Trong thời gian chị anh xin nghỉ việc để chăm sóc con nhỏ 10 tháng tuổi bị ốm

Đến nay, trên thế giới đã có rất nhiều trẻ mắc Covid-19. Ở nước ta, tuy chưa có con số thống kê chính xác, nhưng gần đây số trẻ emmắc Covid-19ngày càng gia tăng. Vậy khi con mình không may trở thành F0, bên cạnh việc hiểu rõ cách chăm sóc cho các con thì người lao động phải nghỉ làm ở nhà chăm con nên biết một số quyền lợi mà mình được hưởng.

Những chế độ người lao động có con là F0 được hưởng

Căn cứ Điều 24 và khoản 2 Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động có con mắc Covid-19 sẽ được nghỉ hưởng chế độ ốm đau trong thời gian chăm con nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

1. Tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Phải nghỉ việc để chăm con dưới 7 tuổi ốm đau.

3. Con ốm có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.

Điều 25. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Ở nước ta, tuy chưa có con số thống kê chính xác, nhưng gần đây sốtrẻ emmắcCovid-19ngày càng gia tăng.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Thời gian nghỉ được giải quyết chế độ ốm đauthế nào?

Thời gian nghỉ được giải quyết chế độ ốm đausẽ xác định theo thời gian được ghi trên giấy ra viện của con (tính cả thời gian được bác sĩ chỉ định nghỉ thêm) hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

* Tuy nhiên, thời gian hưởng chế độ cũng bị giới hạn tối đa theo khoản 1 Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội như sau:

- Con dưới 3 tuổi: Số ngày hưởng chế độ tối đa 20 ngày/năm/con.

- Con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi: Số ngày hưởng chế độ tối đa 15 ngày/năm/con.

(Thời gian nghỉ tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần)

Chú ý: Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì cha mẹ có thể lựa chọn cùng nghỉ hoặc nghỉ luân phiên để chăm con. Cả hai trường hợp này đều được giải quyết hưởng chế độ ốm đau tương ứng với từng người.

Điều 27. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau

1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Mức hưởng chế độ ốm đau khi nghỉ chăm con F0

Cũng căn cứ Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động nghỉ làm chăm con là F0 dưới 7 tuổi được tính hưởng chế độ ốm đau theo công thức như sau:

Mức hưởng/ngày = 75% x Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ : 24

Lưu ý: Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ hưởng chế độ ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng được tính dựa trên tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

Ví dụ:

Chị A đóng bảo hiểm xã hội với mức 10 triệu đồng/tháng. Chị A có con 5 tuổi bị mắc Covid-19, phải nghỉ làm 14 ngày.

Khi đó, số tiền chế độ mà chị A được hưởng tính như sau:

Mức hưởng = 75% x 10.000.000 đồng : 24 x 14 ngày = 4.375.000 đồng.

HẰNG PHƯƠNG

Đáp án: C

Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò là cơ sở để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong thời gian chị 5 xin nghỉ việc để chăm sóc con nhỏ muối tháng tuổi bị ốm, giám đốc cơ quan nơi chỉ công tác là ông X bất ngờ kỉ quyết định sa thai chị. Ông X đã vi phạm quy bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?
A. Thanh toán bảo hiểm nhân the.

C. Thay đổi quy trình tuyển dụng.

B. Nâng cao năng lực quản lí.
D. Giao kết hợp đồng lao động.