n proud là gì - Nghĩa của từ n proud

n proud có nghĩa là

A ngắn hơn Phiên bản của Not Proud

Thí dụ

Tôi n tự hào về bạn.Bạn là một thất vọng.