Bài tập phân tích chi phí nguyên vật liệu năm 2024

 • 1. TOÁN CHI PHÍ -Trang 1-
 • 2. TOÁN CHI PHÍ BÀI 1. Chi phí năng lượng của một đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2000 (đvt: đồng) Tháng Số giờ hoạt động Tổng chi phí năng lượng 1 500 2.250.000 2 750 2.375.000 3 1.000 2.500.000 4 1.100 2.550.000 5 950 2.475.000 6 700 2.435.000 Cộng 5.000 14.500.000 Yêu cầu: Xác định biến phí, định phí theo phương pháp cực đại-cực tiểu và theo phương pháp bình phương bé nhất. BÀI LÀM: a. Theo phương pháp cực đại, cực tiểu: Ta có, công thức dự toán chi phí sản xuất Y = aX + b, với a là biến phí sản xuất chung trên 1 đơn vị sản phẩm, b là định phí sản xuất chung - Biến phí hoạt động = 500 - Định phí sản xuất chung b = Ymax – aXmax = 2.550.000 – 500 x 1.100 = 2.000.000  Phương trình chi phí năng lượng của công ty: Y=500X + 2.000.000 b. Theo phương pháp bình phương bé nhất (đvt: 1.000đ) Tháng Số giờ hoạt động (X) Tổng CP năng lượng (Y) XY X2 1 500 2.250 1.125.000 250.000 2 750 2.375 1.781.250 562.500 3 1.000 2.500 2.500.000 1.000.000 4 1.100 2.550 2.805.000 1.210.000 5 950 2.475 2.351.250 902.500 6 700 2.350 1.645.000 490.000 Cộng 5.000 14.500 12.207.500 4.415.000 -Trang 2-
 • 3. phương trình:   Vậy phương trình chi phí năng lượng có dạng: Y=500X + 2.000.000 (đ) BÀI 2. Khách sạn Hoàng có tất cả 200 phòng. Vào mùa du lịch bình quân mỗi ngày có 80% số phòng được thuê, ở mức này chi phí bình quân là 100.000đ/phòng/ngày. Mùa du lịch thường kéo dài 1tháng (30 ngày), tháng thấp nhất trong năm, tỷ lệ số phòng được thuê chỉ đạt 50%. Tổng chi phí hoạt động trong tháng này là 360.000.000đ. Yêu cầu: 1) Xác định chi phí khả biến mỗi phòng/ngày. 2) Xác định tổng chi phí bất biến hoạt động trong tháng. 3) Xây dựng công thức dự đoán chi phí. Nếu tháng sau dự kiến số phòng được thuê là 80%, 65%, 50%. Giải thích sự khác biệt về chi phí này. BÀI LÀM: (đvt: 1.000đ) o Xác định chi phí khả biến mỗi phòng/ngày - Vào mùa du lịch: + Tổng số phòng được thuê = 200 phòng x 80% = 160 phòng + Tổng chi phí = 160 x 100 = 16.000 - Vào tháng thấp nhất: + Tổng số phòng được thuê = 0.5 x 200 = 100 phòng + Tổng chi phí = 360.000/30 = 12.000  Chi phí khả biến o Xác định tổng chi phí bất biến hoạt động trong tháng: b = Ymin – aXmin = (12.000 x 30) – 66,66667 x 100 x 30 = 160.000 o Xây dựng công thức dự toán chi phí:Y = 2.000X + 160.000  Nếu tháng sau dự kiến số phòng được thuê là 65% thì chi phí dự kiến Y = 2.000 x 65% x 200 + 160.000 = 420.000 o Chi phí hoạt động bình quân cho 1phòng/ngày  Mức độ hoạt động là 80%: Y = = 100  Mức độ hoạt động là 65%: tương tự như trên, ta được Y=107,691 -Trang 3-
 • 4. Mức độ hoạt động là 50%: Y = 120 Giải thích: Khi mức độ hoạt động giảm đi, mức chi phí cho 1 phòng/ngày tăng lên, là do phần chi phí bất biến tính cho 1 phòng tăng lên BÀI 3: Phòng kế toán công ty Bình Minh đã theo dõi và tập hợp được số liệu về chi phí dịch vụ bảo trì máy móc sản xuất và số giờ/máy chạy trong 6 tháng như sau: Tháng Số giờ hoạt động Tổng chi phí năng lượng 1 4.000 15.000 2 5.000 17.000 3 6.500 19.400 4 8.000 21.800 5 7.000 20.000 6 5.500 18.200 Cộng 36.000 111.400 Yêu cầu: 1) Sử dụng phương pháp cực đại – cực tiểu để xác định công thức ước tính chi phí bảo trì máy móc sản xuất của công ty. 2) ước tính bằng bao nhiêu. BÀI LÀM:  Sử dụng phương pháp cực đại, cực tiểu:(đvt: đồng) Ta có, công thức dự toán chi phí bảo trì máy móc Y=aX + b, với a là biến phí sản xuất chung trên 1đơn vị sản phẩm, b là định phí sản xuất chung - Biến phí hoạt động - Định phí sản xuất chung b = Ymax – aXmax = 21.800 – 1.700 x 8.000 = 8.200  Phương trình chi phí năng lượng của công ty: Y=1.700X + 8.200 2. Giả sử công ty dự kiến tháng tới tổng số giờ máy chạy là 7.500 thì chi phí bảo trì ước tính là Y = 1.700 x 7.500 giờ + 8.200 = 20.950 BÀI 4: Giả sử chi phí sản xuất chung của một DNSX gồm 3 khoản mục chi phí là chi phí vật liệu - công cụ sản xuất, chi phí nhân viên phân xưởng và chi phí bảo trì máy móc sản xuất. Ở mức hoạt động thấp nhất (10.000h/máy), các khoản mục chi phí này phát sinh như sau: Chi phí vật liệu - công cụ sản xuất 10.400 nđ (biến phí) Chi phí nhân viên phân xưởng 12.000 nđ (định phí) Chi phí bảo trì máy móc sản xuất 11.625 nđ (hỗn hợp) Chi phí sản xuất chung 34.025 nđ -Trang 4-
 • 5. xuất chung được phân bổ theo số giờ máy chạy. Phòng kế toán của doanh nghiệp đã theo dõi chi phí SXC trong 6 tháng đầu năm và tập hợp trong bảng dưới đây: Tháng Số giờ hoạt động Tổng chi phí năng lượng 1 11.000 36.000 2 11.500 37.000 3 12.500 38.000 4 10.000 34.025 5 15.000 43.400 6 17.500 48.200 Cộng 77.500 236.625 Yêu cầu: 1) Hãy xác định chi phí bảo trì ở mức hoạt động cao nhất trong 6 tháng trên 2) Sử dụng phương pháp cực đại cực tiểu để xây dựng công thức ước tính chi phí bảo trì dạng Y = ax + b 3) Dùng phương pháp bình phương bé nhất, xác định công thức dự toán chi phí bảo trì sẽ như thế nào. BÀI LÀM: a. Xác định chi phí bảo trì ở mức hoạt động cao nhất trong 06 tháng trên - Chi phí vật liệu – dụng cụ sản xuất khả biến 1h máy: 10.400.000/10.000 = 1.040đ - Chi phí bảo trì ở mức hoạt động cao nhất (tháng 06) 48.200.000- (1.040 x 17.500 + 12.000.000) = 18.000.000đ b. Phương trình chi phí có dạng: Y = aX + b, với a là biến phí sản xuất chung trên một đơn vị sản phẩm, b là định phí b = Ymax – aXmax = 18.000.000 – 850x17.500 = 3.125.000đ Phương trình chi phí có dạng: Y = 850X + 3.125.000 c. Xác định công thức dự toán chi phí bảo trì theo PP bình phương bé nhất Tháng Số giờ hoạt động (X) Tổng CP năng lượng (Y) XY X2 1 11 12.560 138.160 121 2 11,5 13.040 149.960 132,25 3 12,5 13.000 162.500 156,25 4 10 11.625 116.250 100 5 15 15.800 237.000 225 -Trang 5-
 • 6. 17,5 18.000 315.000 306,25 Cộng 77,5 84.025 1.118.870 104,75 Ta có hệ phương trình:   Vậy phương trình chi phí năng lượng có dạng: Y=844,84X + 3.091,68 BÀI 5: Công ty ABC tổ chức sản xuất gồm 2 bộ phận phục vụ là PX điện và PX sữa chữa, tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Theo tài liệu về chi phí của 2 PX trong tháng 9 như sau: 1) Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ: PX sữa chữa 800.000đồng 2) Tập hợp CPSX trong kỳ: PX điện PX sữa chữa Chi phí sản xuất SXSP Phục vụ qlý SXSP Phục vụ qlý - Giá thực tế NVL xuất dùng 3.000.000 100.000 5.200.000 150.000 - Giá thực tế CC xuất dùng - - - - + Loại phân bổ 1kỳ - 200.000 - - + Loại phân bổ 2kỳ - 300.000 - 500.000 - Tiền lương phải trả 600.000 200.000 1.000.000 200.000 - Khấu hao TSCĐ - 1.000.000 - 1.700.000 - DV mua ngoài - 200.000 - 190.000 - CP khác bằng tiền - 118.000 - 172.000 3) Kết quả sản xuất của từng phân xưởng: - PX điện: Thực hiện 12.000 kwh điện, trong đó dùng ở PX điên 600kwh, thắp sáng PXSC 1.400 Kwh, cung cấp cho PXSX chính 5.000 Kwh, cung cấp cho bộ phận bán hàng 3.000 Kwh, cung cấp cho bộ phận quản lý doanh nghiệp 2.000 Kwh. - PX sữa chữa: Thực hiện 440h công sữa chữa, trong đó sữa chữa MMTB ở PXSC 10h. sữa chữa MMTB ở PX điện 30h, SC thường xuyên MMTB ở PXSX 100h, sữa chữa MMTB ở BPBH 200h, sữa chữa sản phẩm bảo hành trong kỳ 80h, sữa chữa MMTB thường xuyên ở bộ phận QLDN20h, còn một số công việc sữa chữa dở dang ước tính là 850.000 đồng 4) Cho biết định mức chi phí điện là 500đ/Kwh, SC 25.000đ/giờ công Yêu cầu: Tính Z thực tế SP, dịch vụ cung cấp cho các bộ phận chức năng theo 2 trường hợp: - Trường hợp PX phụ không cung cấp SP lẫn nhau - Trường hợp PX phụ cung cấp SP lẫn nhau BÀI LÀM: a.Trường hợp PX phụ không cung cấp sản phẩm lẫn nhau -Trang 6-
 • 7. pháp trực tiếp (đvt: 1.000đ) PX Điện PX sữa chữa Nợ TK621 3.000 Nợ TK621 5.200 Có TK152 3.000 Có TK152 5.200 Nợ TK622 732 Nợ TK622 1.220 Có TK334 600 Có TK334 1.000 Có TK338 132 Có TK338 220 Nợ TK627 2.012 Nợ TK627 2.706 Có TK 152 100 Có TK 152 150 Có TK153 200 Có TK142 250 Có TK142 150 Có TK334 200 Có TK334 200 Có TK338 44 Có TK338 44 Có TK214 1.700 Có TK214 1.000 Có TK331 190 Có TK331 200 Có TK111 172 Có TK111 118 Kết chuyển Kết chuyển Nợ TK154 5.744 Nợ TK154 9.126 Có TK621 3.000 Có TK621 5.200 Có TK622 732 Có TK622 1.220 Có TK627 2.012 Có TK627 2.706 Chi phí sản xuất đơn vị của điện = * 1.000 = 574,4đ/Kwh Nợ TK627 2.872.000 Nợ TK641 1.723.200 -Trang 7-
 • 8. 1.148.800 Có TK154(Đ) 5.744.000 Chi phí sản xuất đơn vị của SC = * 1.000 = 22,690 đ/giờ công Nợ TK627 2.296.000 Nợ TK641 6.353.000 Nợ TK642 453.800 Có TK154 (SC) 9.076.000 Sơ đồ tài khoản TK 154(Đ) TK 154(SC) SD: 800 2.269 (627) SD: 0 2.872 (627) 621) 5.200 6353,2 (641) 621) 3.000 1.723,2 (641) 622) 1.220 622) 732 627) 2.012 1.148,8 (642) 627) 2.706 453,8 (642) 5.744 5.744 5.744 5.744 SD: 850 SD: 0 b. Trường hợp PX phụ cung cấp SP lẫn nhau: Chọn PA chi phí sx định mức (KH)  Chi phí sản xuất điện cung cấp cho sữa chữa: 1.400*500 = 700.000đ  Chi phí sản xuất sữa chữa cung cấp cho Điện: 30 * 25.000 = 750.000đ ZttđvịĐiện)= =579,4 đ/kwh Zttđvị(SC)= =22.565 đ/giờ công -Trang 8-
 • 9. 2.897.000 Nợ TK627 2.256.500 Nợ TK641 1.738.200 Nợ TK641 6.318.200 Nợ TK642 1.158.800 Nợ TK642 451.300 Có TK154(Đ) 5.794.000 Có TK154 (SC) 9.026.000 TK 154(Đ) TK 154(SC) SD: 0 2.897 (627) SD: 800 2.269 (627) 621) 3.000 1.738,2 (641) 621) 5.200 6353,2 (641) 622) 732 622) 1.220 627) 2.012 1.158,8 (642) 627) 2.706 453,8 (642) 154SC) 750 154SC) 700 154Đ) 700 750 (154Đ) 6.494 6.494 9.826 9.826 SD: 0 SD: 850 BÀI 6: DN A có 2 PXSX phụ chủ yếu phục vụ cho PXSX chính và một phần nhỏ cung cấp ra bên ngoài. Trong tháng có các tài liệu như sau: 1) Số dư đầu tháng của TK 154 (PXSC): 100.000đ 2) Xuất nhiên liệu dùng trong PX điện: 1.200.000đ, PXSC là 150.000đ. 3) Xuất phụ tùng thay thế cho PX điện là 50.000đ, PXSC là 150.000đ. 4) Xuất công cụ lao động giá thực tế là 500.000đ cho PXSC loại phân bổ 2lần 5) Tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất điện 1.500.000đ, nhân viên quản lý PX điện 1.000.000đ, cho công nhân sữa chữa 5.000.000đ, nhân viên quản lý PXSC 2.000.000đ 6) Khấu hao TSCĐ trong PX điện là 800.000đ, PXSC là 120.000đ; chi phí khác bằng tiền mặt chi cho PX điện là 350.000đ, PXSC 50.000đ, chi phí trả trước phân bổ cho PXSC là 930.000đ Báo cáo của các PX: - PXSC: Thực hiện được 500h công, trong đó tự dùng 10h, cung cấp cho PX điện là 30h, SC lớn tài sản trong doanh nghiệp là 100h, SC thường xuyên TS trong PX chính là 50h, cho bộ phận bán hàng 40h, còn lại phục vụ bên ngoài. Cuối tháng còn 20h công dở dang được tính theo Z KH: 47.000đ/h -Trang 9-
 • 10. Thực hiện được 3.000 Kwh, trong đó tự dùng 200Kwh, dùng cho PXSC là 300Kwh, bộ phận quản lý doanh nghiệp 500Kwh, bộ phận bán hàng 800Kwh, PXSX chính 1.000Kwh, còn lại cung cấp ra bên ngoài. Cho Z KH: 1400đ/kwh Yêu cầu: - Phản ánh vào tài khoản tình hình trên - Tính ZTT 1h công Sc và 1kwh điện, biết giá trị phụ trợ cung cấp theo ZKH BÀI LÀM: Phân xưởng Điện TK621 (Đ) TK622 (Đ) 152) 1.200 334)1.500 152) 50 1.250 (154Đ) 338)330 1.830 (154Đ) 1.250 1.250 1.830 1.830 TK627 (Đ) 334)1.000 338)220 214)800 111)350 2.370 (154Đ) 2.370 2.370 TK154 (Đ) 154SC)420 SD: 0 154SC)1.410 641)2.060,8 621)1.250 642)1.288 -Trang 10-
 • 11. 627C)2.576 627)2.370 632)515,2  Chi phí sản xuất điện cung cấp cho sữa chữa: 1.400*300=420.000đ 1.250 1.250  Chi phí sản xuất SC cung cấp cho Điện: 47.000*30=1.410.000đ ZTTđv Điện = = 2,576 ngđ/kwh Nợ TK627C 2.576 Nợ TK641 2.576 Nợ TK642 2.060,8 Nợ TK632 1.288 Có TK154Đ 6.440 Phân xưởng Sữa chữa: TK154 (SC) 154Đ)1.410 SD: 100 154Đ)420 641)2.018,4 621)15.150 627C)2.523 622)6.110 632)13.624,2 627)3.790 2413)5.046 25.406 24.620 SD:940 TK622 (SC) 334)5.000 338)1.100 6.100 (154SC) -Trang 11-
 • 12. 6.110 TK621 (SC) 152) 150 152)15.000 15.150(154SC) 15.150 15.150 TK627 (SC) 142)250 334) 2.000 338)440 154SC)3.790 214)120 111)50 142)930 3.790 3.790 ZTTđvị SC = = 50,46 ngđ/h công Nợ TK627C 2.523 Nợ TK641 2.018,8 Nợ TK2413 5.046 Nợ TK632 13.624,2 Có TK154(SC ) 23.210 BÀI 7: Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm A có tình hình như sau: -Trang 12-
 • 13. SX dở dang đầu tháng: 1.000.000đ. - Chi phí Sx phát sinh trong tháng gồm vật liệu chính là 10.000.000đ, vật liệu phụ là 1.500.000đ, nhân công trực tiếp là 7.000.000đ, chi phí SXC là 8.000.000đ - Kết quả thu được 85 sp hoàn thành, còn 15 sp dở dang cuối kỳ Yêu cầu: Đánh giá spdd cuối kỳ theo VLC BÀI LÀM: DC(VLC) = x = x BÀI 8: Doanh nghiệp A sản xuất sản phẩm B có tình hình như sau: - Chi phí sxdd đầu tháng: 1.000.000đ (VLC: 700.000đ, VLP: 300.000đ). - Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng gồm vật liệu chính là 10.300.000đ, vật liệu phụ là 1.900.000đ, nhân công trực tiếp là 7.000.000đ, chi phí SXC là 8.500.000đ. - Kết quả thu được 90 sp hoàn thành, còn 20sp dở dang với mức độ hoàn thành 20% Yêu cầu: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí NVL trực tiếp trong 2 trường hợp: - VLC và VLP bỏ ngay từ đầu quá trình sản xuất - VLC bỏ ngay từ đầu, VLP được bỏ dần vào quy trình sản xuất BÀI LÀM:  Th1: Vật liệu chính và vật liệu phụ bỏ ngay từ đầu quy trình sản xuất DC(VLTT) = = x  Th2. VLC bỏ ngay từ đầu, VLP bỏ dần vào quy trình sản xuất + DC(VLC) = + DC(VLP) = Dc(VLTT) = 2.000.000 + 93.617 = 2.093.617đ -Trang 13-
 • 14. Huy sản xuất mặt hàng A thuộc diện chịu thuế GTGT theo PPKT thuế, thực hiện kế toán HTK theo phương pháp KKTX. Trong tháng 03/2003 có tài liệu như sau: - Số dư ngày 28/02/2003 của TK154: 18.356.000đ (chi tiết VLC 9 trđ, VLP 2,597 trđ, NCTT 3,062 trđ, SXC 3,697 trđ - Tình hình CPSX tháng 03/2003 như sau (ĐVT: 1000đ) 1) Tập hợp chứng từ và các bảng phân bổ liên quan đến CPSX trong tháng Chứng từ Bảng phân bổ tlương và các khoản Hóa Phiếu Xkho vật tư Bảng trích theo lương đơn phân mua Trích bổ Phiếu Khoản ngoài Lương Lương trước khấu chi VLC VLP CCDC trích chưa chính phép lương hao Nơi BH thanh phép TSCĐ sdụng toán Tr/tiếp sx 96.000 12.000 - 24.000 1.200 4.788 720 - 18000 - Phục vụ - 17.500 15.000 9.000 2.000 2.090 - 15.200 24.600 11.408 sx Cộng 96.000 29.500 15.000 33.000 3.200 6.878 720 15.200 42.600 11.408 Ghi chú: - CCDC xuất dùng trị giá thực tế 15 trđ, trong đó loại phân bổ 1lần là 3trđ, số còn lại được phân bổ trong 5 tháng, bắt đầu từ tháng sau. - Cột hoá đơn mua ngoài chưa thanh toán và cột phiếu chi được phản ánh theo giá chưa có thuế GTGT, thuế GTGT 10%. Hóa đơn mua ngoài chưa thanh toán 18 trđ là mua vật liệu chính dùng trực tiếp cho SXSP 2) Theo báo cáo ở PXSX: - Vật liệu chính còn thừa để tại xưởng ngày 28/02/2003 trị giá 7,5 trđ và ngày 31/03/2003 trị giá 9 trđ. - Nhập kho 1.000 spA hoàn thành, còn 200spdd, tỷ lệ hoàn thành 50%. - Trong tổng số chi phí SXC phát sinh trong tháng được xác định có 40% chi phí SXC cố định và 60% chi phí SXC biến đổi. Mức sản xuất theo công suất bình thường 1200sp/tháng - Phế liệu thu hồi nhập kho được đánh giá 1.270.000đ. DN Huy đánh giá SPDD theo PP ước lượng sp hoàn thành tương đương. Cho biết chỉ có VLC là được bỏ ngay từ đầu SX, các CP còn lại phát sinh theo tiến độ hoàn thành SP. Yêu cầu: Tính giá thành đơn vị spA. Lập phiếu tính giá thành spA BÀI LÀM: BÀI 9. (đvt: 1.000đ) (1) Nợ TK621 108.000 Có TK152C 96.000. Có TK152P 12.000 -Trang 14-
 • 15. Nợ TK622 29.508 Có TK334 24.000 Có TK338 4.788 Có TK335 720 (3) Nợ TK627 84.798 Có TK152P 17.500 Có TK153 3.000 Có TK334 11.000 Có TK338 2.090 Có TK214 15.200 Có TK331 24.600 Có TK111 11.408 (4) Nợ TK142 12.000 Có TK153 12.000 (5) Nợ TK621 18.000 Nợ TK133 1.800 Có TK111 19.800 (6) Nợ TK133 2.460 Có TK111 2.460  Chi phí sản xuất chung - Chi phí sản xuất chung biến đổi = 84.798 x 60% = 50.878,8 ngđ - Chi phí sản xuất chung cố định = 84.798 x 40% = 33.919,2 ngđ - Chi phí sản xuất chung cố định được phân bổ vào chi phí chế biến trong kỳ x 1.000 = 28.266 ngđ  Tổng chi phí SXC phân bổ tính vào CP chế biến 50.778,8 + 28.266 = 79.144,8 ngđ Số còn lại được tính vào GVHB trong kỳ = 5.653,2 ngđ DC(VLC) = x 200 = 20.250 ngđ DC(VLP) = x 200x50% = 1.327 ngđ DC(NCTT) = x 200x50% = 7.531,1 ngđ Chi phí sản xuất DDCK = 2.960,9 + 7.531,1 + 21.577 = 32.069 ngđ Tổng Zspht = 18.356 + 233.152,8 – 32.609 – 1.270 = 218.169,8 ngđ -Trang 15-
 • 16. sp = 218.169,8/1.000 = 218,1698 ngđ/sp PHIẾU TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Loại sp: SpA Khoản mục Dđ CPSXDDTK DC Giá trị Tổng Z Z đvị PL CPNVLTT 11.597 124.500 21.577 1.270 113.250 113,25 CPNCTT 3.062 29.508 2.960,9 - 29.609,1 29,6091 CPSXC 3.697 79.144,8 7.531,1 - 75.310,7 75,3107 Cộng 18.356 233.152,8 32.069 1.270 218.169,8 218,1698 BÀI 10: DN Tùng sxspA đồng thời thu được sản phẩm phụ X, có tình hình như sau: - Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng: 10 trđ (CPNVLTT). - Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng gồm: NVLTT 108 trđ, NCTT là 19,4 trđ, CPSXC là 20,3 trđ. - Kết quả thu được 80 sp hoàn thành, còn 20 spdd với mức độ hoàn thành 40%. Đồng thời thu được 10 spX với giá bán chưa thuế 10,5 trđ, lợi nhuận định mức 5%, trong giá vốn ước tính CPNVLTT 70%, CPNCTT là 14%, CPSXC là 16%. Biết VLC thừa để tại xưởng là 1.000.000đ, VLC, VLP bỏ ngay từ đầu SX, các chi phí khác sử dụng theo mức độ sx, đánh giá SPDDCK theo CPVLTT Yêu cầu: Tính giá thành spA BÀI LÀM: Gọi x là giá trị sản phẩm phụ Ta có: x + 5%x = 10,5  x = 10, trong đó + 70% chi phí NVLTT: 70% * 10 = 7 + 14% chi phí NCTT: 14% * 10 = 1,4 + 16% chi phí SXC: 16% * 10 = 1,6 Đánh giá spddck theo CPNVLTT Dc = x 20 BÀI 11: DN Hùng có một PXSX chính sản xuất ra 3 loại sp A, B, C, trong tháng có tình hình như sau: -Trang 16-
 • 17. sản xuất phát sinh trong tháng: 111,9 trđ - Kết quả thu được 5.600 spA, 2.000 spB, 3.000 spC - Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ 28/02 là 1,412 trđ, chi phí SXSPDD ngày 31/03 là 1,34 trđ. Hệ số tính giá thành spA = 1, spB = 1,2, spC = 2. Yêu cầu: Tính giá thành đơn vị của từng loại sản phẩm BÀI LÀM: + Tổng số lượng sp chuẩn = (5.600*1) + (2.000*1,2) + (3.000*2) = 14.000sp + Tổng giá thành thực tế sp chuẩn = 1.412.000+111.900.000- 1.340.000=111.972.000đ + Giá thành đơn vị sp chuẩn=111.972.000/14.000=7.998đ/sp + Tổng ZttspA=5.600*1*7.998=44.788.800ZđvịspA = 7.998đ/sp + Tổng ZttspB=2.000*1,2*7.998=19.195.200ZđvịspA = 9.597,6đ/sp + Tổng ZttspC=3.000*2*7.998=47.988.000ZđvịspA = 15.996đ/sp BÀI 12: Xí nghiệp B trong cùng quy trình công nghệ sx sử dụng cùng một lượng nguyên vật liệu và lao động, thu được 3 loại sp chính khác nhau là M, N, P. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất là quy trình công nghệ, đối tượng tính giá thành là từng loại sp chính M, N, P - Số dư ngày 30/09/2003 của TK154 là 6.982.800đ (VLC là 4.450.000đ, VLP là 480.000đ, CPNCTT là 892.800, CPSXC là 1.160.000đ 1) Theo sổ chi tiết CPSX: - Vật liệu chính dùng sxsp: 48.110.000đ - Vật liệu phụ dùng sxsp: 13.190.000đ - Tiền lương CNSX: 26.360.000đ - Trích BHXH, BHYT, KPCĐ của CNSX: 5.008.400đ - CPSXC: 34.648.000đ 2) Báo cáo kết quả sản xuất củaPXSX: - Nhập kho 1.000 spM, 1.500 spN, 1.800 spP, còn 200 spM, 100 spN, 200 spP dở dang với mức độ hoàn thành 40%, được đánh giá theo ULSPHTTĐ 3) Tài liệu bổ sung: Hệ số tính Z của spM là 1,2, của spN là 1, của spP là 1,4. Chỉ có VLC bỏ vào từ đầu chu kỳ sx, còn các chi phí khác phát sinh theo tiến độ hoàn thành sp Yêu cầu: Tính Z đơn vị sp M, N, P BÀI LÀM: (ĐVT: 1.000 đồng)  Tập hợp cpsx phát sinh trong kỳ Nợ TK154 125.107,2 -Trang 17-
 • 18. 61.300 Có TK622 32.159,2 Có TK627 31.648 Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ DC(VLC)= * = 5.880 DC(VLP)= *620*40% = 620 DC(NCTT)= *620*40% = 1.499,7 DC(NCTT)= *620*40% = 1.479,8 Tổng giá trị spdd cuối kỳ = 9.178,87 + Tổng số lượng sp chuẩn = 1.000*1,2+1.500*1+1.800*1,4 = 5.220sp + Tổng giá thành thực tế của sp chuẩn = 6.982,8+125.107,2-9.178,87 = 122.911,130 Giá thành đơn vị sp chuẩn = 122.911,130/5.220 = 23,546 ngđ/sp Tổng giá thành sp M = 1.000*1,2*23,546=28.225,2 Giá thành đơn vị sp M = 28.225,2 Tổng giá thành sp N = 1.500*1*23,546 = 35.319 Giá thành đơn vị sp N = 23,546 Tổng giá thành sp P = 1.800*1,4*23,546 = 59.335,920 Giá thành đơn vị sp P = 32,9644 BÀI 13: DN Thành sản xuất spA bao gồm 3 quy cách A1, A2, A3, trong tháng 03/2004 có tình hình như sau: - Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng là 10.442.000đ - CPSXDD 28/02 là 1.460.000đ, CPSXDD ngày 31/03 là 1.390.000đ -Trang 18-
 • 19. thu được 20 spA1, 24 spA2, 15 spA3. Cho biết ZKH A1 là 200.000đ/sp, A2 là 160.000đ/sp, A3 là 256.000đ/sp Yêu cầu: Tính Z thực tế của từng sản phẩm BÀI LÀM: + Tổng ZTT của nhóm spA = 10.442.000+1.460.000-1.390.000 = 10.512.000 + Tổng ZKH của nhóm spA = (20*200.000) + (24*160.000) + (15*256.000) = 11.680.000 + Tỷ lệ = * 100% = 90% + Tổng Z spA1 = 0,9 * 200.000 * 20 = 3.600.000 Zđvị = 180.000đ/sp + Tổng Z spA2 = 0,9 * 160.000 * 24 = 3.456.000 Zđvị = 144.000đ/sp + Tổng Z spA3 = 0,9 * 256.000 * 15 = 3.456.000 Zđvị = 230.400đ/sp BÀI 14: DNSX A có 2PXSX phụ trợ là PX điện và PXSC. Trong tháng 09/2003 có tài liệu về hoạt động phụ trợ như sau: 1) Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng 09/2003. ĐVT: đồng Loại chi phí PX điện PX sữa chữa + Chi phí NVL trực tiếp 9.100.000 5.200.000 + Chi phí NCTT 2.500.000 2.000.000 + Chi phí SXC 2.900.000 1.930.000 Tổng cộng 14.500.000 9.130.000 2) Tình hình và kết quả sản xuất trong kỳ: - PX điện: sx được 15.500 Kwh, trong đó cung cấp cho PXSC 1.000Kwh, PX SX chính 10.500Kwh, BPBH 1.500Kwh, bộ phận QLDN 2.000kwh và tự dùng 500Kwh - PX sữa chữa: thực hiện được 600h công sữa chữa, trong đó sữa chữa TSCĐ của PX điện là 70h công, sữa chữa TSCĐ của PXSX chính là 450h, sữa chữa TSCĐ cho bên ngoài 50h và SC TSCĐ cho chính PXSXSC: 30h. Còn một số công việc SCDD cuối tháng được ước tính theo giá trị vật liệu chính là 1.200.000đ. Cho biết: Chi phí SXDD đầu tháng 09/2003 của PXSC: 745.000đ Yêu cầu: Xác định giá trị lao vụ cung cấp lẫn nhau theo 3 phương pháp trên. Tính toán và phân bổ Z thực tế của PXSC và PX điện cho các đối tượng sử dụng có liên quan Ghi chú: Trường hợp xác định giá thành lao vụ cung cấp lẫn nhau theo Z kế hoạch thì Z kế hoạch 1Kwh điện là 1.000đ và ZKH 1h công SC là 16.000đ BÀI LÀM: a. Theo chi phí sản xuất định mức - Chi phí sản xuất Điện cung cấp cho sữa chữa=1.000*1.000=1.000.000đ -Trang 19-
 • 20. sản xuất sữa chữa cung cấp cho Điện = 70*16.000 = 1.120.000đ - Tổng chi phí sản xuất trong tháng của PX điện: 14.500.000đ ZTT (Điện) = = 1.044,3đ/Kwh ZTT (SC) = = 17.110đ/giờ công Nợ TK627 10.965.150 Nợ TK627 7.699.500 Nợ TK641 1.566.450 Nợ TK632 855.500 Nợ TK642 2.088.600 Có TK154SC 8.555.000 Có TK154Đ 14.620.000 Sơ đồ tài khoản: TK 154(SC) TK 154(Đ) SD: 745 7.699,5(627) SD: 0 10.965,15(627) 621) 5.200 855,5(632) 621) 9.100 1.566,45(641) 622) 2.000 622) 2.500 627) 1.930 1.120(154SC) 627) 2.900 2.088,6(642) 154Đ)1.000 154SC)1.120 1.000 (154SC) 10.130 9.675 15.620 15.620 SD: 1.200 SD: 0 b. Theo chi phí sản xuất ban đầu: (đvt: 1.000đ) - Chi phí sản xuất đơn vị Điện cung cấp cho SC: * 1.000 = 966,67 - Chi phí sản xuất Điện cung cấp cho SC: 966,67 * 1.000 = 966.670đ - Chi phí sản xuất đơn vị SC cung cấp cho Điện: *1.000 = 17.324,5614 -Trang 20-
 • 21. sản xuất sữa chữa cung cấp cho Điện: 17.324,5614 * 70 = 1.212.719,298 ZTT Điện = = 1.053,2892 đ/kwh ZTT SC = = 16.857,9 đ/giờ công Nợ TK 627 11.059.536,6 Nợ TK 627 7.586.055 Nợ TK 641 1.579.933,8 Nợ TK 632 842.895 Nợ TK 642 2.016.578,4 Có TK154SC 8.428.950 Có TK154Đ 14.746.048,8 Sơ đồ tài khoản TK 154(Đ) TK 154(SC) SD: 0 11.059,5366(627) SD: 745 7.586,055(627) 621) 9.100 11.579,9388(641) 621) 5.200 842,895(632) 622) 2.500 622) 2.000 627) 2.900 627) 1.930 1.212,719298(154Đ) 2.106,5784(642) 154SC)1.212,719298 966,67(154SC) 154Đ)966,67 15.712.718 15.712.718 10.096,67 9.641,669298 SD: 0 SD: 1.200 c. Theo phương pháp đại số:(đvt: 1.000đ) Gọi x là cpsx thực tế đơn vị sản phẩm của Điện y là cpsx thực tế đơn vị sản phẩm của SC Với a = 14.500; b=1.000; c=15.000; m=9.130; k=70; t=570 Ta lập được hpt: -Trang 21-
 • 22.  Chi phí sản xuất Điện cung cấp cho sữa chữa: 1000*1,050=1.050 Chi phí sản xuất sữa chữa cung cấp cho Điện: 17,86*70=1.250 ZTT (Điện) = * 1.000 = 1.050đ/Kwh ZTT (SC) = *1.000 = 16.949,6đ/giờ công Nợ TK627 11.025 Nợ TK627 7.627,32 Nợ TK641 1.575 Nợ TK632 847,480 Nợ TK642 2.100 Có TK154SC 8.474,8 Có TK154Đ 14.700 TK 154(Đ) TK 154(SC) 11.025(627) SD: 745 7.627,32(627) SD: 0 1.575(641) 621) 5.200 847,480(632 621) 9.100 622) 2.500 622) 2.000 627) 2.900 627) 1.930 2.100(642) 154SC)1.250 1.050 (154SC) 154SC)1.050 1.000 (154SC) 15.750 15.750 10.180 9.725 SD: 0 SD: 1.200 BÀI 15: DN A trong tháng có 1tài liệu về chi phí sản xuất sản phẩm H như sau: Phát sinh Sản Sản phẩm dở dang phẩm Giai đoạn NVLTT NCTT CPSXC hoàn Slượng Tỷ lệ % thành 1 200.000 23.500 47.000 90 10 40 2 - 25.800 43.000 80 10 60 3 - 29.000 43.500 65 15 50 Cộng 200.000 78.300 133.500 235 35 Đánh giá SPDDCK theo ULHTTĐ. -Trang 22-
 • 23. 1) Tính Z SPHT theo phương án có tính Z bán thành phẩm 2) Tính Z SPHT theo phương án không có tính Z bán thành phẩm. BÀI LÀM: a. Theo phương án có tính Z BTP Giai đoạn 1: Đánh giá spdd cuối kỳ GĐ1 TK 154(I) DC (VLTT)= * 10 = 20.000 SD: 0 621)200.000 DC (NCTT)= * 10*40% = 1.000 247.500(154II) 622) 23.500 627) 47.000 DC (SXC)= * 10*40% = 2.000 270.500 247.500 SD: 23.000 Tổng DC = 20.000 + 1.000 + 2.000 = 23.000 Tổng ZBTP1 = 0+270.500-23.000 = 247.500 Giá thành đơn vị BTP1 = 247.500/90 = 2.750đ/sp Phiếu tính giá thành sản phẩm Loại sp: BTP 1 Tháng 01 Chuyển Khoản mục Dđ CPP/STK Dc Tổng ZBTP1 Zđvị Gđ2 CPNVLTT - 200.000 20.000 180.000 2.000 180.000 CPNCTT - 23.500 1.000 22.500 250 22.500 CPSXC - 47.000 2.000 45.000 500 45.000 Cộng - 270.500 23.000 247.500 2.750 247.500 Giai đoạn 2: Đánh giá spdd cuối kỳ GĐ2 TK 154(II) SD: 0 154I)247.500 -Trang 23-
 • 24. * 10 = 20.000 622) 25.800 284.000(154III) 627) 43.000 DC (NCTT)= * 316.300 284.000 10+ *10*60% SD: 32.300 = 4.300 DC (SXC)= * 10+ *10*60% = 8.000 Tổng DC = 32.300 Tổng ZBTP2 = 247.500+25.800+43.000-32.300=284.000 Giá thành đơn vị BTP2 = 284.000/80=3.550đ/sp Phiếu tính giá thành sản phẩm Loại sp: BTP 2 Tháng 01 CPP/STK Dc BTP H2 Khoản mục Dđ Chuyển GĐ3 BTP1 GĐ2 BTP1 GĐ2 Tổng Z Zđvị CPNVLTT - 180.000 - 20.000 - 160.000 2.000 160.000 CPNCTT - 22.500 25.800 2.500 1.800 44.000 550 44.000 CPSXC - 45.000 43.000 5.000 3.000 80.000 1.000 80.000 Cộng - 247.500 68.800 27.500 4.800 284.000 3.550 284.000 Giai đoạn 3. Đánh giá spdd cuối kỳ DC (VLTT)=15*2.000=30.000đ DC (NCTT)= * 15+ *15*50% = 8.250 + 3.000 = 11.250đ DC (SXC)= * 15+ *15*50% = 19.500đ Tổng DC = 60.750 Tổng Z = 284.000 + 29.000 + 43.500 – 60.750 = 295.750 -Trang 24-
 • 25. vị = 295.750/65 =4.550đ/sp Phiếu tính giá thành sản phẩm Loại sp: TP H Tháng 01 CPP/STK Dc TP Khoản mục Dđ BTP2 Trong kỳ BTP2 Trong kỳ Tổng Z Zđvị CPNVLTT - 160.000 - 30.000 - 130.000 2.000 CPNCTT - 44.000 29.000 8.250 3.000 61.750 950 CPSXC - 80.000 43.500 15.000 4.500 104.000 1.600 Cộng - 284.000 72.500 53.250 7.500 295.750 4.550 b. Tính Z spht theo phương án không có tính Z BTP - Chi phí sx giai đoạn 1 trong 65 spht (VLTT)= * 65 = 130.000 (SD: 70.000) (NCTT)= * 65 = 16.250 (SD: 7.250) (SXC)= * 65 = 32.500 (SD: 14.500) Tổng cpsx gđ 1 trong 65 spht = 178.750 (SD: 91.750) - Chi phí sx giai đoạn 2 trong 65 spht (VLTT)= 0 (NCTT)= * 65 = 19.500 (SD: 6.300) (SXC)= * 65 = 32.500 (SD: 10.500) Tổng cpsx gđ 2 trong 65 spht = 52.000 (SD: 16.800) - Chi phí sx giai đoạn 3 trong 65 spht (VLTT)= 0 (NCTT)= * 65 = 26.000 (SD: 3.000) -Trang 25-
 • 26. * 65 = 39.000 (SD: 4.500) Tổng cpsx gđ3trong 65 spht = 65.000 (SD: 7.500) Phiếu tính Z sản phẩm Loại sp: spH Tháng 01 Khoản mục Cpsx gđ1 Cpsx gđ2 Cpsx gđ3 Tổng Z Zđvị CPNVLTT 130.000 - - 130.000 2.000 CPNCTT 16.250 19.500 26.000 61.750 950 CPSXC 32.500 32.500 39.000 104.000 1.600 Cộng 178.750 52.000 65.000 295.750 4.550 BÀI 16: DN A trong tháng có 2 tài liệu về chi phí sản xuất sản xuất spH như sau: - Chi phí SXDDĐK: dựa vào bài 15 - Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng 02 (đvt: đồng) Phát sinh Sản Sản phẩm dở dang phẩm Giai đoạn NVLTT NCTT CPSXC hoàn Slượng Tỷ lệ % thành 1 300.000 33.750 67.500 130 30 30 2 - 37.200 62.000 120 20 50 3 - 41.200 61.800 100 35 30 Cộng 300.000 112.150 191.300 350 85 Đánh giá SPDDCK theo ULHTTĐ Yêu cầu: 1. Tính Z SPHT theo phương án có tính Z bán thành phẩm 2. Tính Z SPHT theo phương án không có tính Z bán thành phẩm BÀI LÀM: a. Theo phương án có tính Z BTP Giai đoạn 1: Đánh giá spdd cuối kỳ GĐ1 DC (VLTT)= * 30 = 60.000 TK 154(I) SD: 23.000 -Trang 26-
 • 27. * 30*30% = 2.250 621)300.000 622) 33.750 357.500(154II) DC (SXC)= * 30*30% = 4.500 627) 67.500 Tổng DC = 60.000+2.250+4.500 = 66.750 401.250 357.500 Tổng ZBTP1 = 23.000 + 401.250 – 66.750 = SD: 66.750 357.500 Giá thành đơn vị BTP1 = 2.750đ/sp Phiếu tính giá thành sản phẩm Loại sp: BTP 1 Chuyển Khoản mục Dđ CPP/STK Dc Tổng ZBTP1 Zđvị Gđ2 CPNVLTT 20.000 300.000 60.000 260.000 2.000 260.000 CPNCTT 1.000 33.750 2.250 32.500 250 32.500 CPSXC 2.000 67.500 4.500 65.000 500 65.000 Cộng 23.000 401.250 66.750 357.500 2.750 357.500 Giai đoạn 2: Đánh giá spdd cuối kỳ GĐ2 DC (VLTT)= * 20 = 40.000 TK 154(II) SD: 32.300 154I)357.500 DC 426.000(154III) 622) 37.200 (NCTT)= 627) 62.000 456.700 426.000 DC(SXC)= *20+ * SD: 63.000 10 =10.000 + 5.000 = 15.000 Tổng DC = 63.000 Tổng ZBTP2 = 32.300 + 357.500 + 99.200 - 63.000=426.000 -Trang 27-
 • 28. vị BTP2 = 426.000/120=3.550đ/sp Phiếu tính giá thành sản phẩm Loại sp: BTP 2 CPP/STK Dc BTP H2 Khoản mục Dđ Chuyển GĐ3 BTP1 GĐ2 BTP1 GĐ2 Tổng Z Zđvị CPNVLTT 20.000 260.000 - 40.000 - 240.000 2.000 240.000 CPNCTT 4.300 32.500 37.200 5.000 3.000 66.000 550 66.000 CPSXC 8.000 65.000 62.000 10.000 5.000 120.000 1.000 120.000 Cộng 32.300 357.500 99.200 55.000 8.000 426.000 3.550 426.000 Giai đoạn 3. Đánh giá spdd cuối kỳ DC (VLTT)= * 35=70.000đ DC (NCTT)= * 35+ *35*30% = 19.250 + 4.200 = 23.450đ DC (SXC)= * 35+ *35*30% = 35.000 + 6.300 = 41.300đ Tổng DC = 134.750đ Tổng Z = 60.750 + 426.000 + 41.200 + 61.800 – 134.750 = 455.000đ Giá thành đơn vị = 455.000/100 = 4.550đ/sp Phiếu tính giá thành sản phẩm Loại sp: TP H Tháng 02 CPP/STK Dc TP Khoản mục Dđ BTP2 Trong kỳ BTP2 Trong kỳ Tổng Z Zđvị CPNVLTT 30.000 240.000 - 70.000 - 200.000 2.000 -Trang 28-
 • 29. 11.250 66.000 41.200 19.250 4.200 95.000 950 CPSXC 19.500 120.000 61.800 35.000 6.300 160.000 1.600 Cộng 60.750 426.000 103.000 124.250 10.500 455.000 4.550 b. Tính Z spht theo phương án không có tính Z BTP - Chi phí sx giai đoạn 1 trong 100 spht (VLTT)= * 100 = 200.000đ (NCTT)= * 100 = 25.000đ (SXC)= * 100 = 50.000đ Tổng cpsx gđ 1 trong 100 spht = 275.000 - Chi phí sx giai đoạn 2 trong 100 spht (VLTT)= 0 (NCTT)= * 100 = 30.000đ (SXC)= * 100 = 50.000đ Tổng cpsx gđ 2 trong 100 spht = 80.000đ - Chi phí sx giai đoạn 3 trong 100 spht (VLTT)= 0 (NCTT)= * 100 = 40.000đ (SXC)= *100 = 60.000đ Tổng cpsx gđ3trong 100 spht = 100.000đ Phiếu tính Z sản phẩm Loại sp: spH Tháng 02 Khoản mục Cpsx gđ1 Cpsx gđ2 Cpsx gđ3 Tổng Z Zđvị -Trang 29-
 • 30. 200.000 - - 200.000 2.000 CPNCTT 25.000 30.000 40.000 95.000 950 CPSXC 50.000 50.000 60.000 160.000 1.600 Cộng 275.000 80.000 100.000 455.000 4.550 BÀI 17: Một DN có 2 PXSX sản phẩm A theo kiểu dây chuyền, hạch toán HTK theo PP kê khai thường xuyên, chi phí phát sinh trong kỳ được tập hợp như sau: ĐVT: 1.000đ Chi phí 111 152 152 11 331 153 214 142 334 335 VLC VLP BHX 2 Điện Khác Nơi sdụng H - 1. Sản xuất - - - - - - - - - - - SP 22.00 4.000 - 50 - - - 4.000 - 2.000 - + PX1 0 5.000 - 70 - - - 2.000 - 2.000 - + PX2 - - - - - 30 - - - - - 2. Quản lý PX - 100 200 40 100 0 500 500 125 500 700 + PX1 - 200 300 20 200 40 400 700 200 600 - + PX2 - 0 Yêu cầu: 1) Định khoản tình hình trên và ghi vào các tài khoản liên quan 2) Tính giá thành sản phẩm của DN theo phương pháp phân bước có tính Z bán thành phẩm biết rằng: - BHXH, BHYT, KPCĐ tính theo tỷ lệ tiền lương - PX (1) làm ra 4.500 BTP chuyển PX (2) còn 1.000 SPDDCK trị giá theo VLC - PX (2) làm ra 4.000 thành phẩm, cỏn lại SPDDCK trị giá theo bán thành phẩm PX(1) 3) Lập bảng tính giá thành sp(A) BÀI LÀM: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (1) Nợ TK621 (PX1) 26.000 Có TK152C 22.000 Có TK152P 4.000 (2) Nợ TK338 (PX1;2) 180 Có TK111 180 (3) Nợ TK627 (PX1;2) 6.000 Có TK214(PX1) 4.000 -Trang 30-
 • 31. 2.000 (4) Nợ TK621(PX1;2) 9.000 Có TK152(P) 9.000 (5) Nợ TK622(PX1) 2.000 Nợ TK622(PX2) 2.000 Có TK334 4.000 (6) Nợ TK622(PX1) 440 Nợ TK622(PX2) 440 Có TK338 880 (7) Nợ TK627(PX1) 3.135 Nợ TK627(PX2) 3.132 Có TK152(P) 100 Có TK152P 200 Có TK153 200 Có TK153 300 Có TK111 100 Có TK111 200 Có TK112 300 Có TK112 400 Có TK331 500 Có TK331 400 Có TK214 500 Có TK214 700 Có TK142 125 Có TK142 200 Có TK334 500 Có TK334 600 Có TK338 110 Có TK338 132 Có TK335 700 2. Tính giá thành sản phẩm Theo phương pháp có tính Z BTP Phân xường 1: + Trị giá spdd = *1.000 = 4.000.000đ + Tổng giá thành bán thành phẩm = 35.575.000 – 4.000.000 = 31.575.000đ Bảng tính giá thành BTP PX1 (đvt: 1.000đ) Khoản mục Cp p/s Trị giá spdd Z BTP Zđvị BTP CPNVLTT 26.000 4.000 22.000 4.888,89 CPNCTT 2.440 - 2.440 542,22 CPSXC 7.135 - 7.135 1.585,56 Tổng cộng 35.575 4.000 31.575 7.016,67 Phân xưởng 2 + Trị giá spdd = (31.575.000/4.500)*500 = 3.508.333,33 -Trang 31-
 • 32. = 44.147.000 – 3.508.333,33 = 40.638.666,67 Bảng tính giá thành BTP PX2 (đvt: 1.000đ) Khoản mục Cpp/s Z BTP PX1 Tổng CP Trị giá spdd Z BTP Zđvị BTP CPNVLTT 5.000 22.000 27.000 2.444,445 24.555,555 6,13889 CPNCTT 2.440 2.440 4.880 271,111 4.608,889 1,15222 CPSXC 5.132 7.135 12.267 792,777 11.474,223 2,8685 Cộng 12.572 31.575 44.147 3.508,333 40.683,66667 10,1595 Theo phương pháp phân bước không có tính Z BTP + Chi phí PX1 cho 4.000 thành phẩm *4.000 = 28.066.666,67đ + Chi phí PX2 cho 4.000 thành phầm: 12.572.000 – 0 = 12.572.000đ + Giá TP: 12.572.000 + 28.066.666,67 = 40.638.666,67đ BÀI 18: Tại DNSX spA quy trình công nghệ trải qua 3 bước chế biến ở mỗi giai đoạn đều không có SPDD đầu kỳ. DN hạch toán thường xuyên HTK, chi phí sản xuất trong tháng được tập hợp trong bảng sau:(đơn vị tính: 1.000đ) Khoản mục chi phí PX1 PX2 PX3 CP nguyên vật liệu trực 540.000.000 - - tiếp 79.800.000 9.700.000 12.225.000 CP nhân công trực tiếp 57.000.000 4.850.000 8.150.000 CP sản xuất chung Kết quả sản xuất trong tháng như sau: - PX1: sản xuất ra 100 bán thành phẩm chuyển PX2, còn 20 SPDDCK mức độ 70% - PX2: sản xuất ra 85 bán thành phẩm, chuyển PX3, còn 15 SPDD mức độ 80% - PX3: sản xuất ra 78 thành phẩm nhập kho, còn 7 SPDD mức độ 50% Yêu cầu: 1) Tính Z sp theo 2 pp (kết chuyển tuần tự, kết chuyển song song) 2) Lập bảng tính Z sp. BÀI LÀM: (ĐVT: 1.000 ĐỒNG) -Trang 32-
 • 33. kết chuyển tuần tự: PHÂN XƯỞNG 1 DC(VLTT)= * 20 = 90.000 DC(NCTT) = *20*70% = 9.800 DC(SXC) = *20*70% = 7.000 BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH BTP PX1 Chuyển Khoản mục Dđ CPP/STK Dc Tổng ZBTP1 Zđvị PX2 CPNVLTT - 540.000 90.000 450.000 4.500 450.000 CPNCTT - 79.800 9.800 70.000 700 70.000 CPSXC - 57.000 7.000 50.000 500 50.000 Cộng 676.800 106.800 570.000 5.700 570.000 PHÂN XƯỞNG 2 DC(VLTT)= 4.500 * 15 = 67.500 DC(NCTT) =700*15+ *15*80% = 10.500 + 1.200 = 11.700 DC(SXC) =500*15+ *15*80% = 7.500 + 600 = 8.100 BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH BTP PX2 CPP/STK Dc BTP H2 Khoản mục Dđ Chuyển PX3 BTP1 GĐ2 BTP1 GĐ2 Tổng Z Zđvị CPNVLTT - 450.000 - 67.500 - 382.500 4.500 382.500 CPNCTT - 70.000 9.700 10.500 1.200 68.000 800 68.000 CPSXC - 50.000 4.850 7.500 600 46.750 550 46.750 Cộng 570.000 14.550 85.500 1.800 497.250 5.850 497.250 PHÂN XƯỞNG 3 DC(VLTT)= 4.500 * 7 = 31.500 -Trang 33-
 • 34. *7*50%=5.600 + 525 = 6.125 DC(SXC) =550*7+ *7*50% = 3.850 + 350 = 4.200 BẢNG TÍNH Z BTP PX3 CPP/STK Dc TP Khoản mục Dđ BTP2 Trong kỳ BTP2 Trong kỳ Tổng Z Zđvị CPNVLTT - 382.500 - 31.500 - 351.500 4.500 CPNCTT - 68.000 12.225 5.600 525 74.100 950 CPSXC - 46.750 8.150 3.850 350 50.700 650 Cộng 497.250 20.375 40.950 875 475.800 6.100 b. Tính Z theo PP kết chuyển song song PX1: DC kết chuyển tương tự như phương án (a) Chi phí sản xuất PX1 trong 78 spht NVLTT = (450.000/100)x78 = 351.000 NCTT = (70.000/100) x 78 = 54.600 SXC = (50.000/100) * 78 = 39.000 Chi phí sản xuất gđ1 trong 78 spht: 444.600 PX2: DC(VLTT)= 0 DC(NCTT) = *15*80% = 1.200 DC(SXC) = *15*80% = 600 Chi phí sản xuất gđ2 trong 78 spht NVLTT = 0 (NCTT) = *78 = 7.800 (SXC) = *78 = 3.900 -Trang 34-
 • 35. xuất gđ2 trong 78 spht: 11.700 PX3: DC(VLTT)= 0 DC(NCTT) = *7*50% = 525 DC(SXC) = *7*50% = 350 Chi phí sản xuất gđ3 trong 78 spht NVLTT = 0 NCTT= 12.225 – 525 = 11.700 SXC =8.150 – 350 =7.800 Bảng tính Z thành phẩm CPSX Khoản mục Dđ CPSXPX1 CPSXPX2 Tổng Z Zđvị PX3 CPNVLTT - 351.000 0 0 351.000 4.500 CPNCTT - 54.600 7.800 11.700 74.100 950 CPSXC 39.000 3.900 7.800 50.700 650 Cộng 444.600 11.700 19.500 475.800 6.100 BÀI 19: Tại 1DN hạch toán thường xuyên hàng tồn kho, có quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm phức tạp theo kiểu dây chuyền, sxsp trải qua 3PX. Trong tháng DN sxsp R. Có các tài liệu liên quan đến sp như sau: 1) Trị giá spdd đầu tháng: (đvt: 1.000đ) PX II Phân xưởng III Khoản mục BTP Chi phí Tổng BTP Chi phí Tổng PX I CP PX I PX II cộng PX II PX III cộng NVL trực tiếp 45.000 15.000 - 15.000 30.000 - 30.000 NC trực tiếp 630 300 60 360 750 75 825 Sx chung 420 200 40 240 500 50 550 Cộng 46.050 15.500 100 15.600 31.250 125 31.375 2) Chi phí sx phát sinh trong tháng: (đvt: 1.000đ) -Trang 35-
 • 36. phí PX I PX II PX III + Nguyên vật liệu trực 405.000 - - tiếp 8.130 1.905 1.837.5 + Nhân công trực tiếp 5.420 1.270 1.225 + Sản xuất chung Cộng 418.550 3.175 3.062,5 3) Kết quả sản xuất trong tháng như sau: - PX I: sx ra 130 BTP chuyển qua cho PX II, còn lai 20 SPDD mức độ hoàn thành 80% - PX II: sx ra 125 BTP chuỵển sang PX III, còn lại 10 SPDD mức độ hoàn thành 60% - PX III: sx ra 120 sp nhập kho, còn lại 15 SPDD mức độ hoàn thành 50% Yêu cầu: 1. Tính Z sản phẩm R theo pp phân bước có tính ZBTP 2. Lập bảng tính Z sp BÀI LÀM: PX1: DC(VLTT) = *20 = 60.000 DC(NCTT) = *20*80% = 960 DC(SXC) = *20*80% = 640 Bảng tính Z BTP PX1 (đvt: 1.000đ) Chuyển Khoản mục Dđ CPP/STK Dc Tổng ZBTP1 Zđvị Gđ2 CPNVLTT 45.000 405.000 60.000 390.000 3.000 390.000 CPNCTT 630 8.130 960 7.800 60 7.800 CPSXC 420 5.420 640 5.200 40 5.200 Cộng 46.050 418.550 61.600 403.000 3.100 403.000 PX2 DC(VLTT) = *10 = 30.000 DC(NCTT) = *10 + *10*60% = 600+90=690 -Trang 36-
 • 37. *10 + *10*60% =400 + 60 = 460 Tổng DC = 31.150 Tổng Z BTP2 = 403.000 + 15.500 +100 + 3.175 -31.150 = 390.625 Bảng tính Z BTP PX2 (đvt: 1.000đ) Dđ CPP/STK Dc BTP H2 Khoản mục Chuyển GĐ3 BTP1 GĐ2 BTP1 GĐ2 Tổng Z Zđvị CPNVLTT 15.000 - 390.000 - 30.000 - 375.000 3.000 375.000 CPNCTT 300 60 7.800 1.905 600 90 9.375 75 9.375 CPSXC 200 40 5.200 1.270 400 60 6.250 50 6.250 Cộng 15.500 100 403.000 3.175 31.000 150 390.625 3.125 390.625 PX3: DC(VLTT) = *15 = 45.000 DC(NCTT) = *15 + *15*50% = 1.125 + 112,5 = 1.237,5 DC(SXC) = *15 + *15*50% = 750+75=825 Tổng DC = 47.062,5 Tổng Z BTP2 = 390.625 + 31.250 + 125 +3.062,5 – 47.062,5 = 378.000 Bảng tính Z TP PX3 (đvt: 1.000đ) Dđ CPP/STK Dc TP Khoản mục BTP2 TP BTP2 TP BTP2 TP Tổng Z Zđvị CPNVLTT 30.000 - 375.000 - 45.000 - 360.000 3.000 CPNCTT 750 75 9.375 1.837,5 1.125 112,5 10.800 90 CPSXC 500 50 6.250 1.225 750 75 7.200 60 Cộng 31.250 125 390.625 3.062,5 46.875 187,5 378.000 3.150 BÀI 20: Công ty AB có quy trình công nghệ sx spB trải qua 2 giai đoạn chế biến kế tiếp nhau. CPNVL trực tiếp sử dụng từ đầu quy trình sản xuất tham gia trong sp -Trang 37-
 • 38. SPDD cùng mức độ, các chi phí chế biến khác phát sinh theo mức độ sản xuất. Trong tháng 01 năm X cty có tài liệu như sau: 1. Số dư đầu kỳ - Chi phí SXDD đầu kỳ giai đoạn 1: Chỉ tiêu Tổng cộng CPNVLTT CPNCTT CPSXC Số lượng sp 400 400 400 400 Mức độ hoàn - 100% 40% 40% thành 560.000 400.000 95.200 64.800 Chi phí sản xuất - Chi phí SXDD đầu kỳ giai đoạn 2 Tổng CPNVLTT CPNCTT CPSXC Chỉ tiêu GĐ1 GĐ2 GĐ1 GĐ2 GĐ1 GĐ2 cộng 500 500 500 500 Số lượng sp 500 500 500 - 100% 100% 100% Mức độ hoàn thành 100% 50% 50% 1.450.00 500.00 297.50 202.50 Chi phí sản xuất 100.000 238.000 112.000 0 0 0 0 2. Chi phí sản xuất thực tế phát sinh trong kỳ: Yếu tố chi phí Giai đoạn 1 (đồng) Giai đoạn 2 (đồng) CP NVL chính và phụ Lương công nhân sản xuất 1.600.000 360.000 KPCĐ, BHYT, BHXH 860.000 1.520.000 CNSX 163.400 288.800 Nhiên liệu 196.600 151.200 Lương quản lý 100.000 200.000 KPCĐ, BHYT, BHXH quản 19.000 38.000 lý 467.000 550.000 Khấu hao 81.000 62.000 Chi phí khác bằng tiền Tổng cộng 3.847.000 3.170.000 3. Báo cáo tình hình sản xuất các giai đoạn: - Giai đoạn 1: + Số lượng sp hoàn thành chuỵển sang giai đoạn 2 là 1.800 sp + Số lượng SPDD cuối giai đoạn 1 là 200 sp với tỷ lệ 40% - Giai đoạn 2: + Số lượng sp hoàn thành nhập kho là 2.000sp + Số lượng SPDD cuối kỳ là 300sp với tỷ lệ 50% 4. Đơn giá phân bổ chi phí SXC dự toán: Giai đoạn 1 là 450đ/sp, giai đoạn 2 là 448đ/sp Yêu cầu: Tính Z sp theo 2 phương pháp - Phương pháp bình quân -Trang 38-
 • 39. FIFO BÀI LÀM: Tập hợp CP phát sinh trong kỳ (đvt: đồng) Gđ1 Gđ2 Nợ TK621 1.600.000 Nợ TK621 360.000 Có TK152 1.600.000 Có TK152 360.000 Nợ TK622 1.023.400 Nợ TK622 1.808.800 Có TK334 860.000 Có TK334 1.520.000 Có TK338 163.400 Có TK338 288.800 Nợ TK627 863.600 Nợ TK627 1.001.200 Có TK152 196.600 Có TK152 151.200 Có TK334 100.000 Có TK334 200.000 Có TK338 19.000 Có TK338 38.000 Có TK214 467.000 Có TK214 550.000 Có TK111 81.000 Có TK111 62.000 1. Phương pháp bình quân: Giai đoạn 1 Đánh giá SPDDCK DC(NVLTT) = *200 = 200.000đ DC(NCTT) = * 200*40% = 47.600đ DC(SXC) = 200*40%*405 = 32.400đ Tổng DC = 200.000 + 47.600 + 32.400 = 280.000đ Chi phí sản xuất chung phân bổ cho GĐ1 - 64.800 = 696.600đ Tổng giá thành BTP = 560.000 + 3.320.000 – 280.000 = 3.600.000đ -Trang 39-
 • 40. = 3.600.000/1.800 = 2.000đ - Chi phí sản xuất chung chênh lệch giữa thực tế và dự toán đưa vào giá vốn 863.600 – 696.600 = 167.000đ Lập bảng tính giá thành sản phẩm Loại sp: BTP B 1 Tháng 01 (đvt: 1.000 đồng) CPSXP/ST CPSXC tính vào Z đơn Chuyển Khoản mục Dđ DC Tổng Z K GVHB vị gđ2 CPNVLTT 400 1.600 200 1.800 1 1.800 CPNCTT 95,2 1.023,4 47,6 1.071 0,595 1.071 CPSXC 64,8 863,6 167 32,4 729 0,405 729 Cộng 560 3.487 167 280 3.600 2 3.600 Giai đoạn 2: Đánh giá SPDDCK DC(NVLTT) = *300 + * 300 = 300.000 + 60.000 = 360.000đ DC(NCTT) = *300 + * 200*50% = 321.300đ DC(SXC) = (405*300) + ( 300*50%*448) = 121.500 + 67.200 = 188.700đ Tổng DC = 360.000 + 321.300 + 188.700 = 870.000đ Chi phí sản xuất chung phân bổ cho GĐ2 ((2.000 + 300*50%) * 448) – 112.000 = 851.200đ Tổng giá thành sp = 1.450.000 + 3.600.000 + 3.020.000 – 870.000 = 7.200.000đ Z đơn vị = 7.200.000/2.000 = 3.600đ/sp -Trang 40-
 • 41. sản xuất chung chênh lệch giữa thực tế và dự toán đưa vào giá vốn 1.001.200 – 851.200 = 150.000đ Lập bảng tính giá thành sản phẩm Loại sp: TP B Tháng 01 (đvt: 1.000 đồng) CPSXDDĐK CPPSTK CPSX CPSXDDCK Thành phẩm Khoản mục tính vào BTP1 GĐ2 BTP1 GĐ2 giá vốn BTP1 GĐ2 Tổng Z Z đvị CPNVLTT 500 100 1.800 360 300 60 2.400 1,2 CPNCTT 297,5 238 1.071 1.808,8 178,5 142,8 3.094 1,547 CPSXC 202,5 112 729 1.001,2 150 121,5 67,2 1.706 0,853 Cộng 1.000 450 3.600 3.170 150 600 270 7.200 3,6 TK154 (I) TK154 (II) SD:560.00 SD:1.450 621)1.600 154II)3.600 621)360 622)1.023,4 632)167 622)1.808,8 155)7.200 627)863,6 627)1.001,2 632)150 154I)3.600 3.487 3.767 SD: 280 6.770 7.350 SD: 870 2. Phương pháp FIFO Giai đoạn 1: Đánh giá SPDDCK DC(NVLTT) = *200*100% = 200.000đ DC(NCTT) = * 200*40% = 47.600đ DC(SXC) = 200*40%*405 = 32.400đ -Trang 41-
 • 42. 200.000 + 47.600 + 32.400 = 280.000đ Chi phí sản xuất chung phân bổ cho GĐ1 - 64.800 = 696.600đ Tổng giá thành BTP = 560.000 + 3.320.000 – 280.000 = 3.600.000đ Z đơn vị = 3.600.000/1.800 = 2.000đ - Chi phí sản xuất chung chênh lệch giữa thực tế và dự toán đưa vào giá vốn 863.600 – 696.600 = 167.000đ Lập bảng tính giá thành sản phẩm Loại sp: BTP B 1 Tháng 01 (đvt: 1.000 đồng) CPSXP/ST CPSXC tính vào Z đơn Chuyển Khoản mục Dđ DC Tổng Z K GVHB vị gđ2 CPNVLTT 400 1.600 200 1.800 1 1.800 CPNCTT 95,2 1.023,4 47,6 1.071 0,595 1.071 CPSXC 64,8 863,6 167 32,4 729 0,405 729 Cộng 560 3.487 167 280 3.600 2 3.600 Giai đoạn 2: Đánh giá SPDDCK DC(NVLTT) = *300*100% + * 300*100% = 300.000 + 60.000 = 360.000đ DC(NCTT) = *300*100% + *300*50% = 178.500 + 142.800 = 321.300đ DC(SXC) = (405*300) + (448+300*50%) = 121.500 + 67.200 = 188.700đ Tổng DC = 360.000 + 321.300 + 188.700 = 870.000đ -Trang 42-
 • 43. xuất chung phân bổ cho GĐ2 ((2.000 + 300*50%) * 448) – 112.000 = 851.200đ Tổng giá thành sp = 1.450.000 + 3.600.000 + 3.020.000 – 870.000 = 7.200.000đ Z đơn vị = 7.200.000/2.000 = 3.600đ/sp - Chi phí sản xuất chung chênh lệch giữa thực tế và dự toán đưa vào giá vốn = 1.001.200 - 851.200 = 150.000đ CPSXDDĐK CPPSTK CPSX CPSXDDCK Thành phẩm Khoản mục tính vào BTP1 GĐ2 BTP1 GĐ2 giá vốn BTP1 GĐ2 Tổng Z Z đvị CPNVLTT 500 100 1.800 360 300 60 2.400 1,2 CPNCTT 297,5 238 1.071 1.808,8 178,5 142,8 3.094 1,547 CPSXC 202,5 112 729 1.001,2 150 121,5 67,2 1.706 0,853 Cộng 1.000 450 3.600 3.170 150 600 270 7.200 3,6 TK154 (I) TK154 (II) SD:560.00 SD:1.450 621)1.600 154II)3.600 621)360 622)1.023,4 632)167 622)1.808,8 155)7.200 627)863,6 627)1.001,2 632)150 154I)3.600 3.487 3.767 SD: 280 6.770 7.350 SD: 870 BÀI 21: DN K có quy trình sản xuất phức tạp, sxsp A qua 2 giai đoạn chế biến liên tục, mỗi PX thực hiện 1 giai đoạn. VLC và VLP dùng trực tiếp cho sp được cỏ ngay từ đầu quy trình sx ở GĐ1, GĐ2 nhận được BTP do GĐ1 chuyển sang để tiếp tục chế biến. Vì vậy, CP phát sinh trong kỳ ở GĐ2 gồm có CPNCTT và CPSXC. Trong tháng 2/2003 có tài liệu như sau: 1) Số dư đầu tháng 2: - Giai đoạn 1: Chỉ tiêu Tổng cộng CPNVLTT CPNCTT CPSXC -Trang 43-
 • 44. 300 300 300 300 Mức độ hoàn - 100% 40% 40% thành 12.816.000 11.100.000 816.000 900.000 Chi phí sản xuất - Giai đoạn 2: CPNVLTT GĐ1 CP NCTT CP SXC Chỉ tiêu chuyển sang GĐ1 GĐ2 GĐ1 GĐ2 Số lượng sp 700 700 700 700 700 Mức độ hoàn 100% 100% 30% 100% 30% thành 25.900.000 4.760.000 1.470.000 5.250.000 1.680.000 Chi phí sx 2) Chi phí SX phát sinh trong tháng: Khoản mục chi phí Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 CPNVLTT 307.100.000 - CPNCTT 55.624.000 55.870.000 CPSXC 65.150.000 71.485.000 Cộng 427.874.000 130.355.000 3) Báo cáo của PXSX: - PX1: Trong kỳ sx được 8.000sp chuyển hết sang PX2 tiếp tục chế biến, 600 SPDD mức độ hoàn thành 50% - PX2: SX nhập kho 8.500 sp, 200 SPDD mức độ hoàn thành 60% Yêu cầu: Tính Z bán thành phẩm và thành phẩm theo 2 PP xác định SL hoàn thành tương đương là PP bình quân và FIFO, biết CPSXC phân bổ GĐ1 là 61,35trđ, GĐ2 là 67,28trđ BÀI LÀM: 1. Phương pháp bình quân: Giai đoạn 1: Đánh giá SPDDCK DC(NVLTT) = *600 = 22.200.000đ DC(NCTT) = *600*50% = 2.040.000đ Gọi X là đơn giá CPSXC dự toán phân bổ cho GĐ1 Ta có: (8.000+600*50%)X - 9000.000 = 61.350.000đ X = 7.500đ/sp DC(SXC) = 600*50%*7.500 = 2.250.000đ -Trang 44-
 • 45. 22.200.000 + 2.040.000 + 2.250.000 = 26.490.000đ Tổng giá thành BTP = 12.816.000 + 424.074.000 – 26.490.000 = 410.400.000đ Z đơn vị = 410.400.000/8.000 = 51.300đ - Chi phí sản xuất chung chênh lệch giữa thực tế và dự toán đưa vào giá vốn = 65.150.000 – 61.350.000 = 3.800.000đ Lập bảng tính giá thành sản phẩm Loại sp: BTP B 1 Tháng 02 (đvt: 1.000 đồng) CPSXC tính Chuyển Khoản mục Dđ CPSXP/STK DC Tổng Z Z đơn vị vào GVHB gđ2 CPNVLTT 11.100 307.100 22.200 296.000 37 296.000 CPNCTT 816 55.624 2.040 54.400 6,8 54.400 CPSXC 900 65.150 3.800 2.250 60.000 7,5 60.000 Cộng 12.816 427.874 3.800 26.490 410.400 51,3 410.400 Giai đoạn 2: Đánh giá SPDDCK DC(NVLTT) = *200 = 7.400.000đ DC(NCTT) = *200 + * 200*60% =1.360.000 + 840.000 = 2.200.000đ Gọi Y là đơn giá CPSXC dự toán phân bổ cho GĐ2 Ta có: (8.500 + 200*60%)Y – 1.680.000 = 67.280.000đ Y = 8.000đ/sp DC(SXC) = (200*7.500) + ( 200*60%*8.000) = 1.500.000 + 960.000 = 2.460.000đ Tổng DC = 7.400.000 + 2.200.000 + 2.460.000 = 12.060.000đ Tổng Zsp =39.060.000 + 410.400.000 + 126.150.000 – 12.060.000 = 563.550.000đ -Trang 45-
 • 46. = 563.550.000/8.500 = 66.300đ/sp - Chi phí sản xuất chung chênh lệch giữa thực tế và dự toán đưa vào giá vốn = 71.485.000 – 67.280.000 = 4.205.000đ Lập bảng tính giá thành sản phẩm Loại sp: TP B Tháng 02 (đvt: 1.000 đồng) CPSXDDĐK CPPSTK CPSX CPSXDDCK Thành phẩm Khoản mục tính vào BTP1 GĐ2 BTP1 GĐ2 giá vốn BTP1 GĐ2 Tổng Z Z đvị CPNVLTT 25.900 - 296.000 - 7.400 - 314.500 37 CPNCTT 4.760 1.470 54.400 58.870 1.360 840 117.300 13,8 CPSXC 5.250 1.680 60.000 71.485 4.205 1.500 960 131.750 15,5 Cộng 35.190 3.150 410.000 130.355 4.205 10.260 1.800 563.550 66,3 (Đvt: 1.000đ) TK154 (I) TK154 (II) SD:560.00 SD:39.060 621)307.100 154II)410.400 622)58.870 155)563.550 622)55.624 632)3.800 627)71.485 632)1.205 627)65.150 154I)410.400 427.874 414.200 540.755 567.755 SD: 280 SD: 12.060 2. Phương pháp FIFO Giai đoạn 1: Đánh giá SPDDCK DC(NVLTT) = *600*100% =22. 200.000đ DC(NCTT) = * 600*50% =2.040.000đ -Trang 46-
 • 47. đơn giá CPSXC dự toán phân bổ cho GĐ1 Ta có: (8.000 + 600*50%)X – 900.000 = 61.350.000đ X = 7.500đ/sp DC(SXC) = 600*50%*7.500 = 2.250.000đ Tổng DC = 22.200.000 + 2.040.000 + 2.250.000 = 26.490.000đ Tổng giá thành BTP = 12.816.000 + 424.074.000 – 26.490.000 = 410.400.000đ Z đơn vị = 410.400.000/8.000 = 51.300đ - Chi phí sản xuất chung chênh lệch giữa thực tế và dự toán đưa vào giá vốn = 65.150.000 – 61.350.000 = 3.800.000đ Lập bảng tính giá thành sản phẩm Loại sp: BTP B1 Tháng 02 (đvt: 1.000 đồng) CPSXP/ST CPSXC tính vào Z đơn Chuyển Khoản mục Dđ DC Tổng Z K GVHB vị gđ2 CPNVLTT 11.100 307.100 22.200 296.000 37 296.000 CPNCTT 816 55.624 2.040 54.400 6,8 54.400 CPSXC 900 65.150 3.800 2.250 60.000 7,5 60.000 Cộng 12.816 427.874 3.800 26.490 410.400 51,3 410.400 Giai đoạn 2: Đánh giá SPDDCK DC(NVLTT) = *200*100% = 7.400.000đ DC(NCTT) = *200*100% + *200*60% = 1.360.000 + 840.000 = 2.200.000đ Gọi Y là đơn giá CPSXC dự toán phân bổ cho GĐ2 Ta có: (8.500 + 200*60%)Y – 1.680.000 = 67.280.000đ -Trang 47-
 • 48. = (200*7.500) + ( 200*60%*8.000) = 1.500.000 + 960.000 = 2.460.000đ Tổng DC = 7.400.000 + 2.200.000 + 2.460.000 = 12.060.000đ Tổng Zsp =39.060.000 + 410.400.000 + 126.150.000 – 12.060.000 = 563.550.000đ Z đơn vị = 563.550.000/8.500 = 66.300đ/sp - Chi phí sản xuất chung chênh lệch giữa thực tế và dự toán đưa vào giá vốn = 71.485.000 – 67.280.000 = 4.205.000đ Lập bảng tính giá thành sản phẩm Loại sp: Thành phẩm H Tháng 02 CPSXDDĐK CPPSTK CPSX CPSXDDCK Thành phẩm Khoản mục tính vào BTP1 GĐ2 BTP1 GĐ2 giá vốn BTP1 GĐ2 Tổng Z Z đvị CPNVLTT 25.900 - 296.000 - 7.400 - 314.500 37 CPNCTT 4.760 1.470 54.400 58.870 1.360 840 117.300 13,8 CPSXC 5.250 1.680 60.000 71.485 4.205 1.500 960 131.750 15,5 Cộng 35.190 3.150 410.000 130.355 4.205 10.260 1.800 563.550 66,3 Sơ đồ tài khoản Đvt: 1.000đ TK154 (I) SD:560.00 621)307.100 154II)410.400 622)55.624 632)3.800 627)65.150 427.874 414.200 SD: 280 -Trang 48-
 • 49. SD:39.060 622)58.870 155)563.550 627)71.485 632)1.205 154I)410.400 540.755 567.755 SD: 12.060 BÀI 22: (Slide) Tháng Số giờ hoạt động (giờ) Tổng chi phí năng lượng (đ) 1 750 3.375.000 2 1.125 3.563.000 3 1.500 3.750.000 4 1.650 3.825.000 5 1.425 3.713.000 6 1.050 3.525.000 Cộng 7.500 21.750.000 Yêu cầu: Xác định biến phí, định phí theo phương pháp cực đại, cực tiểu và theo phương pháp bình phương bé nhất. BÀI LÀM: a. Theo phương pháp cực đại, cực tiểu: Ta có, công thức dự toán chi phí sản xuất Y=aX + b, với a là biến phí sản xuất chung trên 1đơn vị sản phẩm, b là định phí sản xuất chung - Biến phí hoạt động - Định phí sản xuất chung b = Ymax – aXmax = 3.825.000 – 500*1.650 = 3.000.000đ  Phương trình chi phí năng lượng của công ty: Y=500X + 3.000.000 b. Theo phương pháp bình phương bé nhất (đvt: 1.000đ) -Trang 49-
 • 50. động Tháng Tổng CP năng lượng (Y) XY X2 (X) 1 750 3.375.000 2.531.250.000 562.500 2 1.125 3.563.000 4.008.375.000 1.265.625 3 1.500 3.750.000 5.625.000.000 2.250.000 4 1.650 3.825.000 6.311.250.000 2.722.500 5 1.425 3.713.000 5.291.025.000 2.022.625 6 1.050 3.525.000 3.701.250.000 1.102.500 Cộng 7.500 21.750.000 27.468.150.000 9.933.750 Ta có hệ phương trình:   Vậy phương trình chi phí năng lượng có dạng: Y=65X + 3.544.000 BÀI 23: (SLIDE). DNSX sản phẩm K sản xuất ra sản phẩm M có tình hình như sau: - Chi phí sxdd đầu tháng: 4.000.000đ (VLC: 2.800.000đ, VLP: 1.200.000đ) - Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng bao gồm: VLC là 41.200.000đ, VLP là 7.600.000đ, NCTT là 28.000.000đ, CPSXC là 34.000.000đ - Kết quả thu được 360 spht, còn 80 spdd với mức độ hoàn thành là 20% Yêu cầu: Đánh giá SPDD cuối kỳ theo VLC BÀI LÀM: DC(VLC) = BÀI 24: (SLIDE) DN A sản xuất sản phẩm K sản xuất ra spM có tình hình như sau: - Chi phí sxdd đầu tháng: 1.000.000đ (VLC: 700.0000đ, VLP: 300.000đ) - Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng bao gồm: VLC là 10.000.000đ, VLP là 1.500.000đ, NCTT là 7.000.000đ, CPSXC là 8.000.000đ - Kết quả thu được 90 spht, còn 20 spdd với mức độ hoàn thành là 20% Yêu cầu: Tính giá thành sản phẩm hoàn thành theo phương pháp trực tiếp. Biết rằng spddck được đánh giá theo VLC BÀI LÀM: DC(VLC) = *15 = 1.605.000đ -Trang 50-
 • 51. + 10.000.000 + 1.500.000 + 7.000.000 + 8.000.000 – 1.605.000 = 25.895.000 Giá thành đơn vị sản phẩm = 25.895.000/85 = 304.647,05đ/sp BÀI 25: (SLIDE). DN MK sản xuất sản phẩm N đồng thời thu được sp phụ Y, có tình hình như sau: - CPSXDD đầu tháng: 15.000.000đ (CPNVLTT) - CPSXPS trong tháng gồm: NVLTT: 152.000.000đ, NCTT là 22.400.000đ, CPSXC 26.600.000đ Kết quả thu được 90 SPHT, còn 25SPDD với mức độ hoàn thành 50%. Đồng thời thu được 15 spY với giá bán chưa thuế là 16.900.000đ, lợi nhuận định mức là 5%, trong đó giá vốn ước tính CPNVLTT 60%, CPNCTT 18%, CPSXC 22%. Biết vật liệu thừa để tại xưởng là 1.350.000đ, VLC, VLP bỏ ngay từ đầu quy trình sản xuất. Các chi phí khác sử dụng theo mức độ sản xuất. Đánh giá SPDDCK theo CPVLTT Yêu cầu: Tính giá thành sản phẩm N BÀI LÀM: (ĐVT: triệu đồng) Gọi X là giá trị sản phẩm phụ Ta có: X = 5% = 16,9 X=16,095 Trong đó: 60% CPNVLTT = 60%*16,095 = 9,657 18%CPNCTT = 18% * 16,095 = 2,8971 22%CPSXC=22%*16,095 = 3,5409 Đánh giá SPDDCK theo CPNVLTT DC = *25 = 34,14956522 Tổng ZSPHT=15 + 199,65 – 34,14956522 – 16,095 = 164,4054348 Z đơn vị = (164,4054348/90)*1.000 = 304,64705ngđ/sp BÀI 26: (SLIDE). DN Kim Anh có 1PXSX chính ra 03 loại sp X, Y, Z trong tháng 03/2006 có tình hình như sau: - Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng 325.522.000đ - Kết quả thu được 8.400 spX, 3.200 spY, 4.250 spZ - Chi phí SCDDCK (28/02) là 2.325.500đ, CPSXDDCK ngày 31/03 là 3.263.000đ. Hệ số tính giá thành spX = 1,1, spY=1,3, spZ=2,2 -Trang 51-
 • 52. giá thành đơn vị từng loại sản phẩm BÀI LÀM: + Tổng slượng sp chuẩn = 8.400*1,1+3.200*1,3+4.250*2,2 = 22.750sp + Tổng giá thành thực tế sp chuẩn = 2.325.500+325.522.000-3.263.000 = 324.584.500đ + Zđvị sp chuẩn = 324.584.500/22.750=14.267,451đ/sp + Tổng X sp X = 8.400*1,1*14.267,451 = 131.831.243đ Zđv spX = 15.694,3đ/sp + Tổng Z sp Y = 3.200*1,3*14.267,541 = 59.352.971đ  Zđv sp Y = 18.547,686đ/sp + Tổng Z sp Z = 4.250*2,2*14.267,451 = 133.400.667đ  Zđv sp Z = 31.338,392đ/sp BÀI 27: (SLIDE). DN Minh Anh sản xuất sp K gồm 03 quy cách K1, K2, K3 trong tháng 03/2006 có tình hình như sau: - Chi phí sx trong tháng: 16.534.000đ - Chi phí sản xuất dở dang ngày 28/02 là 2.538.000đ, CPSXDD ngày 31/03 là 2.435.000đ - Kết quả thu được 32 spK1, 42 spK2, 25 spK3. Cho biết giá thành kế hoạch K1=263.000đ/sp, K2=3.256.000đ/sp, K3=412.000đ/sp Yêu cầu: Tính giá thành thực tế của từng sản phẩm BÀI LÀM: + Tổng ZTT của nhóm spK = 2.538.000 + 16.534.000 – 2.435.000 = 16.637.000đ + Tổng ZKH của nhóm spK = 32*263.000 + 42*3.256.000 + 25*412.000 = 32.931.200đ + Tỷ lệ = (16.637.000/32.931.200)*100% = 51,36% + Tổng Z sp K1= 0.5136 * 32*263.000 = 4.322.458đ + Tổng Z sp K2 = 0.5136 * 42 * 3.256.000=70.235.827đ + Tổng Z sp K3 = 0.5136 * 25*412.000 = 5.290.080đ BÀI 28: (SLIDE). DN K trong tháng 01/2006 có tài liệu về CPSX-spN như sau (đơn vị tính: đồng) GĐ Phát sinh SP hoàn Sản phẩm dở dang -Trang 52-