Trong hệ hexa chữ d có mã nhị phân là bao nhiều

Nội dung chính Show

 • 1 Hệ thập lục phân (Cơ số 16) dài bao nhiêu Ba Tư?
 • Quy đổi từ Hệ thập lục phân (Cơ số 16) sang Ba Tư (hex sang Ba Tư):
 • 1 Hệ thập lục phân (Cơ số 16) dài bao nhiêu Hệ Thập phân (Cơ số 10)?
 • CD1 THONG TIN VA DU LIEU TIN 10
 • Video liên quan

1 Hệ thập lục phân (Cơ số 16) dài bao nhiêu Ba Tư?

Máy tính có thể sử dụng để quy đổi Hệ thập lục phân (Cơ số 16) sang Ba Tư, và các đơn vị khác.

Quy đổi từ Hệ thập lục phân (Cơ số 16) sang Ba Tư (hex sang Ba Tư):

 1. Chọn danh mục phù hợp trong danh sách lựa chọn, trong trường hợp này là 'Hệ thống chữ số'.
 2. Tiếp theo nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi. Các phép tính toán học cơ bản trong số học: cộng (+), trừ (-), nhân (*, x), chia (/, :, ÷), số mũ (^), ngoặc và π (pi) đều được phép tại thời điểm này.
 3. Từ danh sách lựa chọn, hãy chọn đơn vị tương ứng với giá trị bạn muốn chuyển đổi, trong trường hợp này là 'Hệ thập lục phân (Cơ số 16) [hex]'.
 4. Cuối cùng hãy chọn đơn vị bạn muốn chuyển đổi giá trị, trong trường hợp này là 'Ba Tư'.
 5. Sau đó, khi kết quả xuất hiện, vẫn có khả năng làm tròn số đến một số thập phân cụ thể, bất cứ khi nào việc làm như vậy là có ý nghĩa.


Với máy tính này, bạn có thể nhập giá trị cần chuyển đổi cùng với đơn vị đo lường gốc, ví dụ như '577 Hệ thập lục phân (Cơ số 16)'. Khi làm như vậy, bạn có thể sử dụng tên đầy đủ của đơn vị hoặc tên viết tắt, ví dụ như 'Hệ thập lục phân (Cơ số 16)' hoặc 'hex'. Sau đó, máy tính xác định danh mục của đơn vị đo lường cần chuyển đổi, trong trường hợp này là 'Hệ thống chữ số'. Sau đó, máy tính chuyển đổi giá trị nhập vào thành tất cả các đơn vị phù hợp mà nó biết. Trong danh sách kết quả, bạn sẽ đảm bảo tìm thấy biểu thức chuyển đổi mà bạn tìm kiếm ban đầu. Ngoài ra, bạn có thể nhập giá trị cần chuyển đổi như sau: '33 hex sang Ba Tư' hoặc '23 hex bằng bao nhiêu Ba Tư' hoặc '39 Hệ thập lục phân (Cơ số 16) -> Ba Tư' hoặc '93 hex = Ba Tư' hoặc '44 Hệ thập lục phân (Cơ số 16) sang Ba Tư' hoặc '54 Hệ thập lục phân (Cơ số 16) bằng bao nhiêu Ba Tư'. Đối với lựa chọn này, máy tính cũng tìm gia ngay lập tức giá trị gốc của đơn vị nào là để chuyển đổi cụ thể. Bất kể người dùng sử dụng khả năng nào trong số này, máy tính sẽ lưu nội dung tìm kiếm cồng kềnh cho danh sách phù hợp trong các danh sách lựa chọn dài với vô số danh mục và vô số đơn vị được hỗ trợ. Tất cả điều đó đều được máy tính đảm nhận hoàn thành công việc trong một phần của giây.

Hơn nữa, máy tính còn giúp bạn có thể sử dụng các biểu thức toán học. Theo đó, không chỉ các số có thể được tính toán với nhau, chẳng hạn như, ví dụ như '(70 * 90) hex', mà những đơn vị đo lường khác nhau cũng có thể được kết hợp trực tiếp với nhau trong quá trình chuyển đổi, chẳng hạn như '577 Hệ thập lục phân (Cơ số 16) + 1731 Ba Tư' hoặc '12mm x 21cm x 38dm = ? cm^3'. Các đơn vị đo kết hợp theo cách này theo tự nhiên phải khớp với nhau và có ý nghĩa trong phần kết hợp được đề cập.

Nếu một dấu kiểm được đặt cạnh 'Số trong ký hiệu khoa học', thì câu trả lời sẽ xuất hiện dưới dạng số mũ, ví dụ như 1,294 538 259 824 6×1025. Đối với dạng trình bày này, số sẽ được chia thành số mũ, ở đây là 25, và số thực tế, ở đây là 1,294 538 259 824 6. Đối với các thiết bị mà khả năng hiển thị số bị giới hạn, ví dụ như máy tính bỏ túi, người dùng có thể tìm cacys viết các số như 1,294 538 259 824 6E+25. Đặc biệt, điều này làm cho số rất lớn và số rất nhỏ dễ đọc hơn. Nếu một dấu kiểm chưa được đặt tại vị trí này, thì kết quả được trình theo cách viết số thông thường. Đối với ví dụ trên, nó sẽ trông như thế này: 12 945 382 598 246 000 000 000 000. Tùy thuộc vào việc trình bày kết quả, độ chính xác tối đa của máy tính là là 14 số chữ số. Đây là giá trị đủ chính xác cho hầu hết các ứng dụng.

quy-doi-don-vi-do.info

hex bằng bao nhiêu Hệ Thập phân (Cơ số 10)

Đường dẫn liên kết trực tiếp đến máy tính này:
https://www.quy-doi-don-vi-do.info/quy+doi+tu+He+thap+luc+phan+Co+so+16+sang+He+Thap+phan+Co+so+10.php

1 Hệ thập lục phân (Cơ số 16) dài bao nhiêu Hệ Thập phân (Cơ số 10)?

Máy tính có thể sử dụng để quy đổi Hệ thập lục phân (Cơ số 16) sang Hệ Thập phân (Cơ số 10), và các đơn vị khác.

 1. Chọn danh mục phù hợp trong danh sách lựa chọn, trong trường hợp này là 'Hệ thống chữ số'.
 2. Tiếp theo nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi. Các phép tính toán học cơ bản trong số học: cộng (+), trừ (-), nhân (*, x), chia (/, :, ÷), số mũ (^), ngoặc và π (pi) đều được phép tại thời điểm này.
 3. Từ danh sách lựa chọn, hãy chọn đơn vị tương ứng với giá trị bạn muốn chuyển đổi, trong trường hợp này là 'Hệ thập lục phân (Cơ số 16) [hex]'.
 4. Cuối cùng hãy chọn đơn vị bạn muốn chuyển đổi giá trị, trong trường hợp này là 'Hệ Thập phân (Cơ số 10)'.
 5. Sau đó, khi kết quả xuất hiện, vẫn có khả năng làm tròn số đến một số thập phân cụ thể, bất cứ khi nào việc làm như vậy là có ý nghĩa.


Với máy tính này, bạn có thể nhập giá trị cần chuyển đổi cùng với đơn vị đo lường gốc, ví dụ như '880 Hệ thập lục phân (Cơ số 16)'. Khi làm như vậy, bạn có thể sử dụng tên đầy đủ của đơn vị hoặc tên viết tắt, ví dụ như 'Hệ thập lục phân (Cơ số 16)' hoặc 'hex'. Sau đó, máy tính xác định danh mục của đơn vị đo lường cần chuyển đổi, trong trường hợp này là 'Hệ thống chữ số'. Sau đó, máy tính chuyển đổi giá trị nhập vào thành tất cả các đơn vị phù hợp mà nó biết. Trong danh sách kết quả, bạn sẽ đảm bảo tìm thấy biểu thức chuyển đổi mà bạn tìm kiếm ban đầu. Ngoài ra, bạn có thể nhập giá trị cần chuyển đổi như sau: '89 hex sang Hệ Thập phân (Cơ số 10)' hoặc '37 hex bằng bao nhiêu Hệ Thập phân (Cơ số 10)' hoặc '51 Hệ thập lục phân (Cơ số 16) -> Hệ Thập phân (Cơ số 10)' hoặc '98 hex = Hệ Thập phân (Cơ số 10)' hoặc '87 Hệ thập lục phân (Cơ số 16) sang Hệ Thập phân (Cơ số 10)' hoặc '7 Hệ thập lục phân (Cơ số 16) bằng bao nhiêu Hệ Thập phân (Cơ số 10)'. Đối với lựa chọn này, máy tính cũng tìm gia ngay lập tức giá trị gốc của đơn vị nào là để chuyển đổi cụ thể. Bất kể người dùng sử dụng khả năng nào trong số này, máy tính sẽ lưu nội dung tìm kiếm cồng kềnh cho danh sách phù hợp trong các danh sách lựa chọn dài với vô số danh mục và vô số đơn vị được hỗ trợ. Tất cả điều đó đều được máy tính đảm nhận hoàn thành công việc trong một phần của giây.

Hơn nữa, máy tính còn giúp bạn có thể sử dụng các biểu thức toán học. Theo đó, không chỉ các số có thể được tính toán với nhau, chẳng hạn như, ví dụ như '(42 * 73) hex', mà những đơn vị đo lường khác nhau cũng có thể được kết hợp trực tiếp với nhau trong quá trình chuyển đổi, chẳng hạn như '880 Hệ thập lục phân (Cơ số 16) + 2640 Hệ Thập phân (Cơ số 10)' hoặc '39mm x 43cm x 63dm = ? cm^3'. Các đơn vị đo kết hợp theo cách này theo tự nhiên phải khớp với nhau và có ý nghĩa trong phần kết hợp được đề cập.

Nếu một dấu kiểm được đặt cạnh 'Số trong ký hiệu khoa học', thì câu trả lời sẽ xuất hiện dưới dạng số mũ, ví dụ như 1,464 099 986 676 7×1030. Đối với dạng trình bày này, số sẽ được chia thành số mũ, ở đây là 30, và số thực tế, ở đây là 1,464 099 986 676 7. Đối với các thiết bị mà khả năng hiển thị số bị giới hạn, ví dụ như máy tính bỏ túi, người dùng có thể tìm cacys viết các số như 1,464 099 986 676 7E+30. Đặc biệt, điều này làm cho số rất lớn và số rất nhỏ dễ đọc hơn. Nếu một dấu kiểm chưa được đặt tại vị trí này, thì kết quả được trình theo cách viết số thông thường. Đối với ví dụ trên, nó sẽ trông như thế này: 1 464 099 986 676 700 000 000 000 000 000. Tùy thuộc vào việc trình bày kết quả, độ chính xác tối đa của máy tính là là 14 số chữ số. Đây là giá trị đủ chính xác cho hầu hết các ứng dụng.

CD1 THONG TIN VA DU LIEU TIN 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (178.32 KB, 10 trang )

Ngày soạn: 8/2018
Tiết dạy: 14

CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC
Tuần: 1+2
CHỦ ĐỀ 1: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU
§1. TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC

I. Mục đích bài học:
1. Kiến thức:
- Biết Tin học là một ngành khoa học;
- Biết được sự phát triển mạnh mẽ của Tin học do nhu cầu của xã hội.
- Biết các đặc trưng ưu việt của máy tính.
- Biết một số ứng dụng của Tin học và máy tính điện tử trong các hoạt động của đời sống.
2. Kĩ năng:
- Học sinh nhận ra được các ứng dụng tin học trong đời sống.
- Hiểu thuật ngữ tin học.
3. Năng lực hướng tới: Qua dạy học có thể hướng tới hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn
đề, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác và năng lực sử dụng CNTT-TT qua những tình huống cụ thể:
- Thu thập làm rõ các thông tin có liên quan đến vấn đề, suy nghĩ và tiến trình giải quyết vấn đề,
lựa chọn được giải pháp phù hợp nhất.
- Đặt câu hỏi có giá trị để làm rõ các tình huống và nhưng ý tưởng trừu tượng. Xác định và làm rõ
thông tin.
- Chủ động đề xuất mục đích hợp tác để giải quyết 1 vấn đề do bản thân và những người khác đề
xuất.
- Xác định được thông tin cần thiết và xây dựng được tiêu chí lựa chọn, sử dụng kĩ thuật để tìm
kiếm, tổ chức lưu trữ để hỗ trợ nghiên cứu kiến thức mới.
II. Đồ dùng dạy học
1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, SGV, phấn, máy chiếu
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi
III. Hoạt động dạy - học


1. Ổn định tổ chức: Ổn định nề nếp, kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: (bỏ qua)
3. Nội dung:
Hoạt động của Giáo viên và Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu sự hình thành và phát triển của Tin học
GV: Chúng ta nhắc nhiều đến Tin học nhưng nó thực
chất là gì thì ta chưa được biết hoặc những hiểu biết về
nó là rất ít.
1. Sự hình thành và phát triển của tin học
GV: Khi nói đến Tin học là nói đến máy tính cùng các
1890
1920
1950
1970 Đến nay
dữ liệu trong máy được lưu trữ và xử lý phục vụ cho các
mục đích khác nhau trong mỗi lĩnh vực trong đời sống Điện,ĐT Máy bay Máy tính
Internet
xã hội (như ngành Y tế thì cần lưu trữ thông tin về bệnh - Tin học là một ngành khoa học mới hình
nhân và bệnh án của người bệnh, Thư viện cần lưu trữ thành nhưng có tốc độ phát triển mạnh mẽ và
thông tin của sách, người mượn…). Vậy Tin học là gì? tạo động lực cho sự phát triển xã hội là do nhu
Trước hết ta đi xem sự phát triển của Tin học trong một cầu khai thác tài nguyên thông tin của con
vài năm gần đây.
người.
GV: Em hãy đọc SGK (tr. 4) kết hợp với hiểu biết của - Tin học được hình thành và phát triển thành
mình hãy cho biết: do đâu mà Tin học là ngành khoa một ngành khoa học độc lập và ngày càng có
học mới hình thành nhưng có tốc độ phát triển mạnh mẽ nhiều ứng dụng hầu hết các lĩnh vực hoạt động
như vậy. Động lực là do đâu?
của xã hội loài người.
HS: Nghiên cứu SGK. Trả lời câu hỏi.

- Công cụ nghiên cứu: Máy tính điện tử.
GV: Thực tế cho thấy Tin học là ngành ra đời chưa lâu
nhưng những thành quả mà nó mang lại cho con người
thì vô cùng lớn lao. Cùng với Tin học, hiệu quả công
việc được tăng lên rõ ràng.
GV: Hãy kể tên các ứng dụng của tin học trong thực tế

mà các em biết?
HS: Ứng dụng trong quản lý, kinh doanh, giáo dục, giải
trí,...
GV: Vậy các em có biết ngành tin học hình thành và
phát triển như thế nào không?
HS: trả lời câu hỏi.
HS: ghi bài
Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc tính và vai trò của máy tính điện tử
GV: Trong vài thập niên gần đây sự phát triển như vũ 2. Đặc tính và vai trò của máy tính điện tử
bão của Tin học đã đem lại cho loài người một kỷ a. Vai trò
nguyên mới “kỷ nguyên của công nghệ thông tin” với
- Ban đầu máy tính ra đời chỉ với mục đích
tính sáng tạo mang tính vượt bậc đã giúp đỡ rất lớn cho cho tính toán đơn thuần, dần dần nó không
con người trong cuộc sống hiện đại. Câu hỏi đặt ra là vì ngừng được cải tiến và hỗ trợ cho rất nhiều
sao nó lại phát triển nhanh và mang lại nhiều lợi ích lĩnh vực khác nhau.
cho con người đến thế?
- Ngày nay máy tính đã xuất hiện ở khắp nơi,
GV: Ban đầu máy tính ra đời với mục đích giúp đỡ cho chúng hỗ trợ hoặc thay thế hoàn toàn con
việc tính toán thuần tuý. Song thông tin ngày càng phát người.
triển và đa dạng đã thúc đẩy con người không ngừng cải b. Đặc tính: 7 đặc tính
tiến máy tính để phục vụ cho nhu cầu mới.
- Tính bền bỉ (có thể làm việc 24/24)


GV: Em hãy cho biết vai trò của máy tính?
- Tốc độ xử lý thông tin nhanh.
HS: Trả lời câu hỏi.
- Tính chính xác cao
GV: Kết luận
- MT có thể lưu trữ một lượng thông tin lớn
GV: Đó là vai trò của MT, em hãy nghiên cứu SGK trong một không gian ngày càng nhỏ gọn.
(tr.5) và cho biết những đặc tính của MT.
- Máy tính ngày càng gọn nhẹ, tiện dụng với
HS: Trả lời câu hỏi.
giá thành hạ và phổ biến.
GV: Kết luận
- Các máy tính cá nhân có thể liên kết với
HS: Ghi bài
nhau thành một mạng và có thể chia sẻ dữ liệu
GV: Giới thiệu: trong tương lai gần một người không giữa các máy với nhau.
biết gì về máy tính có thể coi như không biết đọc sách
vậy.
Hoạt động 3: Tìm hiểu thuật ngữ “Tin học”
GV: Trên thế giới có nhiều định nghĩa khác nhau về Tin 3. Thuật ngữ tin học
học. Sự khác nhau chỉ ở phạm vi các lĩnh vực được coi  Thuật ngữ: Informatics (Anh), Computer
là Tin học còn bản chất là thống nhất về nội dung.
Science (Mĩ).
GV: Từ những tìm hiểu ở trên em hãy rút ra được KN  Khái niệm về tin học:
tin học là gi?
- Tin học là một ngành khoa học dựa trên
HS: Nghiên cứu sách giáo khoa. Trả lời câu hỏi.
MT điện tử.
GV: Kết luận.
- Mục đích: nghiên cứu cấu trúc, tính chất

HS: Ghi bài
chung của thông tin.
- Nghiên cứu quy luật, phương pháp thu
thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông
tin và ứng dụng của nó trong đời sống xã hội.
4. Củng cố - dặn dò:
* Qua bài học yêu cầu học sinh cần nắm được: Đặc tính của tin học.
- MT có thể làm việc 24/24 mà không mệt mỏi.
- Tốc độ xử lý thông tin nhanh; độ chính xác cao.
- MT có thể lưu trữ một lượng thông tin lớn trong không gian hạn chế.
- Các MT cá nhân có thể liên kết với nhau thành 1 mạng và có thể chia sẻ dữ liệu giữa các MT với
nhau.
* Đọc trước §2. Thông tin và dữ liệu.

§2. THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU
I. Mục đích bài học:
1. Kiến thức:
- Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính.
- Hiểu đơn vị đo thông tin là bít và các đơn vị bội của bit.
- Biết các hệ đếm cơ số 2, 10, 16 trong biểu diễn thông tin.
- Cách biểu diễn thông tin trong máy tính: số và phi số.
- Hệ đếm cơ số 2, 10, 16 dùng trong máy tính.
- Cách chuyển đổi giữa các hệ cơ số.
- Biểu diễn dấu phẩy động trong số thực.
2. Kĩ năng:
- Bước đầu mã hoá được thông tin đơn giản thành dãy bit.
- Nắm được hệ đếm được dùng trong máy tính.
- Biết cách chuyển đổi giữa các hệ cơ số.
3. Năng lực hướng tới:


- Năng lực chung: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng
ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực tự học và năng lực sử dụng CNTT-TT.
- Năng lực chuyên biệt, chuyên môn: Năng lực khoa học máy tính cơ bản; Sử dụng máy tính để học
tập.
II. Đồ dùng dạy học
1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, SGV, phấn, máy chiếu
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi
III. Hoạt động dạy - học
1. Ổn định tổ chức: Ổn định nề nếp, kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ:
 Hãy nêu những đặc tính ưu việt của máy tính điện tử? Cho ví dụ trong đời sống hiện nay.
 Máy tính điện tử có thể thay thế hoàn toàn con người không? Tại sao? Cho ví dụ?
3. Nội dung:
Hoạt động của Giáo viên và Học sinh
Nội dung
Hoạt động 5: Hướng dẫn HS cách biểu diễn thông tin loại số
GV: Ta biết dữ liệu trong máy tính là thông tin 5. Biểu diễn thông tin trong máy tính
đã được mã hoá thành dãy bit.
a. Thông tin loại số
GV: Chúng ta sẽ tìm hiểu cách biểu diễn thông * Hệ đếm
tin dạng số và phi số.
- Hệ đếm là tập hợp các ký hiệu và các quy tắc sử dụng
GV: Hệ đếm không phụ thuộc vào vị trí là hệ tập ký hiệu đó để biểu diễn và xác định giá trị các số.
đếm mà với mỗi ký tự thì dù ở vị trí nào thì nó - Có hệ đếm không phụ thuộc vào vị trí và hệ đếm phụ
vẫn mang cùng một giá trị.
thuộc vào vị trí.
HS : Chú ý nghe giảng.
- VD:
GV: Hãy lấy 1 số VD về các hệ đếm có phụ + Hệ chữ cái La Mã là hệ đếm không phụ thuộc vào vị
thuộc và không phụ thuộc vào vị trí ?

trí: X ở IX (9) hay XI (11) đều có giá trị là 10.
HS : Trả lời tại chổ.
+ Các hệ đếm cơ số nhị phân, thập phân, thập lục phân
GV: Về mặt nguyên lý thì bất kỳ số tự nhiên b là hệ đếm phụ thuộc vào vị trí.
nào lớn hơn 1 đều có thể chọn làm cơ số cho  Ví dụ, trong số 545, chữ số 5 ở hàng đơn vị chỉ 5 đơn
một hệ đếm. Một hệ đếm cơ số b sẽ sử dụng b vị, trong khi đó chữ số 5 ở hàng trăm chỉ 500 đơn vị.
ký hiệu: 0, 1, ..., b-1.
- Nếu 1 số N trong hệ đếm cơ số b có dạng biểu diễn:
HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài.
N= dn dn-1 dn-2 …d1 d0 ,d-1 d-2 … d-m
thì khi đó N có giá trị là:
GV: Con người thường dùng hệ đếm nào?
N= dnbn + dn--1bn-1 + dn-2bn-2 +…d1b + d0 + d-1 b-1 d-2b-2 +
HS : hệ thập phân
…+ d-mb-m
GV: Trong tin học dùng hệ đếm nào?
* Các hệ đếm thường dùng trong tin học:
HS : Hệ nhị phân, hexa
- Hệ đếm nhị phân (hệ cơ số 2): Dùng 2 ký hiệu 0 và 1
GV: Cách biểu diễn số trong các hệ đếm?
để biểu diễn.
HS : dựa vào SGK trả lời.
VD: 1012 = 1.22 + 0.21 + 1.20 = 510
GV: giới thiệu lần lượt từng hệ đếm rồi cho ví dụ. 10012=1x23+0x22+0x21+2x20=910
HS : ghi bài
- Hệ thập lục phân (hệ hexa): dùng 16 ký hiệu để biểu

GV: Có nhiều hệ đếm khác nhau nên muốn
phân biệt số được biểu diễn ở hệ đếm nào


người ta viết cơ số làm chỉ số của số đó.
VD: Biểu diễn số 7
Ta viết: 1112 (hệ 2) hoặc 710(hệ 10) hay 716(hệ
16)

diễn: 0, 1,.., 9, A, B, C, D, E, F
Với quy ước: A = 10; B = 11; C = 12;
D = 13; E = 14; F = 15
Vd:
7D16 = 7x161+13x160 = 12510
1A316 = 1.162 + 10.161 + 3.160 = 256 + 160 + 3 = 41910
1BE16 =1x162+11x161+14x160 = 44610
Hoạt động 6: Hướng dẫn HS cách biểu diễn số trong máy tính
GV: giới thiệu biểu diễn số nguyên * Biểu diễn số trong máy tính
trong máy tính.
 Biểu diễn số nguyên: Các bit của 1 byte được đánh dấu từ phải
HS : quan sát, lắng nghe.
sang bắt đầu từ 0. Các bit từ 0 – 6 biểu diễn số nguyên, Bit 7 là bit
GV: Trong biểu diễn số nguyên có
dấu trong đó: 0 là dấu dương và 1 là dấu âm. Theo cách đó một
dấu thì bít đầu tiên dùng để xác
byte biểu diễn được các số từ - 127 đến 127.
định dấu của số nguyên, các bít còn
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit


bit
lại sẽ biểu diễn giá trị tuyệt đối
7
6
5
4
3
2
1
0
dạng nhị phân của số nguyên.
Nếu là số không âm thì toàn bộ 8 bít sẽ dùng để biểu diễn giá trị số
nên 1 byte sẽ biểu diễn các số nguyên từ 0 đến 255.
GV: đặt câu hỏi theo nội dung
 Biểu diễn số thực: Mọi số thực đều có thể được biểu diễn dưới
SGK
dạng Mx10K với 0.1M<1 (dấu phẩy động)
HS: trao đổi, thảo luận và trả lời
Trong đó: M là phần định trị
theo câu hỏi của GV.
K là một số nguyên không âm được gọi là phần bậc.
HS : ghi bài
Trong máy tính dùng 4 byte để biểu diễn số thực. Máy tính sẽ lưu:
dấu của số, phần định trị, dấu phần bậc và giá trị phần bậc.
HS : ghi bài
Ví dụ:
Vd: 1234.56 = 0.123456x104
13456,25 = 0.1345625105
0,000053 = 0,53 x 10-4
5

46789 = 0,46789 x 10
Hoạt động 7: Hướng dẫn HS cách chuyển đổi giữa các hệ đếm
Vd: đổi 45 hệ 10 sang hệ 2 và 16 * Chuyển đổi giữa các hệ đếm
sang hệ nhị phân
Chuyển đổi từ hệ 10 sang hệ 2, 16
45 22
11
5 2 1 0
Lấy số cần đổi chia cho 2 hoặc 16 lấy phần dư ra rồi viết kết quả là
1
0
1
1 0 1
phần dư theo chiều ngược lại. Các số dư phải viết trong hệ cơ số đó.
4510 = 1011012
Sang hệ hexa
Đổi hệ 2 sang 16 và ngược lại: - Vì 16 là lũy thừa của 2 (16=24) vì
45 2 0
vậy để chuyển đổi từ hệ 2 sang 16 thì ta gộp từng nhóm 4 chữ số từ
13 2
phải sang trái đối với phần nguyên và từ trái sang phải đối với phần
4510 = 2D16
thập phân (nếu thiếu thì thêm số 0). Thay mỗi nhóm 4 số nhị phân bởi
Vd: 1111112 ta sẽ chuyển thành
một ký hiệu tương ứng ở hệ hexa.
0011 11112 = 3F16 vì:
- Để chuyển từ hệ hexa sang hệ nhị phân ta chỉ cần thay từng ký hiệu
0011 = 3; 1111 = F
ở hệ hexa bằng nhóm bốn chữ ở hệ nhị phân.
Vd: 4D16 = 0100 11012

Hoạt động 8: Tìm hiểu khái niệm mã hóa thông tin trong máy tính
GV: Như ta đã biết thì máy tính b. Thông tin loại phi số
có thể dùng một bit để biểu diễn - Dạng văn bản: Mã hóa ký tự và thường sử dụng bộ mã ASCII
một ký tự, vậy để biểu diễn một hoặc Unicode.
dãy ký tự thì máy sẽ sử dụng một
Để biểu diễn một xâu kí tự, máy tính có thể dùng một dãy byte mỗi
dãy byte, mỗi byte cho một ký tự.
Ví dụ: Để biểu diễn xâu kí tự byte biểu diễn một kí tự theo thứ tự từ trái sang phải.
“TIN” ta dùng dãy byte:
01010100 01001001 01001110
Ví dụ: biểu diễn xâu ABC
HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài.
01000001 01000010 01000011
- Các dạng khác: âm thanh, hình ảnh cũng phải mã hóa thành các
dãy bit.
- Nguyên lý mã hóa nhị phân: Thông tin có nhiều dạng khác nhau
như số, văn bản, âm thanh, hình ảnh…Khi đưa vào máy tính chúng
đều được biến đổi thành dạng chung - dãy bít. Dãy bít là mã hoá nhị

phân của thông tin mà nó biểu diễn.
4. Củng cố - dặn dò:
* Qua bài học yêu cầu học sinh cần nắm được:
- Khái niệm Thông tin, Dữ liệu, Đơn vị đo Thông tin.
- Mã hóa thông tin trong máy tính.
- Các hệ đếm và cách chuyển đổi
- Cách biểu diễn thông tin trong máy tính.
* - Làm các bài số 1, 2, 3, trang 17.
- Bài tập: 1 đĩa mềm có dung lượng là 1,44 MB lưu trữ được 150 trang sách. Hỏi 1 đĩa DVD có dung
lượng 4,7 GB lưu trữ được bao nhiêu trang sách?


* Dặn dò: Học bài cũ.
- Trả lời các câu hỏi trong SGK (Tr. 17)
- Đọc trước bài: Bài tập và thực hành 1.
---------------------------------------

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 1
( LÀM QUEN VỚI THÔNG TIN VÀ MÃ HOÁ THÔNG TIN)
I. Mục đích bài học:
1. Kiến thức: Cũng cố hiểu biết ban đầu về tin học, máy tính.
2. Kĩ năng:
- Sử dụng bộ mã ASCII để mã hoá xâu kí tự, số nguyên
- Viết được số thực dưới dạng dấu phẩy động.
- Bước đầu mã hoá được thông tin thành dãy Bit
- Thành thục cách chuyển đổi giữa các hệ cơ số
3. Năng lực hướng tới:
- Năng lực chung: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng
ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực tự học và năng lực sử dụng CNTT-TT.
- Năng lực chuyên biệt, chuyên môn: Năng lực khoa học máy tính cơ bản; Sử dụng máy tính để học
tập.
II. Đồ dùng dạy học
1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, SGV, phấn, máy chiếu
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi
III. Hoạt động dạy - học
1. Ổn định tổ chức: Ổn định nề nếp, kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: (lồng vào quá trình làm BTTH)
3. Nội dung:
Hoạt động của Giáo viên và Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS ôn lại khái niệm tin học & máy tính
GV:Tin học là gì?


1. Tin học và máy tính
HS: Trả lời câu hỏi:
Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu là
GV: đặt câu hỏi theo nội dung của SGK
phát triển và sử dụng máy tính điện tử.
HS: Trao đổi, thảo luận, trả lời câu hỏi của GV.
a1. Khẳng định đúng: câu C & D.
GV: Bổ sung ý kiến khi các HS trả lời.
a2. Đẳng thức đúng câu B.
HS: quan sát, lắng nghe.
a3. Ta gọi bạn nam biểu diễn bằng bit 1, bạn nữ
GV: phân tích kĩ để HS hiểu khái niệm tin học, máy tính. là bit 0 (tương tự như hình 6/SGK)
GV: với câu a3 GV cho vị trí cụ thể như sau: Có 10 Vì bạn nam là 1, bạn nữ là 0 vậy 10 bạn học sinh
HS xếp 1 hàng ngang trong đó: vị trí 0, 5, 7, 9 là các xếp theo hàng ngang là:
bạn nữ, 1, 2, 3, 4, 6, 8 là các bạn nam.
01010111102
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS cách mã hóa và giải mã
GV: Ra bài tập hướng dẫn học sinh làm 2. Sử dụng mã ASCII (xem phụ lục 1) để mã hoá và giải mã:
bài tập mã hóa dựa vào bảng mã b1) Chuyển xâu kí tự sau thành dạng mã nhị phân: “VN”,
ASCII.
“TIN”
HS: Dựa vào bảng mã ASCII (Phụ lục Mã chữ V là: 01010110
1/169 SGK), 2HS lên bảng thực hiện Mã chữ N là: 01001110

Vậy “VN” là: 01010110 01001110
Mã nhị phân của kí tự T là: 01001000
Mã nhị phân của kí tự I là: 01101111
Mã nhị phân của kí tự N là: 01100001
Vậy “TIN” là:


01001000 01101111 01100001
b2) Dãy bit “01001000 01101111 02200001” tương ứng là mã
ASCII của dãy kí tự nào?
 Tương ứng với dãy ký tự: Hoa.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS cách biểu diễn số nguyên và số thực
GV: Cách biểu diễn số nguyên và số thực trong 3. Biểu diễn số nguyên và số thực
máy tính?
c1, Để mã hóa số nguyên - 27 cần dùng ít nhất bao
HS: trả lời.
nhiêu byte?
GV: đặt câu hỏi theo nội dung của SGK
 Cần dùng ít nhất 1 byte vì 1 byte có thể mã hóa các
HS: Trao đổi, thảo luận, trả lời câu hỏi của GV. số nguyên từ - 127 đến 127. Trong đó bit 7 biểu diễn
GV: Bổ sung ý kiến khi các HS trả lời.
dấu, bit 0-6 biểu diễn số.
HS: quan sát, lắng nghe.
c2, Viết các số thực sau đây dưới dạng dấu phẩy động.
GV : Gọi 3 HS lên bảng thực hiện chuyển đổi
 11005 = 0.11005x105
sang dấu phẩy động.
25.879 = 0.25879x102
HS : lên bảng làm BT.
0.000984 = 0.984x10-3
GV : Bổ sung ý kiến khi các HS làm xong.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS cách chuyển đổi các hệ số
GV: Cách chuyển đổi từ hệ 10 sang hệ P (P là 4. Chuyển đổi các hệ cơ số
hệ 2 hoặc 16).
d1, Đổi từ hệ cơ số10 sang hệ 2 và 16
HS: lấy số cần chuyển đổi chia cho P lấy số dư Đổi các số sau sang hệ 2 và 16: 7; 22; 127
ra rồi viết số dư theo chiều ngược lại.

Hệ
2
16
GV: Hướng dẫn HS cách chuyển đổi từ hệ cơ Số
số 10 sang hệ 2 và 16. Ra bài tập cho HS làm
7
111
7
bài.
22
10110
16
HS : làm bài
127
1111111
7F
HS : lên bảng làm BT.
GV : Bổ sung ý kiến khi các HS làm xong.
GV: Hướng dẫn HS cách chuyển đổi từ hệ cơ số d2, Đổi từ hệ cơ số 2 và 16 sang hệ 10
2 và 16 sang hệ 10 . Ra bài tập cho HS làm bài.
5D16; 1111112
HS làm bài
5D16 = 5x161 + 13x160 = 9310
HS : lên bảng làm BT.
1111112 = 1x25 + 1x24 + 1x23 + 1x22 + 1x21 + 1x20 =
GV : Bổ sung ý kiến khi các HS làm xong.
6310
việc mã hóa xâu kí tự theo yêu cầu của
GV.
HS: Các bạn còn lại thực hiện việc mã

hóa và giải mã vào vở ghi.
GV: gọi 2 HS lên thực hiện giải mã.
HS: lên bảng làm bài.
HS: các HS khác xây dựng ý kiến.

4. Củng cố - dặn dò:
* Củng cố:
- HS nắm được các thuật ngữ chính: Bit; Byte ...
- HS biết cách mã hóa và giải mã dựa vào bảng mã ASCII.
- Xem lại cách chuyển đổi giữa các hệ cơ số.
* Dặn dò: - Đọc trước bài 3: Giới thiệu về máy tính.

* Bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho mỗi loại câu hỏi/bài tập trong chủ
đề.
Nội dung
1. Sự hình
thành và phát
triển của Tin

Loại câu
Nhận biết
Thông hiểu
hỏi/bài tập
TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC
Câu hỏi
ND1.ĐT.NB1
ND1.ĐT.TH1
/bài tập
Biết công cụ Vì sao MTĐT trở
định tính


nghiên cứu của thành công cụ lao

Vận dung
thấp

Vận dụng
cao

Tin học
học
2. Đặc tính và
vai trò của máy
tính điện tử
3. Thuật ngữ
“Tin học”

1. Khái niệm
thông tin và dữ
liệu

Câu hỏi
/bài tập
định tính
Câu hỏi
/bài tập
định tính
Câu hỏi
/bài tập
định tính


Câu hỏi
/bài tập
định tính

2. Đơn vị đo
thông tin

3. Các dạng
thông tin

Câu hỏi
/bài tập
định lượng
Câu hỏi
/bài tập
định tính

4. Mã hóa thông Câu hỏi
tin trong máy /bài tập
tính
định tính

Câu hỏi
/bài tập
định tính
5. Biểu diễn
thông tin trong
máy tinh
Câu hỏi
/bài tập


định lượng

Làm quen với
thông tin và mã
hóa thông tin

Câu hỏi
/bài tập
định tính

động không thể thiếu
được trong xã hội hiện
đại.
ND2.ĐT.NB1
ND2.ĐT.TH1
Chức năng của Các đặc tính của
máy tính điện tử MTĐT
ND3.ĐT.NB1
ND3.ĐT.TH1
Tin học là 1 Thuật ngữ “Tin học”
ngành khoa học.
THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU
ND4.ĐT.NB1
ND4.ĐT.NB2
Khái niệm thông
tin, dữ liệu.
ND5.ĐT.NB1
ND5.ĐT.TH1
Đơn vị đo lượng Các đơn vị cơ bản đo
thông tin


lượng thông tin khác
(Byte KB)
ND5.ĐL.TH1
ND5.ĐL.TH2
Biết cách chuyển đổi
các đơn vị
MB  Byte
MB  GB
ND6.ĐT.NB1
ND6.ĐT.TH1
Nhận biết thông Mùi vị là dạng thông
tin dạng văn bản tin nào?
ND7.ĐT.NB1
ND7.ĐT.TH1
ND7.ĐT.NB2
ND7.ĐT.TH2
Khái niệm mã So sánh số kí tự mã
hóa thông tin
hóa được trong bảng
Bộ mã Unicode mã
ASCII

dùng bao nhiêu UNICODE
bit để mã hóa kí Mã hóa trạng thái của
tự?
8 bóng đèn thành 1
dãy bit
ND8.ĐT.NB1
ND8.ĐT.TH1
ND8.ĐT.NB2

ND8.ĐT.TH2
Biểu diễn thông Hệ đếm dùng trong
tin trong máy Tin học.
tính gồm 2 loại.
Tính chất của các loại
Hệ đếm 16 sử hệ đếm.
dụng các kí hiệu
nào?
ND8.ĐL.TH1
Biểu diễn dạng dấu
phẩy động trong số
thực.

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 1
ND9.ĐT.NB1
ND9.ĐT.TH1
ND9.ĐT.NB2
ND9.ĐT.TH2
Củng cố hiểu Biểu diễn thông tin

ND5.ĐL.VDT1
Vận dụng cách
chuyển
đổi
thông tin để giải
bài toàn đơn
giản.

ND8.ĐL.VDT1
ND8.ĐL.VDT2


ND8.ĐL.VDT3
Chuyển
đổi
giữa các hệ cơ
số 2 (hoặc hệ
16) 10

biết ban đầu về
tin học và đơn vị
đo lượng thông
tin
Câu hỏi
/bài tập
định lượng

cho 10 học sinh thành
1 dãy bit
Sử dụng bộ mã ASCII
để mã hóa và giải mã
ND9.ĐL.TH1
ND9.ĐL.TH2
Biểu diễn số nguyên
Viết được số thực
dưới dạng dấu phẩy
động

ND9.ĐL.VDT1
ND9.ĐL.VDT2
Chuyển


đổi
giữa các hệ cơ
số 2 (hoặc hệ
16) 10

* BỘ NỘI DUNG CÂU HỎI
ND1.ĐT.NB1 Nền văn minh thông tin gắn liền với loại công cụ nào ?
A. Động cơ hơi nước
B. Máy điện thoại
C. Máy tính điện tử D. Máy phát điện
ND1.ĐT.TH1 Hãy chọn phương án ghép đúng nhất: Máy tính trở thành công cụ lao động không thể
thiếu được trong xã hội hiện đại vì :
A. Máy tính cho ta khả năng lưu trữ và xử lý thông tin
B. Máy tính giúp cho con người giải tất cả các bài toán khó
C. Máy tính là công cụ soạn thảo văn bản và cho ta truy cập vào Internet để tìm kiếm thông tin.
D. Máy tính tính toán cực kì nhanh và chính xác
ND2.ĐT.NB1 Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của máy tính điện tử?
A. Nhận thông tin
B. Xử lý thông tin.
C. Lưu trữ thông tin vào các bộ nhớ ngoài.
D. Nhận biết được mọi thông tin.
ND2.ĐT.TH1 Phát biểu nào sau đây được xem là đặc tính của máy tính điện tử:
A. Có tốc độ xử lí thông tin nhanh, độ chính xác cao.
B. Có thể làm việc không mệt mỏi trong suốt 24 giờ/ngày.
C. Lưu trữ một lượng lớn thông tin trong một không gian hạn chế.
D. Cả a, b, c đều đúng.
ND3.ĐT.NB1 Hãy chọn phương án ghép đúng : Tin học là một ngành khoa học vì đó là ngành:
A. nghiên cứu máy tính điện tử
B. sử dụng máy tính điện tử
C. được sinh ra trong nền văn minh thông tin D. có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu


riêng
ND3.ĐT.TH1 Chọn phương án ghép đúng nói về thuật ngữ tin học trong các câu sau : Tin học là:
A. ngành khoa học về xử lý thông tin tự động dựa trên máy tính điện tử
B. áp dụng máy tính trong các hoạt động xử lý thông tin
C. máy tính và các công việc liên quan đến máy tính điện tử
D. lập chương trình cho máy tính
ND4.ĐT.NB1 Thông tin là gì ?
A. Là thành phần quan trọng nhất của máy tính.
B. Hiểu biết của con người về một thực thể, sự vật, hiện tượng nào đó
C. Là ngôn ngữ dùng để viết chương trình.
D. Là sản phẩm chính thu được sau khi thực hiện các bước giải bài toán trên máy tính.
ND4.ĐT.NB2 Trong tin học, dữ liệu là
A. Thông tin đưa vào máy tính
B. biểu diễn thông tin dạng văn bản
C. Đơn vị đo thông tin
D. Hiểu biết của con người về một thực thể, sự vật, hiện tượng nào
đó
ND5.ĐT.NB1 Đơn vị đo lượng thông tin là:
A. Kilogam.
B. Megawat.
C. Ampe.
D. Bit.
ND5.ĐT.TH1 Khẳng định nào trong các khẳng định sau là đúng?
A. 1MB=1024KB
B. 1MB=1024B
C. 1B=1024MB
D.1GB=1024KB
ND5.ĐL.TH1 7MB bằng bao nhiêu Byte?
A. 7340032
B. 4194304

C. 220
D. 7168
ND5.ĐL.TH2 5324,8 MB đúng bằng?
A. 3.5 GB
B. 4 GB
C. 3 GB
D. 5,2 GB
ND5.ĐL.VDT Một cuốn sách A gồm 200 trang (Có hình ảnh) nếu lưu trữ trên đĩa mỗi trang chiếm
khoảng 5,6 MB. Để chứa quyển sách đó cần ổ đĩa cứng có dung lượng tối thiểu là:

A.1,09 GB
B. 500 MB
C. 2 GB
D.10 GB
ND6.ĐT.NB1 Một bản nhạc trên giấy thường chứa thông tin dưới dạng nào?
A. Âm thanh;
B. Hình ảnh;
C. Văn bản;
D. B và C;
ND6.ĐT.TH1 Mùi vị là thông tin dạng nào?
A. Dạng âm thanh
B. Chưa có khả năng thu thập
C. Dạng văn bản D. Dạng hình ảnh
ND7.ĐT.NB1 Mã hóa thông tin trong máy tính là:
A. Biểu diễn thông tin thành dãy byte
B. Biểu diễn thông tin thành dãy bit
C. Quá trình truyền dữ liệu giữa các máy tính trong mạng
D. Biểu diễn và truyền thông tin thành các dãy byte trong mạng máy tính
ND7.ĐT.NB2 Bộ mã Unicode dùng bao nhiêu bit để mã hoá các kí tự:


A. 8
B. 16
C. 32
D. 4
ND7.ĐT.TH1 Để mã hóa thông tin dạng văn bản người ta phải mã hóa từng kí tự làm nên văn bản. Có
hai bảng mã là ASCII và UNICODE. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Bảng mã ASCII mã hóa được 216= 65536 kí tự B. Hai bảng mã mã hóa được số kí tự bằng nhau
C. Bảng mã ASCII mã hóa được nhiều kí tự hơn
D. Bảng mã UNICODE mã hóa được nhiều kí tự
hơn
ND7.ĐL.TH2 Có 1 dãy tám bóng đèn được đánh số từ 1 đến 8. Trong đó, các đèn 2, 3, 5, 8 sáng; các
bóng còn lại tắt. Ta quy ước 1 biểu diễn trạng thái sáng, ngược lại 0 biểu diễn trạng thái tắt. Vậy dãy
tám bóng đèn trên được biểu diễn bằng dãy tám bit nào ?
A. 11011001
B. 00111001
C. 01101001
D. 01110101
ND8.ĐT.NB1 Thông tin được phân loại gồm:
A. Hai loại: số và văn bản.
B. Hai loại: số và phi số.
C. Hai loại: tạp chí và phim ảnh.
D. Ba loại: văn bản, hình ảnh và âm thanh.
ND8.ĐT.NB2 Hệ đếm cơ số 16 sử dụng các kí hiệu nào?
A. 0, 1, 2, …, 9;
B. 1, 2, …, 9, A, B, C, D, E, F, G;
C. 0 và 1
D. 0, 1, 2, …, 9, A, B, C, D, E, F
ND8.ĐT.TH1 Trong các hệ đếm dưới đây. Hệ đếm nào được dùng trong Tin học :
A. Hệ đếm cơ số 8
B. Hệ đếm cơ số 10

C. Hệ đếm cơ số nhị phân
D. Hệ đếm cơ số 16
ND8.ĐT.TH2 Trong các đơn vị sau, loại bỏ một hệ đếm để những hệ đếm còn lại có cùng tính chất?
A. Hệ cơ số 2
B. Hệ cơ số 10
C. Hệ cơ số 16
D. Hệ đếm La Mã
ND8.ĐL.TH1 Biểu diễn dạng dấu phẩy động của số thực x = 13.56 là:
A. - 0.1356  10-2
B. - 0.1356  10+2
C. + 0.1356  10-2
D. + 0.1356  10+2
ND8.ĐL.VDT1 Số 1AC16 trong hệ hexa có giá trị trong hệ thập phân là :
A. 42510
B. 42610
C. 42710
D. 42810
ND8.ĐL.VDT2 Số 2510 được biểu diễn trong hệ đếm nhị phân là:
A. 101002
B. 100002
C. 1111002
D. 110012
ND8.ĐL.VDT3 Biểu diễn thập phân của số nhị phân 1001112 là:
A. 3810
B. 3910
C. 4010
D. 4110
ND8.ĐL.VDT4 Số 12510 được biểu diễn trong hệ đếm 16 là:
A. 71416
B. 7D16

C. D716
D. 4716
ND9.ĐT.NB1 Bài tập 2.a.a1/SGK 16
ND9.ĐT.NB2 Bài tập 2.a.a2/SGK 16
ND9.ĐT.TH1 Bài tập 2.a.a3/SGK 16
ND9.ĐT.TH2 Bài tập 2.b/SGK 16
ND9.ĐL.TH1 Bài tập 2.c.c1/SGK 16
ND9.ĐL.TH2 Bài tập 2.c.c2/SGK 17
ND9.ĐL.VDT1 Đổi các số sau sang hệ 2 và 16: 7; 22; 127
ND9.ĐL.VDT2 Đổi từ hệ cơ số 2 và 16 sang hệ 10 : 5D16; 1111112
* RÚT KINH NGHIỆM
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………