Khóa luận tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền năm 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG - an lu n va KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP tn to NGÀNH : KẾ TOÁN KIỂM TOÁN p ie gh ad o n

l w do ll u nf va an lu Sinh viên : Đồng Xuân Đạt oi m at nh z z om l.c ai gm @ an Lu HẢI PHÒNG - 2022 n va ac th si KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO

TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG - HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ an lu TOÀN THẮNG n va tn to KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY gh p ie NGÀNH: KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ad o nl w do an lu Đồng Xuân Đạt Giảng viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Văn Thụ ll u nf va Sinh viên : oi m at nh z z om l.c ai gm @ an Lu HẢI PHÒNG – 2022 n va ac th SV: Đồng Xuân Đạt - Lớp QTL2401K 2 si KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG lu an NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP n va p ie gh tn to o nl w do Sinh viên: Đồng Xuân Đạt ad Mã SV: 2013401011 an lu : QTL2401K Ngành : Kế toán – Kiểm toán ll u nf va Lớp oi m Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH at nh Thương mại Dịch vụ Toàn Thắng z z om l.c ai gm @ an Lu n va ac th SV: Đồng Xuân Đạt - Lớp QTL2401K 3 si KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU Có thể nói trong các doanh nghiệp hiện nay từ nông, lâm, ngư nghiệp đến các doanh nghiệp kinh tế hay các cơ quan quản lý nhà nước, kế toán là bộ phận quan trọng không thể thiếu. Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Tất cả những thông tin về kinh tế, tài chính đều phải được qua bộ phận kế toán phân tích, xử lý. Thông qua bộ phận kế toán, những nhà quản lý có thể theo dõi được tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, diễn biến của thị trường… Từ đó có cơ sở để đưa ra những đánh giá và hướng đi cho doanh nghiệp. lu an Thực tập tốt nghiệp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa chương trình đào tạo và n va thực tiễn công việc. Đồng thời giúp sinh viên tận dụng những lý thuyết đã học Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Thắng, p ie gh tn to trên ghế nhà trường vào công việc thực tiễn. với sự hướng dẫn giúp đỡ của nhân viên phụ trách kế toán tại Công ty, em đã có do o nl w hiểu biết sâu hơn về thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại đơn vị từ đó ad thấy được tầm quan trọng của nó trong công tác kế toán của đơn vị. Nhận thức an lu được điều đó em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán vốn nghiệp cho mình. ll u nf va bằng tiền tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Thắng” làm đề tài tốt oi m Nội dung khóa luận, ngoài lời mở đầu và kết luận, khoá luận bao gồm ba at nh chương như sau: z Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh z gm @ nghiệp vừa và nhỏ Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH om l.c ai Thương mại Dịch vụ Toàn Thắng. Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng an Lu tiền tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Thắng. n va ac th SV: Đồng Xuân Đạt - Lớp QTL2401K 4 si (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 . Những vấn đề chung về vốn bằng tiền trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. 1.1.1. Khái niệm Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động trong doanh nghiệp tồn tại dưới hình thái tiền tệ, có tính thanh khoản cao nhất bao gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp và tiền gửi tại các ngân hàng Với tính linh hoạt cao vốn bằng tiền được dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp, thực hiện việc mua sắm hoặc trang trải chi phí. an lu 1.1.2.Yêu cầu quản lý vốn bằng tiền trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. n va - Cần phải quản lý vốn bằng tiền một cách chặt chẽ, thường xuyên kiểm tn to soát các khoản thu chi tiền vì đây là khâu quan trọng có tính quyết định tới mức độ tăng trưởng hay suy thoái của doanh nghiệp, và vì vốn bằng tiền là đối tượng có gh p ie nhiều khả năng phát sinh rủi ro hơn các loại tài sản khác. w do - Kế toán phải cung cấp những tài liệu cần thiết về thu chi vốn bằng tiền ad o nl đáp ứng yêu cầu quản lý trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 1.1.3. Nhiệm vụ của công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp nhỏ và an lu vừa. u nf va - Phản ánh chính xác, kịp thời những khoản thu, chi và tình hình tăng, giảm ll thừa thiếu của từng loại vốn bằng tiền. m oi - Kiểm tra thường xuyên tình hình thực hiện chế độ sử dụng và quản lí vốn at nh bằng tiền, kỉ luật thanh toán, kỉ luật tín dụng. Phát hiện và ngăn ngừa các hiện z tượng tham ô và lợi dụng tiền mặt trong kinh doanh. z gm @ - Hướng dẫn và kiểm tra việc ghi chép của thủ quỹ, kiểm tra thường xuyên đối l.c ai chiếu số liệu của thủ quỹ với kế toán để đảm bảo tính cân đối thống nhất. - Tham gia vào công tác kiểm kê quỹ tiền mặt, phản ánh kết quả kiểm kê kịp om Lu thời. an - Phản ánh tình hình tăng giảm và số dư tiền gửi ngân hàng hàng ngày, giám ac th (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng SV: Đồng Xuân Đạt - Lớp QTL2401K n va đốc việc chấp hành chế độ thanh toán không dùng tiền mặt. 5 si (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 1.1.4. Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. + Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ và từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu. + Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp. + Khi thu, chi phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy định của chế độ chứng từ kế toán. + Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ. Khi phát sinh giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc: an lu - Bên Nợ các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế; n va - Bên Có các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền. tn to + Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế. gh p ie 1.2.Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. w do 1.2.1.Kế toán tiền mặt tại quỹ trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. o nl Mỗi doanh nghiệp đều có một lượng tiền mặt tại quỹ để phục vụ cho nhu ad cầu chi tiêu trực tiếp hàng ngày trong sản xuất kinh doanh. Thông thường tiền giữ an lu tại doanh nghiệp bao gồm: Giấy bạc ngân hàng Việt Nam, các loại ngoại tệ, ngân u nf va phiếu,… ll 1.2.1.1.Nguyên tắc kế toán tiền mặt trong doanh nghiệp. m oi + Tài khoản tiền mặt (TK111) dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ at nh tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam và ngoại tệ. Chỉ phản ánh vào TK z 111 “Tiền mặt” số tiền mặt, ngoại tệthực tế nhập, xuất, tồn quỹ. z gm @ + Các khoản tiền mặt do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại l.c ai doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như các loại tài sản bằng tiền của DN. + Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có om Lu đủ chữ ký của người nhận, người giao, người có thẩm quyền cho phép nhập, xuất an quỹ theo quy định của chế độ chứng từ kế toán. Một số trường hợp đặc biệt phải ac th (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng SV: Đồng Xuân Đạt - Lớp QTL2401K n va có lệnh nhập quỹ, xuất quỹ đính kèm. 6 si (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP + Kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt, ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập quỹ tiền mặt, ngoại tệ và tính ra số tồn quỹ tại mọi thời điểm. + Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý và nhập, xuất quỹ tiền mặt. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch. + Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc: - Bên Nợ TK 1112 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế. Riêng trường hợp rút an lu ngoại tệ từ ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt thì áp dụng tỷ giá ghi sổ kế toán của n va TK 1122; + Việc xác định tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế được thực hiện theo quy gh tn to - Bên Có TK 1112 áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền. p ie định tại phần hướng dẫn tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái và tài khoản w do có liên quan. o nl 1.2.2.2.Chứng từ kế toán tiền mặt trong doanh nghiệp. ad Các chứng từ được sử dụng trong công tác hạch toán tiền mặt tại quỹ bao an lu gồm:Phiếu thu, phiếu chi, giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tạm ứng, giấy đề u nf va nghị thanh toán, biên lai thu tiền, biên lai thu tiền… ll - Phiếu thu (Mẫu số: 01 - TT ): gồm 3 liên: Được sử dụng làm căn cứ để m oi hạch toán số tiền mặt Việt Nam, ngoại tệ đã thu trong kỳ. at nh - Phiếu chi (Mẫu số: 02 – TT) gồm 3 liên: Được sử dụng làm căn cứ để z hạch toán số tiền đã chi của đơn vị trong kỳ, là căn cứ xác định trách nhiệm vật z gm @ chất của người nhận tiền. ai - Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số: 05 - TT): Dùng trong các trường hợp om l.c đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận thanh toán tạm ứng để tổng an Lu hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) làm thủ tục thanh toán. n va ac th (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng SV: Đồng Xuân Đạt - Lớp QTL2401K 7 si (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Biên lai thu tiền (Mẫu số: 06 - TT): Là giấy biên nhận của đơn vị hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ đồng thời để người nộp thanh toán với đơn vị. 1.2.1.3.Tài khoản sử dụng: Tài khoản 111 “Tiền mặt”: Bên Nợ: - Các khoản tiền mặt, ngoại tệnhập quỹ; - Số tiền Việt Nam, ngoại tệthừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê; - Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam); Bên Có: an lu - Các khoản tiền mặt, ngoại tệxuất quỹ; n va - Số tiền Việt Nam, ngoại tệthiếu hụt quỹ phát hiện khi kiểm kê; tn to - Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam); gh p ie Số dư bên Nợ w do Các khoản tiền mặt, ngoại tệcòn tồn quỹ tiền mặt tại thời điểm báo cáo. ad o nl + TK 111 “Tiền mặt”: Phản ánh số hiện có và tình hình thu, chi, tồn quỹ của các loại tiền tại quỹ của doanh nghiệp. TK 111 bao gồm 2 loại tài khoản cấp 2: an lu - Tài khoản 1111 - Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền u nf va Việt Nam tại quỹ tiền mặt. ll - Tài khoản 1112 - Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, chênh lệch tỷ giá m oi và số dư ngoại tệ tại quỹ tiền mặt theo giá trị quy đổi ra Đồng Việt Nam. at nh 1.2.2.4.Phương pháp hạch toán tiền mặt trong doanh nghiệp. z z om l.c ai gm @ an Lu n va ac th (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng SV: Đồng Xuân Đạt - Lớp QTL2401K 8 si (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ❖ Kế toán tổng hợp thu - chi tiền mặt bằng tiền Việt Nam. 112 111(1111) Rút tiền gửi ngân hàng 112 Gửi tiền mặt vào ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 121,221 121,221 Thu hồi các khoản đầu tư tài chính Mua chứng khoán, góp vốn liên 515 635 Lãi doanh, liên kết Lỗ 131,138,141 152,153,156 Mua vật tư, dụng cụ, hàng hóa an lu Thu hồi các khoản nợ 133 va n Thuế GTGT tn to 341 211,217 gh Mua tài sản cố định, bất động sản Vay ngắn hạn, dài hạn p ie do đầu tư o nl w 133 ad Thuế GTGT 331,334,338 an lu 411 u nf va Nhận vốn góp phát hành cổ phiếu Thanh toán các khoản nợ phải trả bằng tiền mặt ll 1381 oi m 511,515,711 Tiền mặt thiếu phát hiện qua at nh Doanh thu và thu nhập khác z 3331 om l.c ai gm @ (nếu có) z Thuế GTGT kiểm kê chờ xử lý Sơ đồ 1.1: Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt là đồng Việt Nam. an Lu n va ac th (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng SV: Đồng Xuân Đạt - Lớp QTL2401K 9 si (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ❖ Kế toán tổng hợp thu - chi tiền mặt bằng ngoại tệ. 152,153,156 131,138 111(1112) 211,241,642 Mua vật tư, hàng hóa, tài sản cố định Thu nợ phải thu bằng ngoại tệ dịch vụ (Tỷ giá ghi sổ) bằng ngoại tệ ( Tỷ giá thực tế, (Tỷ giá ghi sổ) BQLNH) (Tỷ giá thực tế, BQLNH) 515 635 Lỗ tỷ giá 635 Lãi tỷ giá Lỗ tỷ giá an lu Lãi tỷ giá 515 n va 511,515,711.3331 331,341 tn to Doanh thu, thu nhập khác bằng Thanh toán nợ vay bằng ngoại tệ (Tỷ giá ghi sổ) p ie gh ngoại tệ (Tỷ giá ghi sổ) w do 515 635 Lỗ tỷ giá ad o nl Lãi tỷ giá an lu 413 u nf va 413 ll Lãi tỷ giá đánh giá lại ngoại tệ Lỗ tỷ giá đánh giá lại ngoại tệ cuối kỳ kế toán năm oi m cuối kỳ kế toán năm at nh z Sơ đồ 1.2: Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt là Ngoại tệ các loại. z om l.c ai gm @ an Lu n va 10 ac th (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng SV: Đồng Xuân Đạt - Lớp QTL2401K si (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 1.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, các khoản thanh toán giữa doanh nghiệp với các cơ quan, tổ chức kinh tế khác được thực hiện chủ yếu qua Ngân hàng, đảm bảo cho việc thanh toán vừa an toàn, vừa thuận tiện, vừa chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật thanh toán. Theo chế độ quản lý tiền mặt và chế độ thanh toán không dùng tiền mặt, toàn bộ số tiền của doanh nghiệp trừ số được giữ tại quỹ tiền mặt thì được gửi vào tài khoản tại Ngân hàng. 1.2.2.1.Nguyên tắc kế toán tiền gửi ngân hàng. + Khi nhận được chứng từ của Ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra, đối an lu chiếu với chứng từ gốc kèm theo. Nếu có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế n va toán của doanh nghiệp, số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trên chứng từ của Ngân tn to hàng thì doanh nghiệp phải thông báo cho Ngân hàng để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời. gh p ie Cuối tháng, chưa xác định được nguyên nhân chênh lệch thì kế toán ghi sổ w do theo số liệu của Ngân hàng trên giấy báo Nợ, báo Có hoặc bản sao kê. Số chênh o nl lệch (nếu có) ghi vào bên Nợ TK 138 “Phải thu khác” (1388) (nếu số liệu của kế ad toán lớn hơn số liệu của Ngân hàng) hoặc ghi vào bên Có TK 338 “Phải trả, phải an lu nộp khác” (3388) (nếu số liệu của kế toán nhỏ hơn số liệu của Ngân hàng). Sang ll ghi sổ. u nf va tháng sau, tiếp tục kiểm tra, đối chiếu, xác định nguyên nhân để điều chỉnh số liệu m oi + Ở những doanh nghiệp có các tổ chức, bộ phận phụ thuộc không tổ chức at nh kế toán riêng, có thể mở tài khoản chuyên thu, chuyên chi hoặc mở tài khoản z thanh toán phù hợp để thuận tiện cho việc giao dịch, thanh toán. Kế toán phải mở z gm @ sổ chi tiết theo từng loại tiền gửi (Đồng Việt Nam, ngoại tệ các loại). om l.c để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu. ai + Phải tổ chức hạch toán chi tiết số tiền gửi theo từng tài khoản ở Ngân hàng an hàng mà được phản ánh tương tự như khoản vay ngân hàng. Lu + Khoản thấu chi ngân hàng không được ghi âm trên tài khoản tiền gửi ngân n va 11 ac th (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng SV: Đồng Xuân Đạt - Lớp QTL2401K si (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP + Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc: - Bên Nợ TK 1122 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế. Riêng trường hợp rút quỹ tiền mặt bằng ngoại tệ gửi vào Ngân hàng thì phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ kế toán của tài khoản 1122. - Bên Có TK 1122 áp dụng tỷ giá ghi sổ Bình quân gia quyền. + Việc xác định tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế được thực hiện theo quy định tại phần hướng dẫn tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái và các tài khoản có liên quan. 1.2.2.2.Chứng từ hạch toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp. an lu - Giấy báo Nợ n va - Giấy báo Có - Ủy nhiệm chi gh tn to - Bảng sao kê của ngân hàng p ie - Ủy nhiệm thu w do - Lệnh chi tiền ad -… o nl - Hóa đơn GTGT an lu 1.2.2.3.Tài khoản sử dụng: Tài khoản 112 “Tiền gửi ngân hàng”: u nf va Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm ll các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng của doanh nghiệp. m oi Căn cứ để hạch toán trên tài khoản 112 “Tiền gửi Ngân hàng” là các giấy at nh báo Có, báo Nợ hoặc bản sao kê của Ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc (uỷ z nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc chuyển khoản, séc bảo chi,…). z gm @ Bên Nợ: ai - Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệgửi vào Ngân hàng; om l.c - Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm báo an Bên Có: Lu cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam). 12 ac th (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng SV: Đồng Xuân Đạt - Lớp QTL2401K n va - Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ rút ra từ Ngân hàng; si (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam). Số dư bên Nợ Số tiền Việt Nam, ngoại tệ hiện còn gửi tại Ngân hàng tại thời điểm báo cáo. TK 112 bao gồm 2 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 1121 - Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại Ngân hàng bằng Đồng Việt Nam. - Tài khoản 1122 - Ngoại tệ: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại Ngân hàng bằng ngoại tệ các loại đã quy đổi ra Đồng Việt Nam. 1.2.3.4.Phương pháp hạch toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp. an lu n va p ie gh tn to ad o nl w do ll u nf va an lu oi m at nh z z om l.c ai gm @ an Lu n va 13 ac th (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng SV: Đồng Xuân Đạt - Lớp QTL2401K si (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ❖ Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng bằng tiền Việt Nam. 111 112(1121) Gửi tiền mặt vào Ngân hàng 111 Rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt 131,138, 121,221,138,244 121,221 Đầu tư tài chính, góp vốn, liên 635 doanh ký quỹ, ký cược Lỗ Thu hồi các khoản nợ, ký quỹ, ký cược 152,153,156 , đầu tư ngắn hạn, dài hạn 515 Mua vật tư, dụng cụ, hàng hóa 133 an lu Lãi Thuế GTGT n va 3386,341 2111,217 tn to Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, Mua tài sản cố định, gh bất động sản đầu tư dài hạn p ie 331,338 do 411 Thanh toán các khoản nợ o nl w Nhận vốn góp ad vay, nợphải trả 154,642,635,811 an lu 511,515,711 3331 Chi phí phát sinh ll u nf va Doanh thu và thu nhập khác oi at nh ( nếu có) m Thuế GTGT z z @ om l.c ai gm Sơ đồ 1.4: Kế toán tổng hợp thu – chi tiền gửi ngân hàng là đồng Việt Nam. an Lu n va 14 ac th (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng SV: Đồng Xuân Đạt - Lớp QTL2401K si (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ❖ Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ. 131,138 133,152,153,156 211,217,241,642 112(1122) Mua vật tư hàng hóa, tài sản cố định, dịch vụ Thu nợ phải thu bằng ngoại tệ (Tỷ giá (Tỷ giá thực tế ghi sổ) BQLNH) 515 (Tỷ giá bằng ngoại tệ (Tỷ giá thực ghi sổ) 635 Lãi tỷ giá Lỗ tỷ giá Giá giá tế BQLNH) 515 635 Lãi tỷ Lỗ tỷ lu an 511,515,711 331,341 va Doanh thu, thu nhập bằng ngoại tệ Thanh toán nợ phải trả, nợ vay n (Tỷ giá ghi sổ) (Tỷ giá ghi sổ) 515 p ie gh tn to ( Tỷ giá thực tế hoặc BQLNH) 635 Lãi tỷ giá Lỗ tỷ giá ad o nl w do 413 an lu 413 Lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại u nf va ngoại tệ cuối năm ngoại tệ cuối năm ll oi m at nh Sơ đồ 1.5: Kế toán tổng hợp thu – chi tiền gửi ngân hàng là Ngoại tệ các loại z z om l.c ai gm @ . an Lu n va 15 ac th (Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng(Luận.văn).hoà n.thiện.công.tác.kế.toán.vốn.bằng.tiổn.tại.công.ty.tnhh.thÆ°Æ¡ng.mại.dịch.vụ.toà n.thắng SV: Đồng Xuân Đạt - Lớp QTL2401K si .