Trong dung dịch ion zn 2 + oxi hóa được kim loại nào sau đây

18/06/2021 595

D.  Fe3+, Cu2+, Ag+.

Đáp án chính xác

Đáp án D Fe3+, Cu2+, Ag+.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Dãy kim loại nào sau đây khi cho mỗi kim loại vào dung dịch FeCl3 dư đến phản ứng xảy ra hoàn toàn không thu được chất rắn

Xem đáp án » 18/06/2021 6,077

Kim loại Fe có thể khử được ion nào sau đây

Xem đáp án » 18/06/2021 3,894

Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch

Xem đáp án » 18/06/2021 2,831

Phản ứng nào sau đây chứng tỏ Fe2+ có tính khử yếu hơn so với Cu

Xem đáp án » 18/06/2021 2,402

Dùng lượng dư dung dịch chứa chất nào sau đây khi tác dụng với Fe thì thu được muối sắt(III)?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,320

Trong các kim loại: Mg; Al; Ba; K; Ca và Fe có bao nhiêu kim loại mà khi cho vào dung dịch CuSO4 tạo được kim loại Cu

Xem đáp án » 18/06/2021 2,161

Phát biểu không đúng là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,765

Kim loại Fe không tan trong dung dịch nào sau đây

Xem đáp án » 18/06/2021 1,714

Dung dịch muối không phản ứng với Fe là 

Xem đáp án » 18/06/2021 1,702

Cho dãy các kim loại sau: Ag, Cu, Fe, Al. Các kim loại trên theo được sắp xếp theo chiều tăng dần của tính chất

Xem đáp án » 18/06/2021 1,570

Cho a mol sắt tác dụng với a mol khí clo, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào nước, thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y không tác dụng với chất nào sau đây

Xem đáp án » 18/06/2021 1,180

Cho hỗn hợp các kim loại Fe, Mg, Zn vào cốc đựng dung dịch CuSO4 dư, thứ tự các kim loại tác dụng với muối là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,112

Muối Fe2+ làm mất màu dung dịch KMnO4 trong môi trường axit tạo ra ion Fe3+, còn Fe3+ tác dụng với I- tạo ra I2 và Fe2+. Sắp xếp các chất và ion Fe3+, I2 và MnO4- theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa

Xem đáp án » 18/06/2021 1,112

Cho dãy các kim loại : Ag, Cu, Al, Mg. Kim loại trong dãy có tính khử yếu nhất là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,080

Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,003

Trong dung dịch ion zn 2 + oxi hóa được kim loại nào sau đây

Trần Anh

Chất nào sau đây có thể oxi hóa Zn thành Zn2+ A. Fe B. Ag+ C. Al

D. Na+

Tổng hợp câu trả lời (1)

Đáp án B Ag2S là muối không tan, do vậy dùng HNO3 đặ để chuyển về muối tan AgNO3 Ag2S + 10HNO3 → 2AgNO3 + H2SO4 + 8NO2 + 4H2O Tiếp tục dùng Zn để khử Ag+ về Ag 2AgNO3 + Zn → Zn (NO3)2 + 2Ag↓

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

  • Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2; (2) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3; (3) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch HCl loãng, có lẫn CuCl2; (4) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3; (5) Để thanh thép lâu ngày ngoài không khí ẩm. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
  • Glucozơ không phản ứng được với chất nào sau đây? A. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. B. H2 (xúc tác Ni, to). C. CH3CHO. D. dung dịch AgNO3/NH3, to.
  • Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch BaCl2, đun nóng. (b) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4. (c) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3. (d) Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 2 : 1) vào dung dịch HCl dư. (e) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch NaAlO2. (f) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Na2SiO3 cho đến dư. Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được chất kết tủa là A. 4 B. 3 C. 6 D. 5
  • Câu 19: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? D. Al. A. Ag. B. Al. C. Fe. D. Cu.
  • Khi nhỏ từ từ dung dịch AlCl3 cho tới dư vào dung dịch NaOH và lắc đều thì: A. đầu tiên không xuất hiện kết tủa, sau đó có kết tủa trắng keo B. đầu tiên xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan lại C. đầu tiên xuất hiện kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa không tan lại D. không thấy kết tủa trắng keo xuất hiện
  • Phát biểu nào sau đây đúng? A. Trong công nghiệp các kim loại Al, Ca, Na đều được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. B. Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon cùng một số nguyên tố khác (Si, Mn, Cr, Ni,…). C. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử nguyên tố sắt (Z=26) có 6 electron lớp ngoài cùng. D. Các chất: Al, Al(OH)3, Cr2O3, NaHCO3 đều có tính chất lưỡng tính.
  • Kim loại nào sau đây không điều chế được bằng phương pháp thủy luyện? A. Ni. B. Cu. C. Al. D. Ag.
  • Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai? A. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Cu B. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W. C. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li D. Kim loại có độ cứng nhất là Cr.
  • Cho các phát biểu sau : (a) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 (điện cực trơ) thu được khí H2 ở catot (b) Cho CO dư qua hỗn hợp MgO và Fe3O4 đun nóng thu được MgO và Fe (c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuSO4 và H2SO4 có xuất hiện hiện tượng ăn mòn điện hóa (d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy lớn nhất là W, kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag (e) Cho mẩu Na vào dung dịch muối CuSO4 sau phản ứng thu được Cu kim loại Số phát biểu đúng là : A. 5 B. 3 C. 4 D. 2
  • Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4, để loại ra khỏi dung dịch có thể dùng A. Fe B. Fe hoặc Al. C. Al D. Cu

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 12 hay nhất

xem thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Trong dung dịch ion zn 2 + oxi hóa được kim loại nào sau đây