislation, ____?
 2. A) wasn’t they
 3. B) weren’t they
 4. C) did they
 5. D) didn’t they
 6. E) were they
 7. Tom, the Browns’ only son, died in a terrible accident last year. Before that event, however, the family used to be very cheerful people, ____?
 8. A) hadn’t they
 9. B) didn’t they
 10. C) weren’t they
 11. D) didn’t he
 12. E) wasn’t it
 13. That is very important for him, ____?
 14. A) isn’t it
 15. B) isn’t that
 16. C) is it
 17. D) is that
 18. E) isn’t this
 19. Everybody should visit Goreme, ____?
 20. A) should they
 21. B) should he
 22. C) shouldn’t they
 23. D) should we
 24. E) shouldn’t we
 25. Tomorrow instead of going to Madrid with my boss. I am going to London, ____ ? So, is everything arranged properly there?
 26. A) am n’t I
 27. B) aren’t I
 28. C) don’t I
 29. D) won’t I
 30. E) am I
 31. As far as I know Jim, and according to what his mum told about him, he hates football and never plays it,____?
 32. A) didn’t he
 33. B) will he
 34. C) does he
 35. D) didn’t she
 36. E) don’t I
 37. You really think that those over there are our new teacher’s kids, ____? But, they aren’t because he isn’t married yet.
 38. A) isn’t it
 39. B) don’t you
 40. C) aren’t they
 41. D) do you
 42. E) isn’t he
 43. They had to provide some evidence to the court to clear him of the accusation, ____?
 44. A) wouldn’t they
 45. B) hadn’t he
 46. C) didn’t he
 47. D) hadn’t they
 48. E) didn’t they
 49. Just because the teacher of math has strict rules in class, everybody dislikes him too much, ____?
 50. A) aren’t they
 51. B) isn’t it
 52. C) doesn’t it
 53. D) do they
 54. E) don’t they
 55. I suppose they won’t come in time for lunch, ____?
 56. A) won’t they
 57. B) aren’t I
 58. C) don’t I
 59. D) will they
 60. E) do you
  Xem thêm:

Thì hiện tại đơn

Câu điều kiện loại 0

Cấu trúc When, While

Bài 5: Choose the correct answer

 1. It is raining,…?
 2. a) Is it?
 3. b) Isn’t it?
 4. c) Has it?
 5. d) Is not it?
 6. He likes cricket,…?
 7. a) Isn’t he?
 8. b) Does he?
 9. c) Doesn’t he?
 10. d) Is he?
 11. Remember to lock the door,…?
 12. a) Will you?
 13. b) Shall not you?
 14. c) Won’t you?
 15. d) Haven’t you?
 16. She hardly knows you,..?
 17. a) Don’t she?
 18. b) Does she?
 19. c) Is she?
 20. d) Doesn’t she?
 21. Everyone can’t come in now,..?
 22. a) Can’t they?
 23. b) Did they?
 24. c) Can they?
 25. d) Couldn’t they?
 26. None of us knew the way,…?
 27. a) Do we?
 28. b) Didn’t we?
 29. c) Could we?
 30. d) Did we?
 31. I am intelligent,…?
 32. a) Aren’t I?
 33. b) Am I?
 34. c) Amn’t I?
 35. d) Isn’t it?
 36. Some of you are learning French,…?
 37. a) Are you?
 38. b) Aren’t you?
 39. c) Did you?
 40. c) Do you?

Đáp án

Bài 1

 1. isn’t he?
 2. don’t you?
 3. shall we?
 4. will we?
 5. did they?
 6. won’t they?
 7. mustn’t we?
 8. aren’t I?
 9. did you?
 10. would you?

Bài 2

 1. isn’t he?
 2. don’t you?
 3. shall we?
 4. will we?
 5. did they?
 6. won’t they?
 7. mustn’t we?
 8. aren’t I?
 9. did you?
 10. would you?

Bài 3

 1. isn’t it?
 2. wasn’t it?
 3. shouldn’t you?
 4. has it?
 5. aren’t there?
 6. will it?
 7. can’t they?
 8. aren’t I?

Bài 4

12345678910EBACBCBEED

Bài 5

 1. b) Isn’t it?
 2. c) Doesn’t he?
 3. a) Will you?
 4. d) Doesn’t she?
 5. c) Can they?
 6. a) Do we?
 7. a) Aren’t I?
 8. b) Aren’t you?

Hy vọng với phần ôn lại kiến thức cũng như hoàn thành các bài tập câu hỏi đuôi trắc nghiệm, Vietop đã giúp các bạn nắm vững hơn về cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp đặc biệt này trong cuộc sống hằng ngày. Chúc các bạn học thật tốt và hãy cùng chờ đón những bài viết tiếp theo từ chúng mình nhé!