Bảng cân đối kế toán rút gọn của ngân hàng

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội17Khoa Quản Lý Kinh Doanh1457,99TỔNG TÀI SẢN CÓ9.136,0111.315,6410.520,0122179,631,24-795,6280,9350,131,557,631,38B.NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐNCHỦ SỞ HỮUI.Các khoản nợ Chính phủ vàNHNN101,17II.Tiền gửi và vay các TCTD khác822,689870,197,69913,188,6847,511,0642,991,053.244,5835,513.165,2727,973.584,8134,08-79,310,98419,541,13-0,110,590,031,19-3,930,640,971,146,421133,590,32150,081,296,99-131.580,79231,721,462179,631,24-795,6280,93III.Tiền gửi của khách hàngIV.Các công cụ tài chính phái sinhvà các khoản nợ tài chính khác0,27V.Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, chovay TCTD chịu rủi ro11,05VI.Phát hành giấy tờ có giáVII.Các khoản nợ khácTỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀVỐN CHỦ SỞ HỮU0,010,0021.659,36635,419.136,010,1218,166,96151,300,167,12525,77503,831,340,0010,064,654,4511.315,64208,930,198,09675,85735,551,990,0020,0810.520,012(Nguồn: NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh thành phố Bắc Ninh)SV: Trịnh Thị LệBáo Cáo Thực Tập Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội18Khoa Quản Lý Kinh DoanhVề quy mô tài sản – nguồn vốn:Năm 2013, tổng tài sản Chi nhánh là 9.136,01 tỷ và tổng tài sản của Chi nhánh đãtăng vọt lên 11.315,64 tỷ vào năm 2014 tương đương tăng trưởng 24%. Như vậy, cóthể nói năm 2014 là một năm phát triển mạnh mẽ của đơn vị. Mức tăng cả về tài sảnvà lợi nhuận sau thuế (LNST) khá cao, nguyên nhân chính có thể nói đến là dotrong năm 2014 nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng khá mạnh theo đà hồi phục kinhtế. Tuy nhiên bước sang năm 2015 do nền kinh tế diễn biến theo hướng bất lợi (lạmphát hai con số, thị trường chứng khoán, bất động sản vẫn đóng băng, thị trườngtiền tệ căng thẳng…), các chính sách của chính phủ nhắm đến việc thắt chặt chitiêu, kiềm chế lạm phát, các doanh nghiệp và cá nhân cũng trong tình trạng khókhăn phải thắt chặt chi tiêu của mình, hoạt động đầu tư của thị trường diễn ra mộtcách trì trệ cùng với chính sách lãi suất biến động ngành ngân hàng đã phải đối mặtvới nhiều vấn đề cả về khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Trong năm 2015, tổngtài sản của Chi nhánh đạt 10.520,012 tỷ đồng tuy có chiều hướng giảm, cụ thể giảm795,628 tỷ so với năm 2014 với mức giảm là 7%, tổng tài sản của đơn vị năm 2015vẫn tăng so với năm 2013.Trong giai đoạn từ 2013 đến 2015, Agribank Thành phố Bắc Ninh ít có sựbiến động về tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữutăng đều theo từng năm từ 9.136,01 tỷ vào năm 2013 lên 10.520,012 tỷ vào năm2015. Chỉ tiêu tiền gửi của khách hàng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu Nợ phải trảtừ 35,51% năm 2013 giảm 27,97% năm 2014 và tăng lên 34,08% vào năm 2015.Về cơ cấu tài sản – nguồn vốn:Về cơ cấu tài sản: Ta có thể thấy mục tài sản có khác chiếm tỷ trọng nhiềunhất trong cơ cấu tài sản của ngân hàng (chiếm 64,42%) sau đó đến Tiền mặt,vàng bạc, đá quý (chiếm 43,82%), chứng khoán kinh doanh và tài sản cố địnhchiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu tài sản của Chi nhánh. Trong ba năm liên tiếp là2013, 2014 và 2015 tỷ trọng của tài sản khác của Chi nhánh trong cơ cấu tài sảncó xu hướng giảm. Giảm từ 64,42% năm 2013 lên 43,35% vào năm 2015, giảm21,07%. Với đặc thù Chi nhánh mới được nâng cấp, tốc độ tăng trưởng tín dụngSV: Trịnh Thị LệBáo Cáo Thực Tập Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội19Khoa Quản Lý Kinh Doanhcao so với các ngân hàng cùng địa bàn cũng như so với các Chi nhánh cùng hệthống và Agribank – Bắc Ninh cùng nằm trên địa bàn phát triển, có mức độ cạnhtranh lớn nhưng Chi nhánh vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh ở mức lãi suất, phí ởcác sản phẩm cho vay truyền thống, khá chuyên nghiệp và bài bản trong việc triểnkhai các sản phẩm mới. Năm 2014 do NHNN thực hiện các biện pháp kiềm chếlạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô sau những năm thả lỏng sau khủng hoảng tạo điềukiện cho nền kinh tế. Cụ thể hơn đó là các biện pháp thắt chặt tiền tệ, kìm hãmmức tăng trưởng tín dụng ở dưới 20%; hạn chế cấp tín dụng cho các hoạt độngkhông tạo ra của cải vật chất như bất động sản, chứng khoán xuống dưới 22%.Về cơ cấu nguồn vốn: Tỷ trọng tiền gửi của khách hàng luôn chiếm phần lớntrong tổng nguồn vốn (35,51%) do Chi nhánh luôn xác định huy động vốn là nhiệmvụ trọng tâm hàng đầu đối với hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Chi nhánh đãtập trung mọi nguồn lực, tích cực đẩy mạnh hoạt động huy động vốn, nhất là hoạtđộng cho vay khách hàng. Trong những năm qua, công tác huy động vốn luôn đượccoi trọng và là nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng. Đã có nhiều biện pháp tích cựcđể huy động vốn, từ đó tăng sức cạnh tranh với các tổ chức rín dụng khác trên địabàn. Nhờ có đổi mới phong cách làm việc, thái độ phục vụ nên đã thu hút được khánhiều khách tới gửi tiền, đa dạng hoá các hình thức huy động vốn. NHNo Thànhphố Bắc Ninh nhận thức được vai trò của nguồn vốn chính là tiền đề cho hoạt đôngkinh doanh, là động lực chính, là cơ sở để mở rộng hoạt động kinh doanh. Chính vìthế, NHNo Thành phố Bắc Ninh đã tập trung khai thác mọi nguồn vốn nội tệ ngoạitệ trên địa bàn.SV: Trịnh Thị LệBáo Cáo Thực Tập Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội20Khoa Quản Lý Kinh DoanhBảng 2: Nguồn vốn huy động của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thônViệt Nam chi nhánh Thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2013-2015Năm 2013Năm 2014Giá trịGiá trịTỉTỉ trọng(tỷ(tỷtrọng(%)đồng)đồng)(%)Năm 2015Giá trịTỉ trọng(tỷ(%)đồng)I.Các khoản nợ Chính phủvà NHNN101,171,56151,302,9208,933,41II.Tiền gửi và vay cácTCTD khác822,6812,7870,1916,66913,1814,9III.Tiền gửi của khách hàng3.244,5850,113.165,2760,63.584,8158,51IV.Các công cụ tài chínhphái sinh và các khoản nợtài chính khác0,270,0040,160,0030,190,003V.Vốn tài trợ, uỷ thác đầutư, cho vay TCTD chịu rủiro11,050,177,120,148,090,13VI.Phát hành giấy tờ có giá1.659,3625,63525,7710,07675,8511,03VII.Các khoản nợ khác635,419,81503,839,65735,5512Tổng cộng6474,521005223,641006126,6100Chỉ tiêu(Nguồn: NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh thành phố Bắc Ninh)Tùy từng thời kỳ và tình hình thị trường, Chi nhánh có những chính sách lãisuất phù hợp cho từng đối tượng khách hàng đảm bảo giữ vững nền khách hàngtruyền thống và tăng trưởng. Điều này đã góp phần mang lại kết quả khả quan trongtổng nguồn vốn của Chi nhánh như năm 2013 đạt 3.245 tỷ, 2014 đạt 3.165 tỷ (giảm2,47% so với năm 2013) nhưng tỷ trọng này năm 2015 (đạt 3.585 tỷ, tăng 13,27%so với năm 2014). Nguyên nhân tỷ trọng tiền gửi khách hàng giảm năm 2013 so vớinăm 2014 do xuất phát từ sự cạnh tranh gay gắt trong việc tìm kiếm khách hànggiữa các ngân hàng trong khu vực và sự phát sinh thêm các khoản nợ, các khoảnquỹ dự phòng rủi ro lớn hơn do nền kinh tế có nhiều biến động ảnh hưởng lớn đếnSV: Trịnh Thị LệBáo Cáo Thực Tập Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội21Khoa Quản Lý Kinh Doanhtâm lý đầu tư của khách hàng cá nhân, do đó tỷ trọng vốn huy động từ khách hàngcá nhân đã giảm đáng kể. Nguyên nhân sâu xa của tất cả các hiện tượng này cũng làchính sách của nhà nước khiến nguồn tiền khan hiếm và các ngân hàng bắt buộcchạy đua kéo nguồn tiền nhàn rỗi trong dân về. Nhưng đến năm 2015 ngân hàng lấyđược cân bằng và tăng vọt so với năm 2014, điều này cho thấy chi nhánh vẫn chiếmưu thế về khách hàng.2.2 Hoạt động sử dụng vốn tại chi nhánh Thành phố Bắc Ninh Hoạt động cho vayBên cạnh công tác huy động vốn việc sử dụng vốn là điều kiện sống còn củangân hàng. Với số vốn huy động được, ngân hàng phải đảm bảo cho việc sử dụngvốn của mình đạt được mục đích an toàn vốn, thúc đẩy kinh tế phát triển và thu lãicao.Với phương châm “đi vay để cho vay”, lấy mục tiêu “mang phồn thịnh đếnvới khách hàng” NHNo&PTNT chi nhánh Thành phố Bắc Ninh đã từng bước mởrộng đầu tư vốn cho các thành phần kinh tế quốc doanh và ngoài quốc doanh, đadạng hóa hoạt động dịch vụ như: cho vay với nhiều kì hạn, nhiều loại hình với cáclãi suất khác nhau để các doanh nghiệp vay sản xuất kinh doanh công nghiệp,thương nghiệp, dịch vụ, cho vay để bổ sung vốn lưu động cũng như vốn cố định.Tùy theo nhu cầu vay, đặc điểm chu chuyển vốn mà ngân hàng áp dụng phươngthức vay theo hạn mức tín dụng và hạn mức tiêu dùng, theo biểu lãi suất hiện hànhcủa Agribank Việt Nam. Mặc dù có sự cạnh tranh ngày càng cao giữa các ngânhàng với nhau, nhưng cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ về nguồn vốn, hoạt độngtín dụng và đầu tư của NHNo&PTNT chi nhánh Thành phố Bắc Ninh cũng thuđược kết quả rất khả quan.SV: Trịnh Thị LệBáo Cáo Thực Tập

2. Chức năng của NHTM* Chức năng trung gian thanh toánThực hiện thanh toán cho cá nhân, các tổ chức kinhtế và doanh nghiệp bằng cách mở tài khoản tiền gửiKhách hàng: Hạn chế rủi ro, thuận tiện trong việcthanh tốn với nhiều hình thức : Séc, thẻ, Ủy nhiệmchi…NHTM: Có lợi nhuận từ phí thanh tốn và làm tăngnguồn vốn ngân hàngNền kinh tế: Thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đẩynhanh tốc độ thanh tốn, tốc độ ln chuyển vốngóp phần phát triển kinh tế 2. Chức năng của NHTM* Chức năng trung gian tài chínhCung ứng các dịch vụ về tài chính,thực hiện việc luân chuyển vốn trong nềnkinh tế* Chức năng tạo tiền gửiTừ một số tiền gửi , qua hoạt động tíndụng của hệ thống NHTM, sẽ tạo ra một sốtiền mới gấp nhiều lần so với số tiền banđầu. 3. Hoạt động của NHTM- Huy động vốn- Sử dụng vốn- Hoạt động ngân quỹ- Hoạt động đầu tư- Hoạt động cho vay- Các hoạt động khác- Cung cấp dịch vụ tài chính- Ủy thác- Tư vấn- Bảo lãnh- Chuyển tiền… So sánh sự giống và khác nhau giữa tổ chức tàichính trung gian là ngân hàng và các tổ chức tàichính trung gian phi ngân hàng?Tiêu chíso sánh1. Nguồn huy động2. Chức năng3. Sự kiểm sốt củaChính PhủNHTMTổ chứcTCTGphi NH

Bảng cân đối kế toán là một tài liệu tài chính vô cùng quan trọng. Nó giúp nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp theo dõi tình hình của doanh nghiệp đó, sau đó đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.

Thực hiện lập bảng cân đối là công việc hết sức quen thuộc đối với các kế toán viên. Tuy nhiên, ngoài việc thành thạo lập bảng cân đối, các kế toán còn cần phải nắm vững ý nghĩa cũng như hiểu được các yếu tố có mặt trong bảng.

1. Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính nhằm tổng hợp, phản ánh tổng quát về toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn gốc hình thành nên tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Trong đó, tổng giá trị tài sản luôn luôn bằng tổng giá trị nguồn vốn tại một thời điểm nào đó.

TỔNG TÀI SẢN = TỔNG NGUỒN VỐN

Bảng cân đối kế toán rút gọn của ngân hàng

Mẫu bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200 (Mẫu B01-DN)

Bạn không thể tự ý thay đổi biểu mẫu bảng cân đối vì nó phải được lập theo mẫu dành cho DNNVV được Bộ Tài chính quy định.

Một bảng cân đối kế toán phải thể hiện rõ ràng:

 • Tài sản dài hạn của doanh nghiệp (doanh nghiệp có gì).
 • Tài sản ngắn hạn (những khoản doanh nghiệp cho nợ).
 • Nợ ngắn hạn (doanh nghiệp nợ và phải trả trong thời gian ngắn).
 • Nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu.

1.1 Phần tài sản

 • Ý nghĩa pháp lý: Tài sản phản ánh giá trị của toàn bộ tài sản hiện thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp ở thời điểm lập báo cáo.
 • Ý nghĩa kinh tế: Tài sản phản ánh quy mô và kế các loại vốn, tài sản hiện có tại thời điểm lập báo cáo của doanh nghiệp.

Thông qua các số liệu về tài sản, chúng ta có thể đánh giá quy mô vốn và mức độ phân bổ sử dụng vốn của doanh nghiệp một cách tổng quát.

Phần Tài sản trong bảng cân đối kế toán sẽ bao gồm: Tài sản ngắn hạnTài sản dài hạn.

1.2 Phần nguồn vốn

 • Ý nghĩa pháp lý: Nguồn vốn phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản hiện có tại thời điểm báo cáo của doanh nghiệp.
 • Ý nghĩa kinh tế: Nguồn vốn phản ánh quy mô và cơ cấu các nguồn vốn được đầu tư và huy động vào hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp.

Nguồn vốn sẽ bao gồm các khoản Nợ ngắn hạn, Nợ dài hạnVốn chủ sở hữu.

Từ cơ cấu nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán, người phân tích sẽ hiểu được nguồn hình thành của các loại tài sản đến từ đâu, khả năng tự chủ tài chính của doanh nghiệp và mức độ rủi ro của doanh nghiệp nếu vay nợ quá cao.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn quyết toán thuế doanh nghiệp quy trình thủ tục chi tiết

Bảng cân đối kế toán rút gọn của ngân hàng

Mỗi yếu tố trong bảng cân đối đều có ý nghĩa về mặt pháp lý và kinh tế riêng.

2. Hướng dẫn chi tiết cách lập Bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200

2.1 Các nguyên tắc lập và trình bày

Tại Khoản 1 Điều 112 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn cách lập và trình bày Bảng cân đối kế toán năm như sau:

Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 về “Trình bày Báo cáo tài chính”: Kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc chung về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ngoài ra, trong Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, các khoản mục Tài sản Nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành loại ngắn hạn và dài hạn phù hợp, dựa theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp:

 • Với những doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường trong vòng 12 tháng:
  • Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng không quá 12 tháng tới kể từ thời điểm báo cáo được xếp vào Ngắn hạn.
  • Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán từ 12 tháng trở lên kể từ thời điểm báo cáo được xếp vào Dài hạn.
 • Với những doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường dài hơn 12 tháng:
  • Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng một chu kỳ kinh doanh bình thường được xếp vào Ngắn hạn.
  • Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong thời gian dài hơn một chu kỳ kinh doanh bình thường được xếp vào Dài hạn.
 • Với những doanh nghiệp không thể dựa vào chu kỳ kinh doanh để phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn:
  • Tài sản và Nợ phải trả được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.

Trong quá trình lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa các đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân, kế toán viên cần chú ý:

 • Đơn vị cấp trên phải thực hiện loại trừ tất cả số dư của những khoản mục phát sinh từ giao dịch nội bộ (như các khoản phải thu, phải trả, cho vay nội bộ….) giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới; giữa những đơn vị cấp dưới với nhau.
 • Việc loại trừ các khoản mục nội bộ khi tổng hợp Báo cáo giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới hạch toán phụ thuộc sẽ được thực hiện tương tự như kỹ thuật lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

Các chỉ tiêu không có số liệu sẽ được miễn trình bày trong Bảng cân đối tài khoản kế toán. Doanh nghiệp cần chủ động đánh lại số thứ tự của các chỉ tiêu theo nguyên tắc liên tục trong mỗi phần tài khoản.

Bảng cân đối kế toán rút gọn của ngân hàng

Kế toán viên cần tuân thủ theo nguyên tắc chung về lập và trình bày Báo cáo tài chính

2.2 Trình tự thực hiện

Sau đây là chi tiết các bước lập bảng cân đối chuẩn nhất giúp doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ này dễ dàng hơn:

 • Bước 1: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cần được kiểm tra tính chân thật.
 • Bước 2: Khóa sổ kế toán để đối chiếu các số liệu với các sổ kế toán có liên quan.
 • Bước 3: Thực hiện bút toán kết chuyển trung gian. Khóa hoàn toàn sổ kế toán.
 • Bước 4: Thực hiện lập bảng cân đối số phát sinh
 • Bước 5: Lập bảng cân đối kế toán
 • Bước 6: Kiểm tra và phê duyệt.

>>> Có thể bạn cần biết: Hệ thống tài khoản theo thông tư 133

3. Mẫu bảng cân đối kế toán 

Đơn vị báo cáo:…….                                       Mẫu số B 01 – DN

Địa chỉ:…..                             (Ban hành theo Thông tư Số 200/2014/TT-BTC

                                                      Ngày 22 / 12 /2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 Tại ngày … tháng … năm …(1)

  Đơn vị tính:………….

TÀI SẢN số Thuyết minh Số cuối năm (3)

Số đầu  năm (3)

1 2 3 4 5
A – Tài sản ngắn hạn  100  
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110  
1. Tiền 111
2. Các khoản tương đương tiền 112
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120
1. Chứng khoán kinh doanh 121
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2) 122 (…) (…)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130  
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131
2. Trả trước cho người bán 132
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135
6. Phải thu ngắn hạn khác 136
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (…) (…)
IV. Hàng tồn kho 140
1. Hàng tồn kho 141
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (…) (…)
V. Tài sản ngắn hạn khác 150  
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154      
5. Tài sản ngắn hạn khác 155
 B – TÀI SẢN DÀI HẠN  200  
I. Các khoản phải thu dài hạn 210      
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212
3. Phải thu nội bộ dài hạn 213
4. Phải thu về cho vay dài hạn 214
5. Phải thu dài hạn khác 215
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 (…) (…)
II. Tài sản cố định 220      
1. Tài sản cố định hữu hình 221
  – Nguyên giá 222
  – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (…) (…)
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224    
  – Nguyên giá 225
  – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 (…) (…)
3. Tài sản cố định vô hình 227
  – Nguyên giá 228
  – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (…) (…)
III. Bất động sản đầu tư 230
  – Nguyên giá 231      
  – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 232   (…) (…)
IV. Tài sản dở dang dài hạn 240
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242
V. Đầu tư tài chính dài hạn 250
1. Đầu tư vào công ty con 251      
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 253
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 (…) (…)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255
VI. Tài sản dài hạn khác 260
1. Chi phí trả trước dài hạn 261
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262
3. Tài sản dài hạn khác 268
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)  270  
 C – Nợ phải trả  300      
I. Nợ ngắn hạn 310  
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 311
2. Phải trả người bán ngắn hạn 312
3. Người mua trả tiền trước 313
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314
5. Phải trả người lao động 315
6. Chi phí phải trả ngắn hạn 316
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn 317
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 319
10. Phải trả ngắn hạn khác 320  
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321  
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322  
13. Quỹ bình ổn giá 323  
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324  
II. Nợ dài hạn 330  
1. Phải trả người bán dài hạn 331
2. Chi phí phải trả dài hạn 332
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 333
4. Phải trả nội bộ dài hạn 334
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 335
6. Phải trả dài hạn khác 336
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 337
8. Trái phiếu chuyển đổi 338
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 339
10. Dự phòng phải trả dài hạn 340
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 341
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU 400  
I. Vốn chủ sở hữu 410
1. Vốn góp của chủ sở hữu 411
2. Thặng dư vốn cổ phần 412
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413
4. Vốn khác của chủ sở hữu 414
5. Cổ phiếu quỹ (*) 415 (…) (…)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417
8. Quỹ đầu tư phát triển 418
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

– LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

– LNST chưa phân phối kỳ này

421

421a

421b

  12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 422
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430  
  1. Nguồn kinh phí 431
  2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)  440  

                                                                                          Lập, ngày ….. tháng ….. năm …..

                NGƯỜI LẬP BIỂU                               KẾ TOÁN TRƯỞNG                                GIÁM ĐỐC

                  (ký, họ tên)                                               (ký, họ tên)                                          (ký, họ tên)

– Số chứng chỉ hành nghề;

– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm“ có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ có thể ghi là “01.01.X“.

(4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề,  tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

>>> Đọc thêm Tài liệu Quản lý hoạt động kế toán hiệu quả

4. Tổng hợp các bảng cân đối kế toán của các doanh nghiệp

 • Bảng cân đối kế toán Vinamilk Quý I/2020

https://www.vinamilk.com.vn/static/uploads/article/1580373596-f6faf7c34a83e98a49c6c57c88823874755b2d7064e7961d7692a60abf909461.pdf

 • Bảng cân đối kế toán Agribank Quý IV/2019

https://www.agribank.com.vn/wcm/connect/2ae1b5b4-3c4a-444e-9c55-936ee99f901f/BAO+CAO+TAI+CHINH+HOP+NHAT+2019_AGRIBANK-%C4%91%C3%A3+n%C3%A9n.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2ae1b5b4-3c4a-444e-9c55-936ee99f901f-n9v.F7R

 • Báo cáo tài chính ACB Quý IV/2020

http://static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTC/VN/QUY%204/ACB_Baocaotaichinh_Q4_2020_Hopnhat.pdf

 • Bảng cân đối kế toán BIDV Quý II/2020

https://www.bidv.com.vn/wps/wcm/connect/c87483f5-f513-4a09-b8cc-384b86946a12/BIDV_BCTC+RNH+QII.2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c87483f5-f513-4a09-b8cc-384b86946a12-nev96Hv

5. Giải thích ý nghĩa các yếu tố trong bảng cân đối kế toán doanh nghiệp

5.1 Tổng tài sản (270=200-100)

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng trị giá tài sản tại thời điểm báo cáo mà doanh nghiệp hiện có. Tổng tài sản bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

Tài sản ngắn hạn (100)

Tài sản ngắn hạn là yếu tố thể hiện tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác có thể chuyển đổi thành tiền, có thể bán hay sử dụng trong vòng không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường tại thời điểm báo cáo của một doanh nghiệp.

Tài sản ngắn hạn trong bảng cân đối kế toán sẽ bao gồm: Tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác.

Tài sản vãng lai được hiểu là những tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Trong đó giá trị của tài sản vãng lai có thể dao động theo ngày, bao gồm: Cổ phiếu, bán thành phẩm, tiền nợ của khách hàng, tiền mặt tại ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn và các khoản trả trước (ví dụ tiền thuế).

Bảng cân đối kế toán rút gọn của ngân hàng

Tiền là một trong những tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.

Tài sản dài hạn (200) 

Tài sản dài hạn trong hệ thống tài khoản kế toán là các tài sản mà tại thời điểm báo cáo có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng. Chẳng hạn là tài sản cố định, các khoản phải thu dài hạn, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác.

Yếu tố này thể hiện trị giá các loại tài sản không được phản ánh trong chỉ tiêu tài sản ngắn hạn.

5.2 Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)

Tổng cộng nguồn vốn là yếu tố phản ánh tổng số các nguồn vốn hình thành tài sản tại thời điểm báo cáo của doanh nghiệp. Tổng cộng nguồn vốn bao gồm nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Nợ phải trả (300 = 310 + 330)

Tại thời điểm báo cáo bảng cân đối kế toán, đây là yếu tố phản ánh toàn bộ số nợ phải trả của doanh nghiệp. Nó gồm tổng nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

Nợ ngắn hạn (310)

Nợ ngắn hạn hay còn gọi là nợ vãng lai phản ánh tổng giá trị các khoản nợ của doanh nghiệp còn phải trả có thời hạn thanh toán không quá 12 tháng hoặc dưới một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

Chẳng hạn như: Phải trả người bán, phải trả người lao động, doanh thu chưa thực hiện, các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, chi phí phải trả, phải trả nội bộ, dự phòng phải trả…Chúng đều được đánh giá tại thời điểm lập báo cáo.

Nợ dài hạn (330)

Nợ dài hạn trong bảng cân đối kế toán là tổng giá trị các khoản nợ dài hạn bao gồm những khoản nợ có thời hạn thanh toán còn lại từ 12 tháng trở lên hoặc trên một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo.

Đó là các khoản phải trả người bán, vay và nợ thuê tài chính dài hạn, phải trả nội bộ, các khoản phải trả dài hạn khác,… tại thời điểm báo cáo kế toán.

Bảng cân đối kế toán rút gọn của ngân hàng

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn được coi là nợ dài hạn của doanh nghiệp.

Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)

Đây là yếu tố phản ánh toàn bộ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo bảng cân đối kế toán. Nó gồm vốn chủ sở hữu và nguồn chi phí khác.

Vốn chủ sở hữu (410)

Vốn chủ sở hữu phản ánh các khoản vốn kinh doanh thuộc sở hữu của cổ đông, thành viên góp vốn. Bao gồm: các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, vốn đầu tư của chủ sở hữu, chênh lệch tỷ giá, chênh lệch đánh giá lại tài sản…

Nguồn chi phí khác (430)

Nguồn chi phí khác phản ánh tổng số kinh phí sự nghiệp, dự án được cấp để chi tiêu cho hoạt động sự nghiệp, dự án (sau khi trừ đi các khoản chi sự nghiệp, dự án); Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định tại thời điểm báo cáo.

Qua đây, bạn có thể thấy rằng bảng cân đối kế toán có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Nhìn vào nó, bạn có thể đánh giá tình trạng tài chính, tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh; trình độ sử dụng vốn, các cơ hội, triển vọng của doanh nghiệp; sự tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Hy vọng bài viết trên đây của MIFI đã giúp bạn hiểu sâu sắc hơn về loại bảng báo cáo tài chính này.

>>> Tìm hiểu thêm về nghiệp vụ kế toán thuế

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Bảng cân đối kế toán rút gọn của ngân hàng