Đề bài - bài 6 trang 62 sbt sử 7

- Những chính sách đượctiến hành trên tất cả các mặt: kinh tế, chính trị và đặc biệt là văn hóa. Với mục đích muốn đưa nước ta quay lại thời nguyên thủy, chúng phá hủy các công trình văn hóa tiêu biểu mà các triều đại Lý - Trần đã dày công xây dựng, thiêu hủy sách quý của ta và mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị. Chúng buộc nhân dân ta phải bỏ những phong tục tập quán lâu đời của người Việt, thi hành chính sách bóc lột, đánh thuế tàn bạo, thực hiện chính sách đồng hóa,

Đề bài

Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Chính sách cai trị của nhà Minh

Lời giải chi tiết

- Sau khi xâm lược nước ta thành công, nhà Minh đã thi hành chính sách thống trịvô cùng tàn bạo, thâm độc.

- Những chính sách đượctiến hành trên tất cả các mặt: kinh tế, chính trị và đặc biệt là văn hóa. Với mục đích muốn đưa nước ta quay lại thời nguyên thủy, chúng phá hủy các công trình văn hóa tiêu biểu mà các triều đại Lý - Trần đã dày công xây dựng, thiêu hủy sách quý của ta và mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị. Chúng buộc nhân dân ta phải bỏ những phong tục tập quán lâu đời của người Việt, thi hành chính sách bóc lột, đánh thuế tàn bạo, thực hiện chính sách đồng hóa,

- Tội ác và chính sách thâm độc có được Nguyễn Trãi viết trongBình Ngô đại cáonhư sau:

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội

Dơ bẩn thay nước Đông Hải không rửa hết mùi

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Đề bài - bài 6 trang 62 sbt sử 7