Xà phòng hóa chất béo tristearin thu được 18 36g năm 2024

  • Information
  • AI Chat

Was this document helpful?

Was this document helpful?

Xà phòng hóa chất béo tristearin thu được 18 36g năm 2024

CHUYÊN ĐỀ: CHẤT BÉO

I.KHÁI NIỆM

Lipit là các este phức tạp, bao gồm chất béo (triglixerit), sáp, steroit, photpholipit,....

-Chất béo là trieste của glixerol và axit béo ( còn gọi là triglixerit)

-Axit béo là axit đơn chức, mạch C dài, không phân nhánh: R-COOH

- Chất béo có dạng

- Khi viết đồng phân chất béo, chỉ đổi gốc ở giữa (R2) vì trên và dưới (R1 và R3) tương đương

nhau – lật ngược phân tử lại sẽ trùng nhau.

- Nếu 3 gốc axit R1, R2, R3 giống nhau thì CT chất béo là (RCOO)3C3H5.

- Tên các axit béo và chất béo cần nhớ:

Axit béo R-COOH Chất béo (RCOO)3C3H5.

C15H31COOH (no) axit panmitic (C15H31COO)3C3H5 tripanmitin hoặc tripanmitoyl

glixerol

C17H35COOH (no) axit Stearic (C17H35COO)3C3H5 tristearin hoặc tristearoyl glixerol

C17H33COOH (không no, có 1 lk C=C) axit

Oleic

(C17H33COO)3C3H5 tri olein hoặc trioleoyl glixerol

C17H31COOH(không no, có 2 lk C=C) axit

linoleic

(C17H31COO)3C3H5 tri linolein hoặc tri linoleoyl

glixerol

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ (chất béo: dầu ăn, mỡ

là chất lỏng hoặc rắn, nhẹ hơn nước, không

tan trong nước)

-Chất béo chứa gốc axit béo no

ở trạng thái rắn (mỡ động vật: mỡ heo, bò, gà,...)

-Chất béo chứa gốc axit béo không no

ở trạng thái lỏng (dầu thực vật: dầu dừa, dầu phộng,

dầu oliu,...)

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌCChất béo là trieste nên có tính chất của este.

1.Phản ứng thủy phân (MT axit)

axit béo + glixerol.

(RCOO)3C3H5 + 3H2O 3RCOOH + C3H5(OH)3

2.Pư xà phòng hóa (MT kiềm)

muối của axit béo (làm xà phòng) + glixerol.

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH

3RCOONa + C3H5(OH)3 Xà phòng là muối Na, K của axit béo.

(Thường dùng ĐLBT khối lượng để tính khối lượng chất béo hoặc muối khi chưa biết rõ CT chất

béo)

3.Phản ứng hidro hóa chất béo lỏng (cộng H2 vào chất béo không no

  • Home
  • My Library
  • Ask AI