Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Bài tập trắc nghiệm Sự điện li Hóa 11 có đáp án gồm 29 câu trắc nghiệm được viết dưới dạng file word gồm...

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Bài Tập Trắc Nghiệm Axit – Bazơ – Muối Có Đáp Án

Thuvienhoclieu.com - 04-08-2019

Bài tập trắc nghiệm axit - bazơ - muối có đáp án gồm 21 câu trắc nghiệm được viết dưới dạng file word gồm...

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Bài Tập Trắc Nghiệm Sự Điện Li Của Nước PH Chất Chỉ Thị Axit...

Thuvienhoclieu.com - 04-08-2019

Bài tập trắc nghiệm sự điện li của nước PH chất chỉ thị axit – bazơ có đáp án gồm 41 câu trắc nghiệm....

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Bài Tập Trắc Nghiệm Phản Ứng Trao Đổi Ion Trong Dung Dịch Chất Điện...

Thuvienhoclieu.com - 04-08-2019

Bài tập trắc nghiệm phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li có đáp án gồm 25 câu trắc nghiệm. Tài...

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Trắc Nghiệm Luyện Tập Axit Bazơ Muối Phản Ứng Trao Đổi Ion Có Đáp...

Thuvienhoclieu.com - 04-08-2019

Trắc nghiệm luyện tập axit bazơ và muối - Phản ứng trao đổi ion có đáp án gồm 66 câu trắc nghiệm. Bài tập...

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

135 Câu Trắc Nghiệm Chương Sự Điện Li Theo Từng Mức Độ Có Đáp...

Thuvienhoclieu.com - 04-08-2019

135 câu trắc nghiệm chương sự điện li theo từng mức độ có đáp án rất hay được phân thành các chủ đề: Sự...

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

10 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1 Sự Điện Li Hóa 11 Có...

Thuvienhoclieu.com - 04-08-2019

10 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Sự điện li Hóa 11 có đáp án được viết dưới dạng file word gồm 24...

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Chuyên Đề Sự Điện Li Hóa 11 Có Lời Giải Và Đáp Án

Thuvienhoclieu.com - 11-09-2021

Chuyên đề sự điện li Hóa 11 có lời giải và đáp án rất hay có tóm tắt lý thuyết và phân thành các...

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Lý Thuyết Và Trắc Nghiệm Chương Sự Điện Li Hóa 11 Có Lời Giải...

Thuvienhoclieu.com - 26-09-2021

Lý thuyết và trắc nghiệm chương Sự điện li Hóa 11 có lời giải và đáp án rất hay được soạn dưới dạng file...

Chương Sự điện li là chương mở đầu của chương trình Hoá học lớp 11, vì vậy việc ôn tập và đánh giá năng lực thông qua Đề kiểm tra 1 tiết hoá 11 chương 1 có đáp án là vô cùng cần thiết, nó vừa rèn luyện kĩ năng, vừa củng cố kiến thức đã học. Chương Sự điện li cung cấp lý thuyết chủ đạo, xuyên suốt cho học kì 1 lớp 11 và là nền tảng cho năm học lớp 12.

Dưới đây là Đề kiểm tra 1 tiết hoá 11 chương 1 có đáp án chi tiết bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận để các em dễ dàng tham khảo.

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Đề kiểm tra 1 tiết hoá 11 chương 1 có đáp án trang 1

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Đề kiểm tra 1 tiết hoá 11 chương 1 có đáp án trang 2

II. Đề kiểm tra 1 tiết hoá 11 chương 1 : PHẦN ĐÁP ÁN

Dưới đây là lời giải chi tiết cho Đề kiểm tra 1 tiết hoá 11 chương 1 có đáp án

1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Dung dịch có tính axit càng mạnh thì pH càng nhỏ (pH < 7), tính bazơ càng mạnh thì pH càng lớn (pH > 7).

NaOH: bazơ mạnh

NH3: bazơ yếu

NaCl: muối (pH=7)

H2SO4: axit mạnh

Sắp xếp theo pH tăng dần: H2SO4 < NaCl < NH3 < NaOH

Chọn C.

Câu 2: Phương trình ion thu gọn:

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Chọn D.

* Lưu ý: - Các chất phân li hoàn toàn ra ion: axit mạnh, bazơ mạnh, hầu hết muối tan.

- Các chất ghi dưới dạng phân tử: chất điện li yếu, kết tủa, khí.

Câu 3: Định luật bảo toàn điện tích:

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Vậy biểu thức đúng là: 3a + 2b = c +2d

Chọn C.

Câu 4:

  1. FeCl3, H2SO4 điện li mạnh; CaCO3 là kết tủa
  1. Na2SO4, CH3COONa điện li mạnh; Fe(OH)3 là kết tủa
  1. HCl, CH3COONH4, NaCl điện li mạnh
  1. NaOH, Fe2(SO4)3 điện li mạnh; CH3COOH điện li yếu

Chọn C.

Lưu ý: Các chất điện li mạnh là các axit mạnh, bazơ mạnh, hầu hết các muối tan.

Câu 5: Dung dịch bazơ sẽ làm cho phenolphtalein hoá hồng.

Chọn A.

Câu 6: Theo thuyết A-re-ni-ut chất lưỡng tính là chất khi tan trong nước vừa phân li ra ion H+ vừa phân li ra ion OH-.

  1. Fe(OH)2 là chất kết tủa nên không phân li.

B, C đều là bazơ mạnh.

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Chọn D.

Câu 7:

H2S, HClO là chất điện li yếu, phân li không hoàn toàn nên sử dụng mũi tên 2 chiều.

KOH, NaCl là chất điện li mạnh, phân li hoàn toàn thành ion, sử dụng mũi tên một chiều.

Chọn B.

Câu 8:

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Chọn C.

Câu 9: pOH = -log[OH-]= -log(0,0001) = 4 → pH = 14-4=10

Chọn A.

Câu 10: PTHH:

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Chọn A.

Câu 11: HF là axit yếu nên là chất điện li yếu.

Chọn C.

Câu 12: NaCl khan ở trạng thái rắn nên không dẫn được điện.

Chọn D.

Câu 13: Muối axit là muối mà hiđro trong gốc axit vẫn còn khả năng phân li ra ion H+.

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Vậy NaHCO3 là muối axit.

Chọn D.

Câu 14: Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi trong dung dịch là sản phẩm phải có kết tủa, hoặc chất khí hoặc chất điện li yếu.

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Chọn C.

Câu 15: Ca(OH)2 là bazơ mạnh, NaHCO3, Al2(SO4)3 là muối tan, nên đều là chất điện li mạnh nên khi viết phương trình điện li sử dụng mũi tên một chiều.

H3PO4 là axit yếu, là chất điện li yếu nên khi viết phương trình điện li sử dụng mũi tên hai chiều.

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Chọn C.

Câu 16: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi sản phẩm tạo thành có chất kết tủa hoặc chất bay hơi hoặc chất điện li yếu.

Chọn A.

Câu 17:

pH < 7 môi trường axit, làm quỳ tím hoá đỏ.

pH = 7 môi trường tủng tính, không đổi màu quỳ tím.

pH > 7 môi trường bazơ, làm quỳ tím hoá xanh.

pH càng nhỏ thì tính axit càng mạnh, vì vậy pH tăng, tính axit giảm.

Chọn B.

Câu 18: Các ion cùng tồn tại trong một dung dịch, nghĩa là giữa chúng không xảy ra phản ứng nào.

Các ion không cùng tồn tại trong một dung dịch, nghĩa là giữa chúng có xảy ra phản ứng tạo thành kết tủa, chất khí hoặc chất điện li yếu.

Xét câu c,

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Các câu a, b, d các ion này kết hợp với nhau đều tạo thành muối tan nên vẫn tồn tại trong cùng một dung dịch.

Chọn C.

Câu 19: H+ + OH- → H2O

Phản ứng này xảy ra bởi vì H2O là chất điện li yếu.

Chọn B.

Lưu ý: Xem lại điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li.

Câu 20: [OH-]=2.10-3 => pOH = - log(2.10-3) = 2,7.

\=> pH = 14-2,7 = 11,3

pH > 7 là môi trường kiềm.

Chọn D.

2. TỰ LUẬN

Câu 1:

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Câu 2:

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Câu 3:

Bài tập tự luận theo dạng chương điện li năm 2024

Với những câu hỏi và lời giải chi tiết của Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hoá 11 Chương 1 Có Đáp Án trên đây, các em vừa có thể làm bài kiểm tra vừa có thể ôn tập lại nội dung kiến thức đã học của chương Sự điện li. Từ đó, nắm vững lí thuyết và vận dụng vào bài tập, phục vụ cho các bài kiểm tra trên lớp. Chúc các em hoàn thành bài tốt!