Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên

 • Tuần
 • Tháng
 • Năm
 • Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024
  22 GP
 • Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024
  12 GP
 • Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024
  8 GP
 • Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024
  6 GP
 • Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024
  6 GP
 • Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024
  6 GP
 • Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024
  6 GP
 • Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024
  6 GP
 • Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024
  5 GP
 • Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024
  5 GP

Thành phần % khối lượng của nitơ trong hợp chất hữu cơ CxHyN là 23,73%. Số đồng phân amin bậc một thỏa mãn các dữ kiện trên là

Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?

B

C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3

C

(CH3)3COH và (CH3)3CNH2

D

(CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2

Số amin bậc một có cùng công thức phân tử C3H9N là

Có 3 hóa chất sau đây: etylamin,phenylamin và ammoniac.Thứ tự tăng dần tính bazơ được xếp theo dãy

A

Amoniac < etylamin < phenylamin

B

Etylamin < Amoniac < phenylamin

C

Phenylamin< amoniac < etylamin

D

Phenylamin< etylamin< amoniac

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

Dãy gồm các hợp chất được xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là

A

CH3NH2, C6H5NH2 (anilin), NH3

B

C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NH3

C

C6H5NH2 (anilin), NH3, CH3NH2

D

NH3, CH3NH2, C6H5NH2 (anilin)

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

Dãy gồm các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là

A

C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NH3.

B

NH3, C6H5NH2 (anilin), CH3NH2.

C

CH3NH2, C6H5NH2 (anilin), NH3.

D

C6H5NH2 (anilin), NH3, CH3NH2.

Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl) Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

 • Học bài
 • Hỏi bài
 • Kiểm tra
 • ĐGNL
 • Thi đấu
 • Trợ giúp
 • Mẫu giáo
 • Lớp 1
 • Lớp 2
 • Lớp 3
 • Lớp 4
 • Lớp 5
 • Lớp 6
 • Lớp 7
 • Lớp 8
 • Lớp 9
 • Lớp 10
 • Lớp 11
 • Lớp 12
 • ĐH - CĐ

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

 • Tất cả
 • Câu hỏi hay
 • Chưa trả lời
 • Câu hỏi vip

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

5 tháng 12 2018 lúc 5:39

Chọn A: C5H13N có 3 đồng phân amin bậc ba, đó là

CH3-CH2-CH2-N(CH3)-CH3;

CH3-CH(CH3)-N(CH3)-CH3;

CH3-CH2-N(CH3)-CH2-CH3

Những câu hỏi liên quan

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

2 tháng 3 2019 lúc 4:44

Chọn A

C5H13N có 3 đồng phân amin bậc ba, đó là

CH3-CH2-CH2-N(CH3)-CH3; CH3-CH(CH3)-N(CH3)-CH3; CH3-CH2-N(CH3)-CH2-CH3.

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

22 tháng 5 2019 lúc 10:59

Chọn A:

C5H13N có 3 đồng phân amin bậc ba, đó là

CH3-CH2-CH2-N(CH3)-CH3;

CH3-CH(CH3)-N(CH3)-CH3;

CH3-CH2-N(CH3)-CH2-CH3.

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

9 tháng 10 2017 lúc 12:34

Chọn C

Ancol có bậc 2 nên các amin bậc hai có cùng CTPT C5H13N là:

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

5 tháng 7 2018 lúc 2:54

Đáp án D

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

10 tháng 9 2019 lúc 14:47

Đáp án D

Các đồng phân amin bậc 3 có công thức phân tử C5H13N là:

(CH3)2NCH2CH2CH3

(CH3CH2)2NCH3

(CH3)2NCH(CH3)2

Vậy có 3 đồng phân thỏa mãn.

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

8 tháng 12 2018 lúc 13:35

Đáp án D.

Có các đồng phân amim bậc 3 là

CH3-CH2-CH2-N(CH3)2

(CH3-CH2)2N-CH3 (CH3)2CH-N(CH3)2

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

19 tháng 6 2019 lúc 5:52

Đồng phân bậc III

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

→ có 3 đồng phân bậc III

Đáp án cần chọn là: C

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024

4 tháng 6 2017 lúc 12:32

Chọn đáp án B

Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên

 • Tuần
 • Tháng
 • Năm
 • Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024
  22 GP
 • Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024
  12 GP
 • Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024
  8 GP
 • Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024
  6 GP
 • Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024
  6 GP
 • Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024
  6 GP
 • Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024
  6 GP
 • Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024
  6 GP
 • Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024
  5 GP
 • Có bao nhiêu amin bậc 3 là đồng phân c5h13n năm 2024
  5 GP

Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Giáo dục, Mã số thuế: 0106303886 Địa chỉ: 12 ngõ 156 Nguyễn Đổng Chi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

© 2013 - 2024 OLM.VN (22) - Email: [email protected]

Có bao nhiêu amin bậc 3 đồng phân cấu tạo của C 5 H 13 N?

Công thức cấu tạo của C5H13N và gọi tên | Đồng phân của C5H13N và gọi tên. Vậy ứng với công thức phân tử C5H13N thì chất có 17 đồng phân với công thức cấu tạo và tên gọi tương ứng như trên.

Có bao nhiêu amin bậc 2 có cùng công thức phân tử với C5H13N?

Câu hỏi: Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C5H13N ? A 4 amin.

C5H13N có bao nhiêu đồng phân amin bậc 1?

8 đồng phân bậc 1 của amin C5H13N là: CH3[CH2]4NH2, CH3CH2CH(NH2)CH2CH3, CH3[CH2]2CH(NH2)CH3, CH3CH2CH(CH3)CH2NH2, CH3CH2C(NH2)(CH3)CH3, CH3CH(NH2)CH(CH3)CH3, H2NCH2CH2CH(CH3)CH3, H2NCH2C(CH3)2CH3.

Có bao nhiêu đồng phân amin bậc 1 có cùng công thức phân tử C 4 H 11 N?

Giải: Bậc của amin bằng số nguyên tử hidro trong phân tử NH3 bị thay thế bởi gốc hidrocacbon. N-C-C-C-C; C-C(N)-C-C; N-C-C(C)-C; C-C(C)(N)-C ⇒ C4H11N có 4 đồng phân amin bậc 1 ⇒ chọn A.