Quá trình đô thị hoá nước ta giai đoạn 1954 1975 không có đặc điểm nào sau đây

18/06/2021 1,076

A. Quá trình đô thị hoá bị chủng lại do chiến tranh. 

B. Phát triển rất mạnh trên cả hai miền. 

C. Hai miền phát triển theo hai xu hướng khác nhau. 

Đáp án chính xác

D. Miền Bắc phát triển nhanh trong khi miền Nam bị chững lại.

Đáp án C(SGK/ 77 Địa 12)Quá trình đô thị hóa của nước ta 1954  - 1975 có đặc điểm là phát triển theo 2 xu hướng khác nhau:- Miền Nam, chính quyền Sài Gòn đã dùng “đô thị hóa” như một biện pháp để dồn dân phục vụ chiến tranh.- Miền Bắc, đô thị hóa gắn liền với quá trình công nghiệp hóa trên cơ sở mạng lưới đô thị đã có.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Vùng có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta hiện nay

Xem đáp án » 18/06/2021 556

Tính đa dạng sinh học của sinh vật biểu hiện ở

Xem đáp án » 18/06/2021 325

Cho bảng số liệu:

Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2014

(Đơn vị: tỉ đồng - giá thực tế)

Quá trình đô thị hoá nước ta giai đoạn 1954 1975 không có đặc điểm nào sau đây

Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của các thành phần kinh tế ở nước ta năm 2014 lần lượt là .

Xem đáp án » 18/06/2021 273

Ngư trường nào sau đây không phải là ngư trường trọng điểm ở nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 268

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô vừa của vùng đồng bằng Sông Hồng?

Xem đáp án » 18/06/2021 261

Hai tỉnh có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn nhất ở nước ta hiện nay là:

Xem đáp án » 18/06/2021 261

Đây là một trong những đặc điểm của mạng lưới đường ô tô của nước ta

Xem đáp án » 18/06/2021 252

Cho bảng số liệu:

Diện tích, số dân một số nước Đông Nam Á năm 2015

Quá trình đô thị hoá nước ta giai đoạn 1954 1975 không có đặc điểm nào sau đây

Nước có mật độ dân số lớn nhất so với nước có mật độ dân số nhỏ nhất chênh nhau

Xem đáp án » 18/06/2021 238

Đất ở đồng bằng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, nhiều cát, ít phù sa do

Xem đáp án » 18/06/2021 232

Nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển ngành đánh bắt hải sản, nhờ có:

Xem đáp án » 18/06/2021 209

Đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc dài khoảng (km):

Xem đáp án » 18/06/2021 197

Chuyên môn hóa sản xuất cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới ( chè, trầu, sở, hồi,...) là đặc điểm của vùng:

Xem đáp án » 18/06/2021 178

Việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến sẽ có tác động

Xem đáp án » 18/06/2021 176

Vùng núi Trường Sơn Bắc có đặc điểm

Xem đáp án » 18/06/2021 142

Cho biểu đồ:

Biểu đồ tỉ suất sinh và tỉ suất tử của nước ta qua các năm (‰)

Quá trình đô thị hoá nước ta giai đoạn 1954 1975 không có đặc điểm nào sau đây

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây là đúng

Xem đáp án » 18/06/2021 139

18/06/2021 595

A. Phát triển rất mạnh trên cả hai miền.

B. Hai miền phát triển theo hai xu hướng khác nhau.

Đáp án chính xác

C. Quá trình đô thị hoá bị chửng lại do chiến tranh.

D. Miền Bắc phát triển nhanh trong khi miền Nam bị chững lại.

Đáp án: BGiải thích: SGK/77, địa lí 12 cơ bản.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nhận định nào dưới đây là đặc điểm đô thị hóa ở nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,568

Các đô thị có chức năng hành chính, quân sự vào thời gian nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,289

Đặc điểm nào không đúng với quá trình phát triển đô thị từ năm 1954 - 1975?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,278

Vào khoảng thế kỉ III TCN, xuất hiện đô thị nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,114

Từ Cách mạng tháng Tăm năm 1945 – 1954, quá trình đô thị hóa

Xem đáp án » 18/06/2021 361

Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm, các đô thị không có sự thay đổi nhiều là đặc điểm giai đoạn nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 293

Thành phố trực thuộc Trung ương của nước ta không phải là

Xem đáp án » 18/06/2021 216

Hệ thống đô thị của Việt Nam hiện nay được chia thành

Xem đáp án » 18/06/2021 212

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm độ thị hóa ở nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 207

Năm 2006, vùng nào sau đây của nước ta có số lượng đô thị nhiều nhất?

Xem đáp án » 18/06/2021 173

Hai đô thị đặc biệt của nước ta là

Xem đáp án » 18/06/2021 122

Các đô thị thời Pháp thuộc có chức năng chủ yếu là

Xem đáp án » 18/06/2021 109