Hiếu của số lớn nhất có 6 chữ số và số bé nhất có 6 chữ số khác nhau là bao nhiêu?

Đáp án+Giải thích các bước giải:

                        Số lớn nhất có `6` chữ số là: `999999`

                        Số bé nhất có `6` chữ số là: `123456`

    Hiệu số lớn nhất có `6` chữ số và số bé nhất có `6` chữ số khác nhau là:

$$999999-123456=876543$$