Khi nói về hình thức sinh sản sinh sinh chỉ ra phát biểu sai

Câu 1: Nhân bản vô tính là quá trình: 

 • B. Chuyển nhân của tế bào xôma vào tế bào trứng, kích thích phát triển thành phôi
 • C. Chuyển tinh trùng vào tế bào trứng đã lấy mất nhân, kích thích phát triển thành phôi
 • D. Chuyển tinh trùng vào tế bào trứng, kích thích phát triển thành phôi

Câu 2: Điều không đúng với sinh sản vô tính ở động vật là

 • A. cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường
 • B. đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các  thế hệ cơ thể
 • C. tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn

Câu 3: Cơ sở tế bào học của sinh sản vô tính ở động vật là quá trình: 

 • B. giảm phân
 • C. thụ tinh
 • D. giảm phân và thụ tinh

Câu 4: Sinh sản vô tính ở động vật là từ một cá thể

 • A. sinh ra một hay nhiều cá thể giống hoặc khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
 • B. luôn xinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
 • D. luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

Câu 5: Sinh sản vô tính theo cách phân đôi thường gặp ở: 

 • B. ruột khoang
 • C. côn trùng
 • D. bọt biển

Câu 6: Nguyên tắc của nhân bản vô tính là chuyển nhân của tế bào

 • A. xôma (n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới
 • C. xôma (2n) vào một tế bào trứng, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới
 • D. xôma, kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới

Câu 7: Sinh sản vô tính ở động vật có các hình thức nào sau đây?

 • A. Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, tái sinh
 • C. Phân đôi, tái sinh, bào tử, sinh dưỡng
 • D. Phân đôi, tiếp hợp, phân mảnh, tái sinh

Câu 8: Hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là

 • A. Nảy chồi     
 • B. Trinh sinh
 • C. Phân mảnh       

Câu 9: Nhóm động vật nào sau đây có hình thức sinh sản vô tính?

 • B. Cá, thú, chim
 • C. Ếch, bò sát, côn trùng
 • D. Giun đất, côn trùng

Câu 10: Hình thức sinh sản vừa có ở động vật không xương sống vừa ở động vật có xương sống là

 • A. Nảy chồi       
 • C. Phân mảnh       
 • D. Phân đôi

Câu 11: Trinh sinh thường gặp ở những loài nào sau đây?

 1. Ong
 2. Mối
 3. Giun dẹp
 4. Bọ xít
 5. Kiến
 6. Rệp
 • A. 1, 2, 3
 • B. 2, 3, 4
 • C. 3, 4, 5

Câu 12: Ở động vật, hình thức sinh sản vô tính sinh ra được nhiều cá thể nhất từ một cá thể mẹ là

 • A. Nảy chồi       
 • C. Phân mảnh       
 • D. Phân đôi

Câu 13: Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở: 

 • A. phân bào giảm nhiễm
 • C. phân bào giảm nhiễm và phân bào nguyên nhiễm
 • D. phân bào giảm nhiễm, thụ tinh

Câu 14: Cho các phát biểu sau:

 1. giun dẹp sinh sản bằng hình thức phân đôi và phân mảnh
 2. Thủy tức sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh
 3. bọt biển sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh
 4. Trùng biến hình sinh sản bằng phân đôi
 5. kiến sinh sản bằng phân đôi và trinh sinh
 6. ong sinh sản bằng hình thức trinh sinh

Tính đúng (Đ)/sai (S) trong các phát biểu trên là:

 • B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ
 • C. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ
 • D. 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Câu 15: Khi nói về hình thức trinh sản trinh sinh, chỉ ra phát biểu sai: 

 • A. Không cần sự tham gia của giao tử đực
 • B. Xảy ra ở động vật bậc thấp
 • C. Chỉ sinh ra những cá thể mang giới tính đực

Câu 16: Sinh sản vô tính gặp ở

 • B. hầu hết động vật không xương sống
 • C. động vật có xương sống
 • D. động vật đơn bào

Câu 17: Khi nói về đặc điểm sinh sản vô tính ở động vật, phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. Chỉ cần một cá thể gốc
 • C. Không có sự thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái
 • D. Dựa trên quá trình nguyên phân

Câu 18: Nảy chồi là hình thức sinh sản có ở: 

 • B. trùng roi và thủy tức
 • C. trùng đế giày và thủy tức
 • D. a míp và trùng roi

Câu 19: Tại sao chưa thể tạo ra được cá thể mới từ 1 tế bào hoặc mô của động vật có tổ chức bậc cao?

 • A. Vì cơ thể có cấu tạo phức tạp
 • B. Vì hệ thần kinh phát triển mạnh
 • D. Tất cả đều sai

Câu 20: Trong sinh sản vô tính, các cá thể mới sinh ra: 

 • B. khác nhau và giống cá thể gốc
 • C. giống nhau và khác cá thể gốc
 • D. cả ba phương án trên


Xem đáp án


Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Cho alen A tương tác với D và B tương tác với E. Người ta thực hiện phép lai P thuần chủng quả dẹt - hoa vàng với quả dẹt hoa vàng cho thu được F1 toàn quả dẹt-hoa xanh. Cho F1 lai F1 thu được F2: 18 quả dẹt - hoa xanh : 18 quả dẹt - hoa vàng : 9 quả tròn - hoa xanh : 3 quả dẹt - hoa trắng. Một học sinh đã rút ra được một số kết luận sau:

(1) Số sơ đồ lai đúng: AbAbDeDe×aBaBdEdE

(2) Số tính trạng (TT) trội: 4(TT) : 3(TT) : 2(TT) : 1(TT) tương ứng tỉ lệ 3:3:1:1

(3) Dị hợp 4 cặp gen chiếm tỉ lệ 25%

(4) Đồng hợp tử lặn chiếm 6,25%

(5) Cơ thể mang 4 alen trội chiếm tỉ lệ 50%

(6) Cơ thể đem lại có 2n=4, có tương tác, có liên kết, không có hoán vị.

(7) Nếu kết quả tương tác giữa 9-7 và 9-6-1 vẫn phù hợp kết quả phép lai trên.

Số kết luận đúng?


Page 2

Cho alen A tương tác với D và B tương tác với E. Người ta thực hiện phép lai P thuần chủng quả dẹt - hoa vàng với quả dẹt hoa vàng cho thu được F1 toàn quả dẹt-hoa xanh. Cho F1 lai F1 thu được F2: 18 quả dẹt - hoa xanh : 18 quả dẹt - hoa vàng : 9 quả tròn - hoa xanh : 3 quả dẹt - hoa trắng. Một học sinh đã rút ra được một số kết luận sau:

(1) Số sơ đồ lai đúng: AbAbDeDe×aBaBdEdE

(2) Số tính trạng (TT) trội: 4(TT) : 3(TT) : 2(TT) : 1(TT) tương ứng tỉ lệ 3:3:1:1

(3) Dị hợp 4 cặp gen chiếm tỉ lệ 25%

(4) Đồng hợp tử lặn chiếm 6,25%

(5) Cơ thể mang 4 alen trội chiếm tỉ lệ 50%

(6) Cơ thể đem lại có 2n=4, có tương tác, có liên kết, không có hoán vị.

(7) Nếu kết quả tương tác giữa 9-7 và 9-6-1 vẫn phù hợp kết quả phép lai trên.

Số kết luận đúng?


Page 3

Cho alen A tương tác với D và B tương tác với E. Người ta thực hiện phép lai P thuần chủng quả dẹt - hoa vàng với quả dẹt hoa vàng cho thu được F1 toàn quả dẹt-hoa xanh. Cho F1 lai F1 thu được F2: 18 quả dẹt - hoa xanh : 18 quả dẹt - hoa vàng : 9 quả tròn - hoa xanh : 3 quả dẹt - hoa trắng. Một học sinh đã rút ra được một số kết luận sau:

(1) Số sơ đồ lai đúng: AbAbDeDe×aBaBdEdE

(2) Số tính trạng (TT) trội: 4(TT) : 3(TT) : 2(TT) : 1(TT) tương ứng tỉ lệ 3:3:1:1

(3) Dị hợp 4 cặp gen chiếm tỉ lệ 25%

(4) Đồng hợp tử lặn chiếm 6,25%

(5) Cơ thể mang 4 alen trội chiếm tỉ lệ 50%

(6) Cơ thể đem lại có 2n=4, có tương tác, có liên kết, không có hoán vị.

(7) Nếu kết quả tương tác giữa 9-7 và 9-6-1 vẫn phù hợp kết quả phép lai trên.

Số kết luận đúng?

Khi nói về hình thức sinh sản trinh sinh, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Không cần sự tham gia của giao tử đực?

Khi nói về hình thức sinh sản trinh sinh, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Không cần sự tham gia của giao tử đực.
II. Xảy ra hầu hết ở động vật bậc thấp.
III. Ở ong mật, chỉ sinh ra những cá thể mang giới tính đực.
IV. Không có quá trình giảm phân.

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Khi nói về hình thức sinh sản sinh sinh chỉ ra phát biểu sai