Bài tập nâng cao về các loại câu điều kiện năm 2024

Trong bài viết này, IELTS LangGo sẽ hệ thống lý thuyết và tổng hợp bài tập câu điều kiện hỗn hợp có đáp án từ cơ bản đến nâng cao để giúp các bạn ôn tập và nắm vững kiến thức về loại câu điều kiện này.

Bài tập nâng cao về các loại câu điều kiện năm 2024
Tổng hợp bài tập về câu điều kiện hỗn hợp

1. Tóm tắt kiến thức về Câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp là một loại câu điều kiện đặc biệt kết hợp giữa các yếu tố của 2 loại câu điều kiện cơ bản loại 1, 2, 3.

Cấu trúc của câu điều kiện hỗn hợp cũng bao gồm một mệnh đề điều kiện (mệnh đề If) và một mệnh đề chính. Tuy nhiên, các loại câu điều kiện hỗn hợp khác nhau sẽ có cấu trúc khác nhau.

Bài tập nâng cao về các loại câu điều kiện năm 2024
Cấu trúc của các câu điều kiện hỗn hợp

1.1. Câu điều kiện hỗn hợp loại 3 và 2

Cấu trúc:

If + past perfect, S + would/could + infinitive

Câu điều kiện hỗn hợp loại 3 và 2 là được sử dụng khi muốn nói về một điều kiện (giả định) trái với quá khứ và kết quả có liên quan đến hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ:

 • If she had studied harder, she would passed the SAT exam today. (Nếu cô ấy học chăm chỉ hơn thì cô ấy đã đỗ kỳ thi SAT hôm nay.)
 • If I had moved to Japan, my life would be better now. (Nếu tôi chuyển đến Nhật Bản, cuộc sống của tôi giờ đã tốt hơn.)

1.2. Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 và 3

Cấu trúc:

If + Past simple, S + would/could/might + have + V(p2) + O

Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 và 3 được dùng diễn đạt một điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại và kết quả trái ngược với điều đã xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ:

 • If I lived in New York, I would have shown you around the city. (Nếu tôi sống ở New York, tôi sẽ dẫn bạn đi tham quan thành phố..)
 • If he were a good boy, he wouldn’t have lied to you. (Nếu anh ấy là chàng trai tốt, anh ấy đã không nói dối bạn.)

1.3. Đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp cũng được sử dụng ở dạng đảo ngữ:

Cấu trúc:

 • Had + S + (not) + P2, S + would/might/could + V
 • Were + S + (not) + N/Adj, S + would/might/could + have + P2
 • Were + S + (not) to V, S + would/might/could + have + P2

Bài tập nâng cao về các loại câu điều kiện năm 2024
Cấu trúc của các câu điều kiện hỗn hợp đảo ngữ

Ví dụ:

 • Had he not missed the train, he would arrive now. (Nếu anh ấy không lỡ chuyến tàu thì giờ anh ấy đã đến rồi.)
 • Were it not for your help, I might not have completed the project on time. (Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi có thể đã không hoàn thành dự án đúng thời hạn.)

2. Bài tập câu điều kiện hỗn hợp có đáp án

IELTS LangGo đã tổng hợp bài tập câu điều kiện từ cơ bản đến nâng cao để bạn có thể làm quen dần với độ khó của bài tập. Lưu ý là hãy làm thật kỹ và sau đó check đáp án xem mình làm đúng bao nhiêu % nhé.

Bài tập nâng cao về các loại câu điều kiện năm 2024
Bài tập câu điều kiện hỗn hợp có đáp án

Bài 1: Chia động từ phù hợp điền vào chỗ trống

1. He says he's your friend, but he didn't help you. If he were your friend, he (help) _____ you.

2. I feel fine because I took the medicine. If I (take) _____ the medicine, I would still be in pain.

3. I'm not patient, and I didn't wait for them. If I were more patient, I (wait) _____ for them.

4. I didn't know that you were there because I'm not a psychic. I (know) _____ that you were there if I were a psychic.

5. I am where I am today because you helped me. I (be)_____ where I am today if you hadn't helped me.

6. I should be your coach. If I (be) _____ your coach, you would have won many more trophies.

7. If I were ill, I (go) _____ to work yesterday.

8. If he hadn't been wearing a helmet, he (be) _____ dead now.

9. I didn't understand his letter because I don't speak Russian. If I (speak) _____ Russian, I would have understood his letter.

10. I'm tired because I went to bed late. If I hadn't gone to bed so late, I (be) _____ tired now.

Nguồn: test-english

Bài 2: Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện hỗn hợp

1. If she ____________ (study) harder, she ____________ (pass) the test today.

 1. had studied, would pass
 1. studies, would pass
 1. would study, passes

2. If they ____________ (know) about the party, they ____________ (come).

 1. knows, come
 1. had known, would come
 1. know, will come

3. Were it not for her help, I ____________ (not finish) the project on time.

 1. won't finish
 1. wouldn't finish
 1. wouldn't have finished

4. If he ____________ (have) enough money, he ____________ (buy) the car.

 1. has, will buy
 1. had, would have bought
 1. have, buys

5. If we ____________ (not miss) the bus, we ____________ (not be) late.

 1. don't miss, won't be
 1. hadn't missed, wouldn't be
 1. not miss, wouldn't have been

6. If he ____________ (tell) me the truth, I ____________ (understand) better.

 1. tells, would understand
 1. had told, would understand
 1. tell, understand

7. If she ____________ (leave) early, she ____________ (catch) the train.

 1. left, could have caught
 1. had left, could catch
 1. leaves, could catch

8. Were it not for your support, I ____________ (not achieve) this success.

 1. don't achieve
 1. won't achieve
 1. wouldn't have achieved

9. If I ____________ (be) you, I ____________ (make) a different decision yesterday.

 1. am, will make
 1. were, would have made
 1. be, make

10. If you ____________ (attend) the party yesterday, you wouldn’t regret now.

 1. had attended
 1. attended
 1. attends

Bài 3: Bài tập viết lại câu điều kiện hỗn hợp dùng cấu trúc đảo ngữ

1. If they hadn't missed the flight, they would be on vacation now.

2. If he had more experience, he would have got a better job.

3. If they had known about the traffic, they wouldn't take that route now.

4. If you were in my position, you wouldn't have behaved like this yesterday.

5. If I had studied harder, I would be a great manager now.

6. If I knew the solution, I wouldn’t be in trouble now.

7. If I had saved more money, I could buy a house now.

8. If I were you, I would haven’t gone to the party yesterday.

9. If I were not sick, I would have gone on the trip.

10. If they hadn’t missed the train, they would be here now.

11. If he had practiced more, he could be the winner today.

12. If you had told me the truth, I wouldn't be so disappointed now.

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1. would have helped

2. hadn't taken

3. would have waited

4. would have known

5. wouldn't be

6. were

7. wouldn't have gone

8. might be

9. spoke

10. wouldn't be

Bài 2:

1. a) had studied, would pass

2. b) had known, would come

3. c) wouldn't have finished

4. b) had, would have bought

5. b) hadn't missed, wouldn't be

6. b) had told, would understand

7. b) had left, could catch

8. c) wouldn't have achieved

9. b) were, would have made

10. a) had attended

Bài 3:

1. Had they not missed the flight, they would be on vacation now.

2. Were he to have more experience, he could have got a better job

3. Had they known about the traffic, they wouldn't take that route now.

4. Were you in my position, you wouldn't have behaved like this yesterday.

5. Had I studied harder, I would be a great manager now.

6. Had I known the solution, I wouldn’t be in trouble now.

7. Had I saved more money, I could buy a house now.

8. Were I you, I would haven’t gone to the party yesterday.

9. Were I not sick, I would have gone on the trip.

10. Had they not missed the train, they would be here now.

11. Had he practiced more, he could be the winner today.

12. Had you told me the truth, I wouldn't be so disappointed now.

Vậy bạn đã làm đúng bao nhiêu % các bài tập câu điều kiện hỗn hợp trên? IELTS LangGo hy vọng thông qua các kiến thức và bài tập trong bài viết này đã giúp bạn nắm vững hơn về câu điều kiện hỗn hợp.