Chỉ số đánh giá hoạt động cung ứng thuốc năm 2024

  • 1. VĂN,LUẬN ÁN Y HỌC, TÌM TÀI LIỆU Y HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ THEO YÊU CẦU Khảo sát hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện đa khoa huyện An lão – Hải phòng năm 2013.Bệnh viện đa khoa huyện An Lão là bệnh viện hạng 2 trực thuộc Sở y tế thành phố Hải phòng, là cơ sở khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho người bệnh, là đơn vị khoa học kỹ thuật có nghiệp vụ cao về y tế, có chức năng khám và điều trị cho cán bộ, nhân dân, quân nhân trên địa bàn huyện An Lão và các huyện lân cận. Một trong những nhiệm vụ quan trọng có ảnh hưởng đến chất lượng công tác khám chữa bệnh của bệnh viện là vấn đề cung ứng thuốc đầy đủ và kịp thời, đảm bảo chất lượng của khoa Dược bệnh viện. Tuy nhiên hoạt động cung ứng thuốc chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, cần có sự nghiên cứu đầy đủ các yếu tố này để lựa chọn những phương thức hợp lý trong cung ứng thuốc [16]. Thuốc là một loại hàng hóa đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, việc cung ứng đủ thuốc đảm bảo chất lượng và sử dụng thuốc hợp lý cho người bệnh là 2 mục tiêu chính trong chính sách quốc gia về thuốc được chính phủ ban hành năm 1996 [15]. MÃ TÀI LIỆU CAOHOC.2020.00122 Giá : 50.000đ Liên Hệ 0915.558.890 Trong quá trình hội nhập WTO, Thủ tướngchính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển nghành dược đến năm 2015 là “Phát triển ngành công nghiệp Dược Việt Nam thành ngành kinh tế – kỹ thuật mũi nhọn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao năng lực sản xuất thuốc trong nước và kiện toàn hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam để chủ động cung ứng thường xuyên, kịp thời và đủ thuốc có chất lượng, giá cả hợp lý, sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả phục vụ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và thế giới.”[19]. Như vậy có thể thấy tầm quan trọng của việc cung ứng thuốc trong công tác khám chữa bệnh và mối quan tâm của Đảng, nhà nước với vấn đề này. Trong những năm qua, ngành y tế đã có nhiều nỗ lực trong việc chấn chỉnh tình hình cung ứng, quản lý, sử dụng thuốc trong bệnh viện, tuy nhiên việc cung ứng thuốc đến tận tay người bệnh vẫn còn nhiều bất cập. Dưới tác động- 2 – của cơ chế thị trường, với sự phong phú các loại thuốc tên biệt dược, tên thương mại, và nguồn kinh phí có giới hạn, sự thống nhất giữa cơ quan BHXH và cơ sở Khám chữa bệnh thanh toán cho bệnh nhân có thẻ BHYT có lúc chưa kịp thời..,nên việc đảm bảo cung ứng các thuốc đạt tiêu chuẩn đề ra tại bệnh viện vẫn gặp không ít khó khăn, lượng thuốc các đơn vị trúng thầu cung cấp cho bệnh viện chưa đảm bảo, có không ít các thuốc bị đình chỉ lưu hành do không đủ tiêu chuẩn chất lượng, một số loại thuốc bị từ chối cung cấp vì nhiều lý do. Ngoài ra việc thiếu thông tin thuốc cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cung ứng thuốc trong bệnh viện mà chủ yếu trong việc quản lý sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả, nhất là việc tư vấn các bác sĩ lựa chọn các thuốc có giá thành thấp mà hiệu quả điều trị cao, lợi ích cao mà nguy cơ thấp. Chính vì vậy đã có không ít những đề tài nghiên cứu về công tác cung ứng thuốc ở một số bệnh viện trong các giai đoạn với những nội dung khác nhau, nhưng đề tài: Khảo sát hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện đa khoa huyện An lão – Hải phòng năm 2013 được thực hiện với các mục tiêu sau:
  • 2. VĂN,LUẬN ÁN Y HỌC, TÌM TÀI LIỆU Y HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ THEO YÊU CẦU 1. Khảo sát hoạt động cung ứng thuốc với 4 nội dung: lựa chọn; mua sắm; tồn trữ,cấp phát và sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện An lão, thành phố Hải phòng năm 2013. 2. Phân tích một số ưu nhược điểm trong hoạt động cung ứng thuốc năm 2013, từ đó đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng thuốc của bệnh viện đa khoa An Lão, thành phố Hải Phòng trong những năm tới MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………… Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan về cung ứng thuốc bệnh viện…………………………………. 1.1.1 Chu trình cung ứng thuốc………………………………………………… 1.1.2 Quản lý lựa chọn thuốc………………………………………………….. 1.1.3 Mua sắm thuốc………………………………………………….………. 1.1.4 Tồn trữ, cấp phát thuốc……………………………………………………. 1.1.5 Quản lý sử dụng thuốc…………………………………………………… 1.2 Tình hình sử dụng thuốc ở Việt Nam……………………………………. 1.3 Tổng quan về bệnh viện, khoa Dược……………………………………. 1.3.1. Tổng quan về bệnh viện:…………………………………………….….. 1.3.2. Tổng quan về khoa dược:……………………………………………..…. Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu:……………………………………………………..…. 2.2 Địa điểm, thời gian nghiên cứu:……………………………………….. 2.3 Nội dung và phương pháp nghiên cứu:……………………………….. 2.3.1. Nội dung nghiên cứu………………………………………………….. 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu……………………………………………… 2.3.3 Chỉ tiêu nghiên cứu…………………………………………………….. Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Lựa chọn thuốc sử dụng trong bệnh viện:…………………………….. 3.1.1 Quy trình lựa chọn thuốc vào danh mục thuốc bệnh viện………..……. 3.1.2 Kết quả xây dựng DMT sử dụng tại BVĐK huyện An lão năm 2013…. 3.1.3 Tính thích ứng DMT với mô hình bệnh tật tại BVĐK huyện An Lão…. 3.2 Mua sắm thuốc:…………………………………………………………… 3.2.1 Đấu thầu mua sắm:………………..………………………………………. 3.2.2 Hoạt động mua sắm thuốc tại BVĐK An Lão năm 2013……………….46 73 3.3 Hoạt động tồn trữ, cấp phát thuốc:…………………..……………….. 3.3.1: Công tác tồn trữ, bảo quản thuốc tại khoa dược BVĐK An Lão………. 3.3.2: Công tác cấp phát thuốc tại khoa dược BVĐK An Lão:…………..….. 3.4 Hoạt động quản lý sử dụng thuốc:…………………………………..…. 3.4.1 Quản lý, giám sát việc kê đơn, sử dụng thuốc cho bệnh nhân điều trị…. 3.4.2 Công tác dược lâm sàng và thông tin thuốc …………………………….. Chương 4 : BÀN LUẬN 4.1. Hoạt động lựa chọn thuốc…………………………..……………………..
  • 3. VĂN,LUẬN ÁN Y HỌC, TÌM TÀI LIỆU Y HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ THEO YÊU CẦU 4.2. Hoạt động mua sắm thuốc……………………………………………..…. 4.3. Hoạt động bảo quản, tồn trữ, cấp phát thuốc…………………………….. 4.4. Hoạt động giám sát sử dụng thuốc………………………………………… KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Kết luận………………………………………………………… ……………. Đề xuất………………………………………………………………………..