Chách làm biên bản điều chỉnh hóa đơn năm 2024

Biên bản điều chỉnh hóa đơn là một văn bản được lập khi quá trình lập hóa đơn xảy ra các sai sót và cần phải thực hiện công tác điều chỉnh những nội dung sai sót. Những trường hợp thường xảy ra sai sót như sai địa chỉ, số tiền, số lượng hàng hóa, ngày về, … Việc lập biên bản điều chỉnh nội dung hóa đơn điện tử được quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Các sai sót trong quá trình lập và sử dụng hóa đơn điện tử là điều không thể tránh khỏi đối với kế toán viên và doanh nghiệp. Trong những trường hợp như vậy, việc sử dụng biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử là điều bắt buộc theo luật quy định. Bài viết này, AccNet sẽ cung cấp thông tin chi tiết nhất về các mẫu biên bản điều chỉnh cụ thể cũng như những thông tin liên quan đến vấn đề này nhé.

1. Các mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử đúng luật pháp [DOWNLOAD]

Tùy vào từng trường hợp sai sót cụ thể mà bên bán sử dụng mẫu biên bản chỉnh sửa hóa đơn khác nhau. Bên dưới là 3 mẫu biên bản thường gặp được sử dụng nhiều nhất.

Mẫu 1: Biên bản điều chỉnh thông tin Người Mua/Người Bán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———***———

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN NGƯỜI MUA/NGƯỜI BÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, chúng tôi gồm có:

Bên A (Người bán): Tên công ty: …………………………………………………….. Mã số thuế: …………………………………………………….. Địa chỉ: …………………………………………………….. Đại diện: …………………………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………..

Bên B (Người mua): Tên công ty: …………………………………………………….. Mã số thuế: …………………………………………………….. Địa chỉ: …………………………………………………….. Đại diện: …………………………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………..

Thông tin hóa đơn cần điều chỉnh: Số hóa đơn: …………………………………………………….. Ngày lập hóa đơn: …………………………………………………….. Mã số hóa đơn: ……………………………………………………..

Nội dung điều chỉnh: Thông tin sai: …………………………………………………………….. Thông tin đúng: ……………………………………………………………..

Lý do điều chỉnh: …………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết thông tin điều chỉnh là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung điều chỉnh này.

Đại diện Bên A (Ký, ghi rõ họ tên)Đại diện Bên B (Ký, ghi rõ họ tên)

Chách làm biên bản điều chỉnh hóa đơn năm 2024

Mẫu 2: Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử về thông tin Hàng hóa/Dịch vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———***———

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN HÀNG HÓA/DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, chúng tôi gồm có:

Bên A (Người bán): Tên công ty: …………………………………………………….. Mã số thuế: …………………………………………………….. Địa chỉ: …………………………………………………….. Đại diện: …………………………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………..

Bên B (Người mua): Tên công ty: …………………………………………………….. Mã số thuế: …………………………………………………….. Địa chỉ: …………………………………………………….. Đại diện: …………………………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………..

Thông tin hóa đơn cần điều chỉnh: Số hóa đơn: …………………………………………………….. Ngày lập hóa đơn: …………………………………………………….. Mã số hóa đơn: ……………………………………………………..

Nội dung điều chỉnh:

 • Hàng hóa/Dịch vụ sai: ……………………………………………
 • Hàng hóa/Dịch vụ đúng: ………………………………………….

Lý do điều chỉnh: …………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết thông tin điều chỉnh là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung điều chỉnh này.

Đại diện Bên A (Ký, ghi rõ họ tên)Đại diện Bên B (Ký, ghi rõ họ tên)

Chách làm biên bản điều chỉnh hóa đơn năm 2024

Mẫu 3: Biên bản điều chỉnh nội dung hóa đơn điện tử về Thuế Suất/Số Tiền Thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———***———

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT/SỐ TIỀN THUẾ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, chúng tôi gồm có:

Bên A (Người bán): Tên công ty: …………………………………………………….. Mã số thuế: …………………………………………………….. Địa chỉ: …………………………………………………….. Đại diện: …………………………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………..

Bên B (Người mua): Tên công ty: …………………………………………………….. Mã số thuế: …………………………………………………….. Địa chỉ: …………………………………………………….. Đại diện: …………………………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………..

Thông tin hóa đơn cần điều chỉnh: Số hóa đơn: …………………………………………………….. Ngày lập hóa đơn: …………………………………………………….. Mã số hóa đơn: ……………………………………………………..

Nội dung điều chỉnh:

 • Thuế suất sai: ……………………………………………
 • Thuế suất đúng: …………………………………………..
 • Số tiền thuế sai: ………………………………………….
 • Số tiền thuế đúng: ……………………………………….

Lý do điều chỉnh: …………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết thông tin điều chỉnh là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung điều chỉnh này.

Đại diện Bên A (Ký, ghi rõ họ tên)Đại diện Bên B (Ký, ghi rõ họ tên)

Chách làm biên bản điều chỉnh hóa đơn năm 2024

\>>> Xem ngay:
 • Định nghĩa và quy trình chu kỳ kế toán
 • Tổng quan các công việc của kế toán bán hàng
 • Kinh doanh hiệu quả với hệ thống kế toán bán hàng
 • Quy trình chuyển đổi hóa đơn số

Mẫu 4: Biên bản chỉnh sửa, điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————–

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Số: ………../BB-ĐCHĐ

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 có hiệu lực từ ngày 01/06/2014;

– Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 có hiệu lực từ 01/09/2014;

– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ 01/01/2015;

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm ….. đại diện hai bên gồm có:

BÊN GIAO HÓA ĐƠN: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………… MST: …………………………………..

Đại diện …………………………………………. Chức vụ: …………………………………………..

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………. MST: …………………………………………….

Đại diện: …………………………………………………. Chức vụ: ………………………………….

Hai bên thống nhất lập biên bản chỉnh sửa, điều chỉnh hóa đơn số ………………… ký hiệu ……………… ngày …………….. và xuất hóa đơn điều chỉnh số ………………… ký hiệu ……………. ngày ……………………… (nếu có) (*).

Lý do điều chỉnh: ………………………………………………………………………………………….

Nội dung thông tin sai được điều chỉnh lại như sau:

Nội dung trước điều chỉnh Nội dung sau điều chỉnh

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Lưu ý: (*): Trường hợp nội dung hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Chách làm biên bản điều chỉnh hóa đơn năm 2024

Mẫu 5: Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử bị sai sót đơn giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————–

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ SAI SÓT ĐƠN GIÁ

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày……. tháng……..năm………, tại văn phòng Công ty Dân Tài Chính, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty…………………

Do ông: …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B: …………………………………………….

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số…………., ký hiệu…………ngày …………đã kê khai vào kỳ Quý………và lập hóa đơn điều chỉnh số ………, ký hiệu ………… ngày ……….., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: ……………………..

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6=4×5 01 …………………… ………. ……. …………… …………….

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

TẢI MẪU BIÊN BẢN

Chách làm biên bản điều chỉnh hóa đơn năm 2024

Mẫu 6: Biên bản điều chỉnh nội dung hóa đơn điện tử cho các trường hợp khác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———***———

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, chúng tôi gồm có:

Bên A (Người bán): Tên công ty: …………………………………………………….. Mã số thuế: …………………………………………………….. Địa chỉ: …………………………………………………….. Đại diện: …………………………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………..

Bên B (Người mua): Tên công ty: …………………………………………………….. Mã số thuế: …………………………………………………….. Địa chỉ: …………………………………………………….. Đại diện: …………………………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………..

Thông tin hóa đơn cần điều chỉnh: Số hóa đơn: …………………………………………………….. Ngày lập hóa đơn: …………………………………………………….. Mã số hóa đơn: ……………………………………………………..

Nội dung điều chỉnh:

 • Thông tin sai: ……………………………………………
 • Thông tin đúng: ………………………………………….

Lý do điều chỉnh: …………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết thông tin điều chỉnh là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung điều chỉnh này.

Đại diện Bên A (Ký, ghi rõ họ tên)Đại diện Bên B (Ký, ghi rõ họ tên)

TẢI NGAY BIÊN BẢN

Chách làm biên bản điều chỉnh hóa đơn năm 2024

2. Một số câu hỏi liên quan đến mẫu biên bản điều chỉnh nội dung hóa đơn điện tử

2.1. Biên bản điều chỉnh hóa đơn được sử dụng khi nào?

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử được sử dụng khi có sai sót trong quá trình lập hóa đơn, doanh nghiệp cần tìm hiểu các trường hợp và cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai ngay sau khi phát hiện. Sau đây là những trường hợp cụ thể cần lập biên bản điều chỉnh:

 • Bên bán thực hiện giao dịch mua bán với bên mua, hóa đơn điện tử có sai sót được lập, có kê khai thuế và đã gửi cho bên mua. Lúc này, bên bán cần thực hiện lập biên bản điều chỉnh có chữ ký của cả hai bên. Bên bán chịu trách nhiệm lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và gửi cho bên mua.
 • Hóa đơn được lập nhưng có sai sót về địa chỉ, tên,… nhưng đúng mã số thuế thì hai bên cần lập biên bản điều chỉnh.

2.2. Một số lưu ý khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

Lưu ý những trường hợp sau để thực hiện lập biên bản đúng theo luật:

 • Ngày ghi trên biên bản và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải là cùng một ngày.
 • Biên bản điều chỉnh phải thể hiện rõ nội dung hóa đơn số…ngày tháng, Ký hiệu… xuất hóa đơn điều chỉnh số… ngày… tháng… ký hiệu… Nội dung điều chỉnh.

2.3. Có cần đóng dấu treo trên biên bản điều chỉnh không?

Theo quy định, các phụ lục kèm theo văn bản chính sẽ được người ký văn bản thực hiện đóng dấu treo lên trang đầu bên trái và đóng đè lên phần tên Công ty, tổ chức. Tuy nhiên, biên bản điều chỉnh có hiệu lực pháp lý từ khi văn bản được lập có chữ ký của các bên đại diện và đóng dấu. Do đó, với biên bản điều chỉnh này thì người lập không cần đóng dấu treo.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử vô cùng quan trọng giúp doanh nghiệp thực hiện quá trình kế toán đúng pháp luật. Do đó, các kế toán viên cần hết sức lưu ý và tải đầy đủ các loại biên bản này để thực hiện khi có vấn đề sai sót xảy ra. Hy vọng thông tin bài viết giúp doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh hóa đơn sai sót nhanh chóng và đúng quy định. Bạn có bất kỳ thắc mắc nào đừng ngại liên hệ với AccNet ERP để được tư vấn và hỗ trợ.

Xuất hóa đơn thay thế thì làm biên bản gì?

Tuy nhiên, tại Việt Nam, theo quy định của pháp luật về thuế, khi sử dụng hóa đơn thay thế, người bán phải lập biên bản giao hàng hoặc biên bản nghiệm thu hàng hoá để bảo đảm tính chính xác và minh bạch trong việc thanh toán thuế và quản lý tài chính.nullMẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử có sai sót theo Thông tư 78posapp.vn › bien-ban-thay-the-hoa-don-dien-tunull

Khi nào thì lập biên bản điều chỉnh hóa đơn?

Khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế, ngoài việc lập BBĐC hóa đơn viết sai thì doanh nghiệp còn phải lập hóa đơn điều chỉnh. Trường hợp hóa đơn đã lập sai sót về tên, địa chỉ, người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập BBĐC và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.25 thg 12, 2023nullMẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử MỚI NHẤTwww.meinvoice.vn › Kiến thứcnull

Điều chỉnh hóa đơn là gì?

Hóa đơn điều chỉnh là hóa đơn dùng để điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót về mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa.nullHóa đơn điều chỉnh và hóa đơn thay thế khác nhau thế nào?thuvienphapluat.vn › hoi-dap-phap-luatnull

Điều chỉnh hóa đơn định danh là gì?

- Điều chỉnh định danh: áp dụng cho trường hợp hóa đơn điện tử ghi sai thông tin định danh nhưng không ghi sai số tiền/thuế suất. Ví dụ như: sai tên hàng hóa, sai đơn vị tính,…nullHướng dẫn cách lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhấtwww.vin-hoadon.com › blog › huong-dan-cach-lap-bien-ban-dieu-chinh-...null