Bài tập trị giá hải quan có đáp án năm 2024

What's hot

What's hot (20)

Similar to TRẮC NGHIỆM TRỊ GIÁ HẢI QUAN

Similar to TRẮC NGHIỆM TRỊ GIÁ HẢI QUAN (20)

More from Goldtrans Joint Stock Company

More from Goldtrans Joint Stock Company (6)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

TRẮC NGHIỆM TRỊ GIÁ HẢI QUAN

  • 1. thi cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ khai HQ 2016 Môn thi TRẮC NGHIỆM TRỊ GIÁ HẢI QUAN Câu 1/ Các phương pháp xác định trị giá Hải Quan được qui định tại văn bản nào dưới đây? Trả lời: Thông Tư 39/2015/TT-BTC Ngày 25/03/2015 Câu 2/ Vận tải đơn là căn cứ để xác định cửa khẩu nhập đầu tiên theo phương pháp vận tải nào? Trả lời: Đường Biển và hàng không Câu 3: Đối với việc xác định trước trị giá hải quan,Nếu không có đề nghị của người khai hải quan thì cơ quan Hải Quan có thực hiện xác định trước hay không? Trả lời : Không Câu 4: Hãy cho biết xác định trước trị giá Hải Quan bao gồm? XĐ phương pháp và mức giá Trả lời : Chọn Cả 2 hình thức trên Câu 5: Trong trường hợp không thỏa đủ 4 điều kiện trị giá giao dịch hàng nhập khẩu thì xác định trị giá hải quan theo phương pháp này không ? Trả lời : Không Câu 6: Trong trường hợp người khai hải quan đồng ý với bác bỏ trị giá khai báo thì thực hiện khai bổ sung ? Trả lời : tối đa 5 ngày Câu 7: Trong trường hợp người khai hải quan đồng ý với cơ quan hải quan bác bỏ trị giá khai báo,và thực hiện khai bổ sung để thông quan hàng hóa thì người khai hải quan có bị xử phạt theo qui định không? Trả lời : Có Câu 8: Người khai Hải Quan được Quyền lựa chọn bất kỳ 1 trong các phương pháp trị giá tính thuế để xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu,đúng hay sai? Trả lời : Sai Câu 9 :Theo qui định của Thông tư 39 để xác định trị giá tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch,Hàng nhập khẩu phải thỏa mãn đồng thời mấy điều kiện? Trả lời : 4 Điều kiện
  • 2. Khi áp dụng phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt mà xác định được từ 2 trị giá giao dịch của hàng hóa giống hệt trở lên thì trị giá tính thuế sẽ là trị giá trung bình của các trị giá giao dịch đã xác định.đúng hay sai? Trả lời : Sai Câu 11: Trường hợp nào được sử dụng xác định trị giá theo phương pháp suy luận? Trả lời : - giá bán thị trường đối tượng nhập khẩu Giá bán hàng hóa xuất khẩu đến Việt Nam Sử dụng trị giá thấp hơn trong 2 trị giá tính thuế đã sử dụng xác định tính thuế Câu 12: Trường hợp hàng hóa nhập khẩu phát sinh thêm khoản phụ phí xăng dầu thì khoản phí này được xem là khoản được cộng hay không ? Trả lời: Được phép cộng (điều 13 TT 39) Câu 13 : Phụ phí chuyển container rỗng có được xem khoản được cộng hay không? Trả lời : Được phép Cộng (điều 13 TT 39) Câu 14 : Hàng hóa nhập khẩu giống hệt có phải là hàng hóa giống nhau về mọi phương diện bao gồm :đặc điểm vật chất,chất lượng sản phẩm,nhãn hiệu sản phẩm,được sx cùng 1 nước,cùng 1 nhà sản xuất, được nhà nước cấp ủy quyền,đúng hay sai ? Trả lời : Đúng Câu 15:Căn cứ NĐ 08/2015 Trị giá Tính thuế hàng hóa XNK sẽ là: Trả lời : giá bán tại cửa khẩu xuât (fob/daf) Câu 16: Gía bán tại cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở nào? Trả lời : Cả 2 phương án trên (Trên hợp đồng và trên HĐ thương mại) Câu 17:Ngày xuất khẩu là ngày nào? Trả lời : Cả a & b ( Ngày phát hành vận đơn+ Ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa) Nguồn: Do Group TTHQ-XNK sưu tầm. https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanxuatnhapkhau/

Với mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên kế toán có thể học nâng cao nghiệp vụ kế toán. Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ bài tập kế toán thuế Xuất nhập khẩu, cách tính thuế xuất khập nhập khẩu phải nộp, cách tính thuế Tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu, cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu có lời giải chi tiết:

  1. Cách tính thuế Xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp:

Theo điều 5 Luật thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu - Luật số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội

1. Cách tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm cụ thể như sau: “Phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm là việc xác định thuế theo phần trăm (%) của trị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

- Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp được xác định căn cứ vào trị giá tính thuế và thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%) của từng mặt hàng tại thời Điểm tính thuế.

Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp \= Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan x Trị giá tính thuế tính trên một đơn vị hàng hóa x Thuế suất của từng mặt hàng

Trong đó:

  1. Về trị giá tính thuế: Các bạn tham khảo các quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:

+) Nếu là hàng hóa Xuất khẩu: - Là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất KHÔNG bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F) -> (Tức là giá FOB)

+) Nếu là hàng hóa Nhập khẩu: - Nếu tính theo giá FOB (Tức là giá Không bao gồm: Phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F) => Trị giá tính thuế = Giá FOB + phí bảo hiểm quốc tế + phí vận tải quốc tế - Nếu tính theo giá CIF (Tức là giá đã bao gồm: phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F) => Trị giá tính thuế = Giá CIF

  1. Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ tài chính.

- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016.

2. Cách tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp

tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế hỗn hợp:

“- Phương pháp tính thuế tuyệt đối là việc ấn định số tiền thuế nhất định trên một đơn vị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. - Số tiền thuế áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định căn cứ vào lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa tại thời Điểm tính thuế.

“- Phương pháp tính thuế hỗn hợp là việc áp dụng đồng thời phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm và phương pháp tính thuế tuyệt đối”. - Số tiền thuế áp dụng phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định là tổng số tiền thuế theo tỷ lệ phần trăm và số tiền thuế tuyệt đối.

II. Cách tính thuế Tiêu thụ đặc biệt hàng Xuất nhập khẩu:

Theo Điều 5 và Khoản 2 Điều 6 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quy định:

“Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và thuế suất. Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bằng giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt nhân với thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt”.

“Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng được quy định như sau: 2. Đối với hàng hóa nhập khẩu là

giá tính thuế nhập khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn, giảm”; Số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp \= (Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu) x Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

Trong đó: - Giá tính thuế Tiêu thụ đặc biệt , xem thêm tại đây:

- Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt: Tham khảo Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt ban hành tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016.

III. Cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu

Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất.

Theo điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC: Giá tính thuế GTGT cụ thể như sau:

“2. Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng (+) với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT là giá nhập khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu xác định theo mức thuế phải nộp sau khi đã được miễn, giảm.”

Như vậy:

Số tiền thuế GTGT phải nộp \= ( Giá nhập + Thuế Nhập khẩu + Thuế Tiêu thụ đặc biệt + Thuế Bảo vệ môi trường ) X Thuế suất thuế GTGT

Thuế suất thuế GTGT các bạn xem tại Thông tư 219/2013/TT-BTC

Dưới đây Kế toán Thiên Ưng xin lấy 1 ví dụ về bài tập tính thuế Xuất nhập khẩu, Tiêu thụ đặc biệt, Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu để các bạn hình dung